Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVxII44buyOcav4bqx4bu4PMavOGM5xq88OOG6u8av4buFOOG7i2Xhurc3xq/hurHhu7g5xq9t4bu2xq/hu4FmQOG6tzfGrynhu7TGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hu4BmQOG6tzfGr+G7hOG7h8Ogxq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu6rDnVQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVVLhu4Dhu4RTxq8txq/hu4Thuqs5xq/hu4Fm4buyxq/hu7BZUFdQ4buw4buo4buqw53hu6DGr8O54buy4bq3xq/hu4Rkxq88OOG7iTzGr+G7t2M5xq88OOG6u8av4buF4bqh4bq3OMaveyPGr+G7hWTGrzw44buJPMav4bqvNcavxIM44buyOcav4bqx4bu4PMav4bu3YznGrzw44bq7xq/hu4U44buLZeG6tzfGr+G6seG7uDnGr23hu7bGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hu4FmQOG6tzfGrynhu7TGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hu4BmQOG6tzfGr+G7hOG7h8Ogxq/hu7Dhu6jhu6rDnVDGr8WpMeG6t8avPmrGrzzhurXGr+G6vjjhurXGr+G7pTjDrcav4buFw6A8OMav4buEOOG7i+G6ueG6tzfGr+G7heG7h2o8xq/hu7fFqeG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMav4bq2N2bDszXhurfGr8Wp4buJPMav4bunw6zhurc34buexq/hur444bq1xq/hu6U4w63Gr+G7hcOgPDjGr0bDueG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMav4bq2N2bDszXhurfGr+G7gGY64bq3xq/hu6U4YeG6tzjGrzxo4bq3N8av4bqvI+G6tzjGr3vhu7jhurPGrzzhu7Q8xq/hurc34bu24bq3OMavOGxmxq/hu4Fm4buy4bq34bugxq884bu0PMavOGbDszPhurfhu6DGr+G7hTjDoMavbyPhu6DGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hur844bqr4bugxq884bu0PMavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t1BQUFQv4bq/VVThu4Xhu7Ip4bqvfcav4buD4buFw7Phuq994buYxajhurHhu7Lhu4c3OeG6t+G7ouG7sOG6v2/Gr+G7smbhu4XhurPFqFVU4buF4buHVVThu4U+VVQ54bqxN8av4buD4buHPOG7mMWoLy88UCnhu7LhurPhu4Fm4buy4bq3N+G7heG7hzlQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7qsOd4buwVi/hu65ZPlfhu6hX4buoWOG7qlfhu4Xhu6rhu67hu6jhu6zhu6zhu67huq/hu6pQw6Phur83xajGry9VVC/hu4U+VVQv4buF4buHVVThu4Xhu4dVVOG7hT5VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhuq4j4bq3OMave+G7uOG6s8av4buF4bqh4bq3OMavPCThu4XGryk94bq3N8avxIM44bu04bq3OMav4buFOOG7tuG6tzjGr+G7t2M5xq88OOG6u8av4buFOOG7i2Xhurc3xq/hurHhu7g5xq9t4bu2xq/hu4FmQOG6tzfGrynhu7TGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hu4BmQOG6tzfGr+G7hOG7h8Ogxq/hu7Dhu6jhu6rDnVBUL+G6v1VUL+G7hT5VVC/hu4Xhu4dVVC/hu4Xhu7Ip4bqvfVVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7t2M5xq88OOG6u8avPOG6tcav4buF4buHMOG6t8av4busWOG7qMavNznhu7LhurfGrzjhu7bhurc3xq88w63hu7LGr+G7qlbhu6jGr3tl4bq3xq9tw6Dhu6DGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq9t4bu2xq/hurc34bqz4bu2Ocav4bq34buLw6k8xq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7suG7oMav4buF4buH4bqz4bq3N8ave+G6tcavPOG6tcavOGXhurfGr1jhu6jGr3tl4bq3xq9tw6Dhu6DGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssavbcOpOcavOGXhurfGr+G7qljhu6jGrzc54buy4bq3xq844bu24bq3N8avbcOpOcav4bqxaTzGr3thPDjGrzc5w6k5xq/hu4U4OTNmxq/hurFj4buFxq/hu4PhuqvGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hu4VqZsavbTLGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egznhurc4xq/hu4Uxxq88w63hu7LGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7gWbhu7LGr+G7rOG7qMav4bq3PeG6scave2Q5xq/hurHDqTnGr23hu7bGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq/EgzTGr+G7hcSpxq/hurc34bu2w7PGr+G6ry7hur/Gr+G6r+G7uDnGr+G7heG6oeG6tzhQxq/huq7hu7bGrz7DoOG6v8avezTGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7gGZA4bq3N8av4buE4buHw6DGr+G6t+G6tTnGrzw4ZuG6tzfGr23hu7bGrzzhu7Q8xq884bu0PMavOGbDszPhurfhu6DGr+G7hTjDoMavbyPhu6DGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hur844bqrxq88w63hu7LGr+G7heG6oeG6tzjGr+G6t+G6tTnGr+G7hzkw4bq3N8avNznDqTnGr+G7hTg5M2bGr+G7hTky4bqxxq/hurc94bq3N+G7oMav4buFODHGr+G6seG7uOG6tzjGrzzDreG7ssav4bqxw6Hhurc44bugxq/EgzBmxq834bqlOcav4buFOGbGrzhn4buFxq97LGbGr+G7heG7i+G7nsave2Lhurc3xq/hu4U44bq5OcavezTGrzzhu7Q8xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v+G7oMavPOG7tDzGrzxlxq/hu4Phur3Gr+G7g0DhurfGr29mO+G7hcavxIM54bq3OMavPuG6s+G7suG6tzjGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t8av4buF4bqh4bq3OMavb2c8xq/hu4U5MeG6t8av4buFOTBmxq/hu4U4acavPOG7tDzGr+G7g0DhurfGr+G6vzgh4bqxxq9tMsav4buFOOG7i2Xhurc3xq/hurHhu7g54bugxq/hu4FmQOG6tzfGrynhu7TGr20yxq8+w6A8OMavbWnGrz5mxq/huq/DoDw4UMav4buAZuG7ssave+G6teG7oMav4buFPeG6tzfGrzzhu4vhurnhurc3xq/hurHhuqs5xq/hu4Fm4buy4bq3xq84M8avOOG6u+G6v8av4buF4bu0POG7oMav4bqvOTDhurfGrz7hurPhu7Lhurc44bugxq/huq85MOG6t8avxIMx4buFxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/huq/huqPhurc4xq9tajzGrzzhuqnhurc3xq/hurc3ODkz4bq/4bugxq/hu4U44buLZeG6tzfGr+G6seG7uDnGr23hu7bGrz5mxq/huq/DoDw4xq83OWzhu7LGrzzhu7Q8xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buF4bqh4bq3OMavbcOpOcavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Grzzhu7Q8xq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4U44bu24bq3OMav4bq/OOG6q8av4buF4buH4bqz4bq3N8avPEDGr+G6t+G7i8OpPFBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6vjjhu7Thu4XGryk5NGbGr+G7heG7uDnGr+G6rzXGr8SDOOG7sjnGr+G6seG7uDzhu6DGr+G6vjjhurXGr+G7pTjDrcav4buFw6A8OMavRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/hurY3ZsOzNeG6t8av4buAZjrhurfGr+G7pThh4bq3OOG7oMav4buE4buH4buL4bq94bq3N8avw7nhu7LhurfGr+G7hWTGrzw44buJPMavOGM5xq88OOG6u8av4buF4bqh4bq3OMav4bq3ODvhurfGr+G6seG7uOG6tzjhu6DGrzhjOcavPDjhurvGr+G7hTjhu4tl4bq3N8av4bqx4bu4OcavbeG7tsav4buBZkDhurc3xq8p4bu0xq8+Zsav4bqvw6A8OMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buqw53Gr+G6r+G7tsav4bqxY+G7hcav4buF4buH4bqz4bq3N8av4bq3OGzhurc3xq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGrzw4YeG6tzjGrzw44bu24bqzxq/hurHEqeG6tzfGr+G7rOG7qMav4bq3PeG6scav4buFOOG7tuG6tzjGr+G6ry7hur/Gr+G6r+G7uDnGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7gGZA4bq3N8av4buE4buHw6BQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXFqTrDs8av4bqv4bu2xq88ZcavOGM5xq97NMavPOG7tDzGr3tl4bq3xq9tw6Dhu6DGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hu4FmQOG6tzfGrynhu7TGr+G7hTky4bqxxq/hurc94bq3N+G7oMav4buFODHGr+G6seG7uOG6tzjGr23hu7bGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hu4FmQMav4buD4buyZsav4bus4buoxq/hurc94bqxxq97ZDnGr+G6scOpOcavbeG7tsav4bq/OOG7tOG7hcav4buF4buHOTThurfGrzzDreG7ssav4buF4bqh4bq3OFDGr+G7t2M5xq88OOG6u8av4buDIMav4buF4bu44bqzxq97OTJmxq/Egzkz4bq3xq88OOG6s8avPOG7tDzGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/4bugxq97ZeG6t8avbcOgxq/Eg2HGr8SDMeG7hcavNznhu7LhurPGr+G7hTjhu4tl4bq3N+G7oMavb2c8xq/hu4U5MeG6t8aveyxmxq/hu4Xhu4vGr+G7hTjhu4tl4bq3N8av4bqx4bu4OcavbeG7tsavPmbGr+G6r8OgPDjGr+G6vcav4buBZsOzxq/hurHhuqnGr+G6r8Op4bq3xq84ZeG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buFOOG6uTnGrzc54buy4bq3xq/hu4XDqTnhu6DGr+G7hcSpxq974bq14bugxq834bq14bq/xq/hur84LOG6t8av4buFOGc8xq97IcOzxq/hurcy4bq3xq/Egznhurc4xq/hu4Uxxq88w63hu7LGr+G7heG6oeG6tzjGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bu3TeG7kVQv4bq/VQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết