Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7ZP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4buO4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7ncOhJcOTw7Vpw6El4bqrw6xiJeG7juG7g+G6v+G6qSXhu47huqvEkSVP4bqr4buH4bq/4bqpJcOgNOG6v+G6qSXhuqvhu5fEqeG6v+G6qVclw6A04bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4buhYuG6s+G6v+G6qSXDoT7DoSU84bq/4bqrJeG6q+G7keG6v+G6qSXhur1iw6Lhu48l4buNw6kl4buPfWIl4bq+4bqp4bqrw6k8JeG7j8OyPOG6v+G6qSXhurzhu4zDk+G6qCXhu47DsuG7l2vhur/huqkl4buMxKnhur9XJeG6oOG7l2vhur/huqklKSXhu6F7JeG7juG6q3vhur/huqslw4Hhu4slw5PDtVvhur/huqkl4buOw7LEkeG7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tsOdw5Phu47hu7IlLSXDgeG6q2LhurXDtSXhur88ciU/KVguWD8qJilXJeG6oeG7gXvhur8l4bq9XeG6v+G6qyXhuqF94buBJeG6oFvhur/huqkl4buheyXhur7huqt7JeG6v+G7l2rDoSXDoOG7gSXhu5hyJeG7oWLhurfhur8lQcOsJcOB4bqrY+G6v+G6qyXhu4/DssSRVyVP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4buO4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7ncOhJcOTw7Vpw6El4bqrw6xiJeG7juG7g+G6v+G6qSXhu47huqvEkSVP4bqr4buH4bq/4bqpJeG6vXvDqiXhu4/DsuG7l23hur/huqkl4bqh4buBe+G6vyXhuqFdJeG7j8OyPOG6v+G6qSXhu4/DsuG7heG6v+G6qSXhu4/hu4slw6HhuqvGocOhJeG6veG6pyXhu6Fi4bqz4bq/4bqpJcOhPsOhJTzhur/huqsl4bqr4buR4bq/4bqpJeG6vWLDouG7jyXhu43DqSXhu499YiXDoT7DoSXhur7huqnhuqvDqTwl4buPw7I84bq/4bqpJeG6vWLDouG7jyXhu43DqSXDs8O1acOhJeG6qWI8JcOd4bq84buMw5Phuqjhu7Lhu67hu47DsuG7l2vhur/huqkl4buMxKnhur9XJeG6oOG7l2vhur/huqklKSXhu6F7JeG7juG6q3vhur/huqslw4Hhu4slw5PDtVvhur/huqkl4buOw7LEkVgl4buO4bqrPMOqJcOg4budJeG6veG6pyXhu6Fi4bqz4bq/4bqpJeG7oeG6tSVv4bqrYzwl4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRJcOh4buHJcOV4bug4buO4buWJeG6oFvhur/huqlXJUFjJeG7j+G6q+G7lyXhu45l4bq/4bqrJeG7mXJXJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4bqq4bqg4bq+w4Al4buPZeG6v+G6qyXhur7huqnDtXLhuqfhur8l4bugIuG6vyXhuqrhu5Hhur/huqlWJU/huqvhu4clQWMl4buP4bqr4buXJeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXhu45l4bq/4bqrJeG7mXIl4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG6oCLhur/huqklw5PDtTzhur/huqlWJU/huqvhu4clQWMl4buP4bqr4buXJeG7jmXhur/huqsl4buZclclw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXDlUHhur7DgCXhu49l4bq/4bqrJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhuqDGocOhJcOB4bqrY+G6v+G6q1Ylw6E+w6El4bqhw63hur/huqklw6HhuqtjJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJUE84bq/JeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buh4buTJeG7jmXhur/huqsl4buZclcl4buO4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7ncOhJeG6quG6oOG6vsOAVyXDlUHhur7DgFclw5VBw4rhu47hu47Dk+G7oOG6viXhu49l4bq/4bqrVyXhuqDhu4F74bq/JeG6oEHDk+G6qiXhu49l4bq/4bqrViXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4Elw6E+w6El4buNbVclYTzhur9XJeG6v+G6qXvhur/huqtXJeG6ocSp4bq/JeG7ocSRWOG7tC9v4bu24bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tGLDquG6qSXhu43DssOhxagkLy/DoVhhPOG7gcOzw7U84bq/4bqp4buPw7JiWOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8mKT8sLzsow6AuPyY7Jj8m4buPJjsqOiwh4bq9Jljhurlv4bqpJCUv4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2T+G6q+G7hyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXDk8O1acOhJeG6q8OsYiXhu47hu4Phur/huqkl4buO4bqrxJElT+G6q+G7h+G6v+G6qSXDoeG7keG6v+G6qSXDoT7DoSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7oWLhurfhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buBe+G6vyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4bqgW+G6v+G6qVcl4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4buheyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRJcOgNOG6v+G6qSXhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu499YiXhur7huqnhuqvDqTwl4buPw7I84bq/4bqpJeG6vOG7jMOT4bqoJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu4zEqeG6v+KAi+G7tC9v4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu459YiXhur7huqnhuqvDqTwl4buPw7I84bq/4bqpJeG6vOG7jMOT4bqoJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu4zEqeG6vyXhu6F7JeG6vuG6qeG6q8OpPCXhu4/Dsjzhur/huqkl4bq84buMw5Phuqgl4bqg4buXa+G6v+G6qSUpVyVP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4buO4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7ncOhJcOTw7Vpw6El4bqrw6xiJeG7juG7g+G6v+G6qSXhu47huqvEkSVP4bqr4buH4bq/4bqpJcOh4buR4bq/4bqpJcOhPsOhJeG7j+G6q3vhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhuqHhu4F74bq/JeG6vV3hur/huqsl4bqhfeG7gSXhuqBb4bq/4bqpVyXhur7huqt7JeG6v+G7l2rDoSXhu6F7JeG6vV3hur/huqsl4bqhfeG7gSXhu49l4bq/4bqrJcOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJEl4bqhXSXhuqEx4buPJeG7oeG7g+G6v+G6qSXhuqvhu4E8VyXDoDThur/huqkl4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPfWIl4bqge2Il4buP4buXbeG6v+G6qSXhur9iw6LDqiXhuqHhuqUl4buP4buXbeG6v+G6qSXhur/huqtqJcOhaOG6v+G6qSXhur084buBJeG7j+G7gSXhur1q4bq/JcOh4buZPCXDoT7DoSU84bq/4bqrJeG6q+G7keG6v+G6qSXhur1iw6Lhu48l4buNw6kl4bqhXSU84bq/4bqrJcOg4buV4bq/4bqpJeG6q2Il4buNYuG6v+G6qyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhuqs8YiXDocO1w6zDoSXhurvhuqs+4bq/4bqpJcOh4bqrYuG6s+G6v1cl4bqpYnvhur/huqsl4bqhw6zDoSXhur03byXDoDThur8l4buPw6zDoVcl4buP4budJcOg4buBJcOh4bqr4buBJeG7juG7iyXDs8O1acOhVyXhu6FkJeG6q33hur/huqslb+G6q8O0w6Elw6Hhu5k8JeG6v+G6qzThur8lw6A04bq/WOG7tC9v4bu24bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tGLDquG6qSXhu43DssOhxagkLy/DoVhhPOG7gcOzw7U84bq/4bqp4buPw7JiWOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8mKT8sLzsow6AuPyY7Jj8m4buPJjsqOiwh4bq9P1jhurlv4bqpJCUv4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2T+G6q+G7hyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXDk8O1acOhJeG6q8OsYiXhu47hu4Phur/huqkl4buO4bqrxJElT+G6q+G7h+G6v+G6qSXDoeG7keG6v+G6qSXDoT7DoSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7oWLhurfhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buBe+G6vyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4bqgW+G6v+G6qVcl4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4buheyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRJcOgNOG6v+G6qSXhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu499YiXhur7huqnhuqvDqTwl4buPw7I84bq/4bqpJeG6vOG7jMOT4bqoJeG6oOG7l2vhur/huqklKeKAi+G7tC9v4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu4zhu50l4bqrYiXhu41i4bq/4bqrJcOh4buZPCXDoT7DoSU84bq/4bqrJeG6q+G7keG6v+G6qSXhur1iw6Lhu48l4buNw6kl4bqhXSXhur17w6ol4bq/4bq34bq/JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXDoeG6q2LhurPhur8lw6Fo4bq/4bqpJeG6q3vhu4El4bqr4buR4bq/4bqpVyVhNeG7jyXhurvhuqvDtTXhu49WJeG6vXsl4bq/YuG6tcOqJeG7j+G7nSXhuqt74buBJcOh4buZPCXhu4/hu4F74bq/JcOzw7U04bq/VyXhu4/hu4F74bq/JcOgNOG6v1cl4bqp4buHbyVv4bqrNuG6vyXhuqliPuG7gSXDoOG7k8OhJeG7j8Oyw7Vy4bq14bq/JeG7j+G6q2nhur/huqkl4bqhNcO1JeG7j8OyPOG6v+G6qyVhNeG7jyXhurvhuqvDtTXhu48lw6Hhuqvhu4El4buP4bqr4bqzJeG6q8OiJeG7j8Oy4bqvJeG6q2jDqiXhur88ciXhu6F7JcOqPGIl4buNPMO1WOG7tC9v4bu24bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tGLDquG6qSXhu43DssOhxagkLy/DoVhhPOG7gcOzw7U84bq/4bqp4buPw7JiWOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8mKT8sLzsow6AuPyY7Jj8m4buPJjsqOiwh4bq9Oljhurlv4bqpJCUv4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2T+G6q+G7hyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXDk8O1acOhJeG6q8OsYiXhu47hu4Phur/huqkl4buO4bqrxJElT+G6q+G7h+G6v+G6qSXDoeG7keG6v+G6qSXDoT7DoSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7oWLhurfhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buBe+G6vyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4bqgW+G6v+G6qVcl4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4buheyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRJcOgNOG6v+G6qSXhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu499YiXhu47huqt74bq/4bqrJcOB4buLJcOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJHigIvhu7Qvb+G7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tC/hu488YeG6veG6o+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buMPMO1JeG6veG6pyXDoDThur/huqkl4bqr4buBPFclw6A04bq/4bqpJeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j31iJeG6oHtiJeG7j+G7l23hur/huqkl4bq/YsOiw6ol4buPfWIlw6E+w6El4bq/4bqp4bqrw6k8JeG7j8OyPOG6v+G6qVclT+G6q+G7hyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJeG7juG6q+G7l2vhur/huqkl4buPw7Lhu53DoSXDk8O1acOhJeG6q8OsYiXhu47hu4Phur/huqkl4buO4bqrxJElT+G6q+G7h+G6v+G6qSXDoeG7keG6v+G6qSXDoT7DoSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7oWLhurfhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buBe+G6vyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4bqgW+G6v+G6qVcl4bq+4bqreyXhur/hu5dqw6El4buheyXhur1d4bq/4bqrJeG6oX3hu4El4buPZeG6v+G6qyXDk8O1W+G6v+G6qSXhu47DssSRJeG6oV0l4bqhYiXhu4/huqsgbyXhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhur3hurfhur8lw6E+w6Elb+G6qzbhur8lw6rDrCXhur1iw6Lhu48l4buNw6lXJeG7j+G6q+G6pSXhuqtiw6Lhur8l4bq94buD4bq/4bqpJeG7j8OyYiU04bq/JeG7jTTDtSXhu40gw6El4bqh4bqz4bq/JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiXDoeG7geG6vyXhu5fDtSXhu4/DtCXDoeG7mTwl4buO4buLJcOzw7Vpw6FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6oDHhu48l4buh4buD4bq/4bqpJeG6q+G7gTxXJcOgNOG6v+G6qSXhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXDoT7DoSU84bq/4bqrJeG6q+G7keG6v+G6qSXhur1iw6Lhu48l4buNw6kl4buPfWIl4bqge2Il4buP4buXbeG6v+G6qSXhur9iw6LDqiXhu47huqt74bq/4bqrJcOB4buLJcOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJFXJU/huqvhu4clw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXhu47huqvhu5dr4bq/4bqpJeG7j8Oy4budw6Elw5PDtWnDoSXhuqvDrGIl4buO4buD4bq/4bqpJeG7juG6q8SRJU/huqvhu4fhur/huqklw6Hhu5Hhur/huqklw6E+w6El4buP4bqre+G6v+G6qyXhu6Fi4bq34bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6oeG7gXvhur8l4bq9XeG6v+G6qyXhuqF94buBJeG6oFvhur/huqlXJeG6vuG6q3sl4bq/4buXasOhJeG7oXsl4bq9XeG6v+G6qyXhuqF94buBJeG7j2Xhur/huqslw5PDtVvhur/huqkl4buOw7LEkSVhe3Il4buPZiXhur3hu4Phur/huqklYWLhurPhu48lxKnhur8l4buNNMO1JeG7jSDDoSXhuqFpYiXhu6FqYiXDoT7DoSU84bq/4bqrJeG6q+G7keG6v+G6qSXhur1iw6Lhu48l4buNw6kl4bqhXSU84bq/4bqrJcOg4buV4bq/4bqpJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7VXJeG6q2Il4buNYuG6v+G6qyXhuqHhuqUlYVvhu4El4buhw6Il4buO4bqre+G6v+G6qyXDgeG7iyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDocO1w6zDoSXDoeG6q2LhurPhur8lKCYl4bq/4bqpe3Il4bqh4bq3w6ol4bq9xJHDoeG6qyXhu43hu6NYJcOKPsO1JXHhu5fEqeG6v+G6qSXDoeG7mTwlw6E+w6ElPOG6v+G6qyXhuqvhu5Hhur/huqkl4bq9YsOi4buPJeG7jcOpJeG6oeG7iyVxw7Vp4bq/4bqpJeG6oV0l4bqr4buHPCXhu4/huqt74bq/4bqrJWE14buPJeG7j+G7oyXDoeG6q+G7gSXDs8O14bq3JeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpVyXhuqE14buPJeG6v+G7l2rDoSXhuqvhu4F7JWFk4bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDimLhur/huqsl4bqgxqHDoeG7tC9v4bu2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi công Khu Du lịch-Nghỉ dưỡng Biển Vàng

Khởi công Khu Du lịch-Nghỉ dưỡng Biển Vàng
2019-06-29 19:59:01

(QT) – Hôm nay 29.6.2019, tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, Công ty cổ phần Phát triển quan hệ Việt-Nhật tổ chức lễ khởi công Khu Du lịch-Nghỉ dưỡng Biển Vàng. Dự lễ khởi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết