Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bu04buC4bq4w4Lhu5dP4bue4buX4bu1SOG7l0vhuqR34bq44buXMeG7kMOM4bu14buXTsO54bu14bqk4buX4bq1w5Phu6XhurjDguG7l+G6p03huqrhu5dL4bqkduG6uOG7l+G7uXbDk+G7l+G7ucO5T+G7l09Nw4Phurjhu5fhu5vhu51u4bub4buXT03huqbhurDDk+G7l8OJ4buj4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fDiXXhu57hu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bqk4bq8dOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjFqcOJ4buX4budxqHhu5ty4buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtcOy4bq14bqn4buN4buX4oCT4buXKOG7gsOJ4buX4bq4dOG7nuG7l+G7nXBvcW/hu53GoeG7m3Ju4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5dP4bue4buX4bu1SOG7l0vhuqR34bq44buXMeG7kMOM4bu14buXTsO54bu14bqk4buX4bq1w5Phu6XhurjDguG7l+G6p03huqrhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l+G7uMO54bqm4buX4bqkR+G6puG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7tUjhu5fhu7nhu4LhurjDguG7l0/huqThu5Dhu4rhurjDguG7l+G6uOG6psOD4bq44buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4bubcm/hu48vS8O14buPT3Thu7NFQeG7l05P4bueRUHDrOG7lcOJdE3DguG6puG6uGzhu51L4bui4buXdMOTT+G6uuG7lcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7j+G6psOJw4Lhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Vv4buzdOG6ukzDk3ThurjDgk9N4bqmb+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bubcuG7o8ahL+G7n3Lhu7fhu5/hu5vhu6Hhu59wxqFwT+G7m+G7o+G7m3Lhu5/hu59F4bubb0RLw4Lhu5Xhu5cvw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTBHT+G7l+G7tcON4buXTsSo4buXTuG7peG6uOG7l+G7osOTdk/hu5fhu7XDlXThu5fhu7Thu4LhurjDguG7l0/hu57hu5fhu7ThurPhu5cx4buQw4zhu7Xhu5dOw7nhu7XhuqThu5fhurXDk+G7peG6uMOC4buX4bqnTeG6quG7jy9Lw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu48vT3Thu7NFQcO14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG7guG6uMOC4buXT+G7nuG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G7teG6vOG7l+G7tcON4buX4bu1dsOT4buXTsSo4buX4bqkxqDDk+G7l+G7muG7hOG6uOG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXReG6sOG7l8OCRsOJ4buX4bua4buE4bq44buX4bu1w5V04buX4bq44bqkw7rhu5fhurjhu5DDjOG7teG7l+G7teG6pOG6psSCw4nhu5fhu6Hhu5vhu4lu4buX4bua4buE4bq44buX4bu1w5V04buX4bq44bqkw7rhu5fhu7l3w5Phu5dP4buQ4buX4bu14bqk4bqmxILhurjhu5dF4buQ4buI4bu14buX4buf4bujbuG7oeG7m+G7iW7hu5fhu5rhu4Thurjhu5fhu7XDlXThu5fhu7VI4buX4bu54buC4bq4w4Lhu5fEkOG6pHXhu7Xhu5fhu6Fu4bufc+G7iW/hu5fhu7Thu4LhurjDguG7l0/hu57hu5fhu7Xhurzhu5dPSOG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dOw5N2T+G7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjhuqTDuuG7l8OJdeG7nuG7l+G7oeG7oW/hu6HGocahw4nhu5fhu6Phu5cv4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7ucODw4lu4buXS+G6pOG7juG7teG7l+G7muG7juG7l+G7tXZL4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhu7XhuqThurrhu5dw4budb8ahxqHGoeG7l8SQ4bqkdeG7teG6pOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buXT+G6usO64bq44buXT0LhurjhuqRv4buX4bql4bul4bq44buXReG7kOG7iOG6uMOC4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5dP4bqk4buQw43hurjDguG7l0vhuqR5w4nhu5fhurjFqcOJ4buX4budxqHhu5tx4buX4bu1w5V04buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dP4bue4buX4bu5w7lP4buXT03Dg+G6uOG7l+G7m+G7m27hu6Hhu5dPTeG6puG6sMOT4buXw4nhu5fhu6Phu5fhu5rDjOG6puG7l09I4bq4w4Lhu5fDguG6pnXhu5dPTeG6quG7l+G7ucO5T+G7l+G7m+G7neG7n25z4buXT1Lhu5fhu7lG4bq4w4Jt4buX4bq4R0vhu5dP4bqkw5PEguG7l+G7ucO5T+G7l8OCd+G6uOG7l3Ju4bub4buXT1Lhu5fhu7lG4bq4w4Ju4buX4bua4buQ4buIT+G7l+G7neG7n27hu5/hu4nhu5dO4bq64buX4buaw4zhuqbhu5fEkMSC4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5fhu7nhuq7hu5dNdG3hu5dP4bqkw5Phu5fhurjhuqR4S+G7l+G7s+G6qOG6uOG6pOG7l0zDk+G7r+G6uOG7l+G7tcOVdOG7l+G7nXHhu5vhu5dFdOG6uuG7l+G7uUfhurjDguG7l+G7ucO5T+G7l3Nu4buh4buXT03huqbhurDDk+G7l+G7uUbhurjDgi/hurjDguG7kOG7iuG6pi9P4bqkdeG6uMOCbuG7l+G7muG7kOG7iE/hu5fhu5vhu5tuceG7ieG7l+G6uMOC4bqk4bqq4buXTMOT4buexIJP4buX4bu54bqu4buXTXRv4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Dhu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G7ueG7p+G7l+G7msO64buX4bu5dOG6uMOC4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dP4bue4buX4bu14bqkw5Lhu5dPTeG6vuG6uMOC4buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G7ueG6tuG7l+G6uOG7r+G6uMOC4buX4bu1dOG6uuG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5dF4buU4bu14buX4bu1dkvhu5fhurjhu5DDjOG7tW7hu5fhuqTDueG6uOG7l+G7teG6pMSC4buXT+G6pHZP4buXT+G6pOG6unVP4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhurjhuqThu6nDieG7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhu5rhu47hu5dP4buET+G7l+G6uOG6pMOT4buX4bu1d8OT4buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l+G6pEfhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqRu4buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7msO64buX4bu1deG7teG7l+G7tcON4buXTMOTdOG6uG7hu5fhu7nDjeG6uOG7l+G7muG6quG7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5dPQuG6uOG6pG/hu5ci4bqk4bq84buXxJDhuqTFqeG6uOG7l0XDjOG6uOG7l+G6uOG6pHZP4buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bq4dOG7nuG7l+G7tcOVdOG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT+G7nuG7l0XDuuG7l09S4buXReG6sOG7l0/huqR2T+G7l0/huqThurp1T+G7l+G6uOG7kMOM4bu14buX4bu5dOG6uMOC4buXxKjhu5fDieG7kuG7teG7l+G7tXThurrhu5fhu6Phu59ucOG7iW3hu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu5LhurjDguG7l+G7t+G7juG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6sOG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G7ucO54bqm4buX4buaw7rhurrhu5dO4bul4bq44buX4buiw5N2T+G7l+G7tcOK4bq44buXw4Lhu6tL4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fEkOG6pOG6vOG7l8SQ4bqkxanhurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7UxxanDieG7l+G7ncah4bubcm7hu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0/hu57hu5fhu7nhuq7hu5dNdOG7l8SQxILhu5fhuqThurrDueG7teG6pOG7l07hu6Xhurjhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhurjhu5DDjOG7teG7l8OJdeG7nuG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhuqThurx04buX4bu5w7lP4buXT03Dg+G6uOG7l+G7m+G7nW7hu5vhu5dPTeG6puG6sMOT4buXw4nhu5fhu6Phu5fhu5rDjOG6puG7l09I4bq4w4Lhu5fDguG6pnXhu5dPTeG6quG7l+G7m+G7o8ahbuG7oeG7l09S4buX4bu5RuG6uMOCbeG7l8OC4bqm4bulw4nhu5dPUuG7l0XhurDhu5dP4bqkdk/hu5dP4bqk4bq6dU/hu5fhurjhu5DDjOG7teG7l+G7osOT4buE4bq4w4Lhu5fhu7fhu5DDjOG6puG7l+G7neG7oeG7iW3hu5fhu7nhu6XDieG7l+G7s+G7peG6uuG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0XDusOJbuG7l0/huqTDk+G7l+G6uOG6pHhL4buX4bu14bqk4bq64buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5dFdOG6uuG7l+G7uUfhurjDguG7l0/huqRB4bq64buX4bu5w5LhurjDguG7l0zDk+G7nuG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G7msO64buXS+G6pHbhurjhu5fhu7l2w5Phu5fhuqThurrDuuG6uOG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7muG7kOG7iE/hu5fDieG7kuG7teG7l+G6uEdL4buX4bq4w4Lhu6/hurjhu5dOdeG7teG6pOG7l+G6uOG6pMO64buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fDguG6pnThurpvb2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7uMO54bqm4buX4bqkR+G6puG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7tUjhu5fhu7nhu4LhurjDguG7l+G7tOG7guG6uMOC4buXT+G7nuG7l+G7tUjhu5dL4bqkd+G6uOG7lzHhu5DDjOG7teG7l07DueG7teG6pOG7l+G6tcOT4bul4bq4w4Lhu5fhuqdN4bqq4buX4bu54bun4buXT+G6psSC4bq44buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7N3w5Phu5fhu7NI4buXTsOT4bq4w4Ju4buXxJDhuqbhurDhurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l+G6pEfhuqbhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5dMw5Phu6Xhurjhu5dPTeG6qm7hu5fhu7N04bq44buXxJDhuqbhurbDieG7l07hurp1T23hu5dP4bqk4buC4bq4w4Lhu5dMw5N04buX4buzdeG6uuG7l+G7tXXhurrhu5dPw7rhuqbhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5fEkOG6puG6tsOJ4buXT+G6unXhurjhu5fhurjFqcOJ4buX4budxqHhu5txbeG7l0vhuqThu5DDjeG6uMOC4buXdeG6uOG7l0vhuqThu6/hurjhu5dL4bqk4buE4bqm4buXReG7iOG6puG7l+G6uOG6pMOTeOG6uOG7l+G7msO64buX4bu1SOG7l0/hu5Lhu7Xhu5fhurjFqcOJ4buX4budxqHhu5txbuG7l8SQxILhu5fhuqThurrDueG7teG6pOG7l+G6uMWpw4nhu5fhu53GoeG7m3Lhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l8OJR0/hu5dO4buE4buX4bq4R+G6puG7l+G7t8OT4bq4w4Lhu5dF4bqmw4Phurjhu5dMw5N04bq44buXxJDhuqR14bu1b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1KG8x4buPL0vDtQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ
2018-07-25 14:57:01

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu phố Nghĩa Hy, thị...

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm
2018-07-25 14:56:24

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết