Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6seG7iuG6sMO1xalCw7XEguG6sOG7oUPDtXdNdsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XEqOG6ruG6vELEgsO14buQcMO1xKjDuULEgsO1w4xKcMO1duG6rkPDtXbhu6F2w7V24buOSsO14bqxfcOp4bqjw7V24bq6w7V44buCQm0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbmvDo+G6sWzDtS3DtX3huq7FqULDteG6rOG7nMO1QuG6sMOA4bqqw7Xhu5vhu5HDtUJ04bqqw7V9xIJw4buUw7XhurHhuq7Dk+G7gkLEgsO14buv4bqwQuG6ri3DtT7hurDDgMSow7Xhu4jhuqTDteG7k+G7my/hu5vDtWvhu5Hhu6Phu5Xhu5vDteKAk8O14buTw7Thu5Hhu51s4buJw7Xhuq7hurrhuqrDtULhu5/hu5TDteG7k8ahxKnhu5vEqeG7k8O04buR4bud4buJw7V94bqucMO14bqx4bqu4bqwQUrDtULhuq7hurDDtcSow4JC4bquw7XDo0pyQsSCw7XhurHhu4rhurTDtcON4bqu4bq84bqww7Xhuq5Hw43DteG7kOG7hOG6sMO14bqx4buKSkLEgsO1xKjFqeG6qsO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEgsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1xKjhuq7hurBBSsO1QuG6ruG6sMO1xKjDgkLhuq7DtX3hurBC4bquw7Xhu67hurJC4bquw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1duG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcSo4buK4bqww7XFqULDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7XEqOG7ikrhu5TDgULDtcSo4bqu4bq8QsSCw7Xhu5Bww7XEqMO5QsSCw7XDjEpww7V24bquQ8O1duG7oXbDtXbhu45Kw7XhurF9w6nhuqPDtXbhurrDtXjhu4JCxKltL8ONbm3EqOG7n+G7r+G6qHnDteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G6quG7n+G7isSC4bqwQsOs4buTw43hu5jDteG7n0rEqEPhu49ubcSo4buKbm3EqHdubeG6sOG6qsSCw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92xKnhu6/hu59Dw4xK4bufQsSCxKjhu4rhurDEqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Hhu53hu5nDtC/hu5Xhu5134buV4buR4buX4buV4buX4buX4buZxKjhu5Hhu5nhu5Hhu53hu5Xhu5nhuqjhu5HEqeG6psONxILhu4/DtS9ubS/EqHdubS/EqOG7im5txKjhu4pubcSod25tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG7iuG7n0PDtcOMSnDDtXbhuq5Dw7V24buhdsO1duG7jkrDteG6sX3DqeG6o20vw41ubS/EqHdubS/EqOG7im5tL8So4buf4buv4bqoeW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6sXHhurDDtXbhuq7Dk+G7gkLEgsO1xKjhu4rhurJC4bqu4buJw7V24buhdsO1eHHhurDDteG7r+G6sOG6oErDtXhzw7V2TELEgsO1QuG6ruG7n0rDteG6ukLDteG6qHHhurDDtcSo4buKSuG7lMOBQsO1xKjhuq7hurxCxILDteG6qOG6tHbhuq7DteG7iMOVw7Xhuq5wQ8O14bquTELEgsO14buQcMO14buI4buOw7V24bq8QsSCw7Xhuq7hurBBQuG7icO14bqu4buUw7Xhu4jhurBC4bquw7V2TuG7n8O14bqo4buOdsO14bqow5NHQsSCw7XhurF9w6nhuqPDtcSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6qsO1xKjhu4pDQsSCw7Xhu5PDtXZK4bq+dsO14bqs4bqu4buhQsSCw7V24bqu4bqwQULDtXbhuq7hurxCxILDteG6o+G6ruG7ocONw7Xhu5Bww7V24bqu4bq8QsSCw7V74buiw7V2TuG7n8O1d8WpQsO1xKjhur52xKnDteG6seG6ruG6ukLEgsO1w4xK4bufw7V24bquw5Phu4JCxILDtcSo4buK4bqyQuG6rsO1QuG6rsO64bqqw7XEguG6sOG7oUPDtXdNdsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XEqOG6ruG6vELEgsO1duG7oXbhuq7DteG6qnFCxILhu4nDteG7r8OK4bqww7V4dcONw7Xhuqjhu5bDtcSow5NIQsSCw7V24bquQ8O1duG7oXbDtcSo4bquQcO1xKjhuq7DgMO1xKjhuq7hu59C4bquw7XEqOG6ruG6sEFKw7VC4bqu4bqw4buJw7XEqOG7iuG6sMO1xalCw7VC4bquw5RCxILDtULEgsOTRuG6sMO1eHPDtXbhurxCxILDteG6ruG6sEFCw7Xhu4jDknbDtcSo4buK4bu14buJw7XEqErhu4DhurDDtcSo4bqu4bufQuG6rsO14buYSsWpQsO14buQcMO14buYw5Phu4JCxILDteG6quG7oUrDteG7kOG6ssO14buI4buOw7VCxILhuq7hurDDgMONw7V4xrBKw7XEqOG7iuG7n0Lhuq7DtcSC4bqwcuG6sMO1w43huq5EQsSCw7V3xalCw7XEqOG6vnbhu4nDtcSo4bqu4bq8QsSCw7VC4bquxrDEqMO14bqx4buAw7XDjErhurx2xKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uV+G6tMONw7VCcOG7lOG7icO14buu4bufQsO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDtXhzw7V3cELhuq7DtcSow7lCxILDteG7mcO0w7Xhu4hKxrDEqMO1w4xKcOG7icO14bqq4buG4bqww7Xhu4hKxrDEqMO1xKjhu4rhurTDtcSC4bqw4buhw7Xhu5HDtcSo4buK4bqww4BKw7V4w4pCxILDtXbhuq5Dw7V24buhdsO1duG7jkrDteG6sX3DqeG6o8O1duG6usO1eOG7gkLDtXdDw7XhurHhu4pKQsSCw7XEqMWp4bqqw7Xhuq5DccSow7V44bq+QsSCw7XhurHhuq7hu59C4bquw7XEqOG6ruG6sEFKw7VC4bqu4bqww7XEqMOCQuG6rsO1feG6sELhuq7DteG7ruG6skLhuq7DteG6ruG7hsO1xKjhu4pHxKnDtVjFqeG7lMO14bqocMO1QsSC4bqu4bqk4bufw7V2w5XDtXbhu59Dw7V44buzw43hu4nDtULhuq7DuuG6qsO1xKjhu4rhurDDtcWpQsO1duG6ukLEgsO14bqo4bufQ8O1xKhDw7Xhuqjhu4RCw7V2TuG7n8O1duG7oXbDtcSo4bquQcO14bquw4DDteG6sX3DqeG6o8O1eHPDtXbhurxCxILDteG6ruG6sEFCw7XEqErhu4DhurDDteG7mErFqULDtXbhuq5Dw7Xhu4jhu47DtULEguG6ruG6sMOAw43DtXjGsErDtcSo4buK4bufQuG6ruG7icO1xILhurBy4bqww7XDjeG6rkRCxILDtXfFqULDtcSo4bq+duG7icO1eMOKQsSCw7XEqOG6rkbhurDDtcSCRMONw7XDjeG6ruG7qULDteG6rOG6ruG6tnbhuq7DteG6qMOA4buJw7V44bq+QsSCw7Xhu5DhurDhu7lCw7V24buhdsO1xILhurDhu5/DtXjhurJC4bquw7Xhu5DDk0fEqMO1w4xK4bufw7Xhuqzhuq5Ew7Xhuqzhuq50QuG7icO14buQw5Phu4JCw7Xhuqjhu7lCw7XEqOG7ikNCxILDtXZK4bq+dsO14buI4bq8QsSCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqxxKnhurFtL8ONbg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ
2018-07-25 14:57:01

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu phố Nghĩa Hy, thị...

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm
2018-07-25 14:56:24

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết