Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o8Od4buZ4bqg4bqzcuG6tOG6s+G7oeG7meG7leG6s+G6rMOzQeG6s+G7iXThurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzceG7lXLhu5nhurPhu6Hhu5nhu6dy4buTNeG6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPDoeG7tuG7oDRK4bu2w6DhurMt4bqz4buIZkHhurPhu5nDueG7leG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPEqcO04bqz4bu54bu14bq74bqzcHbhu5XhurPDgsah4bqzcOG7lcOzcuG6s+G7s0HEkXLhurNqw7Jy4bqz4bqn4bqz4buh4buZZeG7leG6s3Lhu5Xhu49x4bqz4buZc8OpcuG6s+G7uXPDqXLhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzauG7rXLhurPhu5Phu5XhurtyNuG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPDveG7meG6oOG6s3LhurThurMt4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NB4bqzLeG6s+G7t+G6tuG6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurNx4buVcuG7mTnhurPhu4jhurvhurPhuqfhurPhu6Hhu5ll4buV4bqzcuG7leG7j3HhurNyw6nhuqzhurNq4buNQeG6s2rhur3hurPhu7nhurBy4buT4bqzcMOp4bqzauG7jeG6s+G7ucOp4buV4bqzcOG7p+G7leG6s+G7iUHFqXLhurPhu7fhurbhurPhu7NBxJFy4bqz4bu5ZnHhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7i+G7lcOy4bu54bqz4buLxJFz4bqz4bu54buZw7LhurPhu5nhu4/hurPhu4ll4buJ4bqz4bu54bu14buVw7Lhu7nhurPhu5Phu5XEkTjhurPhu4ll4buJ4bqzcuG7mcOp4bqzw4LDqnI44bqzcuG7mcOp4bqz4bu54buZ4butOOG6s3Lhu5nDqeG6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7mcO64buJOTk54bqz4buJ4bqixJHhurNy4buZ4buV4buNQeG6s3Lhu41y4bqzw4LDqnLhurPhu5lzZeG6s+G7ueG6sOG6s+G6psSR4bqz4bqmxILEkeG6s+G7ieG7mXPhurNqw7Jy4bqz4buJ4bq74bqzcuG7k8Op4bqs4bqzcsSR4bqsOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjw53hu5nhuqDhurNy4bq04bqz4buh4buZZeG7ieG6s3LEkXHhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurPDguG7jeG6s+G7iWdB4bqz4bu54bu1w4Hhu4nhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqz4buZw7rhu4k44bqz4buJdOG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzauG7h+G7ieG6s+G7ueG7mcOA4bqzw4Lhu43hurPhu7lmceG6s3DhuqjhurPDgsOp4bqz4buL4buPcuG7meG6s3DhuqjhurPhu7nhu5nGoeG6s+G7uWfhu7nhurNy4buZ4buVw7Ny4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0E44bqzw73hu5nhuqDhurNy4bq04bqz4buJw4Ny4buT4bqz4buJdOG6s+G7ieG6u+G6s3Hhu6nhu7nhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s+G7ieG6u3HhurPhuqbDgeG7ieG6s8OC4buv4buV4bqz4bu1Z+G7ueG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu34bq/4buJ4bqzccOpQTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG7meG7p3Lhu5PhurNx4buVcuG7meG6s3DDqeG6s+G7oeG7meG6u+G6s3LDqnLhu5PhurPhu7lmceG6s+G7ueG7teG7lzjhurPhu7NBxJHhurNqdOG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s8Sp4bq24bqzanNlcuG6s+G7t+G6tuG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s3Hhu7Hhu5XhurNy4buTxIJ24buV4bqzeOG6s2p24buV4bqzcuG7mcSCcuG7k+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurNx4buVcuG7meG6s+G7icODcuG7k+G6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7oeG7lcO1QeG6s8Oh4bu54bqsw71rw6DhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqzcuG7mcSRQTjhurPDguG7l+G6s8Sp4bqg4bqz4bu54buZ4buVw7Ny4bqz4bu5w6nhu5XhurNRc3rEkeG7teG7ueG6s+G7iXThurPhu7nhu7Xhu5fhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzceG7lXLhu5nhurPhu7fhu5XDs0HhurPDguG7leG7j+G7ueG6s8OC4buN4bqzZnHhurNy4buZ4bq54buJOOG6s+G7tHPEqeG7lXLhurPDguG7jeG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7oeG7mcWp4buVOOG6s1Hhu5Xhu4nhu5nEkWtw4bqz4buec+G7tcSpxJFy4bqzw6HEqcSRcuG7meG6s+G7ueG7meG6ouG6s+G7i3Ry4buT4bqz4bu14bur4bqzUUTDoOG6s8OC4buN4bqz4buJ4bq7ceG6s+G7k+G7lWXhu4nhurPhu7nhu5lmcuG6s+G7ueG7mcO14bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buT4buVxJFyOeG6s1Lhu5Nzw6nhu5XhurPhu7XEkTjhurNqw7XhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu7nhu5nhu5fhu4nhu5nhurNqxIJ34buJ4bqz4bu34bq24bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqzceG7seG7leG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhu4nDg3Lhu5PhurNy4buZxILhurNx4bqu4buJ4bqzauG7qeG6s2rEgnfhu4nhurPhu5nEgnhy4buT4bqz4buZ4bq5cuG7meG6s8O94buZw4Hhu4nhurPhu4nhuqLEkeG6s2rhu6fhu5XhurPhu4vhurly4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bu54buZxqHhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzceG7lXLhu5nhurPhu4nhurtx4bqz4bqmw4Hhu4nhurPDgsOp4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Hhu5Vy4buZ4bqz4bu54buXcuG7meG6s8Sp4bqg4buJ4bqz4buJdXLhurPhu7Vn4bu54bqzasSCd+G7ieG6s+G7iXPhu5XhurPhu7nhu7XDunLhu5M44bqz4buT4buVw4HDveG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPDveG7meG6oOG6s3LhurThurPDocOCw6nhurPhu4nhurvhurNyxJFx4bqz4buT4buV4buv4buVw6DhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s+G6rnLhu5PhurPhuqbhurLhurPhu7nFqeG7ueG6s3Lhu5ln4bu54bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNxxanhu5XhurPhu7NBxJFy4bqz4buZ4buPOOG6s+G7i+G7lcOy4bu54bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buJZeG7ieG6s+G7ieG6u3HhurPhuqbDgeG7ieG6s+G7ueG7l+G7ieG7meG6s+G7ieG6tuG7iTnhurPhu7bhurbhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzceG7lXLhu5nhurPDguG7jeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzceG7h+G7ueG6s+G7ieG6osSR4bqzceG7seG7leG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPDoeG7ueG7teG6u+G7leG6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu49x4bqz4bqm4bq94bqz4buZ4bup4buVOOG6s+G7mcO64buJ4bqzw4JncjjhurPhu6Hhu5nhurvhurNyw6py4buT4bqzcMOpceG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G7i+G6u3LhurPhu7nhu5lmcjjhurNy4buZaXLhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s+G7i+G6uXI5OTnDoOG6s+G7ieG7meG6v+G7ieG6s+G7ieG7meG6v3LhurPhu4l04bqz4bu54buZw7XhurPhu5Phu5XDgcO94bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7ucSR4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uWVzOOG6s+G7t2Vy4buT4bqz4bu3QcWp4bu54bqz4buZ4butcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NB4bqzcuG7mcSCcuG7kzk5OeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s3DDqeG6s3Hhu6nhu7nhurNxw7PhurPhu5nGsHLhurPhu7nhu7VpcuG6s+G7iXThurPhu7fhuq7hu4nhurNx4bq5cuG7meG6s3HEkeG6s+G7s0Fl4buVOOG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPEqcO04bqz4buTxqHhurPhu7nhu5lzZeG7ueG6s+G7tcSR4bqz4buZxJHhuqzhurPhu7nGoXHhurPhu7nhu5ln4bqs4bqz4buZxILhu69y4buT4bqzauG7leG6s2rDgXLhu5M54bqhL8O94bqj4bqh4bu5xJHhu4twa+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t3HEkeG7teG7k+G7lXI24bqlw73huqbhurPEkUHhu7lz4bq34bqj4bqh4bu54bu14bqj4bqh4bu5xKnhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4bu34bu54bqscGsw4bq3ccSR4bu14buT4buVcjbhurPhuqnDveG6puG6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurfhuq3hurXhuqXhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq34buZ4bu54bu5w702Ly/hu5Vx4buTOeG7t0Hhu4nhu6Hhu5lza8Spc+G7leG7t3Ny4buTOcOCci/hu5RxxJHhu5Nr4bu3L0DDvXBzxJHEqWvEqS/hu7bhu5nEkeG7tWsv4bql4bq1w6LhurUv4bq1ZC/DouG6tS/hu4vhu5Fjw4Lhu5VrcS3hu4vEkXLhu5Mt4buzQcSRcuG7ky3huqU54buew53hu5Lhurcv4bqj4bqhL+G7ucSp4bqj4bqhL+G7ueG7teG6o+G6oS/hu7nEkeG7i3Br4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqMhaeG6rOG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s3LEkXHhurNy4bq04bqzauG7l+G7ieG7meG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s3DDqeG6s+G7k8ahNeG6s+G7uOG7mWtz4bqz4buzQcSRcuG6s3Lhu5Xhu49x4bqzw73hu5nhu6vhurPhu4vhu5XDsnLhurPhu7nhu5nGoeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s3DDqeG6s3Hhu6nhu7nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7ieG6u3HhurNq4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu5OOG6s+G7mWhB4bqzcuG7mcSC4bqz4buJdOG6s3jhurPhu7ln4bu54bqz4buJ4bq74bqzccO64buV4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8OCw6nhurPhu7nhu5nDteG6s+G7meG7leG7j3LhurPhu4vhu4Fy4buT4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPEqWdB4bqz4buZ4buV4buPQeG6s3Lhu5nEguG6s+G7t+G6tuG6s+G7s0HEkXLhurPhu7lmcTjhurPhu7fhurbhurNxc3Lhu5PhurNy4buZ4buvOOG6s+G7t+G6tuG6s+G7k+G6v3LhurPhu4t04bqzw4LDqeG6s+G7ieG7mUFy4buT4bqz4bu54buZQUPhurPDguG7r+G7leG6s3Hhu6nhu7nhurNy4buTxIJ24buV4bqzcsOpc+G6s2p0OeG6s+G7uMahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s+G7icODcuG7k+G6s3DDqeG6s+G7t+G6tuG6s3FzcuG7k+G6s3FBxaly4bqz4bu5xqFx4bqz4bu54buZZ+G6rOG6s3Hhu6nhu7nhurNy4bqyxJHhurPhu4nhuqLEkeG6s3HGoXLhu5nhurNqw7XhurPhu5lzw6nhurPhu5l3w73hurNy4buZxIJy4buT4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s8O94buZ4bq74buV4bqzasO14bqz4buJ4buZ4buVw7Jx4bqz4buZ4bq0QeG6s+G7mcSR4bqs4bqzasO14bqz4bu5xJFy4bqz4buL4buVw7Jy4bqzccahcuG7meG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzcuG7k8SCduG7leG6s2p04bqz4bu3QcWp4bu54bqzanbhu5U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4jDg3Lhu5PhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzw73hu5nhurvhu5XhurPhu4nhu5nhu53hurPhu4l04bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NB4bqzcsSRceG6s3LhurThurNxw6nhurPhu4l1cuG6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s3Bz4bq54buV4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NB4bqz4buh4buZZeG7ieG6s8Oh4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NB4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4jhu5nDgcSROOG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s+G7uOG7q+G6s+G7s0HFqeG7iTjhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7ieG7mcSR4bqzcW3hurMt4bqz4buJc3LhurPhu4ll4buVOOG6s+G7k+G7leG6tMSR4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7ueG7mWZy4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5k5OTnDoOG6s8OCw6nhurPhu7fhurbhurPhu4lz4buV4bqz4bu54bu1w7py4buT4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurNwc+G6ueG7leG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s3LDqeG6rOG6s+G7oeG7mWXhu4nhurNy4buZxJFB4bqz4bu54buZa3PhurPhu7nhurBy4buT4bqzcuG7jXLhurPDgsOqcuG6s+G7mXNlOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buYw6ly4buT4bqz4bu54bu1w6px4bqzauG7m3Lhu5nhurNy4buT4buZ4bujxJHhurPDguG7jeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s3LEkXHhurNy4bq04bqzauG6veG6s+G7tcSR4bqzanbhu5XhurPhu7NBxJHhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7ueG7mcOy4bqz4buZ4buPOOG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu54buZduG7leG6s2rhurnhu5XhurPhu4nhu5nhuq5y4buT4bqz4bu5w7nhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurNww6nhurPhu6Hhu5ll4buV4bqzcuG7leG7j3HhurPhu6Hhu5l04bqz4bqmZeG7ieG6s2rhu5ty4buZ4bqzcuG7mWfhu7k54bqzUuG7mcOp4bqz4bu54buZ4but4bqzKUFmcuG6s8So4buV4buPQeG6s+G7icODcuG7k+G6s2rhur3hurPhu7nhurBy4buT4bqzcnThu5XhurNqw7Jy4bqz4bu5ZnHhurPhu7nhu7Xhurly4buT4bqzceG7reG6s+G7mcaw4bqz4buh4buZ4buV4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7ucSR4bqz4bqsw7NB4bqz4bq34buIdOG6s8SR4buV4bqzauG7m3Lhu5nhurNy4buT4buZ4bujxJHhurNqxIJ34buJ4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NBOOG6s3J04bqz4buJ4buZ4buVw7Jx4bqz4buZxrBy4bqz4bu5xJHhurNx4bup4bu54bqz4buLQeG7q+G7leG6s+G7ieG7meG7leG7jUE44bqz4buL4buBcuG7k+G6s3Fm4bqs4bqzcuG7mcOo4bqzcuG7mW044bqz4buT4buVdOG6s+G7meG7lUHhurPhu5nhu5VBOTk54bq3OeG6s1Lhu5nhu5Xhu41B4bqzw73hu5ll4bu54bqz4buL4buVw7VB4bqzw4Lhu43hurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurNy4buT4buZ4buVw7Ny4buT4bqzw4Lhu43hurPhu7fhurbhurNx4bun4bqz4bu54bq74bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NB4bqzcuG7mcSC4bqzcMOp4bqz4bu34bq24bqzccOz4bqzcUHhu6nhu5U44bqz4bu34bq24bqz4buh4buZdOG6s+G7meG7lcO1QTjhurPhu7fhurbhurNy4buTduG6s8OC4bq24buJOOG6s+G7t+G6tuG6s+G6rMOyQeG6s+G7r+G7ueG6s+G7ieG6osSR4bqzcOG7l+G6s+G7ueG7teG7l+G6s+G7ueG7tcSC4buv4buJ4bqz4bu34bqu4buJ4bqzceG6uXLhu5nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iXNy4bqz4bu54buVceG6s8OCw6nhurPEqeG6oOG7ieG6s8OCw7py4buTOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjLeG6s+G7oOG7meG7p3Lhu5PhurPhu4l04bqz4buTxqHhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqz4buT4buV4bq0xJHhurNy4buZw6nhurPhu5nhu5Xhu41y4bqz4bu54bu14buVw7Lhu7nhurPDgsOp4bqz4buhbuG6s3Lhu5PFqeG7ieG6s+G7oeG7meG7leG6s+G7mcO64bqz4bqsw7NBOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjLeG6s8Od4buZbMO94bqzcOG6ueG6s+G7ieG6osSR4bqzccWp4buV4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzamhB4bqzcMOp4bqzcMOpceG6s+G7ieG7mXPhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bu5xJHhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buZ4buN4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurPhu7Xhu4Fy4buT4bqzccWp4buV4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzanThurPhu7dv4bqz4buhw7Lhu7nhurPhu7nhu5nDgeG7ieG6s3Hhu6nhu7nhurNy4buTw6nhuqzhurNyw6lz4bqzanThurPDoeG7iWXhu4nhu5nhurNy4buT4buncuG6s8SQcuG7mcOgOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjLeG6s+G7uOG7mcSR4bqs4bqzw4LGoeG6s+G7ueG7tcSRcuG7meG6s+G7ieG6veG7leG6s8OC4buN4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bqsw7NBOOG6s+G7meG6veG6rOG6s3DDqXHhurPhu7nGoXLhu5nhurNq4buV4bqzw4LDqeG6s+G7t2/hurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJdXLhurNxQcWpcuG6s+G7ueG7tcSRcuG7meG6s+G7ieG6veG7leG6s3LhurTEkeG6s8Oh4buea8SRcuG6s+G7tHPhu4nhu5nhurPEqHNy4bu34buVcXNy4buVw6A54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqMt4bqz4buW4bu54bqz4buJdOG6s3B24buV4bqz4bu54buZ4buN4bqz4bu54buZxanhu7nhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurNyw6lz4bqz4bu5xrBy4bqz4bu54bq54buV4bqzcGZB4bqzw6Hhu4ll4buJ4buZ4bqzcuG7k+G7p3LhurPDneG7mWXDvcOgOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjLeG6s+G7uOG7tWXhu5XhurPhu7nhu5Vx4bqz4buJdOG6s3Dhu5fhurNwb+G6s+G7ieG6osSR4bqzcnThurNxw6nhurNw4buX4bqzcG/hurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqz4bu54buZxIJ2cuG7k+G6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu7nhu5nDteG6s+G7i+G7lcOy4bu54bqzasSCd+G7ieG6s8Oh4buJZeG7ieG7meG6s3Lhu5Phu6dy4bqzw53hu5llw73DoDnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5nEgnLhu5PhurPhu4nDg3Lhu5PhurPhu4l04bqz4bu1Z+G7ueG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buL4buBcuG7k+G6s+G7ieG7meG6rnLhu5PhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqz4buJ4buZc+G6s+G7ueG7mWfhuqzhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurPDgsOscuG6s2ptw7044bqzw4LDrHLhurNqZXLhu5PhurPhu4nEkeG6s3Lhu5N34buV4bqz4buh4buZ4buV4bqzxKllceG6s8OCxIJ34bu54bqz4buzQcSR4bqzccO64buV4bqzcOG7l+G6s3Bv4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7mcSCdnLhu5M44bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPhu6Hhu5XDsnLhurPhuqbhur3hurPhu5nhu6nhu5XhurPhu5nhuqLhurNwaUE44bqzcuG7meG6tHLhu5PhurNy4buTw6py4bqz4buJZeG7ieG7meG6s8OC4buN4bqzauG7g3Lhu5PhurPhu4lnw73hurPDoeG7ieG7mUHhuqzhu49y4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4bu0c3Frc+G6s8OCw6nhurPhu55BcOG7lWvhu7nhu7lr4bqzcMOp4bqzceG7qeG7ueG6s+G7ueG7meG7l+G6s8Sp4bqgOOG6s+G7i2fhu7nhurPhu4nhu5lnw73hurPhu5lpcuG6s+G7ueG7mcOA4bqzxKnEkeG7leG6s8Sp4buDcuG7k+G6s+G7k+G7leG6tMSR4bqz4buZxJHhu5XhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5k44bqzauG7p+G7leG6s+G7ueG7tcSR4buV4bqz4buTZeG7leG6s8OCw6xy4bqzxKnDg3Lhu5PhurPhu4nhurtx4bqz4bqsw7NB4bqzcuG7mcSRQcOgOeG6s0rhu5Xhu41B4bqz4buh4bqq4bqzxKnhu5Xhu49BOOG6s+G7t+G6ruG7ieG6s3Hhurly4buZOOG6s+G6qOG6s+G7ieG7meG7l+G6s+G7i2fhu7nhurPhu6Hhu5lBZ+G7ueG6s3HDqeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s2prceG6s3Dhurnhu5XhurNq4bq94bqzasSCd+G7ieG6s+G7oeG7meG7g3Lhu5PhurNq4bubcuG7mTjhurNqxIJ34buJ4bqz4buJxJHhurNy4buTd+G7leG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzccO64buV4bqz4bu54buZw7XhurNwc+G6ueG7leG6s8OCw6py4bqz4buZw7rhu4nhurNy4buT4buZ4buP4bqz4bu54buZQWnhu7nhurPhu7nhurDhurPhuqbEgsSR4bqzasOycuG6s3LEkeG6rDnhurNS4buTxJHhuqzhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7oeG7mXPhurPhu7nDqXLhu5PhurPDgsOqcuG6s+G7mcO64buJ4bqzxKlmcuG6s+G7k+G7lcSRcuG6s3LEguG7r+G7ieG6s+G7ucSR4bqz4buJw4Ny4buT4bqzw4LDrHLhurPhu4l1cuG6s3DEgkHhurNw4bq54buV4bqz4buJZeG7leG6s+G7ueG7teG7lcOy4bu54bqzcOG6qOG6s2rhu61y4bqz4buT4buV4bq7cuG6s3HDqeG6s3Hhurly4buZ4bqzcW/hurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ieG7mcSR4bqz4buncuG7k+G6s+G7ucSR4bqzw4Lhu43hurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurPhurfhuqzDs0HhurNy4buZxJFB4bqz4bu5xJFx4bqz4bu54bqu4bqzcsOB4buV4bqz4buJw4Ny4buT4bqz4bu54bu1w6hzOOG6s+G7ieG7meG7l3LhurNxxIJ24buV4bqz4bu34buncuG7k+G6s+G7icODcuG7k+G6s3Dhu6nhu5U44bqz4bu5xJFx4bqz4bu54buZacO94bqzcOG6oOG7ieG6s2rDqHPhurPhu4nDg3Lhu5PhurPhu7NBxJHhurc54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7jhurDhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buJ4bur4bqzauG6ueG7lTjhurNy4buTxIJ24buV4bqz4buY4bqs4bqzUOG6ucO94bqzauG6veG6s+G7meG7lcO1QeG6s+G7oeG7mWXhu5XhurNy4buV4buPceG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s+G7i8SRc+G6s+G7k8awceG6s+G6p+G6s3Bz4bq54buV4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4buJ4bq7ceG6s+G7teG7peG6s+G7teG7j+G7uTbhurPhu7fhurbhurPhu5lnw73hurPEqcOscuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s+G7ueG7l3Lhu5nhurPhu5nEkeG6rOG6s+G7mcSRceG6s3FBxaly4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzxKnhuqDhu4nhurPDoXDhurdr4bu1c+G7t8Og4bqzLeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G7i+G6uXLhurPDoXDEkeG6s8O94buZ4buVcOG7lcSRw6DhurMt4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzasawcuG7k+G6s3Bz4bq54buV4bqzw6Fw4bq3xJHhu5PEkcO9w7PDoDnhurPhu5jEkXHhurNxQcWpcuG6s+G7ucahcuG7meG6s8Sp4bqg4buJ4bqzeOG6s8O94buZ4bqg4bqzcuG6tOG6s+G7iXThurNx4bup4bu54bqz4bu54buZduG7leG6s+G7k+G7lcSRcuG6s8Spw6nhu5XhurPhu4vhu5vhurPDveG7meG6ouG6s3Lhu5lpcuG6s3jhurPhu4nhurvhurPDveG7mcSC4butcuG7k+G6s0rhu6dy4buT4bqzw4LDqeG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqz4bu4ZuG6rDjhurPhu4vhu5vhurPhuqZrceG6s3DDqeG6s+G7t+G6ruG7ieG6s3Hhurly4buZ4bqzccSR4bqz4buzQWXhu5XhurNww6lx4bqz4buJ4buZc+G6s8O94buZ4bqg4bqzcuG6tOG6s+G7ueG7tXjhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurNxw7PhurNxQeG7qeG7lTjhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJdXLhurPhu7dlcuG7k+G6s+G7t0HFqeG7ueG6s+G7ueG7mcah4bqzcuG7k8Op4bqs4bqzcsSR4bqs4bqzauG6veG6s2rEgnfhu4nhurPhu4lz4buV4bqzcMOp4bqzcuG7mUHhurPhu4loQeG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurNqZXLhu5M44bqz4bu54buZw7XhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buzQcSR4bqzw73hu5ll4bu54bqz4buL4buVw7VB4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7jhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurM84bqz4bu5w7LhurPhu7jhu5nDsuG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s8OC4buN4bqz4bu34bqu4buJ4bqz4buh4buZc27hurPDgsOp4bqz4buzQeG6rOG7jXLhurPDguG7jeG6s+G7ucahcuG7meG6s8Sp4bqg4buJOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjIWnhuqzhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurPhu4nhu5lmcuG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu4vhurty4bqz4bu54buZZnLhurNydOG6s2rhur3hurPhu7nhu5Xhu41x4bqzw61y4bqz4bu34bq24bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Hhu5Vy4buZOOG6s+G7t+G6tuG6s+G7icSRc+G6s+G7ueG7mcSCd3Lhu5M44bqz4bu34bq24bqz4buJxJFy4bqzauG6u3E44bqz4bu34bq24bqz4buh4buVw7Ny4bqz4buJxIJ2cuG7kzjhurPhu7fhurbhurPhu5nhu5XhurPhu7fhu5Vy4buZOOG6s+G7t+G6ruG7ieG6s3Hhurly4buZ4bqz4buJ4bq74buV4bqz4bu54bq5c+G6s3HDqeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhu7nEkeG6s+G7mcSR4bqs4bqz4buT4buHw73hurN44bqzcuG7meG6tHLhu5PhurNy4buTxIJ24buV4bqz4bqsw7NB4bqzcuG7mcSRQeG6s8OCw6nhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJdOG6s3Dhu5fhurNwb+G6s3LDqXPhurNqw7XhurNydOG7leG6s+G7teG7gXLhu5PhurPDveG7meG6oOG6s3LhurThurPhu6Hhu5nhu5XhurPhuqzDs0HhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJdXLhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzceG7lXLhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7hB4bqs4bqzcuG7meG7lcOzcjjhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7i2nhu4nhurPhu4nhu5nEkeG6s3Ft4bqzw4LDqeG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7mcOp4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s3Lhu5PDqeG6rOG6s3LEkeG6rDjhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s3Lhu5NB4bqs4bqz4buJ4but4bqz4buJ4bqixJHhurNwxanhu5XhurPhu7fFqXLhu5PhurPhu5nhu5Xhu49y4bqzauG6ueG7leG6s2rEkXLhu5PhurPhu7Vn4bu54bqzw73hu5nhu6vhurPhu4vhu5XDsnLhurN44bqz4buT4buV4buv4buV4bqz4bu54bu1buG6s8Oh4bu54bq24bqzxKlz4bqz4bqsw7NB4bqzasSC4butcuG7kzjhurPhu7NBxJFy4bqz4buZ4buP4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzxKnhuqDhu4nhurPhu7fhu69xOOG6s2rhurnhu5XhurPEqeG7m+G7ieG7meG6s+G7mOG7lCEvxJDhu5TEqOG7tsOg4bqzw4LDrHLhurPhu7nhu5ln4bqs4bqz4bu34bq24bqz4buJaHLhurPhu7nhu5nhu5XDsuG7ueG6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buT4buVw4HDveG6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu6fhurPhu5Nl4buV4bqz4bu54bu1buG6s+G7ueG7tWVy4buZ4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPEqeG6ueG7leG6s8Sp4bup4bu5OOG6s3BoceG6s3DDrHLhurNxw6nhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7oeG7meG7leG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu4l1cuG6s+G7ieG7reG6s+G7meG7qeG7leG6s2rDteG6s+G7t+G6ssSR4bqz4buJ4buZ4bq0xJE54bqz4buIZeG7ieG6s2tx4bqz4buTZeG7leG6s+G7iWhy4bqzasSCd+G7ieG6s+G7ueG7tcSRcuG7k+G6s+G7i+G7m+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4buZ4buVw7VB4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurNqw7XhurPhu4l04bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7ueG6tuG6s+G7i+G6u3PhurPDguG7j+G6s8OCw6nhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s2plcuG7meG6s+G7k+G7lWXhurNqw4Fy4buT4bqzauG6v3I44bqz4bu3ZXLhu5PhurPhu7dBxanhu7nhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7mcOpcuG7meG6s8OC4buV4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4vhurly4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzLeG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4buZw6ly4buZ4bqzw4Lhu5XhurPhu5nhuq7EkeG6s+G7mW1y4bqzceG7qeG7ueG6s+G7t+G6tuG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7ucWp4bu54bqzw4Lhu43hurNy4buZZnLhurPhu4ll4buJ4buZ4bqzw4LDqeG6s+G7i+G7lcOy4bu54bqz4bu54buncuG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s3Lhu5nEkUHhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7s0HEkXLhurPhu5nhu4/hurPhu7nGoXLhu5nhurPhu4vhurly4bqzLeG6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7iuG7tznhurMpQWZy4bqzxJBy4buZ4bqhL8O94bqj


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sự thật về hiện tượng thoát xác

Sự thật về hiện tượng thoát xác
2010-09-15 14:00:21

(SK&ĐS) - Nhiều người trong chúng ta chắc đã có dịp đọc hoặc nghe được câu chuyện của những người đã từng ở trạng thái chết lâm sàng. Những người sử dụng chất kích thích và...

Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
2010-09-15 07:54:22

(QT) - Ngày 14/9/2010, Sở Giao thông vận tải Quảng Trị phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đại...

Đừng mãi “thí điểm” trên học trò!

Đừng mãi “thí điểm” trên học trò!
2010-09-14 15:05:23

Bắt đầu từ năm học này, có 5 trường tại TP.HCM tham gia dạy thí điểm chương trình quốc tế của ĐH Cambridge (viết tắt CT Cambridge) bao gồm trường Tiểu học (TH) Nguyễn Bỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết