Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syPhu6Phurbhuqnhu6XhuqrhuqnDk+G7reG7peG7neG6qcOaxqHhuqnhu6Phu6lu4bqpw4Nqw4HhuqlC4buB4bqpw7rhu4HDueG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDg+G7icO54bqp4budw4LDveG7peG7neG6qU3hur9u4bqp4buiduG6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqz4bqvPSrhurHhuqkt4bqpKuG7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqluxIJ3buG6qUJq4bul4bqpw7N34bul4bud4bqp4oCc4bui4bupbuG6qcODasOB4bqpQuG7geG6qcO64buBw7nhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpw4Phu4nDueG6qeG7ncOCw73hu6Xhu53huqnDs+G7h+G7p+G6qcOz4bqkbuG6qeG7onbhuqlO4buj4buh4bqpw5nhu5/hu6Xhu6PigJ3huqPhuqnhu6J34buf4bqpw5rhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Phu5/hu5XDgeG6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpw4Hhu6PDguG7teG7peG7neG6qcOT4but4bul4bud4bqpw5rGoeG6qeG6r8OD4buj4buB4bul4buj4bqpw4Hhu6Phu6/huqnDk+G7reG7peG7neG6qeG7ouG7geG6o+G6qT3EguG7g+G7peG7neG6qSrhuqBx4bqx4bqpw7Phu4XhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlu4bq24bqpw4Phu6Phu5fhuqPhuqnDg+G7o+G7n+G7k8OD4bqpw4Phu6Phuqxu4bqj4bqpw4Phu4fhu6fhuqnhuqLhuqzhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDg+G7o+G6pG7huqlC4buB4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7N34bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v+G7peG6qW134bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6o+G6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpbuG6sOG7peG7neG6qcOT4buD4bul4bud4bqpbXfhuqlC4buB4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpb+G7i+G7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Hhu6PDguG7teG7peG7neG6qcOzw4LDquG6qW7Egndu4bqpQmrhu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDs+G7n+G6qULhu4Hhu6fhuqluxIJ3buG6qeG6ouG7r+G7peG7ncOj4bqp4buk4budw6rEkOG6qeG6osOqxILhuql14buT4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6qW7hurLDquG6qeG7onfhu5/huqlu4buJw4HhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qULhu5nhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qW7hur9u4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G7meG6qcOD4buJw7nhuqnhu53DgsO94bul4bud4bqpw7Phu4fhu6fhuqnDs+G6pG7huqnhu6J24bqpTuG7o+G7oeG6qcOZ4buf4bul4buj4bqj4bqp4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOB4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qW7hu6Phu6fhuqlu4bujceG6qcOyw7nhuqnhu6Phu6lu4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqlu4buj4buf4bqj4bqpw4N44bqp4bujd+G7n+G6o+G6qcO6duG7peG7neG6qeG7neG7o+G7jcOB4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW7hur9u4bqpbcSCeOG7n+G6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqp4bujd+G7n+G6o+G6qW7hur9u4bqpTsOaTeG6qULhu4Hhuqnhu6Xhu6PFqcO54bqpw4Hhu6Phurbhuqnhu6XhuqrhuqnDg+G7n+G7k8OD4bqpdeG7n+G7lcO54bqpw4Phu6Hhu6Xhuqlv4bq24bul4budw6PhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqtLy9uw6Ntw6rhu6fDgMSCw6rhu6Xhu53Dg+G6oOG7n8OjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIv4bq9xJFjL8SR4bq7b2JiZOG6q2JjZcODYsSRYuG6veG6q8O6YsOjdMOB4bud4bqt4bqpL+G6s+G6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s+G6t8OB4bqz4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOB4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDk+G7reG7peG7neG6qcOaxqHhuql14buj4bu54buf4bqpbuG7reG7peG7neG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqlu4buj4bun4bqpbuG7o3Hhuqkj4buj4buHw7nhuqkq4bujceG6qSrhu6PDveG7n+G6o+G6qXXhu6PEguG6qcOB4buj4buv4bqpZeG6o+G6qcOT4but4bul4bud4bqpw5rGoeG6o+G6qcOT4but4bul4bud4bqp4bui4buB4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurM9xILDquG6qW7hur9u4bqpw7Phu7fDg+G6qcOz4buF4bqpbsWp4bqp4bujw73hu6Xhuqljw6Nl4bqr4bqr4bqpw7rDguG7t8OD4bqpbuG6v+G7peG6qW134bqj4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bujxILhuqlu4bq/buG6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqpw7Phu5nDo+G6qeG7nGfhu6XhuqlC4buz4buf4bqpQuG7n+G7lW7huqnhu6Phu6lu4bqpw4Nqw4Hhuqnhu6V34buf4bqpb8SC4bul4bud4bqpw7rhu4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw4Phu6Phu4Phu6fhuqnDusSCauG7peG6qW3hu4Hhu6XhuqlC4buZ4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4buld+G7n+G6qW/EguG7peG7neG6qcO64buBw7nhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqh4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDuuG7icSQ4bqpReG6qXXhu5/hu5Phu6XhuqnDs8Wp4bul4bud4bqp4budxanDgeG6qeG7o3fhu5/huqlC4buf4buR4bul4bqj4bqpw4DEgsOq4bqpw7PFqeG6qUThur9u4bqpw7Nx4bul4buj4bqp4bqg4bux4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqnDs+G7h+G7p+G6qcOz4bqkbuG6qcO64buv4buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v+G7peG6qW134bqj4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Hhu6PDguG7teG7peG7ncOj4bqpTuG6v27huqlu4buj4buf4bqp4bujd+G7n+G6qcOz4buF4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqlu4buj4bun4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqPhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOz4bq/4bul4buj4bqp4bud4buf4bq/4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcOD4buf4buRxILhuqlu4bujxIJr4bul4bqpdeG7o8SC4bul4bud4bqpw7Phu4fhu6fhuqnDs+G6pG7huqPhuqnDuuG7r+G7n+G6qeG6ouG7r+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqj4bqpbuG7o3LhuqnhuqDhu7Hhuqlu4buj4bun4bqpbuG7o3HhuqnDssO54bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbeG7n+G7l8SC4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bqiw6rhu5/huqnDuuG7lW7hu6Phuqnhu6Xhu6PDguG6qW7hu6Phu5/DquG6qeG6oMO04bqpw7nhu4nDg+G6qcOz4bun4buB4bul4bqpdeG7k8OD4bqj4bqpw4PhuqzhuqnDg+G7n+G6o+G6qcOq4bul4bqpw4Hhu6Nq4bul4bqj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7hu6NxxILhuqnhu6Phu6lu4bqp4buj4bur4buf4bqj4bqpQsOCw73hu6XhuqnDuuG7keG7peG6o+G6qW7hu6Phu4fEkOG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDuuG7r+G7n+G6qeG6ouG7r+G7peG7neG6qcOD4buj4bqsbuG6qW/hurbhu6Xhu53huqPhuqnDs2nDg+G6qcO64bu34buf4bqp4buhbuG7o+G6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDuuG7keG7peG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7rhu4HDueG6qeG7g+G7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDgeG7o2vDueG6qW7hu6Phu4nDg+G6o+G6qcOz4buH4bun4bqpw7PhuqRu4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6qsOj4bqp4buk4bujaMO54bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7Egndu4bqpQmrhu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqlC4buB4bun4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnDusah4bqpw7rhu7Phu6XhuqPhuqnDs2lu4bqpbeG7n+G7lcOD4bqpw7rhu4HhuqlC4buB4bun4bqpb3HDgeG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qeG7peG7o2rDg+G6qU3hur9u4bqpYuG6vS9l4bqj4bqpdeG6uuG6qeG7peG7n+G7lcO54bqp4buk4bud4buBxJDhuqlN4bq/buG6qeG7onbhuqnhuqDDquG6qcOa4bu14buf4bqpdeG7kcSC4bqp4bud4bup4buf4bqpw4Phu6Phu5/huqnDs8SCw6rhuqnhur/hu5/huqnDgMSC4buvbuG6qWJiL8Op4bqj4bqp4buid+G7n+G6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qcO5w6rhu6Xhu53huqlF4bqp4bul4bud4bujc8Oq4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqpb+G6tm7huqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6Nx4bqpw7LDueG6qeG7peG7o+G7n+G7lcOD4bqpw4Nw4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqThu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqp4buid+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpdeG7l+G6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4oCcTeG6v27huqnhu6J24bqpQuG7s+G7n+G6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4oCd4bqj4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqlu4buj4bun4bqpbuG6v+G7peG6qW134bqpQuG7geG6qeG7o3fhu5/huqlC4buf4buR4bul4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW3hu5/hu5fEguG6qULhu5/hu5Phu6Xhu53huqnDmmbhu6Xhu53huqlN4bq/buG6qULhu4HhuqlC4buZ4bqpw4Phu6Nmw7nhuqnDgMSC4buR4bqpTeG6v27huqHhuqnDuuG7n+G7keG7peG6qeG7o+G7p8Oq4bul4bqpQmbhu6Xhuqnhu6Xhu53hu6Phu5XhuqPhuqnhu6Phur/hu5/huqnhu6Phu6fDquG6qW/hu4vhu6Xhuqlu4buj4bqy4bqj4bqpRMOyw7nhuqnDgeG7o+G7n8O54bqpw4PDguG6qcO64buf4buVxILhuqlC4buZ4bqpTeG6v27huqlC4buB4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOzd+G7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOD4bqgw7Lhu6fhuqnhu4Phu6Xhu6PhuqlN4bq/buG6qeG7onbhuqnhu7nhuqnhu6XDveG7n+G6qcOD4bqgw6rhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7qeG7peG7neG6qeG7peG7o+G7icODw6Phuqkq4buj4but4bul4bud4bqpw4DEgsOq4bqpbuG6v27huqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcOz4buF4bqp4bud4buf4bquw4Hhuqlu4bq/4bul4bqpbXfhuqPhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqp4bul4bujauG7peG6qcOD4buj4bqkbuG6qULhu5nhuqnDg+G7o+G7i+G7peG6qcOD4buj4buT4bqj4bqpbsSCd27huqnDs+G7teG7n+G6o+G6qeG6ouG6rOG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpQuG7geG6qULDquG7n+G6qcOD4bqgxrDhuqlu4bqyw6rhuqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7onbhuqlO4buj4buh4bqpw5nhu5/hu6Xhu6PhuqnDs+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG7o+G6qcO54buH4bul4bud4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qULhu4HhuqnhuqLhuqzhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qeG7neG7n+G7g+G7n+G6qcOB4bujxanhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6oeG6qeG7o+G7n+G7l8SC4bqp4bujw73hu6XhuqlC4buZ4bqpw4Phu4nDueG6qeG7ncOCw73hu6Xhu53huqnDs+G7h+G7p+G6qcOz4bqkbuG6qW7hurThu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG6qcODcOG7peG7o+G6qW7hu4PDueG6qW7hurLDquG6qU3hur9u4bqp4buiduG6qcOz4buF4bqpb+G7geG7peG7o+G6qW7hu6Phu6fhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6qsOj4bqpPcSCw6rhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcOz4bu3w4Phuqnhu6Phu6lu4bqpw4Nqw4HhuqPhuqnDuXnhu5/huqlu4bq/4bul4bqpbXfhuqPhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpbsWp4bqp4bqi4bqs4bqpbuG7o8SCxJDhu5fhu6Xhuqlt4buf4buT4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpw4Phu6PhuqRu4bqj4bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpw7N44buf4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqnDg+G7o+G7l+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOAxILDquG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqpw7rhu4HDueG6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqnDg+G7o+G6rG7huqlu4buj4bun4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qW3hu4Phu6XhuqnDg+G7o+G7i+G7peG6o+G6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpQuG7geG6qW534bul4bud4bqpw7N24bul4budw6Phuqkq4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Hhu6PDguG7teG7peG7neG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOz4buf4buX4bul4bqp4bujcOG7peG7o+G6o+G6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qW7FqeG6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qUTEguG7icOD4bqp4buj4buf4buV4bul4bqj4bqp4bul4bujw4Lhuqli4bqrL2Lhuqvhuqlu4buj4buf4bqp4bujd+G7n+G6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7o+G6tOG6qeG7neG7h+G7p+G6qcOD4buf4buTw4Phuql14buf4buVw7nhuqPhuqnhu6PDsuG7p+G6qcOz4buJw4PhuqnDg+G7n+G7k8OD4bqpdeG7n+G7lcO54bqj4bqp4buj4bq04bqp4bud4buH4bun4bqpw4Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqh4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqp4bqgw6rEguG6qULhu7Phu5/huqnhu6Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw4Phu5/hu5PDg+G6qXXhu5/hu5XDueG6qcOD4bujxILhuqnhu53hu6fDueG6qcOB4buj4buL4bul4bqpbuG7o8SCduG7peG7neG6o+G6qW7hu6Phu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqp4buj4bu3w4HhuqnDukXhuqPhuqnDgeG7o+G7i+G7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqlu4but4bul4bud4bqpQuG7n+G7lW7huqnDgeG7o+G6sOG6qeG7o+G7t8OB4bqpbuG7o+G7p+G6qcO5eeG7n+G6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7n+G7k8OD4bqpdeG7n+G7lcO54bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6o+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnhuqLhuqRu4bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o8SCxJDhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4Phuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5PDo+G6qSrhu5/hu5PDg+G6qXXhu5/hu5XDueG6qcOD4bqm4bqp4oCc4bujw7Lhu6fhuqnDs+G7icOD4oCd4bqpbcOC4buzbuG6qcOzxKnEguG6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpw5Phu63hu6Xhu53huqnDmsah4bqpw4Phu6PEguG6qcOzw4Lhu7du4bqpYmLhurnhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqj4bqpb+G6sOG7peG7neG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG7o+G7n+G6qcOD4buf4buRxILhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDuuG6rm7huqluxKnhu6XhuqnDg+G7o+G7n+G7k8OD4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o8Oj4bqpTuG7o3HhuqnDssO54bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOz4buF4bqpb+G7geG7peG7o+G6qeG6oMOq4bqpYmXhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqpw7PFqeG7peG7neG6qeG7ncWpw4Hhuqnhu6N54bqpw4PhuqDhu7fhuqnDgMSC4bq84bqpw4Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PDgsO94bul4budw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpb3HDgeG6qXXhurrhuqnhu6Xhu5/hu5XDueG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDumrDgeG6qeG7onfhu5/huqlj4bqrL2Lhuqvhuqnhu6Vmw7nhuqnhu6XDqsSQ4bqj4bqp4buid+G7n+G6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpdeG7o+G7ueG7n+G6qW7hu63hu6Xhu53huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4buj4buB4bqpw4Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hu6Nx4bqpI+G7o+G7h8O54bqpKuG7o3Hhuqkq4bujw73hu5/huqkt4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qeG7peG7neG7o8Oo4bun4bqpw4Phu4fhu5/huql14bujxILhuqnDgeG7o+G7r+G6qWXhuqlC4buz4buf4bqp4bqi4buv4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDg+G6oHHhuqnhu53hu5/hur/huqli4bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7neG6oeG6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDs0HhuqnDs8SpxILhuqlk4bqpbuG7o+G6v8SC4bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6PDqOG7p+G6qeG7o+G7qW7huqnhu53hu5/hu6vhu5/huqnDuXnhu5/huqnhu6Vmw7nhuqll4bqr4bqrw6PhuqvhuqvhuqsvbuG7o+G6v8SC4bqh4bqpw4Phu6Nmw7nhuqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qWPhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7peG7neG7o8Oo4bun4bqpbsWp4bqpbuG7p+G7peG6qcO5eOG6qcOD4bufw7nhuqPhuqnDucSCw6rhuqlu4bujZuG7peG6o+G6qcO54buB4bul4bqj4bqpbuG7o+G7jeG7peG6qW3hur/Dg+G6qW7hu6Phu6fhuqlu4bujceG6qcOyw7nhuqnhu6Xhu53hu6PDqOG7p+G6qcOD4bqgceG6qeG7neG7n+G6v+G6qWXhuqvhuqvDo+G6q+G6q+G6q+G6qcOzduG7peG7ncOj4bqpTuG6v27huqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qcOz4buF4bqpw4Phu4fhu6fhuqlu4buj4bun4bqpbuG7o3HhuqnDssO54bqpReG6qcOD4buj4bqkbuG6qcOD4buf4buTw4Phuql14buf4buVw7nhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW7Egndu4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqj4bqpdeG7o8O94buf4bqpb2rEkOG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpxJDhu5HEguG6o+G6qcOz4bqww7nhuqlt4bupbuG6o+G6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpw7NB4bqpw7ps4bul4bqp4bul4bujw6rEguG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Hhu6Phurbhuqnhu6XhuqrhuqlC4buB4bqpbnfhu6Xhu53huqnDs3bhu6Xhu53Do+G6qSrhu4fhu5/huqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qW3hu5/hu5fEguG6qW/DgsO94bul4bud4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7o+G7l+G6o+G6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDs+G7n+G7l+G7peG6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qcOD4buf4buT4bul4bqpb+G7p+G6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qULhuqbDquG6qcOAxILDquG6o+G6qeG7onfhu5/huqkj4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpw4Hhu6PDguG7teG7peG7neG6qcOT4but4bul4bud4bqpw5rGoeG6qcOzw4Lhu7du4bqpdeG7o8Oy4bul4bqpQuG7meG6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu6/Dg+G6qW7Egndu4bqpQmrhu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqnigJzhuqnhu6Lhu6lu4bqpw4Nqw4HhuqlC4buB4bqpw7rhu4HDueG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDg+G7icO54bqp4budw4LDveG7peG7neG6qcOz4buH4bun4bqpw7PhuqRu4bqp4buiduG6qU7hu6Phu6HhuqnDmeG7n+G7peG7o+KAncOj4bqpKuG7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqpw4Phu7Phu5/huqPhuqnhu6J34buf4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpbsSCd27huqlCauG7peG6qcOzd+G7peG7neG6qeG7ouG7qW7huqnDg2rDgeG6qULhu4HhuqnDuuG7gcO54bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcOD4buJw7nhuqnhu53DgsO94bul4bud4bqpw7Phu4fhu6fhuqnDs+G6pG7huqnhu6J24bqpTuG7o+G7oeG6qcOZ4buf4bul4bujw6PhuqnDk3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qW7hu6Phuq7huqnDg+G6oOG7qeG7peG7neG6qeG7neG7n+G6v+G7p+G6qW/hurZu4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqlu4buj4buJw4PhuqnDs+G7h+G7p+G6qcOz4bqkbuG6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqpw4Phu7Phu5/huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlu4bujxIJr4bul4bqpw7nhuqxu4bqp4oCc4bqpTsWp4bqp4bqi4bqkbuG6qXXhu6Phu6fDteG6o+G6qcOD4bqg4buf4bqpw4Phu6PhuqRu4bqj4bqpdeG6vOG6qeG7pWbhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5nhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6o+G6qeG7pWbhu6Xhu53huqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqnhuqLhur/hu6Xhu53huqnDg+G7h+G7p+G6o+G6qW7FqeG6qcO64buv4buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpQmbhu6Xhuqnhu6Phu6fhur/huqPhuqluxanhuqnDusaw4bul4bud4bqp4bul4buj4buL4bul4bqp4bujasSC4oCdw6PhuqlN4buB4buf4bqj4bqp4buD4bul4bujw6Dhuqkj4bujw4LDveG7peG7neG6qSrhu6Phu5/hu5Xhu6Xhurcvw4HhurM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong các trường học

Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong các trường học
2009-10-19 07:22:50

(QT) - Tiến sĩ Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 250 trường hợp nghi nhiễm và dương tính với virus cúm A/H1N1 chỉ...

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ
2009-10-18 19:09:40

(SK&ĐS) - Một chuyện tưởng chừng hết sức đơn giản đó là việc một số phụ huynh khi nổi cáu thường dùng đòn roi để dọa nạt trẻ nhằm thúc giục đứa trẻ nhanh chóng làm một việc...

Món ăn bổ dưỡng phòng ngừa bệnh tật

Món ăn bổ dưỡng phòng ngừa bệnh tật
2009-10-18 19:08:49

(SK&ĐS) - Thời tiết giao mùa từ hạ sang thu có những thay đổi đột ngột con người dễ mắc các bệnh mạn tính. Do vậy, chúng ta nên sử dụng các món ăn bổ dưỡng thích hợp nhằm...

Hán phòng kỷ khu phong trừ thấp

Hán phòng kỷ khu phong trừ thấp
2009-10-18 19:08:36

(SK&ĐS) - Hán phòng kỷ (Radix Stephaniae Tetrandrae) còn gọi là phấn phòng kỷ hay phòng kỷ, là rễ phơi hay sấy khô của cây hán phòng kỷ (Stephania Tetrandra S. Moore) thuộc...

Đề nghị thay đổi qui trình thành lập trường ĐH

Đề nghị thay đổi qui trình thành lập trường ĐH
2009-10-18 18:59:08

(TTO) - Sửa đổi Luật giáo dục để Luật giáo dục đi vào cuộc sống, đồng thời góp phần hạn chế những tiêu cực như mở trường ĐH, mở ngành đào tạo một cách dễ dãi; lạm thu tiền...

Phải giải thể trường kém chất lượng

Phải giải thể trường kém chất lượng
2009-10-18 18:58:51

(TPO) - Sau sự kiện không trường nào trong số 20 trường đại học hàng đầu Việt Nam đạt chất lượng, GS Phạm Minh Hạc, thành viên Hội đồng Thẩm định Chất lượng Giáo dục các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết