Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7hmHhuqXhurU54buqZmzhu6o94bq1YeG7oOG7quG7qeG6peG6teG7qkczZ+G7qmdh4bq9w6Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu0w5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmcWpYcOj4buqe+G6p+G6teG7qmHhu7bDoeG7quG6tTlA4buN4buq4bq1buG7tuG7quG6t0Dhu6pbM+G6teG7qmczZ+G7quG6tDlo4buNMuG6teG7qlvhu7jhurXhu6pHLOG6teG7qkZtaFLhu6pH4buFw6LhurU54buq4bqxYWLhurU54buq4bqxYcOg4buqOcOh4bu2w6Lhu6rhurPDreG7tuG7qnvhu4vhu7bhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurU5QOG7jeG7qntoY8Oh4buq4bq1JeG6s1Hhu6rhurVhQOG7quG6tWFAUeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6pnLmfhu6o+KGfhu6pb4bql4bq14buqRzNnUuG7qkfhu4XEqeG6u3vhu6p9w6E34bq14buqPsOhM+G6teG7quG7h2Fqe+G7qmcj4buH4buqe+G7i+G7tuG7qsWpw4JPw4HGsC3hu6zhu7RR4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qmfhu4Uy4bq14buqW+G6o+G7tuG7qj5A4bq14buqZ8Oj4bq1YeG7qnthaCnhurXhu6o+4bqj4buqW+G6peG6teG7qkczZ+G7qntl4buqZ+G7hWjhu4004bq14buqPibhurU54buqZ8Oh4bq1YeG7qmdhIeG6teG7qmds4buqOcOh4bu4e+G7qmdoLOG6teG7qmdhXcOi4buq4bqxYWjhu40z4bq14buqe+G7uMOiUeG7qmHEqeG6u+G6tTnhu6p9POG6teG7quG7h2HhuqfhurU5UeG7qnthY+G6tTnhu6p94bqje2Hhu6p74buL4bu24buqe+G6ueG7quG7g2jhu7bhurXhu6p7YWp74buq4bq1JeG6tTnigKbDmi/hu4fDmcOaZ+G7tj7hurdd4buqZmfhu43hurdd4buW4buo4bqz4bu24buFOcOh4bq14bug4buu4buHw7Lhu6rhu7ZoZ8Oi4buow5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOaw6HhurM54buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buDaOG7tuG6tTln4buFw6FSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu6zhu7BZL1fhu7J94buu4buu4buwWOG7rFfhu7Jn4busWFhW4bu04buu4bq34busUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bqwYSrhu4fhu6p74bu4e+G7quG7h2Fj4buq4buHYcSp4bq94bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6pnYUDhurVh4buq4buHYWPhu6rhu6li4bq1OeG7qkFA4buq4buFbHvhu6rhu4Xhu4Hhu6p74bq94buqYcOi4bu24buqW+G6peG6teG7qsOyaCzhurXhu6pHLOG6teG7qkZtaMOaL+G7h8OZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4No4bu24bq1OWfhu4XDoVJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFkvV+G7sn3hu67hu67hu7BY4busV+G7smfhu6xYWFbhu7Thu67hurfhu65S4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurLEkWfhu6pmY+G7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqZ2FoMuG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqbzThu6pvMeG7qmfhu4Xhu7bhurVhUeG7qmfhu4Xhu7bhurU54buqZ+G7hcOg4buq4bq1YUDhu6p7beG7tuG7qls24buqW+G6peG6teG7qkczZ8OaL+G7h8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaL2fhu7Y+4bq3XcOZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4No4bu24bq1OWfhu4XDoVJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFkvV+G7sn3hu67hu67hu7BY4busV+G7smfhu6xYWFbhu7Thu67hurdWUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0JeG6s+G7qnvhu4nhu6pmKuG7h+G7quG7g2jhu7bhu6pbw6FR4buq4bu2w6Hhu6p74buJ4bq1OeG7quG6s8Oi4bq1OeG7quG6s2hj4bq14buqOT/hu4fhu6rhurVhw6E0aOG7quG6s+G7tuG7jeG7quG6syrhurXhu6ph4bq54bq1UeG7qmcu4bq14buqZ0DDoeG7qmcu4bq14buq4bq3xJF74buqYeG6ueG6teG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurUl4bqz4buq4bqz4bq7w6HDmi/hu4fDmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmi9n4bu2PuG6t13DmcOaZ+G7tj7hurdd4buqZmfhu43hurdd4buW4buo4bqz4bu24buFOcOh4bq14bug4buu4buHw7Lhu6rhu7ZoZ8Oi4buow5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOaw6HhurM54buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buDaOG7tuG6tTln4buFw6FSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu6zhu7BZL1fhu7J94buu4buu4buwWOG7rFfhu7Jn4busWFhW4bu04buu4bq3V1Lhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tsSpaOG7qjnDoW7hu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurFhw6I94bq1YeG7quG6sWEqe+G7qlsg4buH4buq4bq1OUDhu43hu6rDsmgs4bq1w5ov4buHw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5ovZ+G7tj7hurddw5nDmmfhu7Y+4bq3XeG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qOG6s+G7tuG7hTnDoeG6teG7oOG7ruG7h8Oy4buq4bu2aGfDouG7qMOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7g2jhu7bhurU5Z+G7hcOhUm/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4bus4buwWS9X4buyfeG7ruG7ruG7sFjhu6xX4buyZ+G7rFhYVuG7tOG7ruG6t1hS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buFw6LhurU54buqOcOh4bu2w6Hhu6pbw6Ij4bq14buqxanDgk/DgcawLeG7rOG7tFHhu6rhurVhw6E0aOG7qj5A4buq4bq1xJHDoeG7qmfhu4XDquG7quG6t2zhu7bhu6p7YeG6reG6teG7qm9Aw6Lhu6pmw6EyaOG7qmdh4bqj4buq4bqzaOG7tuG7qmYq4bqz4buqZ2Hhu7bhu43hu6pv4bqh4buqW8Oh4buqe2HDquG7qls24buqYSPhurXhu6p7YTPhu6pbM+G6teG7quG6teG6ucOh4buqW2LhurU54buq4bq1OcSp4bq9w6HDmi/hu4fDmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmi9n4bu2PuG6t13DmcOaZ+G7tj7hurdd4buqZmfhu43hurdd4buW4buo4bqz4bu24buFOcOh4bq14bug4buu4buHw7Lhu6rhu7ZoZ8Oi4buow5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOaw6HhurM54buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buDaOG7tuG6tTln4buFw6FSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu6zhu7BZL1fhu7J94buu4buu4buwWOG7rFfhu7Jn4busWFhW4bu04buu4bq3WVLhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7meG6tWHhu6pH4buFIeG6teG7quG6tDnhuq174buq4bupantR4buqe2Hhu4vhu6rhurPEkWfhu6p74bq54buqZuG6v+G7qj7hu7jhurXhu6phw6Lhu7bhu6pnM2fhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6Dhu6rigJzhurQl4bqz4buq4bq14bu24buN4buqb+G6oeG7qsWpw4JPw4HGsC3hu6zhu7Thu6rhurUy4bq14buqZ2LDoeG7quG6sWFi4bq1OeG7qj7hu7jhurXhu6pmw6Phu6p7YcOi4buq4bqxYeG7uHth4buqW8Spw6p74buq4bqzQOG7qnthw6Phu6o+4bu44bq14buq4bq3MOG7qmcjw6Hhu6p7YuG6tTnhu6pvw6Ey4bq14buq4bu3w6F9XeG6t1Hhu6pmY+G7quG6t8Spw6rhurU54buqYcOi4bu24buqZ8OhMmjhu6pnYcOs4buqe+G7ieG6tTnhu6p7YSjhurPhu6pvQOG7qsOgZ+G7qmHhurnhurXhu6rhurUl4bqz4buq4bq1OcOi4bu4w6HigJ3Dmi/hu4fDmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmi9n4bu2PuG6t13DmcOaZ+G7tj7hurdd4buqZmfhu43hurdd4buW4buo4bqz4bu24buFOcOh4bq14bug4buu4buHw7Lhu6rhu7ZoZ8Oi4buow5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOaw6HhurM54buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3tSPuG7tsOi4buDaOG7tuG6tTln4buFw6FSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu67hu6zhu7BZL1fhu7J94buu4buu4buwWOG7rFfhu7Jn4busWFhW4bu04buu4bq3w51S4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lC4bq1OeG7quG6ssOh4bq1YeG7qsawIeG6tVHhu6pmw6HhurVh4buqZmPhurU54buqZyPDoeG7qmdhQOG6tWHhu6rhu4dhY+G7quG7qWLhurU54buqQUDhu6pn4buF4bu24bq1YeG7qmdh4buL4buq4bqzaOG7tuG7qnthKGjhu6phw6Lhu7bhu6rhurfhu43hu6pvNOG7qnthxKnhurU54buqZzNnUuG7quKAnMaww63hu6p94bqje2Hhu6rhurFhYuG6tTnhu6pbw6Hhu6p7YeG6ucOh4buqZzNn4buqW8Spw6p74buq4bq1YcSp4bq1OeG7qmdiw6Hhu6pvPOG6teG7quG6s2jhu7bhu6phw6Lhu7bhu6pvNOG7qnthw6Lhu6p74bql4buq4bqxYWLhurU54buq4bqxYcOg4buqZzNn4oCdUeG7qmLhurU54buqxrAh4bq14buqe2HDoeG7tuG7qmYww5ov4buHw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5ovZ+G7tj7hurddw5nDmmfhu7Y+4bq3XeG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qOG6s+G7tuG7hTnDoeG6teG7oOG7ruG7h8Oy4buq4bu2aGfDouG7qMOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7g2jhu7bhurU5Z+G7hcOhUm/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4bus4buwWS9X4buyfeG7ruG7ruG7sFjhu6xX4buyZ+G7rFhYVuG7tOG7ruG6t+G7slLhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUdhbHvhu6phw6E14bq14buq4bqxYWjhu40z4bq14buqe+G7uMOiUeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6pbNGjhu6pbXcOi4buq4bqxYSlo4buqZ+G7heG7tuG6tTnhu6rhurFhw6Hhu6pbw6Hhu6pmKuG6s+G7qmczZ8OaL+G7h8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaL2fhu7Y+4bq3XcOZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4No4bu24bq1OWfhu4XDoVJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFkvV+G7sn3hu67hu67hu7BY4busV+G7smfhu6xYWFbhu7Thu67hurfhu7RS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buF4bu24bq1OeG7qmfhu4XDoOG7qnti4bq1OeG7qm/DoTLhurXhu6rhurYy4buqxrBoPOG6teG7qlRnYUDhurVh4buq4buHYWPhu6rhu6li4bq1OeG7qkFAVeG7qls24buqW+G6peG6teG7qkczZ8OaL+G7h8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaL2fhu7Y+4bq3XcOZw5pn4bu2PuG6t13hu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jhurPhu7bhu4U5w6HhurXhu6Dhu67hu4fDsuG7quG7tmhnw6Lhu6jDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve1I+4bu2w6Lhu4No4bu24bq1OWfhu4XDoVJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rOG7sFkvV+G7sn3hu67hu67hu7BY4busV+G7smfhu6xYWFbhu7Thu67hurfhu6zhu7BS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmcOaL2d9w5nDmi9n4buFw5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurRhbuG6tTnhu6rhurU5QOG7jeG7qntoY8Oh4buq4bq1JeG6s1Hhu6p7YuG6tTnhu6rhurVhLOG6teG7qnvhu4vhu7bhu6rFqWLhurU54buqZ+G7jeG7qsWpZeG7quG7h2Eh4bq14buq4bqyYsOh4buqZ+G7hcSp4bq94bq1OeG7qm9A4buqxali4bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buq4bupYuG7qmdh4bqj4buqZ2FA4bq1YeG7quG7h2Fj4buq4bupYuG6tTnhu6pBQOG7qmfDoHth4buqe2x74buq4bq3QOG6s+G7qm/DoTV74buqe2HDouG7quG6seG6o+G7h+G7qmfDoTPhurXhu6pbxJFS4buqR+G7hcOi4bq1OeG7qj3hurVh4buq4bq3QOG7quG6tcOs4buqe8Sp4bq9w6Hhu6pvaMOh4buqZ8Sp4bq5w6Hhu6p74buL4bu24buqe2LhurU54buq4bq1YSzhurXhu6p7YuG6tTnhu6pn4buNw5ov4buHw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5ovZ+G7tj7hurddw5nDmmfhu7Y+4bq3XeG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qOG6s+G7tuG7hTnDoeG6teG7oOG7ruG7h8Oy4buq4bu2aGfDouG7qMOZw5pn4buFw5nDmmd9w5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7g2jhu7bhurU5Z+G7hcOhUm/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4bus4buwWS9X4buyfeG7ruG7ruG7sFjhu6xX4buyZ+G7rFhYVuG7tOG7ruG6t+G7rOG7rFLhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaZ+G7hcOZw5pnfcOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWpYuG6tTnhu6pvw6Ey4bq14buq4bq2MuG7qsawaCnhurXhu6rhu4Vse+G7quG7heG7geG7qmYqe+G7qmHDouG7tsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUfhu4Uh4bq14buqR2jhu4004bq14buqVGdhbHvhu6phw6E14bq1VcOaL+G7h8OZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaL2fhu7Y+4bq3XcOZw5ovZ33DmcOaL2fhu4XDmcOaL2fhu7Y+4bq3XcOZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đảng viên tuổi 18

Đảng viên tuổi 18
2021-02-05 05:47:06

QTO - Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, những đảng viên trẻ được kết nạp dưới mái Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã và đang vươn lên khẳng định...

Giấc mơ xanh từ đất

Giấc mơ xanh từ đất
2021-01-29 14:54:25

QTO - Mỗi sớm mai thức dậy, ngắm nhìn mặt trời rải những tia nắng mượt mà qua vườn cây, ao cá, Hồ Hữu Thăng (sinh năm 1992) ở thị trấn Khe Sanh, huyện...

Phóng sự ảnh: Hồi sinh sau mưa lũ

Phóng sự ảnh: Hồi sinh sau mưa lũ
2021-01-28 20:03:54

QTO - Đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 - 11/2020 đã gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Quảng Trị. Sau khi mưa lũ qua đi, cấp ủy, chính quyền, người dân ở các...

Xứ sở thuyền nhôm vượt lũ

Xứ sở thuyền nhôm vượt lũ
2021-01-23 05:41:54

QTO - Nép mình dọc theo biền bãi sông Ô Lâu, sông Ô Giang, nhiều làng quê ở xã Hải Phong như Hưng Nhơn, An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền … từ xưa đến nay được...

Những “bóng hồng” dọc đường ray

Những “bóng hồng” dọc đường ray
2021-01-16 04:43:21

QTO - Trời trở rét, mưa bay lất phất, những con tàu len lỏi vào trong thành phố vẫn bình an lăn bánh khắp mọi miền đất nước. Để có được những chuyến tàu...

“Thổi hồn” cho bong bóng

“Thổi hồn” cho bong bóng
2021-01-09 05:13:19

QTO - Đến với nghề tạo hình bong bóng nghệ thuật như một cái duyên, Hoàng Ngọc Hà (sinh năm 1994), trú tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh sớm tìm được đam mê...

Người lan tỏa yêu thương, chia sẻ

Người lan tỏa yêu thương, chia sẻ
2020-12-26 05:18:07

QTO - Là giáo viên dạy môn tiếng Anh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Lâm (huyện Hải Lăng), cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1978) còn được...

Người khơi dậy sự tự tin cho con trẻ

Người khơi dậy sự tự tin cho con trẻ
2020-12-19 06:10:30

QTO - Hoàng Thị Diệu Thùy (26 tuổi) ở Khu phố 6, Phường 3, TP.Đông Hà là cô giáo dạy dẫn chương trình (MC) rất thân quen với các phụ huynh có con em trong...

Vươn tới giấc mơ

Vươn tới giấc mơ
2020-12-12 06:05:13

QTO - Nguyễn Hữu Lộc đã từng nghĩ rằng, đối với thanh niên nghèo, du học giống như việc đang đi trên một con đường dài bằng những bước chân quá ngắn. Dẫu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết