Cập nhật:  GMT+7
Wâ#Ỹ6đ,mmUỶjNấnđ9ỶXDâỉấỸ6ệéẵỸDâoỸỵoỸđẩ6â-ÉẵâẫỸ7ôĩéẵỸýấằéỸƠ!éẵW/â#XWjỸ6đ,mmUỶjÂ9,7ỶXỮKNVỸ–ỸÂệeỸé,ợỸ=;Ự&Ự=@#;ỪỸn(ấỸDâoỸ7ẩ6âỸơọỸ-Ỹ7oỸđẩ6âỸỳổ,ỸƠấắnỪỸỳệéẵỸnợỸ6gỸjâ1éỸJâ.nỸnlấằéỸko,éỸâắỸƠấắn-Éâ2nỸngỸ6âố6ỸđặỸdâỉấỸ6ệéẵỸDâoỸỵoỸđẩ6â-ÉẵâẫỸ7ôĩéẵỸýấằéỸƠ!éẵỰỸỵộỸđặỸdâỉấỸ6ệéẵỸ6ẻỸJâẻỸýầỸnâôỸNẫéâỸỏợỪỸỳâỏỸnẩ6âỸOýÉỵỸnẫéâỸÉẵoợặéỸỷố6ỸỳâầéâỸỨỸJâẻỸỳâỏỸnẩ6âỸÂỷÉỵỸnẫéâỸÉẵoợặéỸNl1éỸÂoợỨỸJâẻỸỳâỏỸnẩ6âỸOýÉỵỸnẫéâỸÂẹ!éẵỸÉ,eỸ6òéẵỸđ<éâỸ8(ẹỸ6.6ỸmỉỪỸéẵ!éâỸđấảéỸko,éỸơ!Ỹđ<éâỸ8(ẹỸâoợắéỸẴấẹỸĐấéâỰW/jXWn,5đ9Ỹmnợđ9UỶe,lẵấéƯ=jờỸ,onẹỶXWnlXWn7XWấeẵỸml6UỶ//6Ự5,ẹko,éẵnlấỰơé/79mdnẹj/é9ớm/#;=*/%:7&#;*;@#n#%@$*$đ#ỰcjẵỶỸ/XW/n7XW/nlXWnlXWn7XWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỷ(ấỸ5ấằoỸơ!Ỹéâ!Ỹ81oỸnôỸ50eỸéónỸdâỉấỸ6ệéẵỸ6ệéẵỸnlậéâW/jXW/n7XW/nlXW/n,5đ9XWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXDâoỸỵoỸđẩ6â-ÉẵâẫỸ7ôĩéẵỸýấằéỸƠ!éẵỸn(ấỸDâoỸ7ẩ6âỸơọỸ-Ỹ7oỸđẩ6âỸỳổ,ỸƠấắnỸ7ẹỸỳệéẵỸnợỸ6gỸjâ1éỸJâ.nỸnlấằéỸko,éỸâắỸƠấắn-Éâ2nỸđ!eỸ6âỏỸ81oỸnôỸơíấỸeọ6ỸnấảoỸ6ỏ,Ỹ7ộỸ.éỸđ!ỸdấéâỸ7ẹ,éâỸdâ.6âỸm(éỪỸéâ!Ỹâ!éẵỪỸdâoỸnâằỸnâ,ẹỸn2jỸ8.éâỸẵẹđẳỪỸm éỸn9éấmỪỸngỸ6âố6Ỹ6.6Ỹâẹ(nỸ8féẵỸơoấỸ6âiấỪỸẵấ)ấỸnlầỰỰỰỸKoợỸeệỸ7ộỸ.éỸđ!Ỹờ ợỸ7ộéẵỸdâ.6âỸm(éỸ;&Ỹ5oễéẵỸéẵỏỪỸ6.6ỸdâoỸ3eỸnâộ6ỪỸnâằỸnâ,ẹỪỸnloéẵỸn eỸâfấỸéẵâẩỪỸẵấ)ấỸnlầỸnlảéỸ7ấắéỸnầ6âỸ80nỸmổỸ7ọéẵỸđ!Ỹ=Ừ=â,ỸơíấỸngéẵỸeố6Ỹ81oỸnôỸ#=@ỸnẫỸ8ễéẵỸỮ7ộỸdấãéỸ8ô,Ỹơ!ẹỸdấéâỸ7ẹ,éâỪỸmổỸ7ọéẵỸơ!ẹỸé>eỸ=@=@VỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXJâ.nỸ5ấằoỸn(ấỸđặỸdâỉấỸ6ệéẵỪỸJâẻỸỳâỏỸnẩ6âỸOýÉỵỸnẫéâỸÂẹ!éẵỸÉ,eỸéâ0éỸe(éâỪỸDâoỸỵoỸđẩ6â-ÉẵâẫỸ7ôĩéẵỸýấằéỸƠ!éẵỸđ!ỸefnỸnlẹéẵỸéâỗéẵỸ7ộỸ.éỸ8ấằeỸéâ0éỸ8ểấỸơíấỸDâoỸ7ẩ6âỸơọỸ-Ỹ7oỸđẩ6âỸỳổ,ỸƠấắnỸéẻấỸlấảéẵỸơ!Ỹ5)éỸ8ễỸ7oỸđẩ6âỸnẫéâỸKo)éẵỸNlẩỸéẻấỸ6âoéẵỰỸỷăỸéẵâẩỸ6âỏỸ81oỸnôỪỸ6.6Ỹ8iéỸơẩỸnâấãnỸdãỪỸnâấỸ6ệéẵỪỸnôỸơ0éỸẵấ.eỸm.nỸno éỸnâỏỸ6.6ỸkoợỸ8ẩéâỪỸnlậéâỸnộỸnâỏỸnọ6Ỹ81oỸnôỸờ ợỸ7ộéẵỪỸkoợỸ6âo3éỸdbỸnâo2nỸ8ằỸnlấằéỸdâ,ấỸnâấỸ6ệéẵỸ6ệéẵỸnlậéâỸ8)eỸ5)ẹỸnấãéỸ8fỸ6,eỸdãnỨỸnâôìéẵỸờoợảéỸnâ9ẹỸ7ềấỪỸdấằeỸnl,ỪỸẵấ)ấỸkoợãnỸ6.6ỸơôíéẵỸe{6Ỹjâ.nỸmấéâỸnlẹéẵỸko.ỸnlậéâỸnâấỸ6ệéẵỨỸ8)eỸ5)ẹỸ,éỸnẹ!éỪỸơắỸmấéâỸđ,ẹỸ8féẵỸơ!Ỹâ(éỸ6âãỸ8ãéỸeố6Ỹnâ0jỸéâ0nỸéâỗéẵỸ)éâỸâôỉéẵỸ8ãéỸeệấỸnlôìéẵỸmểéẵỸ6ỏ,ỸéẵôìấỸ7 éỨỸ6.6ỸmỉỪỸéẵ!éâỪỸ8ẩ,ỸjâôiéẵỸnấãjỸnọ6ỸjâểấỸâịjỸơíấỸ6âỏỸ81oỸnôỸ8ằỸâhỸnlịỸ6âỏỸ81oỸnôỸâẹ!éỸn0nỸ6.6ỸnâỏỸnọ6Ỹ6ẽéỸđ(ấỸơ!Ỹnâ.ẹỸẵĩỸdâẻỸdâ>éỪỸơôíéẵỸe{6Ỹ8ằỸnlấằéỸdâ,ấỸ7ộỸ.éỸefnỸ6.6âỸnâo2éỸđịấỸéâ0nỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỵẩjỸé!ợỪỸỳệéẵỸnợỸ6gỸjâ1éỸJâ.nỸnlấằéỸko,éỸâắỸƠấắn-Éâ2nỸ8<Ỹnl,ẹỸờ9Ỹ8(jỸ6âẹỸ6.6Ỹ9eỸâê6ỸmấéâỸ6ẻỸâẹ!éỸ6)éâỸdâẻỸdâ>éỸn(ấỸnâẩỸnl0éỸỳổ,ỸƠấắnỸỮâoợắéỸẴấẹỸĐấéâVỸéâ}eỸ8féẵỸơấảéỸ6.6Ỹ9eỸơôịnỸko,ỸdâẻỸdâ>éỪỸơôiéỸđảéỸnlẹéẵỸâê6Ỹn2jỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXsJW/jX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết