Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6ByMiTDoFUsZ+G6vVU7MuG7g1Xhur3hurlm4bqp4bqhMVUuJcOqVeG6vWZVc2lVVuG6oVXhu4rhu4HhuqExVeG6oeG6s+G6oTFV4bqhMTIzXWVVZ+G6oTFVLOG7h+G6oTFVO+G6s+G6oTFV4bqhMTJdVTvhu67huqNV4buvw7PDgFXigJNVw4nDqlnhuqExVeG6vOG6uTbhu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6BV4bucw4nhurzhuqLhu6JV4oCTVeG6ulbhuqExVeG6oeG7rmpV4bumw5ov4bus4buWVUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVeG6vDJmYuG6oTFV4bq94bq5aTtVw4px4bqgc1Xhur034bqhMlV3V1XhurpvVXTDouG6oTFVOzLhu4NV4bq94bq5NVU6w6rhuqczVcOhV8OgVeG7izNdO1Xhu4vhuqszVTtWO1Xhurtk4buWVeG6oTFX4bqhMlXhu4tXVcOKceG6oHNVMsOqal3huqFVcuG7rsOgVcOB4bqlVS4iVeG6oTEyIVU6VuG6o1U7VuG6o1Xhur3hurkzIuG6oVVhMuG7rjNVc2lVVuG6oVXhu4rhu4HhuqExVeG6oeG6s+G6oTFV4bqhMTIzXWVVZ+G6oTFVLOG7h+G6oTFVO+G6s+G6oTFV4bqhMTJdVTvhu67huqNV4buvw7PDgFXigJNVw4nDqlnhuqExVeG6vOG6uTZV4bucc2lVVuG6oVXhu6/Ds8OAVcOJw6pZ4bqhMVXhurzhurk24buixqBV4bueL2Xhu6Dhu57hur3hu646w6EhVeG6u+G6vWrDoSHhu4xUw6Dhu67hurkxM+G6oeG7mOG7pGXEqVXhu67DquG6veG6o1Thu6Dhu57hur3hurnhu6Dhu57hur0s4bug4bueM8OgMVXhurvhurk74buMVC8vO8agOuG7ruG6o8Opw6rhu67huqEx4bq94bq5M8ag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6Thu6Thu6bhu6wvxajhu7Asxq/DmcOaxq/hu6bFqOG7rOG6vcOZ4buqw5rhu7Dhu6jFqMOhw5nGoDllMVRVL+G7oOG7ni/hur0s4bug4bueL+G6veG6ueG7oOG7nuG6veG6ueG7oOG7nuG6vSzhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oFVFMsOjVXIy4buDVeG6vTY7MlXhurwyZmLhuqExVeG6veG6uWk7VXdXVeG6um9VdMOi4bqhMVUxM+G7ruG6o1U7VjtV4bq7ZOG7llXhuqExV+G6oTLhu5ZVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMVXDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFV4bq9MuG7rsOgVcOgZsOqVeG6vTLhu4NV4bq94buHO1U7MiTDoFUsZ+G6vVU7MuG7g1Xhur3hurlm4bqp4bqhMVUuJcOqVeG6vWZVLuG6tTNV4buL4bqrM1VzaVVW4bqhVeG7iuG7geG6oTFV4bqh4bqz4bqhMVXhuqExMjNdZVVn4bqhMVUs4buH4bqhMVU74bqz4bqhMVXhuqExMl1VO+G7ruG6o1Xhu6/Ds8OAVeKAk1XDicOqWeG6oTFV4bq84bq5NlXhur0yIeG6o1XDqcOqalUuNuG6oTJVZTJWZVXDocOqKuG6vVUtVcO14bqhMuG7mFXDgXtV4bq84bq5ZmLhuqExVeG7ni9l4bug4bueL+G6vSzhu6Dhu54v4bq94bq54bug4bueL+G6veG7rjrDoSHhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHNpVVbhuqFV4buvw7PDgFXDicOqWeG6oTFV4bq84bq5NlUuZmM7VWUye1Usw6pqXeG6vVXDicOqan3hur1VLjbhuqEyVTsy4buDVeG6veG6uWbhuqnhuqExVS4lw6pV4bq9ZlXhu4tX4bqjVeG6vTJW4bqhMVXhu6gv4bukw5rDmeG7sOG7lFXDicOqan3hur1VLjbhuqEyVS4zW8OqVTsyN+G6oTJVOzLhu4NV4bq94bq5ZuG6qeG6oTFVLiXDqlXhur1mVeG7i1fhuqNV4bq9MlbhuqExVeG7qC/hu6TDmsOZ4busxqBVc2lVVuG6oVXhur0yaTtVMjNd4bqhVeG6veG6uXvhuqFVLDNd4bqhVeG6vTQ7MlVhMuG6o1nhuqExVeG7pMOaw5pVMuG7rlXhur1YM1XhurwzIsOqVWEyw6pV4buq4buoxahV4buLV1Xhu6rhu6jGr1Xhur0yw6rhuqU7VcSpw51VcuG7rsOgVeG6vMOqalvhuqFV4bucMsOqal3huqFVcuG7rsOgVcOB4bql4buiVSzhuqNVcuG6s+G6oTFV4bq9alXhurzhuqB3d1XhurpZ4bqhVcSpw6ok4bq9VeG7i1dVQTPhuqEyVSzhuqPhu67huqEyVcSpw6ok4bq9VeG6oTIqZVVhMibDqlXhuqHhurPhuqExVeG6u1nhuqFV4buvw7PDgFXDicOqWeG6oTFV4bq84bq5NlXDoVfDoFU7MuG7g1UuJcOqVeG6vWbGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DDgOG7hztV4bq9M3vDqlUsaVVW4bqhVcOhV1UuJcOqVeG6vWZVxKk9alUsaeG6oTFV4buL4buB4bqhMVXhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq9VeG6oeG6s+G6oTFV4bqhMTJdZVXhu4vhuqszVcOpw6pqVcOg4bqzVcOh4bqr4bqhVTvDo1Vn4bqhMVUs4buH4bqhMVU74bqz4bqhMVXhuqExMl1VO+G7ruG6o+G7llXhur1pVS7huqXhuqExVTLDo+G7ruG7llU74bqpVTEz4bqrM1Uyw6Phu65VLiJVZTLhu4c7VeG7i+G7h1XhuqEyw6pVOyXDqlXhur0ze8OqVSzhu4HhuqExVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4bqhZuG6qztV4buLV1XEqcOqJOG6vVVhMibDquG7lFU6WeG6o1XDqcOqWeG6oeG7llXhurvhuqlVOzJ94buWVTsyfVU6M33huqFVO1Y7VeG6u1nhuqFVZTImw6BV4bq9aFXhuqHhurPhuqExVeG6oTEyM11lVeG6vTIh4bqjVTvhurPhuqExVeG6oTEyXVXDoOG6qzPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhuqfhuqExVeG7i+G6teG6oVUuJcOqVeG6vWZVLGlVVuG6oVXDoVdV4bum4buqw5lV4bq9N1Uuw6LhuqEx4buWVeG6vTJiM1UyWOG6oVXGr8OaVeG6oeG7ssOgxqBVc2lVYTN94bqhVeG6vTN94bqhVS7huqVV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVUsaVVW4bqhVS594bqhVeG6vTJW4bqhMVXDmcOaL+G7pMOa4bukw5pV4bq7PlUy4bqjV+G6oVXhur0yV+G6oTJVLjNV4buLV+G6o1XhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq9xqBV4bq8w6pqVeG6oTIze+G6oeG7llUufeG6oVXhuqHhu65qVeG6oTJXVS4lw6pV4bq9ZlU7MjdVw6DhuqszVTsyM1Xhur3hurlZVeG6u+G6tVXhur0zW+G6oVU6w6IzVeG6vTJmYuG6oTHhu5ZVMuG6rVXhur3hurljVTEzWTNVZTLDo+G6oTFVw6Dhu7jhur1VOuG7tuG6oTFVMuG6qeG6oVXGr+G7luG7pFXhur03VS7DouG6oTFVOzLhuqNV4buow5ovw5nhu6zhu7BVMuG7rlUuJOG6vVUsaVVW4bqh4buWVeG6u+G7rsOqVS7Do1Xhur0zfeG6oVUyV+G6oTJVZTLhuqPhuqExVTLDo+G7ruG7llXhurvhu67huqFV4buDM1XhurnDojNVLiJV4bq94bq54bq14bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDIh4bqjVTpW4bqjVTtW4bqjVTvhu4Phu65V4bq6ZFVBfVUy4bqjWDsyVeG7i1dVdCXDqlXhur1m4buWVeG6oTFXalXhu6Qv4buoL+G7pMOa4buk4buk4buWVeG6oTJXVS4lw6pV4bq9ZlU7w6NVMsOiVeG6u+G6qVUuW1XhuqExMjZVLjNbw6pVOzI34bqhMlXhur0zfeG6oVUu4bqlVSxpVVbhuqFVw6El4bqhVeG7pMagVeG6vDIh4bqjVS7Do+G7llVy4bqz4bqhMVXhur1qVeG6vOG6oHd3VeG6ulnhuqFVxKnDqiThur1V4buLV1VBM+G6oTJVLOG6o+G7ruG6oTJVxKnDqiThur1V4bqhMiplVWEyJsOqVeG6oeG6s+G6oTFV4bq7WeG6oVXhu6/Ds8OAVcOJw6pZ4bqhMVXhurzhurk2VcSpM+G6oVUuM1vDqlU7MjfhuqEyVeG6vTJiM1UxM+G7ruG6oVUy4bqjV+G6oVXhur0yV+G6oTJVxKk9alUsaeG6oTFVLGlVVuG6oeG7llU7VjtV4bq9MuG7g1Xhur3hu4c7VTsyw6om4bqhVTo2VS4lw6pV4bq9ZlVhMlY74buWVTpX4bqhVTEz4buu4bqjVS5m4buuVeG7i1fhuqNVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4buLV1Xhur0zfeG6oVUyV+G6oTJVxKnDquG6teG6oTFVMTPhurXhuqEx4buWVTsy4buyw6BV4bq7w6M7VTs9alXhur3hurnDouG6oTFV4buLV+G6o1Xhur0yVuG6oTFV4buoL+G7pMOa4buk4bumxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8WDNVOsOq4bqnM1XDoVfDoFXhu4szXTvhu5ZVO1Y7VeG6u2Thu5ZV4bqhMVfhuqEyVeG7i1dVw4px4bqgc1Uyw6pqXeG6oVVy4buuw6BVw4HhuqVVLsOdVeG6oXvDqlXhuqEyw6zhuqExVWEyw6NVYTLhu7LhuqHhu5ZV4buLZuG6q+G6oTFVw6Dhu7Q74buWVS5bVcSpw6ok4bq9VTtWO1VlMmbhuqnhuqExVVbhuqFVLuG6tTNV4buL4bqrM1UsaVVW4bqhxqBV4bq84bq54bqj4bqhMVUuw6Phu5ZVw4px4bqgc1Uyw6pqXeG6oVVy4buuw6BVw4HhuqVVOzLhuqNV4bq54bu24bqhMeG7llUuIlXhur1Y4bqjVeG6vTLDqirhuqFVw6FjM1U7MuG6o1XhuqEyV1UuJcOqVeG6vWbhu5ZVMsOqal3huqFVLsOdVeG6vSplVeG6veG6ucOq4bqhMVXDqcOqan3hur1Vw6EzXeG6vVXhur3hurnhuqPhuqExVTvhurPhuqExVeG6vVY7VeG6vTJpO1UyM13huqFVYTMiw6BVYXtVVmVVMTNWVS5bw6pVOuG7geG7llUu4bqnM1UuJOG6veG7llU6V+G6oVUxM+G7ruG6o1XDoOG7uOG6vVU64bu24bqhMVXhu4tXVS7DnVXhur1Y4bqjVeG6u2lVLsOi4bqhMVXhur0yw6oq4bqh4buWVeG6vTLhurXhuqExVeG6oTIk4bq9VTvhu67huqNV4bq94bq54bqj4bqhMVXhuqAyPeG6oVUsPeG6ocagVeG6vMOqalXhuqEyM3vhuqHhu5ZVw6nDqlZV4bq94bq5NeG6oTJV4bq94bq5MyLhuqFVYTLhu64z4buWVeG6oTJXVS4lw6pV4bq9ZlU7Mmbhu65V4bq9Mirhur1V4bq7aVXhur00OzJVO2k7VeG6veG6ueG6o+G6oTFV4buLM107VWUy4bq1M1UyY2VV4buL4bqrM1U7VjtV4bqhMVfhuqEy4buWVS424buuVWUyZuG6qeG6oTHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6BBfeG6vVXDocOqKuG6oVU6w6rhuqczVcOhV8OgVeG7izNdO+G7llVFMsOjVXIy4buDVeG6vTY7MlXhurwyZmLhuqExVeG6veG6uWk7VcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVd1dV4bq6b1V0w6LhuqExVTEz4buu4bqjVeG6umRVQX1VMuG6o1g7MlXhu4tXVXQlw6pV4bq9ZlU7MuG7g1Xhur3hurk1VWUy4bq1M1UyY2VVO1Y7VeG6oTFX4bqhMuG7llUuNuG7rlVlMmbhuqnhuqExVcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVXDoVfDoFXhu4szXTtV4buL4bqrM1XhuqEyV1UuJcOqVeG6vWZVLiJV4bq9MuG6s+G6oTFV4bq9M+G6oVU74buHVeG6vTIiVeG6oTLDrOG6oTFVYTLDo1VhMuG7suG6oeG7llXhu4tm4bqr4bqhMVXDoOG7tDvhu5ZVOzIqw6BV4bq94bq5IFXhur3hurnhuqPhuqExVcOpw6pWVeG6veG6uTXhuqEyVeG6veG6uTMi4bqhVWEy4buuM1UsaVVW4bqhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq84bq5e+G6oVU74bqpVeG6u2RVLsOj4buWVTvhu7LhuqFVO2dVO1Y7VcOpw6pqVS424bqhMlU74buD4buuVWUyVmVVw6HDqirhur3hu5ZV4bq9MuG6teG6oTFV4bqhMiThur1VZTJm4bqp4bqhMVVW4bqhVTsyJMOgVSxn4bq94buWVeG6vTLDqlUyw6IzVTsy4buDVeG6veG6uWbhuqnhuqExVS4lw6pV4bq9ZlUu4bq1M1Xhu4vhuqszVXNpVVbhuqFV4buK4buB4bqhMVXhuqHhurPhuqExVeG6oTEyM11lVWfhuqExVSzhu4fhuqExVTvhurPhuqExVeG6oTEyXVU74buu4bqjVeG7r8Ozw4BV4oCTVcOJw6pZ4bqhMVXhurzhurk2xqBV4buKW1VlMjThu65VMsOqal3huqFVcuG7rsOgVcOB4bql4buWVTsl4bqhVeG6veG7suG6oTFVO2Zi4bqhMVXhur3Dqmp74bqhVeG6veG6ucOqalvhuqHhu5ZV4buLKuG6oVUu4bql4bqhMVXhuqExZmIzVSw94bqhVWEy4bqz4bqhMVUuZmM7VcSpPcOgVTvhu67huqEyVeG6veG6uXvhuqFVLDNd4bqhVeG6vTQ7MlUuJOG6vVU74buD4buuVSxpVVbhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6BVw4F7VeG6vOG6uWZi4bqhMVXhu54vZeG7oA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nguy cơ vỡ tuyến đê Hữu Thạch Hãn

Nguy cơ vỡ tuyến đê Hữu Thạch Hãn
2022-09-29 16:47:26

QTO - Do ảnh hưởng liên tiếp của mưa bão trong những năm qua, đặc biệt là cơn bão Noru nên hiện nay nhiều đoạn ở tuyến đê Hữu Thạch Hãn, qua thôn Lưỡng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết