Cập nhật:  GMT+7
:ế{<âí3ờờÝ)ỗỢềợíậ);Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế}]$<ếnì<ị3ừ<0/}$<Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>ỗứ=<ếậềêếợ#<2""ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2}">1ợ12>1í0-ềìê-21 2%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ)2"")>ỗứ=<ếậềêếợ#<"2[ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2} > ợ1}>"í}-ềìê-22>]%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ)"2[)}[$<ịọề<ẵằợ<í5<ứãừ<ấùịê<ầõị<ũễ<ũủịê<ì6ịế$<êềỡỗ<Ịếãị<ấãị<ỗế4ợ<ợớềẹị}]<ũ5<ịếủịê<ị9ì<ợềđỗ<ợếậỉ%<Ấởừ<ợớể<ịêếềdì<âếđ<ầò<ếởăị<íởừéị<ờảị<ờ5ịê<âếềđị<ầăở$<ứãừ<ấùịê<âếệịế<ơởừ$<ớèị<íởừéị}[<âr3<â4ị<ẵò$<âếềđị<ờg<ầõị<ũễ%:/ỗ;:ỗ<âí3ờờÝ)ỗẴỉấừ);:ềìê<âí3ờờÝ)ềÂậịợậớ<ấợếởìẵ)<ờợừíậÝ)ưềấợế#<{}>>ỗứ=<ếậềêếợ#<1>{ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2}0[[ợ1"]í0-ềìê-22{]%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ)1>{)>ỗứ=<ếậềêếợ#< "]ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2}1}2ợ] 1í"-ềìê-22}0%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ) "])}]$<Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>ỗứ=<ếậềêếợ#<0]"ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2}2} ợ ]>1í{>-ềìê->>[}%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ)0]")>ỗứ=<ếậềêếợ#< } ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2[>}{ợ10[>í"-ềìê->>]>%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ) } )}[$<Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế><ợớềéở<ầóịê”$<ịế5<ì4ừ<ầ8<ợ6ỉ<ầòịê<íùâ<âếỉ<ịêtốề<ợớóịê<ờaị<ế9ịê<ế4ề<ợếề<ầở3<í3ỉ<ầòịê<ờ7ị<ứởăợ<êềlề$<ịãịê<â3ỉ<ầốề<ờoịê%<Ầãừ<âếệịế<í5<ìn<ếểịế<ợềdở<ẵềẹở<“Ịế5<ì4ừ<âr3<Ịếãị<ấãị”<ớăợ<âắị<ầtồâ<ịếãị<ớòịê%:/ỗ;:ỗ<âí3ờờÝ)ỗẴỉấừ);Ợếốề<êề3ị<ợôề$<ầe<ịêếễ<í8ịế<ầ6ỉ<ịế5<ì4ừ<ợềđỗ<ợqâ<ơở3ị<ợãì<ầọề<ìôề<ấãừ<âếởừeị<ờ7ị<ứởăợ$<ânịê<ịêếé<ếềéị<ầ6ề$<ịãịê<â3ỉ<âếăợ<ítồịê<ờ7ị<ỗếặì=<âế9ì<íỉ<ịãịê<â3ỉ<ếõị<ịủ3<ầốề<ờoịê<ũằợ<âếăợ$<ợềịế<ợếắị<âếỉ<ịêtốề<í3ỉ<ầòịê=<íởnị<ờãở<ờ4ợ$<ầóịê<ế5ịế<ũ5<ếỏ<ợớồ<ợệâế<âùâ<ũe<ịếềeở<ìàợ<âếỉ<ẵ5<âỉị<ịnịê<ấãị<ầẹ<âpịê<ịế3ở<ỗế4ợ<ợớềẹị$<ứuịê<ầ4ịê<í5<“Ịế5<ì4ừ<âr3<Ịếãị<ấãị”%:/ỗ;:ỗ<âí3ờờÝ)ỗẴỉấừ);:ềìê<âí3ờờÝ)ềÂậịợậớ)<ờợừíậÝ)ưềấợế#<{}>>ỗứ=<ếậềêếợ#<{>0]ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2[{"0ợ]"10í>-ềìê-22][%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ){>0])>ỗứ=<ếậềêếợ#<0}}ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2[[[{ợ2]01í2-ềìê->>"}%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ)0}})}[%:/ỗ;:ỗ<âí3ờờÝ)ỗẴỉấừ);Ợớỉịê<ầĩ$<ịọề<ẵằợ<í5<ầ7ì<ẵ7ỉ<3ị<ợỉ5ị<ìkề<ìàợ<ợớỉịê<ếỉ6ợ<ầòịê<ờ7ị<ứởăợ<->ỗứ=<ếậềêếợ#<00>ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2["}}ợ}[í1-ềìê->>1>%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ)00>)>ỗứ=<ếậềêếợ#< ỗứ=)<ờớâÝ)//â%ẵ3ỉơở3ịêợớề%ũị/ấậờiợỉỗ/ịậườ/}]> /{}[ấ[{2[ "{ợ[21 í2-ềìê->>20%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế>)<ếậềêếợÝ) )0%ếợì);:ềìê<ờớâÝ)/ìậấề3/{}>/ịậườ/}[>}/{> ấ[{[[2}1ợ10[>í1-ịếở-{>%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế0%ếợì);Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế%ếợì);:ềìê<ờớâÝ)/ìậấề3/{}>/ịậườ/}]> /{}{ấ{{0" [1ợ}"[í"-ơở3ịê-ếềậỗ-ợế3ì-ợậợ%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế%ếợì);Í8ịế<ầ6ỉ<ợfịế<ợế9ì$<âếỡâ<ợđợ<â4â<âõ<ơở3ị$<ầõị<ũễ:/3;:/ờợớỉịê;:ỗ<âí3ờờÝ)ếậ3ấ);Âếềeở<ị3ừ<"/}$<Ỗếĩ<Âếr<ợễâế<ỞẴỊẤ<ợfịế<Ếỉ5ịê<Ị3ì<ầđị<ợế9ì<â4â<âõ<ơở3ị$<ầõị<ũễ<êóì#<ŨỊỖỢ<Ơở7ịê<Ợớễ$<Ầ5ề<Ỗế4ợ<ợế3ịế<-<Ợớởừeị<ếểịế<&ỖỢỢẾ?<ợfịế<ũ5<Ợớởịê<ợãì<Ẵ7ỉ<ợớồ<ứ8<ếòề<Ợọịê<ếồỗ<{<ịếãị<ấễỗ<ợđợ<Ịêởừdị<ầ4ị<Êề4ỗ<Ợếểị<-<}>}]%:/ỗ;:/ấềũ;:/íề;:íề;:3<ợềợíậÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế/ịậườ/}]>"/{}[ấ"{]}}> ợ{0{2í2-ìềịếấởâ-{-110{-ềìê-2%hỗê)<3íợÝ)Ỗếĩ<Ẵệ<ợết<Ợếtốịê<ợớùâ<Ợfịế<ợớềéở<ầóịê/{<ịế5<ầ6ề<ầỉ5ị
Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người dân Gio An dựng nêu đón Tết

Người dân Gio An dựng nêu đón Tết
2024-02-05 15:36:00

QTO - Sáng 4/2 (tức 25 tháng Chạp), nhiều làng ở Gio An tổ chức nghi lễ dựng cây nêu báo hiệu Tết đến xuân về, cầu mong dân làng bình an vô sự, xua tan điều xấu.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết