Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEh5OMOUxKg34buY4bu0xKgl4buyKT/DncSow5rhu7IjxKjhurPhu7jEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyRy/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEjhu4Thu7VwcUbEqC3EqOG7keG7tFY/xKjDrXvEqMO04buLLeG7ieG7tcSo4bukw5U/w53EqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSow53hu7Thu5gmxKg34buY4bu0xKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSoN8SDxKg34bu0VzjEqOG7si7DmsSo4buk4busP8So4bu14buReOG7teG7hsSo4buJ4bu04buuOMSoP+G7kOG6pcSoJeG7suG7tOG7rD/EqDPhu7LDocSo4buyOOG6pT/hu7LEqOG7si7DmsSoNuG7tD/hu7LEqOG7hOG7keG7s0bEqDVQN8SoJsSDP8OdxKjhurPhu7jEqMOaOj/EqOG7pibEqCbhu7g/4buyxKg24buqxKgl4buyKT/DncSoM+G7suG7mOG7tMSo4buyLsOaxKg0OMOUxKg2w6PDmuG7hsSo4bu1OOG6pcSoP+G7suG7tOG7sD/hu4DEqD/hu7Lhu7Thu644xKg/w53huqMg4bu0xKjhurNUP8SoJeG7sik/w53EqCXhu7Ih4bu0xKgqOsSoKsagP8OdxKgl4buy4bu0xKg/4buy4bq3P8OdxKg/w5044bql4buwP8SoP+G7suG7oD/EqMOd4bug4bqlxKg1w5XEqDQ4w5TEqDfhu5jhu7TEqMOa4buy4bqjw5XEqOG7pOG6ozDDmsSoP+G7suG7uD/EqD/hu7JSP8SoJns3xKjDmsOUw5rhu7LEqDfhu7JQOMSo4bukw5Q64buGRzNI4bu14buyw6PEqD/hu7JQN+G7gMSo4bukO8SoKuG7kMSoNuG6r8SoNDjDlMSoN+G7mOG7tMSo4bqz4buuxKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/hu4bEqOG7keG7tFY/xKg/w5XhuqXEqOG7pMOVxKg2PMSoNzXhuqMgP8OdxKg34bu0VzjEqOG7si7DmsSoMcSow5rDlMOaxKjhu7V4xKjhu6Thu5TEqMOZ4buS4bqlxKjhu7Iuw5rEqEzEqFU4feG7tC8/w53hu5DhuqXhu4bEqOG7teG7suG7pjrEqDQ44bqlxKjhu6RAP+G7suG7gMSoP+G7rDjEqOG7keG7s8SoN+G7tFc4xKjhu7Iuw5rEqOG7pOG7lMSo4buyLsOaxKhMxKhVOH3hu7TEqDfhu7Lhu7jEqDbhu6rEqCXhu7IpP8OdxKgz4buy4buY4bu0xKgq4buQJsSoVeG7kOG7tMSoN1IzxKgxxKg/4buy4buQ4buGxKjhu7Xhu7Lhu6zEqD/hu7LhuqM/w53EqDc14buwP8SoN+G7suG6r8OaxKg34bus4buAxKjhu7JROMSo4buy4busN8Sow5rDlMOaxKjhu6YmxKjhurNUP8Sow5o7xKhV4buQ4bu0xKg3UjPEqOG6s+G7rsSoP+G7suG7kOG7hsSo4buJ4bu04buuOMSo4bukw5Q/w53EqD874bu04buAxKg/4buWJsSoP+G7kDrhu4DEqMOte8Sow7Thu4st4buJ4bu1xKjDmuG6oT/DncSoP+G7ssagw5rEqCrhu5Lhu7TEqDQ44bqlxKjhu6RAP+G7ssSoP+G7kOG6pcSoP+G7suG6oz/DncSo4bqz4bu0VsOaxKjhu6Q7xKjhurNUP8Sow5nhu7RYP8SoNcOVxKjhu7Lhu5o/w53EqD/DneG7kOG6peG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7teG7ssOjxKjhu7LDleG7tOG7gMSo4bukO8SoKuG7kMSoNuG6r8SoNDjDlMSoN+G7mOG7tMSo4bqz4buuxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSo4buyLsOaxKg/4buy4bqjP8OdxKgl4buyKT/DncSoM+G7suG7mOG7tMSoKuG7kMSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqOG7suG7tFY/xKjhu7Lhu5A/4buyxKgm4buQxKgq4buQxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSow5rDoMOVxKjDneG7tMOUOsSo4bqz4bu04buwP+G7gsSocOG7rDjEqMOV4bu0xKjDmjvEqMOaOj/EqOG7pOG7tMSo4buyLsOaxKg24buqxKg34buyUOG6pcSoP+G7rDjEqOG7pFfEqOG7keG7s8SoKuG7kCbEqOG7pDk/w53EqD/hu7Lhurc/w53EqFXhu5Dhu7TEqDdSM8SoNzU6P8OdxKg2w5TDmuG7ssSow53hu7TDlDrEqCXhu7I6w5XEqDfhu7Lhu7jEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKjhu7Lhu6w3xKg2w6PDmsSoP+G7ssavxKg/4buy4buQP8Od4buGxKjhu7U44bqlxKg/4buy4bu04buwP+G7gMSo4buy4bu0Vj/EqD/DleG6pcSow5o7xKgl4buyKT/DncSo4bu2N8Sow53hu7TDlDrEqOG6s+G7tOG7sD/EqDfhu7RXOMSo4buyLsOaxKgxxKjhu7V4xKjhu6Thu5TEqFUhxKg0OMOVxKjDmsOUw5rEqFXhu5Dhu7TEqDdSM8SoP+G7kOG6pcSoJuG7kMSo4bql4buwOMSow5pROMSo4buR4buzxKjhu7Iuw5rEqD/hu7Lhurc/w53EqCXhu7Thu6w/xKg34buyw6PDmsSow5k6xKjDmsOUw5rEqMOaKcSoN+G6r8So4buk4bqjw5XEqOG6s+G7kDrEqOG7sjrhu5zDmsSoKuG7kCbEqFXhu5Dhu7TEqDdSM8SoNzU6P8OdxKg2w5TDmuG7ssSoP+G7oD/DncSow5rDlTrEqMOaw6DDlcSow53hu7TDlDrEqOG6s+G7tOG7sD/hu4bEqOG7icOVxKgz4buyUT/EqMOaw5TDmsSoVeG7kOG7tMSoNzrDlD/EqOG7pOG6ozDDmsSow5rDlMOaxKjDminEqDbDlTrEqOG6pcSoKuG7kuG7tMSoMcSow5rDlMOaxKjDmjg8P8SoNsOUw5rhu7LEqDfhu7LDlSbEqCXhu7Lhu5g6xKhVw5Q/xKg3NeG7kD/EqCrDlT/EqDc14buwP8SoN+G7skDEqDc14bqjID/DneG7hsSoY+G7tMSow5rhuqE/w53EqFXhu7Thu6w3xKg/4buy4bq3P8OdxKg2w5TDmuG7ssSoN+G7ssOVJsSoJeG7suG7mDrEqD/hu5DhuqXEqCXhu7IpP8OdxKjDmjvEqDbhuq/EqDfhu7JTJsSo4bukQD/hu7LEqMOaw6DDlcSo4buye+G7tMSo4bukPj/DncSoJeG7sjrDlcSo4buyLsOaxKg/4buQOsSoJuG7kMSow5rhu7IjxKgq4buQxKg24buYP8SoM+G7slMmxKjDmsOgw5XEqCZ7N8So4bqz4buQ4bu0xKg3w5TDmsSow53hu7Thu5jhu4DEqOG7pCnhu7TEqCXhu7Lhu7TEqMOaLD/EqDbDleG7tMSow5rhu5jEqCXhu7Thu6w/xKg34buyw6PDmuG7gMSoN+G7suG7rMSoP+G7suG6oz/DncSo4bqzVD/EqOG7pOG6ozDDmsSow5rDlMOaxKjDneG7tMOUOsSo4bqz4bu04buwP8Sow5lhP8OdxKg/4buy4bqjxKgmezfEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKjDmuG7suG7tj/hu7LEqDfhu7LDo8OaxKjhu6RXxKjDmeG7kuG6pcSo4buR4buz4buGxKhww5044bqlxKjhu7Lhu7RXJsSo4buyXT/hu4DEqOG7pOG7oOG6pcSoJeG7sik/w53EqDPhu7Lhu5jhu7TEqCrhu5DEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKg/4bugP8OdxKjDmsOVOsSoN8SDxKg/4buy4bq3P8OdxKgl4bu04busP8SoN+G7ssOjw5rEqMOaw5TDmsSow5rhu7LDlDjEqOG7pOG6ozDDmsSo4buyLsOaxKg3NTo/w53EqDbDlMOa4buyxKjDneG7tMOUOsSoJeG7sjrDlcSoJuG7kMSow5o7xKgl4buy4bu0xKjDmuG7siPEqCrhu5DEqD/hu7Lhurc/w53EqFXhu5Dhu7TEqOG7pMOUP+G7ssSo4bukPOG7gMSoKsagN8SoKsWoOsSoN8SDxKg/4buy4bq3P8OdxKgl4bu04busP8SoN+G7ssOjw5rEqMOaw6DDlcSow5rDlMOaxKhVUsOaxKjhu7Iuw5rEqMOaw5U6xKjhu7JdP8So4buyOuG7nMOaxKjDmuG7suG7oj/DncSow5rDoMOVxKhVUsOaxKjhu7Iuw5rEqD/hu5A64buGxKjhu6Phu7Lhu7TEqDfhu7gmxKjhu7Lhu7RXOMSoKuG6p8Sow5k6xKjhurPhu7jEqDbDlTrEqCrhu5Lhu7TEqMOZ4buS4bqlxKg/4bugP8OdxKjDmsOVOsSoN+G7suG7uMSoJns3xKjDneG7tMOUOsSo4bqz4bu04buwP8SoKuG6p8Sow53hu7Thu5jhu7TDisSo4oCc4buLOsSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqMOaXcSoVeG7mD/EqDQ4w5TEqMOZWOG7gMSo4bqzIuG7tMSoJns3xKhV4buQ4bu0xKjhu7Iuw5rEqCXhu7I64buYP8OdxKhOT8SoM+G7sjk3xKg34buy4bu4xKjDmuG7siPEqMOaUT/EqExKxKgz4buyOTfEqCrhu5DEqMOaw5TDmsSow5rhu7LDlDjEqOG7sjrhu5A/xKg34buy4buQP+G7suG7gMSo4bqz4bu4xKjhurNS4bqlxKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/EqDc1PD/DncSow53hu7TDlDrEqOG6s+G7tOG7sD/EqCY4PD/EqMOZ4buS4bqlxKg/4bugP8OdxKjDmsOVOsSo4bukV8So4oCcM+G7smHEqOG7sjAz4oCdxKjhurMi4bu0xKg3NeG7uD/hu7LEqOG7pHvEqMOaw6DDlcSo4buR4buz4buC4oCd4buGxKhw4buy4bqjxKjhurNS4bql4buAxKg/4busOMSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqMOa4buQP8OdxKjDmVjEqDfhu7Lhu7jEqMOd4bu0w5Q6xKjhurPhu7Thu7A/xKgq4buS4bu0xKjDmuG7kD/DncSow5o7xKjDml3EqOG7snvhu7TEqOG7pOG6o8OVxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSow5rDoMOVxKgm4bu4P+G7ssSo4bqz4buQOsSo4bukV8Sow53hu7Thu5g/w53EqMOZ4buS4bql4buGxKjDrDvEqCrhu6rEqOG7pOG7oOG6pcSoKuG7kMSoJns3xKg/w5044bql4buwP8SoP+G7suG7oD/EqMOa4buy4bu2P+G7ssSoJeG7suG7tOG7rD/EqOG6s+G7tFbDmsSo4buyLsOaxKjDmsOgw5XEqOG7keG7s8SoVUDEqDQ4w5TEqDfhu5jhu7Thu4bEqOG6suG7kMSo4bukV8Sow5o7xKg34buyV8SoN+G7suG7pjrEqCVAM8Sow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqCbhu5DEqMOd4bu0w5Q6xKjhurPhu7Thu7A/xKjhu6Thu67EqDXDleG7gMSo4buR4buzxKhVOHvDmsSoM+G7suG7mOG7tMSo4buk4busP8Sow5rDlMOaxKgqIjPEqOG7si7DmsSoN+G7suG7sCbhu4JHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhurLhu7jEqOG6s1LhuqXhu4DEqOG6s+G7tFbDmsSow53hu7Thu5gmxKg34buY4bu0xKg/4buy4bqjxKjhu7Lhu7RWP8SoP8OV4bqlxKg/4busOMSoJeG7sik/w53EqMOaO8SoVeG7tFY/xKgz4buyw5QzxKjDneG7tOG7mOG7tMSoNDjhuqXhu6w3xKg1PDfEqDXDlDrEqMOaO8SoJeG7suG7tMSoKuG7kuG7tMSow5osP8Sow53hu6DhuqXEqDfhu7Lhu7AmxKg24bqvxKg0OMOUxKg34buY4bu04buGxKjhurLhuqHEqOG7teG7sl1HLzNI


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gà ác tiềm thuốc Bắc

Gà ác tiềm thuốc Bắc
2011-09-13 06:01:07

(SK&ĐS) - Theo Đông y, gà ác vị ngọt, hơi ấm, không độc, có công hiệu từ bổ can thận, ích khí bổ huyết, tư âm thanh nhiệt, điều kinh hoạt huyết, chữa rong huyết…

Loại bỏ phiền toái “đèn đỏ” Nên hay không?

Loại bỏ phiền toái “đèn đỏ” Nên hay không?
2011-09-13 05:54:08

(SK&ĐS) - Các nhà khoa học hứa hẹn rằng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ loại bỏ hiện tượng “bẩn người” và làm dịu hội chứng khó chịu mà hầu như mọi phụ nữ trên thế giới đang phải...

Hạch sưng to có đáng lo?

Hạch sưng to có đáng lo?
2011-09-13 05:53:56

(SK&ĐS) - Khi có tác nhân lạ xâm nhập cơ thể như vi khuẩn, virut, dị nguyên... hạch sản sinh ra những kháng thể để chống lại. Do vậy mà khi ấy hạch thường sưng to hơn bình...

Ăn bao nhiêu loại thực phẩm trong một ngày?

Ăn bao nhiêu loại thực phẩm trong một ngày?
2011-09-13 05:53:38

(SK&ĐS) - Mỗi ngày nên ăn đủ 15-20 loại thực phẩm khác nhau, càng đa dạng càng có lợi cho sức khỏe. Chế biến món ăn hỗn hợp vừa cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng, lại vừa...

Nhiều thí sinh rút hồ sơ

Nhiều thí sinh rút hồ sơ
2011-09-12 09:32:41

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tính đến hết ngày hôm qua nhận được hơn 500 hồ sơ bậc ĐH (chỉ tiêu là 670), bậc CĐ 1.000 (315 chỉ tiêu). Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận...

Giáo dục và kinh doanh

Giáo dục và kinh doanh
2011-09-12 09:32:30

(SGGP) - Việc hệ thống các trường ngoài công lập ngày càng được mở rộng cho thấy sự phát triển, cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về chất lượng phục vụ và môi trường...

Hoàn thành 60% khối nhà ở sinh viên

Hoàn thành 60% khối nhà ở sinh viên
2011-09-12 09:32:19

(SGGP).- Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, sau 3 năm triển khai dự án nhà ở sinh viên, đến nay đã có hơn 60% khối nhà đã khởi công được hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp đón hàng...

Ðái tháo đường trẻ em, những điều nên biết

Ðái tháo đường trẻ em, những điều nên biết
2011-09-12 09:31:21

Nguyên nhân ĐTĐ ở trẻ em thường do yếu tố di truyền và quá trình viêm tự miễn phá huỷ cấu trúc tế bào bêta tuỵ làm giảm sản xuất insulin, gây tăng đường huyết (ĐH) mạn tính. Vì...

Niềm hy vọng cho người ung thư tuyến tụy

Niềm hy vọng cho người ung thư tuyến tụy
2011-09-12 09:30:36

(SK&ĐS) - Từ trước tới nay, nhắc đến tên hydrochloroquin, người ta thường nghĩ đến một loại thuốc trị sốt rét cổ điển, rẻ tiền. Song mới đây, một nghiên cứu của các nhà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết