Cập nhật:  GMT+7
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buBI+G7reG7guG6qHZo4bqj4buXw4Fo4bu2dsWp4bq6aOG7oXbhu6fDgWhy4bqydmjhu6/DgG7DgeG7rWjhurjhu6/Ds8OB4buvaEVGw4Hhu63hur8v4buvw63hu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4buuc25xZ+G7geG6vVHhu5fDgWjhuqN2xrDhurjDqmgtaOG7oOG7kcOB4butaMSoaHDhu693w6low4HhuqRo4bu5R3Bo4bu34buv4bqww4Hhu61oQcaw4bq4aEHEgnbDqWhy4bunw4Fow4Fu4buIaG7DgeG7r2jhu67hurJo4bqjw7XDgWgx4buv4bq6aOG6veG6uOG7r+G6sMOBaF1uaOG7ruG7iMOpaOG7iuG7j2gxw7No4bu4w4DDgeG7rcOpaOG7r+G6uuG7iMaww4FoUm7hu7dF4bqww4Hhu63DqWgi4bq64buNw4Hhu61oMUV5w6pocuG7j2hw4bqgaEHhurThurhocOG6pmjDgeG7reG6pnZo4bu34buvb2jhu6124buNw6locuG7gGhw4buvw7VBaOG7ucOAaHDhu6/DgGhww4DDgWhwb3Zo4buvw4NwaOG7r8Ozw4Hhu69ow43Ds2jhu6124bq8RGhx4buXw4Fo4buh4buNw4Fo4bq44buvw4Bv4bq4aMOB4but4buvw6jDgOG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhur/hurhu4buh4bu5c2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1nQW5F4butdsOBxJHDrEThu4pobuG6uuG6uMOAZ+G7geG6v+G6uEXhu4Hhur/hurhx4buB4bq/dkHhu61obuG7ueG6uOG6rWdnaMOMdnHhurjhu6/huq1n4buJxKlpZ2jhu69zduG7reG7r+G6uOG6rWfhu4vhu4trZ2jDiUVw4bqtZ+G7r+G6uOG6uETEkS8v4buhbsOAxJDhurpuw4Hhu63hurhFduG6ucONw4EvRMOAReG6uG7hu7nDiS9pLzFF4bq6w4DDgeG7rcSQ4bq6bsOB4but4buvdnNEL8Ot4buJ4buJ4buL4buJbMOsxKlpw6wtcOG7r8OAw4Et4buhbnYtROG7r+G6ul9uw4Hhu6/hurnhu7VE4butZy/hu4Hhur8v4bq4ceG7geG6vy/hurhF4buB4bq/4bq4ReG7geG6v+G6uHHhu4FQ4buvw7XDgWjDgeG6uuG6sHZocsOydmjhu612bmjDieG6vHBo4bu5w7NoQeG6tOG6uGjhurhFw4DDgeG7rWjDgeG7r0nDgeG7rWjDgeG7reG6uuG6ssOBaOG6uOG7r+G6umjDgeG7r+G7nURocOG7gG5o4butdm5ocnjDgeG7r2huw4Hhu69o4buu4bqyaOG6o8O1w4FoMeG7r+G6uuG6uWjhu4zDgeG7r8SRaCPhurnhuqPhur8v4bq4ceG7geG6vy/hurhF4buB4bq/L+G6uG7hu6Hhu7lz4buBUeG7n8OBaHDhu6/hurzDgeG7rWjhurjhurB2aOG7ocO1w4Hhu61oxJDhurpuaMOB4buvScOB4butaHLhurJ2aMOJw7TDgWjhu4puw4Hhu69ow4Hhu63hurzhurhow4Hhu63Ds8OBw6lobsOB4buvaDHhu6/hurpocOG7r8OAaOG7oXbhu6fhurjDqWjhu7nDs2hww4DDgWjhurjhu6/hu4Row6xo4bq4RcOAw4Hhu61o4butdm5ocnjDgeG7r2hy4bqww4Hhu61obsOB4buvaHNBw6low4Hhu6/Ds2jDgeG7reG7r8Oow4DDqWjDgeG7pcOBaHHDimhybkFoQeG7pWhwb3ZocOG7r0low4Hhu6/hu4LDgeG7rWhuw4Hhu69ocsOzw4Hhu69o4buhxIJow4Hhu61uw4Hhu61ow4HDtUFo4bu54bqsRGhtaHLhu6lo4bu54bulw4Fow4Hhu4LhuqbDgeG7rWhF4buf4buIaEThu6/hur5ocOG7r25oQXVo4bu3duG7p0FocG92aMO1w4Hhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBI8O1QWjDrW1tasOpaG7DgeG7r2gx4buv4bq6aOG7ucah4buIaMON4bqqw6low4l2w4Hhu69ocMOAw4FoReG6snZocOG7hsOB4butaMOJ4bq2w4Hhu61o4bq4RcOAw4Hhu61ocOG7jcOB4buvaOG6uOG6vMOB4butaOG6uOG7r3bhu6fhurrhurlo4oCcUuG6tnZocXbGsMOBaMON4bqsdmhwb3Zow4Hhu63hu6/DqMOAw6lo4bq44bqwdmjDieG6uuG7iGjDgeG7reG7r+G7s8OpaEF4w4Hhu69o4bq44bq6w4J2aOG6uOG7r27DgeG7r2jDgXbhu6XDgWjDieG7hHBoccOzdmjDjW52aEXhurTDgeG7rcOpaEJow4HhuqZ2aMOB4bq8dmhFRsOB4butaHLGoeG6uGhybnZoReG6tMOB4butaOG6uOG7r+G7pcOB4buvaOG6uOG7r27DgeG7rcOpaMON4bud4buIaHDhuqxow4luw4BoROG7r+G7jXZocOG7r3nhurpocuG6oHZow4Hhu63hu6/DqMOA4oCdaOKAk2huw4Hhu69oMeG7r+G6umjhu7fhu6nhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBIOG6snZobsOB4buvaDHhu6/hurpoxJDhurrhu4jhu6fhurhocnnDgeG7r2jDicO5aHDDisOB4butaMON4bqqaOG7t+G7r252aOG7r8OAbsOB4butaHLGoeG6uGjhurhF4bq2w4Hhu63DqWhy4bqydmjDgeG6vHZo4bq4RcODcGhy4bupaOG6uEXhurLDgeG7rWhFRsOB4but4bq5aDFGaMOB4buvScOB4butaMOB4butw4PDgWhy4bqydmhw4buvw71o4bq4w4DDs8OBaOG7uW7hurpo4bu5b3Dhu6/DqWjhu6/DgG7DgeG7rWjhu6/huqBuw6lobsOB4buvaDHhu6/hurpocuG7j2jhu6F24bunw4FocOG7r+G6vMOB4butaOG6uOG7r8Ozw4Hhu69ow6zhu69uaEVGw4Hhu61o4bq4RcOzQWjhu4puw4Hhu69ow4Hhu63hurzhurjhurloUOG7hGjEqWjDgcO1QWjhurjhu6/hurpo4buvw4DDsnDhu69oQeG6tOG6uGjhu7nhu5vDgcOpaMOs4buvbmhFRsOB4butaOG6uEXDs0FocOG7r8OAaOG6uOG7r+G6umjDgeG7r+G7nURo4bq4ReG7pcOBaOG7iWlo4bq4RXbGsOG6umhy4bqyw4Hhu63hurlo4bu24buvbnZo4buvw4Buw4Hhu61o4bq4ReG6ssOB4butaEVGw4Hhu61o4bq44buv4bq6aHLhu4LhuqpwaOG7ueG6qnZod3Dhu69o4bu54buX4bq6aHHDs3bDqWhw4bqiw4FocuG7qWjhu6124buNdmjEkOG6uuG7iOG7p+G6uGjhurjhu6/hurpow4Hhu6/hu51EaOG6uEXhu4LhuqxwaEHDtOG6uMOpaG7DgeG7r2gx4buv4bq6aOG7t+G7r252aOG7r8OAbsOB4butaOG6uEXhurLDgeG7rWjhurjhu6/hu6VBaMOt4buvbmjDicO0w4FocOG7r8OAaOG6uOG7r+G6umjDgeG7r+G7nURo4bu34buvw4Dhu43DgeG7rWjDrcSpLcOsaWjhurhFdsaw4bq6aHLhurLDgeG7rS/DgcO1QeG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4FS4bupaOG6uOG7ncOBaHHhur7DgeG7rWjDgeG7reG6uuG6ssOBaHLGoeG6uGhybnZoReG6tMOB4butaOG7ueG6rMOBaHDhu4BuaHJ5bmhE4buv4buC4bqmw4Hhu63DqWhuw4Hhu69oMeG7r+G6umhBw7LDgeG7r2hxw7LDgWhy4bub4bq6aOG6uOG7gmhE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaHLDs8OBaOG6uEXhu5fhurrDqWjhu6HhuqJocOG7gG5oQXjDgeG7r2jhurhGaMOtaHDDgMOBaMOBw7VBaMOsacOtw6xo4bu54bulw4Foa2hww4DDgWjDgcO1QWjDrGnDrcSp4bq5aCB24bulw4Hhu61ocsOzw4Fo4bq4ReG7l+G6usOpaOG7oeG6omhw4buAbmhuw4Hhu69ocuG7j2hw4bqgaOG7rXZvaMOsaWlo4bq4RXbGsOG6umhy4bqyw4Hhu61o4oCTaEHhurThurhow4nhurZo4bq4dsWpw4FoQeG6pmjhu4LhuqxwaHDhu4BuaHLhurLDgeG7rWjhu6HDs8OAaOG6o+G7l8OBaOG7tnbFqeG6umjDgeG6pnZow4Hhurx2aHLhurJ2aOG7r3bhu6lBaOG6uEVCaMOBw7Phu4jhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bugw7No4buu4bqyaDHhu695aOG7rsOAbmjigJNoXeG7r+G6oGhQ4buv4buAaOG6uHlw4buvaDLhu6AjUWjhu4rhu49oMcOzaOG7uMOAw4Hhu61ocOG7r8OAaOG7oXbhu6fhurjDqWhuw4Hhu69oMeG7r+G6umjhu7nDs2jDgeG6sMOB4butaHHhu5fDgWjDieG7jcOBaOG7iuG6usah4bq4aOG7t3bDgeG7r2hxw4Buw4Hhu69o4butdsSCdmhwxqFEaOG7r+G6uuG7iMaww4HDqWhy4buPaHDhuqBow4Hhu692xanhurpocuG6oMOB4butaOG7reG6oERocOG7r8OAaMOJR2hE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaOG7t3bDgeG7r2jhurjhu6docnluaEThu6/hu4LhuqbDgeG7reG6uWhOw4Hhu69oMeG7r+G6umjhurjhu6/hu4LhuqjDgeG7rWjDjeG7ncOBaHLhurTDgeG7rWjhu6HDs2hww4DDgWhx4buXw4Fo4buh4buNw4FoQcOyw4Hhu69occOyw4FoROG7r2/hurho4bq4RXbhu6nDgWjhu7d2w4Hhu69o4bq44bunw6locOG7r3ZuaMOJw7po4bu3dsOB4buvaMOB4but4buvdsawQWjhurjhu6/DgG/hurhow4Hhu63hu6/DqMOAw6low43Ds2hudmhw4bubw4Fow43hurbDgWjhurjhu694aG7DgeG7r2gx4buv4bq6aHLFqeG6umhw4buvw4BoQeG7guG6qsOB4bq54bq54bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gSPhu63Dg3Bo4bqj4buG4bq/L0Thu4E=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Long hôm nay

Vĩnh Long hôm nay
2015-09-30 08:00:53

(QT) - Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh (Quảng Trị), Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn, thử thách để thực...

Người giữ nghề làm trống Đọi Tam

Người giữ nghề làm trống Đọi Tam
2015-09-23 00:24:52

(QT) - Làng trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có lịch sử hàng trăm năm với nghề làm trống được cả nước biết đến. Đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết