Cập nhật:  GMT+7
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhuqvhu6fhu5/hur7hu6/DleG7nz00I+G7nyThu4bhu6fhu4BC4buf4buAQsO94buA4bufw4Dhu6LDlOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufUMaw4bufw4Dhu6LDlOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufw4rGsOG6vuG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6qcOU4bur4buA4bqq4bufY+G7jEXhu5kvQnDhu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5N9w4Phu6fhuqDhu6Phu5Xhu5Hhuqlj4buT4buf4oCT4buffUnhur7hu5/hu4Dhu6dT4bufcXXDtcO6w7Vx4buhcMO54buP4buffeG7ikPhu5894buiw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw4FD4buAQuG7n+G7kT09I+G7k+G7n8OVw4nhu4BC4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OK4bqs4buf4buM4bun4buf4bq+4buvw5Xhu589w73DlOG7n8OK4bupw4Dhu5/DgeG7iuG7n+G7kT00I+G7k+G7nyThu4bhu6fhu4BC4buf4buAQsO94buA4bufPT0j4bufUMaw4bufPT0j4bufw4rGsOG6vuG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6qcOU4bur4buA4bqq4bufY+G7jEXDteG7mS/Dk+G7leG7mcOV4bunw4HDisOD4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6Phur7hu6fhu4zhuqpD4buAw7Jxw5NS4buf4bunw5TDleG7huG7o+G7leG7mcOV4buM4buV4buZw5XhuqDhu5Xhu5lD4bq+4bqq4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgMO1w4Hhu6fhu4bDksOU4bun4buA4bqqw5Xhu4xDw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcMO5cuG7oS9zw7nhuqBzcHRzdXFxw5VwcnDDuXN0w4pww7XhurrDk+G6quG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5XhuqDhu5Xhu5kvw5Xhu4zhu5Xhu5nDleG7jOG7leG7mcOV4bqg4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhuqvhu6fhu5/hur7hu6/DleG7nyPhu6fhu4Dhu5/DgELhu5Thu5/hu4BCQ+G6pOG6vuG7nz00I+G7nyThu4bhu6fhu4BC4buf4buAQsO94buA4bufPT0j4bufUMaw4bufPT0j4bufw4rGsOG6vuG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6qcOU4bur4buA4bqq4bufY+G7jEXhu5kvw5Phu5Xhu5kvw5XhuqDhu5Xhu5kvw5Xhu4zhu5Xhu5kvw5Xhu6fDgcOKw4Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lTZC4bug4buA4bqq4buf4buA4but4bq+4bufw5LDlOG7p+G7j+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OVw4nhu4BC4buf4bqi4bux4buf4buA4but4buA4bqq4buf4bqi4buK4buA4bqq4buP4buf4buOxanhu4Dhuqrhu5/DleG7qeG7huG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n+G6vELhu6vhu4bhu5/hu47FqcOV4bufw5XEkOG6vuG7n+G6vEPhurThur7hu5/DlUJF4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu4/hu5/huqLDjUPhu5/DlcWpw4Dhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6vEPhu4BC4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7j+G7n8OKxrDhur7hu5/hu63hu4Dhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7j+G7n+G6ouG7guG7gOG6quG7n+G6quG7gsOT4bufw5VEw4BC4bufw4Dhu6LDgOG7n8OAQuG7huG7n+G7juG7ouG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufLeG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7n8OA4buU4bun4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6qsO14buffUPhuqThu4Dhu5/DleG7hsaw4buA4bufw5XDieG7gELhu5/DgOG7guG7n0JK4buA4bufccO14buh4buh4buh4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OA4buC4bufw7nDueG7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buf4bqg4buG4bufPT0j4bufw4rGsOG6vuG7n8OAQuG7lMO14bufNkJDw4LDlOG7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buf4bqg4buG4bufPT0j4bufw4rGsOG6vuG7n8OAQuG7lOG7n+G6osagTcOA4bufw4DFqcOA4bufw4Dhu7PDk+G7n8OVd+G7gOG6quG7n8OBduG7gOG6quG7n+G6vELDg+G7gOG7j+G7n+G6qkPhu7NT4buf4bq8QsOD4buA4bufUMSQ4buf4bqi4bux4bufw4Dhu4Lhu5/DlULGsOG7gELhu5/DlUTDgELhu59Sw5Thu7PDleG7n+G7juG7r8OA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6vEPhu4BC4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7j+G7n+G6qsagSuG7gOG6quG7n+G6vkHDlOG7n+G6okPhu5/huqLhu7XDlOG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/huqJMQ+G7n+G7jsON4buA4bqq4buf4bq+S0PDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVNkJ24bq+4bufw5Xhu7fDk+G7n0JNw5Phu5/DiuG7osOA4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu589PSPhu4/hu5/DgOG7osOU4bufw5LDlMO94buA4buf4buAQsO94buA4bufw5NCxanDleG7n0LDlFPhu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/DgELhu7PDleG7n8OVw43DleG7n+G6ouG6rsOT4bufw4Dhu5Thu6fhu5/igJwj4buK4buf4bqi4buKQ+G7nz3hu5jhu599w4zigJ3hu5/huqpD4buQw5Phu5/hu4BC4bunw5Thu59S4buC4bun4buf4bqi4buCQ+G7n+G6qkPhu6vhur7hu5/hu4DhuqpCw6jhu4bhu5/Disaw4bq+4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n+G6qkNHQ+G7j+G7n8OV4buM4bun4buG4buf4bqi4buIQ+G7n+G6vEPhu4BC4buf4buA4bqqQkPhuqThur7hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/huqLhu5Dhu4Dhuqrhu5/DgELhu5Thu5/DleG7jMagSuG7gOG6quG7n8OTQsWpw5Phu5/DisOU4bu3w5Xhu59QxrDhu5/huqrhu4LDk+G7n8OTQuG7teG7gOG7n8OKxrDhur7hu5/DlcONw5Xhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/hu45D4buAQuG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7j+G7n33hu4pD4bufPT0j4bufw5XDieG7gELhu5/huqLhu7Hhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4bqixqBNw4Dhu5/DucO54bufQuG7ikPhu59QQ+G6suG7gOG7nz09I+G7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu589NCPhu5/huqDhu4bhu6fhu4BC4buf4buAQsO94buA4bufUMaw4bufPT0j4bufw4rGsOG6vuG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6qcOU4bur4buA4bqq4bufY+G7jEXDteG7nyPhu6fhu4Dhu5/DgELhu5Thu5/hu4BCQ+G6pOG6vuG7nz00I+G7n+G6ouG7seG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/DksOUU+G7n8OAQuG6tOG7j+G7n8OAQsagSuG7gOG6quG7n8OV4buMxJDhu4BC4bufQsaw4buAQuG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G7gEJD4bqk4bq+4buf4bq8VeG7n3Hhu6Fww7nhu5/igJPhu59x4buhceG7ocO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5VjQsOD4buG4buf4bqi4buC4buP4bufPTQj4bufw5VD4bq0w5Phu5/DleG7mMOA4buf4bqi4bu5U+G7n+G6vuG7qeG7gELhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu4/hu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufPT0j4buP4bufw4Dhu6LDlOG7n8OSw5TDveG7gOG7n+G7gELDveG7gOG7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufw5NC4bu54bq+4bufw4BC4buzw5Xhu5/DlcONw5Xhu5/huqLhuq7Dk+G7n8OA4buU4bun4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n8OKROG7gELhu5894buY4buffcOM4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6vEPhu4BC4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7jeG7n8OVRMOAQuG7n8OA4buiw4Dhu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4bufPTQj4buP4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bunw5Thu5/DleG7jOG7p+G7huG7n+G6ouG7iEPhu5/hurxD4buAQuG7n+G7gOG6qkJD4bqk4bq+4buP4bufw5VD4bq0w5Phu5/DgOG7t+G7gOG7n+G6vELhu4bhu6fhu59CRsOA4buf4bq84buk4bufw5VCw5Thu7fDleG7n8OVQ+G6tOG7gOG7n8OB4buK4buP4bufQsSo4bufw5Xhu4xN4buf4buAQuG7p8OU4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu43hu5/hu47hu57hu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DgOG7guG7n0JD4bqkw5Thu5/DksOU4bur4bufw4DFqcOA4buf4buA4bqqw5TDjOG7gOG7n1DDjeG7gOG7n8agw5Thu5/huqLhu7FD4buP4buf4bq8QuG7p0Phu5/DlULFqcOA4bufw5VDw4Lhur7hu5/hu4Dhu63hu4Dhuqrhu4/hu5/Dik1D4bufw5VC4bq04bufw4Dhu5Thu6fhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buf4bqi4bqm4buf4bqi4bu1w5Thu5/Dlcag4buf4buO4bur4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxD4buAQuG7n+G6oOG7huG7p+G7gELDteG7n+G6qcOU4bun4buA4bufw5XDveG6vuG7n8OKQ+G6suG7gOG7n+G6vOG6tMOV4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buP4buf4buO4bur4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxD4buAQuG7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/DgELhu4bhu5/DlULGsOG7gELhu59QQ+G6suG7gMO14bufY+G7iOG7n8OAQuG7msOA4bufw5VC4bun4bq+4bufw5LDlOG7p+G7gOG7j+G7n0JGw4Dhu59CR0Phu5/hurxD4buAQuG7n+G7gOG6qkJD4bqk4bq+4bufw4DFqcOA4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6vEPhu4BC4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7n+G6qkNHQ+G7n+G6oOG7huG7nz09I+G7n8OKxrDhur7hu5/DgELhu5TDteG7n2NCxqBM4buA4bqq4bufUsOUU+G6suG7gOG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu5994buKQ+G7nz09I+G7n07hu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buP4bufw5Xhu4zDlOG7gOG6quG7n8agSuG7gOG6quG7n+G6ouG6puG7n+G6osagTcOA4bufw5XGoOG7n1Dhu7Phu4Dhu5/Dk0LFqcOT4bufw4rDlOG7t8OV4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buP4buf4buO4bur4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxD4buAQuG7n+G6oOG7huG7p+G7gELDteG7n2Phu6nhu4bhu5/huqJDw4LDlOG7n+G6vEPhuqThu4Dhu5/DgELhu4bhu59C4buKQ+G7n1BD4bqy4buA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OV4bu3w5Phu59Cw5Thu7Phu4Dhu4/hu59C4buKQ+G7n8OVQuG7q+G7huG7n8OVQ+G6tMOT4bufw4Dhu7fhu4Dhu59QxrDhu5/huqLGoE3DgOG7n8OAQsOUU+G6puG7gOG7n+G6qkPhu6fhu4bhu4/hu5/hu5rhu4Dhuqrhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/hurxC4buG4bun4bufQkbDgOG7n+G6vOG7pOG7n8OVQsOU4bu3w5Xhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OVw7Xhu59nw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4bq+w41D4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n0LhuqThu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OKQ+G6suG7gOG7n+G6vOG6tMOV4buP4bufQk3Dk+G7n8OVxanDgOG7j+G7n8OKQ+G6suG7gOG7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu4/hu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6vEPhu4BC4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7n+G6qkPhu6Dhu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/huqDhu4bhu6fhu4BC4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n0JNw5Phu5/DlcWpw4Dhu59S4bux4buP4bufw5Xhu4jhu59CTcOT4bufw5XFqcOA4buP4bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7qUPhu4/hu5/huqpD4bun4bufw5Xhu4zhu6lD4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu59QxrDhu5/hu4Dhuqrhu4bGsEPhu589NCPDteG7n3124buA4bqq4buf4buA4but4bq+4bufPTQj4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OV4buI4buA4bqq4buf4bq84bq0w5Xhu5/huqLFqeG7gELhu5/huqpDxanhu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu4/hu5/huqJF4buAQuG7n0LGoEvhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4Dhu5/DgELDieG7n8OVQ+G6ssOU4buP4buf4buAQkPhuqThur7hu59Q4buY4bufw4BC4buG4buf4buA4but4bq+4buf4buO4bunw5TigKbhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lTZCw73hu4Dhu5/huqBFw5Phu5/hu4DGsFPhu4/hu5994buKQ+G7nz09I+G7n8OVw4nhu4BC4buf4bqpw5Thu6vhu4Dhuqrhu59j4buMReG7n8OVQ+G6tMOT4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5NCROG7n0LEqOG7n8OV4buMTeG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu59wcOG7n+G7gELGsOG7n+KAnDbhuqpC4bq44bun4bufw5XEkOG7gELhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n+G6ouG7ikPigJ3hu5/DgELhu4bhu59C4buKQ+G7n1BD4bqy4buA4bufPT0j4bufw4Dhu4Lhu59C4buGxrDhu4Dhu5/DgOG7q+G7gELhu5/hurxC4buC4buf4bq8QuG7reG7gOG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/DlcOJ4buAQuG7n1BLQ+G7n8OV4buI4buA4bqq4buf4buOw43hu5/DlUPDguG7gOG7n+G6quG7teG7gOG7n+G7peG7oeG7oeG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu43hu59x4buh4buh4buf4buOw5Thu7PDleG7n8OSw5TGsOG7n8OV4buMReG7n+G6qkPFqeG7n3Dhu6Hhu6Hhu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G6osOM4buA4bqq4buf4bqg4buG4bufw4DFqcOA4bufw4DFqeG7n+G7gELDveG7gOG7j+G7n+G6oOG7huG7p+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4rGsOG7nz09I+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buP4buf4buA4bqq4buGxrBD4bufw5XDieG7gELhu5/DleG7jOG7p+G7huG7n8OVd+G7gOG6quG7jeG7nzbhuqrDveG7gOG7n0LGsOG7gOG6quG7nz1iZ33hu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6qcOU4bur4buA4bqq4bufY+G7jEXhu5/DgOG7luG7gOG6quG7n+G6ouG7seG7n0LEqOG7n8OV4buMTeG7n1DDjeG7gOG7n1Dhu6dT4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OAQuG7huG7nz09I+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/DlcOJ4buAQuG7n1BLQ+G7n8OV4buI4buA4bqq4buf4buOw43hu59Qw43hu4Dhu59w4bufw5XDmeG7n+G6osOM4buA4bqqw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lTPDtTPDtWLhu5kvw5Phu5U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ
2018-07-25 14:57:01

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu phố Nghĩa Hy, thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết