Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoMSQY8avOVDEkVk4W1BSVVA34buow61QNsOgJVA44bq/w6IlUCVdOVAl4buoJVDEkWPhur/huqU4W1Bdw6AlUGfhurk4W1AkIj444buWL11SxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7qz/Gryrhu6DGoFBE4buoOFtQOMavw61QVFEvxajDlFBJ4buuUCY54buqOFDhu6vhu6wiUGs4UOG7mF1lw608OFDhu6vhu6wiUOG7s1Y4W+G7lFBn4buqUCbhu7AiUCoiPDhQOF3hu6pQxJHhu6oiUMSRY+G6p8OUUCVdIDhdUGJlw60pOFAmMcavUOG6q13hur/hurU4W1DEkeG6t1AlXeG7gSVQxJFjxq85UMSRWThbUDfhu6jDrVA2w6AlUDjhur/DoiVQJV05UDfhurHEkVBkxINQxJFj4bq/4bqlOFtQXcOgJVDEkWMhOFAmMcavUCThu6o44buQUOG7li/huqvGoOG7lsSRxq8kNj9QZMSRw602P03hu6A3xq9jWyI44buOU+G6q2lQxq9lxJE54bugxqDhu5bEkWPGoOG7lsSRKsag4buWIjdbUGRjJU3hu6AvLyXhu5Akxq85YmXGrzhbxJFjIuG7kGc4Lyo/ZDXEkTnhuqsvOD9oZC9TU1TFqC9V4bumKsOaUcWow5pRUsOaxJFS4bukUeG7psOZUzZS4buQNOG6q1vhu6BQL8ag4buWL8SRKsag4buWL8SRY8ag4buWxJFjxqDhu5bEkSrGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagUMSQY8avOVA34buow61QNsOgJVA44bq/w6IlUCVdOVDEkGPhur/huqU4W1Dhu7Xhu7g3UDg5OFBp4buuUOG7q+G7rCJQazjDlFBdZcOtPDhQ4bur4busIlDhu7NWOFtQLVBvOF3hu45Q4buhR1Dhu5Yv4bqrxqDhu5YvxJEqxqDhu5YvxJFjxqDhu5YvxJHGryQ2P8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu6NdIsavUGQsUGfDoiJQOF1mOFtQNV1hUDVdVjhQZylQOFtl4bqvOFA44bq/w6IlUGXEgzhbw5RQZCI4XVBdOeG7sMSRUOG6rVAl4buoJVDEkWPhur/huqU4W1Bdw6AlUMSRYyE4UCYxxq9QJOG7qjhQaeG7rsOUUEnhu65QJjnhu6o4UOG7q+G7rCJQazhQJuG7rlA1KMSRUDjEgyJQZ8OiIlDhu7ddYTdQxJFdIjw4UDhbZcOtPDhQ4bur4bq/4bq1OFtQ4bu3W2XDrTw4UOG7mOG7q+G7qlDhu7fhurEi4buUUGdAOFAm4bqxOFtQOFtl4bqvOFA24buDJVAmPlBd4bqzUMSRY+G6p+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBdPzlQJmHDlFDhu7ddYTdQxJFdIjw4UDhbZcOtPDhQ4bur4bq/4bq1OFtQ4bu3W2XDrTw4UCbhu65QxJHhu6oiUMSRY+G6p1BSVVA34buow61QNsOgJVA44bq/w6IlUCY+UMSRY8avOVDEkVk4W1AlXTlQJeG7qCVQJiI+N1DEkWPhur/huqU4W+G7jlDEkGPhur/huqU4W1Dhu7Xhu7g3UDg5OFBp4buuUOG7q+G7rCJQazhQ4bukUDfhu6jDrcOVUMSQY+G6v+G6pThbUMSQ4bur4bujRFDhu6vhu6wiUGs4UMOaUDfhu6jDrVBn4buqUMSQY+G6v+G6pThbUMSQ4bur4bqqxJBQxJBj4bu4OFDEkF0xUMSQ4bu0N1BTUDfhu6jDreG7kFDEkOG6tzhbUMSRYzFQWyLhu6hQJeG6vcavUCXhu6glUDfhu6jDrVA2w6AlUDjhur/DoiVQNuG7qlDhu6ZRUMSRYyI8ZVAm4bqvOFvhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7oeG6v+G6pyVQJCIoxJHDlFDEkWPhur/DoiVQJmFQZ+G7qjlQOFvhu6rDrVBSVC/hu6bDlFBiZcavUGThu4NQNSjEkVA4xIMiUCXhur3Gr1BJ4buuUCY54buqOFDhu6vhu6wiUGs4w5RQ4bu3XWE3UMSRXSI8OFA4W2XDrTw4UOG7q+G6v+G6tThbUOG7t1tlw608OFAlw6o4W1Am4buuUMSRY8avOVDEkVk4W1BTUVFQZGXhu7bEkVBiZeG7qlBnw6IiUMSR4bq3OFtQxJFjMVBbIuG7qFDFqFFQxJFjIjxlUCbhuq84W1AlXTlQJeG7qCVQPzdQXcOgJVBkIjhdUMSRYyE4UCYxxq9QJOG7qjhQaeG7ruG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4budIFDEkV3hur9QSeG7rlAmOeG7qjhQ4bur4busIlBrOFDhu7MhUMSQXTFQ4buz4bu0N1AlXTlQJCIoxJHDlFBdOeG7sMSRUCbhurE4W1DEkWPGrzlQxJFZOFtQN+G7qMOtUDbDoCVQOOG6v8OiJVA24bu4OFA44buqw61QY+G7tsSRUCVhUMOsUDhbXTPGr+G7kFDhu6EiKWVQOOG7qsOtUDVdw6M4W1AlXTJQWyLDqeG6q1Al4buoJVDEkWPhur/huqU4W1Bdw6AlUGfhurk4W1AkIj44UCVhUCYiKWVQNSI8OFAl4busIlDEkV0iPDhQJV3hu7bEkVA24bq/4bqnOFtQOFtl4bqvOFA44bq/w6IlUGXEgzhbUCVdOVBdw6AlUGQiOF3DlFA34buqUCXDoThQxJFdPlBdIjw4UMSRIjhdUMSRXeG7uDhQaWU4W1A1ICVdw5RQJuG6rzhbUF3hu6o4XVAl4bq9xq9QxJFl4bq3IlDEkWMsUGcwUCVl4bqxJVBkxIM4W1Al4bqxOFtQJuG6rzhbUMSRxIPEkVAmO+G6q1Bd4bq1OOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagUOG7oeG7gSVQRyI8xJFQ4buWL+G6q8ag


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nguy cơ vỡ tuyến đê Hữu Thạch Hãn

Nguy cơ vỡ tuyến đê Hữu Thạch Hãn
2022-09-29 16:47:26

QTO - Do ảnh hưởng liên tiếp của mưa bão trong những năm qua, đặc biệt là cơn bão Noru nên hiện nay nhiều đoạn ở tuyến đê Hữu Thạch Hãn, qua thôn Lưỡng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết