Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZ4bqtw5Xhu6nhur7huqjhu6Niw5LEkOG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o+G7juG6qkjhur7hu6PDikpCw7Phu6Ni4bqqw5Xhu6Phur7huqrhu7VP4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgHnhur7hu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6Phu47huqrDvVLhu6PDkkfhu5Mv4bqq4buh4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU974bqi4bulw4Dhu53hu5nDtD154bq+4buj4buDQsOC4buO4buR4bujLeG7o+G6q+G7pcOV4bujc+G7o+G6vuG7scOK4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq64bqq4bulQuG7oyPhuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7jsOSROG6vuG6quG7o8OK4buSw4Hhu6Phu45C4bq2w5Xhu6PDk8OVScOB4buj4bqoQuG7peG7o+G7oOG6tOG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o+G7juG6qkjhur7hu6PDikpC4bujw7Q1YjThu5Hhu43hu6Phuq3DleG7qeG6vuG6qOG7o2LDksSQ4buj4bqg4bur4bujw4Hhu4bhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6NBxqDhu47hu6NP4bqq4bun4buj4bug4bq04buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6suG7o+G6oOG7p+G6vuG6qOG7o+G7juG7nOG7o+G6qsWp4buA4buN4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqDhu4bhu6PhuqDhu6fhur7huqjhu6PDgeG6qsOU4bujU+G7o+G6vMWp4buj4buO4bqqw5Xhu6Phur7huqrhu7VP4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o+G7juG7seG6vuG6qOG7o8OSR+G7o8OSw4Lhu47hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLDkuG7gOG6vuG6qOG7o8OTw5Xhu6fhu6Phu47DkkThur7huqrhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7ozViNOG7jeG7o+G6rcOV4bup4bq+4bqo4bujYsOSxJDhu6Phur7hu4pC4buj4bq84bq24bq+4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4bujw4pI4buj4bqqROG6vuG6quG7o+G7jOG7qeG6vuG7o1HDlcO94buO4buN4bujw4Hhuqrhu7Hhur7hu6Phur7DlUhC4buj4bqqQsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4buN4bujw4Hhu7Phur7hu6Phur7huqp54bq+4bujw5LDjOG6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZNeG6qsWp4buj4bq+4bqqxanhu6PhuqpC4bqy4bq+4buj4bqgw73hu47hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhuqrhuqLhu4Dhu6NI4bq+4bqo4buje8Wp4buj4bqrw5nhu6Mkw43hur7huqjhu6PigJPhu6Phuqfhuqrhu4bhu6Mj4bqq4buY4buj4buOxJDDgeG6quG7o2NANT3hu6Phu45F4bq+4bqq4buj4bqtw5Xhu6nhur7huqjhu6Niw5LEkOG7jeG7o+G6oMSQ4bul4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4bujUeG7p8OB4buj4bqgxJDhur7huqrhu6PDiuG7ksOB4buj4buOQuG6tsOV4buj4bq8SuG6vuG7o+G6vuG6qsO94buO4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bq8xanhu6Phur554bq+4bqo4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6PhuqBLQuG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu6Dhu7Xhu47hu6PDgeG6qsO94buO4buj4bugxanhu6Phu45C4bq+4bqq4buj4buO4bqq4buz4bq+4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o03hu6Phur5I4bq+4bqo4buj4buO4bqqSOG6vuG7jeG7o+G7oOG7kOG6vuG6qOG7o+G7jHnDleG7jeG7o+G7oOG7kOG6vuG6qOG7o1Hhu6Xhu4/hu6Phu4NE4buj4buO4bqq4bqy4buN4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phur7hu7HDiuG7o8OTw5Xhu6Xhu43hu6Phuq3DleG7qeG6vuG6qOG7o2LDksSQ4bujw4Hhuqrhu4Thur7hu6PDgeG7p8OB4bqq4buj4buOQuG6sk/hu6PDgeG7teG6vuG7o0/huqrhu5Dhu6PhuqpMT+G7o+G7oEpC4bujw4rDjOG7juG7o+G7jkXhur7huqrhu6Phur7huqjhuqrDqOG7gOG7jeG7o+G6oOG7huG7o+G6vMWp4buj4buO4bu1T+G7o+G7jsOSw5Xhur7huqjhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu4zhu6nhur7hu6NRw5XDveG7juG7o+G6vuG6quG7r8OK4buj4bq+eeG6vuG6qOG7o8OB4bul4buA4buj4buO4bqqw5Xhu6Phur7huqrhu7VP4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phur5I4bq+4bqo4bujw4B54bq+4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5Phu47hu6VB4bq84bqi4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53DiuG7pcOS4bqoQuG6vsOzcE9R4buj4bulw5Xhu47hu4Dhu53hu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZ4buTQsOK4bqo4buj4bul4bq84buOauG7neG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budcnPhu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXFxdeG7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4buj4bqq4buO4buOT8OzLy9B4bul4buAw5PDleG7peG6vuG6qOG7jsOSQuG7j+G7oOG6vi9P4buAw5Lhu47hu6Xhurzhu4wv4bufL2LDksOV4buA4bq+4bqow5PDleG7peG6vuG6qOG6qkLhuqJPL+G7oXJycXLDunDhu6Fww7otw5PDleG7peG6vuG6qC3hu47DkkIt4buh4buP4bq4T+G6qOG7nS/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZw6Dhur7huqjhu6N7xanhu6PhuqvDmeG7oyTDjeG6vuG6qOG7o8O04buO4bqqxqDhu6Nw4buN4buj4buO4bua4buj4buOw5Lhu6dC4buj4buM4bul4bq+4bqo4buR4buj4buO4bqq4buxw4rhu6PDikjhu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4buOw5LDjeG6vuG6qOG7o+G6vsODw4rhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OB4bun4buO4bujw4Hhu4bhu6PhuqpCw4LDleG7o8OTw5Xhu6nhu6PDgeG7peG7gOG7o03hu6N74bupQuG7ozPhu7Hhur7huqjhu6PDtOG6rcOV4bup4bq+4bqo4bujYsOSxJDhu5Hhu4/hu6Phu6jhur7huqrDs+G7oyThu4974buTL0/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Mv4buO4bulQeG6vOG6ouG7mWLDkuG7gOG6vuG6qOG7o8OTw5Xhu6fhu6Phu47DkkThur7huqrhu6Phu47DkkLhuqThur7hu6Phurrhuqrhu6VC4bujNWI04buN4buj4bqtw5Xhu6nhur7huqjhu6Niw5LEkOG7o1HDlcO94buO4buj4bqqQsOC4bq+4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o+G6vMWpw4rhu6Phuqrhu6VS4buN4buj4buM4bun4bq+4bqo4buj4buOxrDhu4Dhu43hu6Phur7huqrhu5bhu6PDikjhu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4buO4bqq4butT+G7o+G7jOG7p+G6vuG6qOG7o+G6oOG7lkvhur7huqjhu6PDk8OV4bq24bujTeG7o+G7g8OJ4bq+4bqq4bujM0Lhur7huqrhu43hu6Mj4bulw4rhu6Mzw4zhu43hu6N74bupQuG7ozPhu7Hhur7huqjhu43hu6Niw5JCw4LDleG7o+G6p+G6quG7gOG6vuG6qOG7jeG7oz5C4buA4bujM0Lhur7huqrDsuG7o8OKSOG7o+G6qkThur7huqrhu6PDgMON4bq+4buj4bqgQuG6tOG6vuG7o+G6oOG7ikLhu6Phu47huqrhu6Lhu6Xhu6PhuqDhuqThu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6PDgeG7p+G6vuG6quG7o+G6oMON4bq+4bqo4buj4bq8SuG6vuG7o03hu6Mj4bulw4rhu6Mzw4zhu43hu6Niw5JCw4LDleG7o+G6p+G6quG7gOG6vuG6qOG7jeG7o3vhu6lC4bujM+G7seG6vuG6qOKApuG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4oCc4bqtw5Xhu6nhur7huqjhu6Niw5LEkOG7o8OB4buU4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PhuqBC4bqk4bq+4buj4bqqROG6vuG6quG7o8OB4bun4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6M1YjThu43hu6Phur7huqrhu5bhu6PhuqrDjOG7o0jhur7huqjhu6N7w43hu6Phu4Phu7Hhur7hu6Mz4buA4bul4bq+4bujw7R74buWSuG6vuG6qOG7o+G6p+G6quG7kOG6vuG6qOG7jeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buje+G7lkrhur7huqjhu6N74buG4bul4buR4buj4bqqQuG6suG6vuG7o3Thu49z4buf4bufw4pw4buj4bqgw73hu47hu6PhuqDhuqThu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6quG7hMOB4buN4buj4buOw5LGsMOK4bujUuG7o+G7juG6ssOy4bujSOG6vuG6qOG7o3vDjeG7o+G7g+G7seG6vuG7o2Lhuqrhu5hS4bujw7Thu47DkuG7lk3hur7huqjhu6Phu47huqpI4bq+4bujM+G7peG7ozPhu6VS4buN4bujUeG7q+G7o+G7pOG7ozXhuqjhu4Dhu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7oyThu6XhurrDkkjhur7huqjhu5Hhu6PhuqpC4bqy4bq+4bujdHPhu5/DinDhu6Phu6Dhu5ZL4bq+4bujw4F5UuG7o8OBxanhu6NP4bqq4bq24buj4bugxanhu6Phuqrhu4Dhu6Xhu6PDisWpw5Xhu6PhuqDhuqThu6NReVLhu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6Phuqrhu4TDgcOy4bujSOG6vuG6qOG7ozXhuqjDlVLhuqbhur7hu6Phu4Phu7Hhur7hu6Niw5VS4bq04bq+4bujw7Thu47huqpI4bq+4bujJMawQuG7o3vFqeG7gOG7jeG7o2LDkkLDgsOV4bujJMawQuG7jeG7o2LDkkLDgsOV4buj4bqn4bqq4buA4bq+4bqo4buR4buj4bqg4bur4buj4bqqQuG6suG6vuG7o3Vz4bufw4pw4buj4bqgw73hu47hu6NN4buj4bqg4bqk4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDgeG6qkzhu4/hu4/hu4/hu6Phu4PFqeG7o8OB4buC4bq+4bujw5LDveG7juG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o8OB4bun4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G6oELhuqThur7hu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4bq64bqq4bunw4HigJ0t4bujSOG6vuG6qOG7oyTDjeG6vuG6qOG7o8OB4bqqQuG7peG7o+G7jOG6ruG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZNeG6qnnhur7hu6PDksOM4bq+4bqo4bujw4Hhu6fDgeG7o8OKSOG7o+G6qkThur7huqrhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mcOg4bq+4bqo4bujNeG6qMOVUuG6puG6vuG7oz5C4bunT+G7o+KAk+G7o+G6p+G6quG7huG7oyPhuqrhu5jhu6Phu47EkMOB4bqq4bujY0A1PeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buje+G7qULhu6Mz4bux4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu4Dhu6NBQuG6suG7juG7jeG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n+G7oXHhu43hu6N74bupQuG7ozPhu7Hhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6NP4bqq4bun4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NP4bqq4buA4bq+4bqo4buj4buOw5LFqeG7gOG7o+KAnCPhuqrDleG6vuG6qOG7o+G7juG7pVLhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7ozViNOKAneG7o+G7oMWp4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oOG6tOG7o+KAnCPhuqpF4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu6Phur5I4bq+4bqo4buj4buO4bqqSOG6vuKAneG7o+G7oEpC4bujdOG7o+G6vsOMQuG7o8OAw5Xhur7huqjDs+G7o+G6p+G6quG7p+G7juG7o8OTw5Xhu6Xhur7huqjhu43hu6PhuqpC4bqy4bq+4buj4bqgw73hu47hu6PDik3hu6PDksOM4bq+4bqo4buj4bq+4bq04bq+4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7jeG7o+G7juG6quG7rU/hu6Phu4zhu6fhur7huqjhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujw5PDleG6tuG7jeG7o8OB4bupQuG7o+G7jsaw4buA4buj4bug4buWS+G6vuG7o+G7jsawT+G7jeG7o8OB4bqqReG6vuG6quG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4buj4bq+4bqqxanhu6PDgeG7ouG7peG7jeG7o+G6qsWp4bq+4bqo4bujw5LFqeG7gOG7jeG7o8OB4buK4bq+4bqo4buN4bujw4Hhu6lC4buj4buOxrDhu4Dhu6PDgeG6qsOVw43hur7huqjhu6Phu47DksawQuG7o8OB4bqq4bux4bq+4buj4bq+w5VIQuKApuG7oyPhuqpF4buj4buM4bulw5Xhu6Phu6Hhu6Phur7hu7HDiuG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4buN4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o+G7jsOSxanhu4Dhu6PhuqDhu6vhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PDiuG7hELhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o+G6quG7lk3hur7huqjhu6PGoOG6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYuG7muG7o+G6qkLDgsOV4bujw5PDleG7qeG7o8OB4buY4bul4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDhurThu6PigJwj4bqqReG6vuG6quG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o+G7juG6qkjhur7igJ3hu43hu6N74bupQuG7ozPhu7Hhur7huqjhu6Phu45C4bqyT+G7o+G7juG7ksOB4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buN4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OSw4zhur7huqjhu6PDgeG7p8OB4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o+G7jsOSxanhu4DDs+G7o2Z5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bqoQuG7peG7o+G6oEThur7huqrhu6Nz4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7jeG7o3Hhu6Phu4zGsMOB4bqqw7Lhu6Phu47DleG7ikLhu6Phu47DkuG6ruG7o3vhu6lC4bujM+G7seG6vuG6qOG7o8OB4bqqw5Xhur7huqjhu6Phu47hu6VS4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6M1YjTigKbhu6N7QsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG7p8OB4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o+G7jsOSxanhu4Dhu6Phur7FqVLhu6Phu47huqrhuqThu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDkkfhu6PDk8OV4bul4buj4buO4bua4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nigJwk4bqk4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phu47hurLhu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o+G6oOG7q+G7o0Hhu6Xhur7hu6PhuqrFqeG6vuG6quG7jeG7o+G6vuG6qOG6qkLhurbhur7hu6PDgcagw5Xhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6oOG6tOG7o+G7p+G6vuG7jeG7o+G6vuG6quG7luG7o+G6qELhu6lC4bujT+G6quG7p0/hu6NP4bqq4bun4buO4buj4buOw5JC4bqk4bq+4bujw4Hhuqrhu7Hhur7hu6Phur7DlUhC4buj4bq8TOG6vsOy4buj4bqoQuG7qULhu6NP4bqq4bunT+G7o0/huqrhu6fhu47hu6Phu47DkkLhuqThur7hu6PhuqDFqeG6vuG7o0Hhu4Lhu6Phurzhu6VC4oCm4buj4bqg4bqk4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o8OAeeG6vuG7o+G6oOG7luG7peG7o+G7oMWp4buA4bujxqDhur7huqjhu6PDgOG7kuG6vuG6qOG7j+G7ozTDjOG7juG7o+G7jEnhu6PDikjhu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4bqqQsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4buj4bugxanhu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PhurrhuqrDlVLhurLhur7hu6PhurrhuqpDw4Hhuqrhu6Phur7huqp54bq+4bujw5LDjOG6vuG6qOG7o03hu6N74bupQuG7ozPhu7Hhur7huqjhu6Phur7huqrhu5bhu6Phu47DksON4bq+4bqo4buj4bq+w4PDiuG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4Hhu6fhu47hu6NN4bujUeG7q+G7o3vhu6lC4bujPeG7lsSo4bq+4bqo4bujw7Thu47huqrDleG7o+G6vuG6quG7tU/hu6Nw4buf4buf4buj4buOw5JCw4LDleG7o+G6oMON4bq+4bqoL+G6quG7peG7kcOy4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu6Phu47DksawQuG7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o+G6qkxP4bujw4Hhuqrhu7Hhur7hu6Phur7DlUhC4buj4bq8TOG6vuG7jeG7o8OB4bun4buN4buj4bq8ecOK4buj4bq+4bqo4bqqQsOCT+G7o03hu6N74bupQuG7o2Lhuqrhu5ZM4bq+4bqo4bujw7Thu47huqrDleG7o+G6vuG6quG7tU/hu6Phu47hu5rhu6Phu6DFqULhu6Phu47DkuG7scOK4buj4buOw5JCw4LDleG7o+G6oMON4bq+4bqo4buj4bqg4bqy4bq+4bujw4Hhu6nhu6Phu47DmuG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujw4rhu4hC4buj4bq+4buxw4rhu5Hhu4/hu4/hu4/igJ3hu6PigJPhu6NI4bq+4bqo4bujPkLhu6dP4bujw4HhuqpC4bul4buj4buM4bqu4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5kkw43hur7huqjhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4bqgQuG6pMOK4buj4buOw5Lhurbhur7hu43hu6NI4bq+4bqo4bujM+G6tuG7o+G7g+G7seG6vuG7o2Lhuqrhu6Xhur7huqrhu6PigJPhu6Phuqfhuqrhu4bhu6Mj4bqq4buY4buj4buOxJDDgeG6quG7o2NANT3hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7oyPhu6XDiuG7ozPDjOG7o8OB4bqq4buA4buj4bqq4bulUuG7jeG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7o8OTw5Xhu6Xhu6PhuqDEkOG7peG7o0/huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o+G6uuG6qsOVUuG6suG6vuG7o+G6uuG6qkPDgeG6quG7o0HFqeG7o8OB4buA4bq+4bujw4HhuqrDlOG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phu47hurLhu6Phu6Dhu5ZL4bq+4buN4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6suG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4buj4buOw5LGsELhu6PhuqDhuqThu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6Phu47huqrDleG7o+G6vuG6quG7tU/hu4/hu6M14bqqS+G7o+G6oOG7huG7jeG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7hu6Mj4bulw4rhu6Mzw4zhu6PDgeG7huG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4buj4buOw5LGsELhu6PDgeG6quG7seG6vuG7o+G6vsOVSELhu6Phu6BKQuG7o8OTw5VS4bujw4pI4buj4bq64bqq4bun4buj4bq8SuG6vuG7o+G7oMWp4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu47huqrDleG7o+G6vuG6quG7tU/hu6PDgeG7peG7gOG7jeG7o+G6vuG6quG7luG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqo4buj4buOw5LGsELhu6Phur7DlUhC4buj4bq8TOG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qkLDgk/hu6PDgeG7mOG7peG7o+G6qsOM4bujSOG6vuG6qOG7o2Lhuqrhu6dC4buj4bqtw5VJw4Hhu6My4bqq4bun4bq+4bqq4buN4bujQcWp4bujM+G6tuG7o2LhuqrEkOG7o2J5w4rhu43hu6PDiuG7iELhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vsOVSELhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o3Lhu4/hu5/hu5/hu5/hu6PDgeG7gOG6vuG7o+G6vEzhur7hu43hu6PDgcOM4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bq2w4rhu6PhuqjFqeG7jeG7o+G7oMSQ4buO4buN4buj4buOw5LDjeG6vuG6qOG7o8OBeVLhu6Phu7Hhur7hu6PDk8OV4bup4buN4bujw4F5UuG7o+G7jOG7peG7gOG7o+G7jMOV4oCm4buN4buj4buO4bqqw5Xhu6Phur7huqrhu7VP4bujw4rhu4hC4buj4bq+4buxw4rhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G7oeG7o+G7jsOa4buj4bqgw43hur7huqgv4bqqw4zhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meKAnHvhu6VS4buj4bq+4bqq4buW4bujTeG7o+G7juG6qkjhur7hu6NA4butw4Hhu6NAROG6vuG6quG7o8O0UeG7q+G7oyPhu6XDiuG7o2LDlVLhurThur7hu5Hhu6PDgeG6quG7luG7peG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G7oeG7n+G7n+G7o+G6qsOM4bujw4B54bq+4buj4bq+4bqq4buW4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6PhuqDhurLhur7hu6N14buf4buj4bqqw4zhu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6PDikjhu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4buOw5LDjeG6vuG6qOG7o8OBRuG7o+G6vsOVSELhu6NB4buC4buj4buO4bqqecOK4bujw4Hhu6Xhur7huqrhu43hu6Phu6BKQuG7o+G7jEnhu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Nwc+G7n+G7o8OB4buA4bq+4bujQeG7guG7j+G7o+KAnDLhuqpI4bq+4bqo4bujw5JC4bq24bq+4bqo4bujUeG7q+G7oyPhu6XDiuG7o2LDlVLhurThur7hu43hu6PDgeG7huG7o8OSw73hu47hu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PhuqrDjOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NN4bujI+G7pcOK4bujM8OM4buj4buO4bqq4buA4bun4buO4buj4bq+4bqo4bqqw6jhu4Dhu6Phur7huqpL4buj4buOw5LDjeG6vuG6qOG7o8OBRuG7o+G6vsOVSELhu6NB4buC4buj4bugxanhu6Phu4zhu61P4buj4buOSkLhu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o+G7jOG6sOG7o+G7jkLhurJP4buj4buO4buSw4Hhu6Phur7huqp54bq+4bujw5LDjOG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6PDikjhu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4bq+xalS4oCm4oCdLeG7o0jhur7huqjhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7o+G7jkLhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mTXhuqjhu4TDgeG7o+G7g+G7lOG7ky9P4buZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đánh bắt loài cá biết “bay”

Đánh bắt loài cá biết “bay”
2024-06-15 05:25:00

QTO - Mới đây, nhiều ngư dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, đã kiến nghị với các cơ quan chức năng và địa phương xin được hỗ trợ mô hình lưới cá...

Người Vân Kiều biến đồi hoang thành rừng

Người Vân Kiều biến đồi hoang thành rừng
2015-10-03 09:04:39

(Dân Việt) - Bằng ý chí, nỗ lực không mệt mỏi, đến nay anh Hồ Văn Thu (thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) đã có một cơ ngơi khá giả, đủ chăm lo cho con cái học...

Vĩnh Long hôm nay

Vĩnh Long hôm nay
2015-09-30 08:00:53

(QT) - Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh (Quảng Trị), Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn, thử thách để thực...

Người giữ nghề làm trống Đọi Tam

Người giữ nghề làm trống Đọi Tam
2015-09-23 00:24:52

(QT) - Làng trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có lịch sử hàng trăm năm với nghề làm trống được cả nước biết đến. Đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết