Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6p24bqzMMSDWDBq4bqpWOG7oy/EgsOd4bqqw51Y4bqtPuG7mVjhuq0l4bqrWOG6q8SDJeG6q8SDWOG7icOsYuG6q8OjWDAqMFjhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jEg8SRMOG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buqxajDjeG7iMavWC1Y4buI4bqvOeG6q1jhu4vDoljhu4jDrH3huqtY4bqm4bqv4bqpWEnEg2zhuqvDo8OZWEnEg2NYw4Phuq8q4bqpWDLhurswWOG7imdY4buYWOG7iTlYw43EqTrhuqvDo1jhu4jDrOG6s1gwxINiWCDhuq854buJWOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q1jhu4nhurXhuqvEg1jDjcSpOuG6q8OjWOG7iMOs4bqzWDI7WMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqrWOG7suG7uFlY4buJw6xv4buF4bqrw6NYxINmaVjhuqvDo8SD4bqvWOG6q8SD4bqv4bqh4bqpWMO0Jlgxb+G7h+G6q8OjWOG7ieG6seG6q8SDWMO04buD4bqvWMO04bqvw6zEqeG7i1gwauG6qVjhu6MvxILDneG6qsOdWDDEg+G6tVjhu4nDrGLhuqvDo1jDtGThuqvDo1gkWOG6q8OjJuG7mVjFqOG7icOyWEBYMjnhuqtYw53hu7gtw51Zxq/DmVjhu4nDrMSp4bqrw6NYIOG6t+G6q8SDWOG6qeG7geG6r1jhuqvDoybhu5lYacSDKuG7iVjEg+G6r8Oh4bqrWOG7icSDOOG6qVjhu4nDsljhu7JZLeG7tFlYMCVY4bqrw6PEg+G6r1jhuqvEg+G6r+G6oeG6qVjDtOG7g+G6r1gwauG6qVjhu6MvWMSCw53huqrDneG7pFh3KDBYIOG6r8Oh4buJWDHhurMwxINYMGrhuqlY4bujL8SCw53huqrDnVgga+G6q8OjWGnEgyrhu4lYw7QmWOG6rT7hu5lY4bqtJeG6q1jhuqvEgyXhuqvEg1jhu4nDrGLhuqvDo1gwKjBY4buJw6xv4buF4bqrw6NYxIPEkTDDmVjhu4nDrGLhuqvDo1jhu4vhurtYMmNYMGNYw6x74buJWOG6q8SD4bqvYcSpWMSDxJEwWOG7i+G6r+G6q8SDWMO0JljDo+G6rypiWMO04bqvOOG6q1gg4bqzWOG6q8SD4bqv4bqh4bqpw5lY4buJW2lY4buJw6zEqeG6q8OjWDDEg21Y4buZOcSpWGdY4buISVh34bq54bqrw6NYxIImWMWo4buIxIJJ4buIWOG6rDhYw43EqeG7lVh34bq54bqrw5lY4buIxIJJ4buIWHfhurnhuqvDo1jEgibDmVjhu4jEgknhu4hY4bqsOFjhuqxm4bqvw5lY4buIw6xv4buF4bqrw6NYdj/hu5lY4bqrw6PEg2FY4buJ4bq14bqrxIPGr1jDtCZY4bqpw6rhu4lY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buJP+G6r1jEg8Sp4buZw6HhuqtYxIJv4buD4bqrw6NYxIJiKsOZWOG6qcOq4buJWOG7icOsb+G7heG6q8OjWOG7iT/huq9YxIPEqeG7mcOh4bqrWMOUw6LhuqvEg1jhuqzhuq/huqvEg1jDtCZY4bqpw6rhu4lY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buJP+G6r1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WMONxKk64bqrw6NY4buIw6zhurPhu6RYxILhuq/DoeG6q1jhu4k/4bqvWDIlWOG7i+G6u1gwKjBY4buJw6xv4buF4bqrw6NYxINmaVgxb+G7h+G6q8OjWOG7ieG6seG6q8SDWMO04buD4bqvWDBq4bqpWOG7oy/EgsOd4bqqw51YMmHEqVgyO1gyb2YwWDAqMMSDWOG6reG7mcOZWDLhuq9hxKlY4buJw6zhurNY4buJP+G6r1jhuqvEgybDmVjEgybhuqvDo1jhuqvDoybhu5lY4bqrxIM+4bqrWMO04bqvOOG6q1jhu5lY4buJOVgyOeG6q1jhu4nEgyzhuqlY4bqnxIMq4bqpw5lY4buJxIMzYlgxw6nhuq9Y4buJ4bq34bqrxINYxIPhurfhuqvEg1jhu4vDszBY4bqnxINiNuG7pFjhuqrDo2Im4bqvWMOsJcOZWDLhurvhuq9Yw7Thu4Phuq9Y4bqrxIPDteG6q8OjWOG6q8Ojb+G7heG6r1gyO1jhu4nDsuG6q8OjWOG7ieG6rzlpWOG7k2owWMSDYigwWOG6q8OjxIPhuq9Y4bqrxIPhuq/huqHhuqlYw7Thu4Phuq9YIMOh4bqrxINY4bqrxIM+4bqrWDFv4buH4bqrw6NY4buJ4bqx4bqrxINYw7Thu4Phuq9YMGrhuqlY4bujL8SCw53huqrDnVgwbuG6q8OjWDI7WDJvZjBY4bqtW2lYMSXhuqvEg1jhu4sqMMSDWMOj4bqvJWJYMMSDYlgwKjBYMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8OjWOG7icOs4buNMFjhu4nhuq85aVjhu4nEgzNiWDHDqeG6r1jDtCZYICpiWDAqYljhu4nEg2/hu4XhuqvDo1jhu5PEqeG7mTjhuqtYw7Thu4Phuq9Y4buKZ1jhu5hY4buJOeG7pFjhu4g/4bqvWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWOG7ieG6teG6q8SDWMONxKk64bqrw6NY4buIw6zhurNYxIPhuq/DoeG6q1jDtCLhuqtYMiXhuqvDo1gy4bqvYcSpWOG7icOs4bqzWOG7sljhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jEg2ZpWCDDoeG6q8SDWOG6q8SDPuG6q1jhuqvEg+G6r+G6oeG6qVgwauG6qVjhu6MvxILDneG6qsOdWOG6qyjhuqvDo+G7pFjhuqrDoyXhu5lY4buLJcSpWOG6p8SD4bqvWGnEgyrhu4lYxIPhuq/DoeG6q1gx4bqzMMSDWDBq4bqpWOG7oy/EgsOd4bqqw51YIGvhuqvDo1hpxIMq4buJWOG6qT/huqvEg1jDtCZYMGNYMMSD4bqvYcSpWMSDb+G7g+G6q8OjWOG6rT7hu5lY4bqtJeG6q1jhuqvEgyXhuqvEg1jhu4nDrGLhuqvDo1gwKjBY4buJw6xv4buF4bqrw6NYxIPEkTDDmVjhu4pnWOG7mFjhu4k5WGnEg+G6u+G6r1jEg2ZpWMO04buD4bqvWDAqMFjhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhu4nEgybhuqvEg1jhuq1baVggJeG6q1gwxIPhurVYMj9iWGnEg2ThuqvDo1gwxIPhurvhuqvDo1gx4bqzMMSDWOG6q8OjJeG7mVjhu4k/4bqvWOG7icOsb+G7heG6q8OjWMSDxJEww5lYMuG6veG6q8OjWOG7icSD4buF4bqvWOG6p8SDXeG6q1jhu4nDrG/hu4fhuqvDo1jhu4nhuq854bqrWMSDJuG6q8SDWGnEg8Sp4bqrWOG6p8SD4buPWMSDYipYMMSDe+G7icOZWMO0w6FY4buL4bqv4bqrxINY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8OjWOG7k8Sp4bqrw6NYw63EqSXhuqvEg1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jDtCZYIMSpw6owWDIzYljhuqfEg13EqVjhu4nDrCXhuqvDo1jDtOG7g+G6r1jEg8SRMFjhu4vhuq/huqvEg1jhu4k/4bqvWDAqMFjhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jEg8SRMFgyO1jhu5M64buZWMOsJVgwauG6qVjhu6MvxILDneG6qsOd4bukWOG7iOG6rznhuqtY4buLw6JY4buIw6x94bqrWOG6puG6r+G6qVhJxINs4bqrw6NYMG7huqvDo1gwOuG6q8SDWCAqYsOZWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqvDoybhu5lY4buJ4buD4bqvWDHhurMwxINYMGrhuqlY4bujL8SCw53huqrDnVjhu4s3WDBk4bqrWDBjWOG6p8SDOljhuqss4bqrw6NYIGvhuqvDo1hpxIMq4buJWOG6qT/huqvEg1jDtOG6t1gyJeG6q8OjWCBv4buDMFjDtCZiWOG6qWslWDHhurMwxINY4bqrOOG6q1gyw6owWOG6reG7jTBYw7Thuq/DrMSp4buLWDBq4bqpWMSCw53huqrDnVhpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6DhuqtYw6x74buJWOG6qT/huqvEg1jDtCZYacSDKuG7iVjhu4kq4bqrWOG6q8SDJeG6q8SD4bukWOG7imdY4buYWOG7iTlYMG7huqvDo1jhuqfEg8Sp4buZOeG6q1gwKmJY4bqrw6Nv4buF4bqvWDE+4bqrWOG6qzjhuqtY4buJ4buNWCA6YljDtMOhWOG7i8OzMFjhuqfEg2I2WDDEg2JY4bqp4bq34bqrxIPDmVjhu4nhu41Y4bqpJeG6q8OjWOG6p8SDXcSpWOG7icOsJeG6q8OjWMO0JljEgz/huqtYMMSDOVjhu4nhuq85aVjhu5NqMFjhuqvhu4fhuq9YMuG6ueG6q8OjWOG6q8Ojb+G7heG6r1jhuqs5xKlY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhu4nEg+G7jTBY4buL4buNWDB94bqrWOG7icSD4bqvOeG7ieG7pFh3w5Phu69Yw5Thuq7DgeG7iOG7qC9p4buq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ
2009-10-18 19:09:40

(SK&ĐS) - Một chuyện tưởng chừng hết sức đơn giản đó là việc một số phụ huynh khi nổi cáu thường dùng đòn roi để dọa nạt trẻ nhằm thúc giục đứa trẻ nhanh chóng làm một việc...

Món ăn bổ dưỡng phòng ngừa bệnh tật

Món ăn bổ dưỡng phòng ngừa bệnh tật
2009-10-18 19:08:49

(SK&ĐS) - Thời tiết giao mùa từ hạ sang thu có những thay đổi đột ngột con người dễ mắc các bệnh mạn tính. Do vậy, chúng ta nên sử dụng các món ăn bổ dưỡng thích hợp nhằm...

Hán phòng kỷ khu phong trừ thấp

Hán phòng kỷ khu phong trừ thấp
2009-10-18 19:08:36

(SK&ĐS) - Hán phòng kỷ (Radix Stephaniae Tetrandrae) còn gọi là phấn phòng kỷ hay phòng kỷ, là rễ phơi hay sấy khô của cây hán phòng kỷ (Stephania Tetrandra S. Moore) thuộc...

Đề nghị thay đổi qui trình thành lập trường ĐH

Đề nghị thay đổi qui trình thành lập trường ĐH
2009-10-18 18:59:08

(TTO) - Sửa đổi Luật giáo dục để Luật giáo dục đi vào cuộc sống, đồng thời góp phần hạn chế những tiêu cực như mở trường ĐH, mở ngành đào tạo một cách dễ dãi; lạm thu tiền...

Phải giải thể trường kém chất lượng

Phải giải thể trường kém chất lượng
2009-10-18 18:58:51

(TPO) - Sau sự kiện không trường nào trong số 20 trường đại học hàng đầu Việt Nam đạt chất lượng, GS Phạm Minh Hạc, thành viên Hội đồng Thẩm định Chất lượng Giáo dục các...

Còn bị trói buộc, còn chậm phát triển

Còn bị trói buộc, còn chậm phát triển
2009-10-18 18:57:51

(TPO) - Tại Hội thảo “Đại học nào cho thế kỷ 21?”, các đại biểu tham dự cho rằng chừng nào còn bị trói buộc bởi cơ chế quản lý áp đặt như hiện nay, các trường đại học còn chưa...

Lũ quét được con người tiếp tay

Lũ quét được con người tiếp tay
2009-10-18 13:11:12

Báo Người Lao Động ra ngày 15-10 có bài “Mỏi mắt tìm ruộng”, phản ánh việc ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị trận lũ lớn vừa qua mang bùn và cát về làm ngập hết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết