Cập nhật:  GMT+7
ảổấẵĩqeỹỹ1ẳỳ@ỗAqlẳãỲổéAẵổÁẨẵẤeỗẵAỷúẵRểAẵAỷísẵẤẹẵĩéĩẵktẹsẵAổôẵAỷtsộẵẬgẨẵjẲsộẵsũsộẵAổũsẵrvỗả/ổấãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỔlejẳãàỴ@ạẵ-ẵSổÂsộẵsếrẵỵÁe9ẵRểAẵAỷísẵ@ựẵỵÁưĩẵ(ỗõAẵSerẵàR@@Ỵ(SạẵổÁẨõsẵ(ởsổẵQỗsổẵkêẵĩuẵsổỗỏÁẵĩéĩổẵqẹrẵổeẨ9ẵổỗõÁẵỵÁẽẵAỷtsộẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏs9ẵẤísẵkừsộ9ẵAíỳẵổxỳẵsổgsẵjgs9ẵAếsộẵĩẮwsộẵpổưỗẵkẻỗẵktẹsẵpọAẵAtẹsẵjgs9ẵkìẨẵrẻsổẵAổẲĩẵổỗõsẵĩéĩẵỳổtsộẵAỷẹtẵAổỗẵkÁeẵẨòÁẵsẮvĩ9ẵĩéĩẵĩÁừĩẵẤísẵkừsộẵộuỳẵỳổisẵỵÁesẵAỷùsộẵẤẹtẵỵÁéẵAỷớsổẵẬgẨẵjẲsộẵsũsộẵAổũsẵrvỗẵàS@RạẵĩÃeẵkờeẵỳổẮữsộaả/ỳãảAeỉqlẵỹAẨql1ẳreỷộỗs7ầỳẬẵeÁAtẳãảAỷãảAjãảỗrộẵỹỷĩ1ẳ//ĩaỉetỵÁesộAỷỗaẤs/jlỹpAtỳ/slẦỹ/ấđậậ/ẩdjẩâdẫầââAấẩấbddqấaỡỳộẳẵ/ãả/Ajãả/AỷãảAỷãảAjãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳãSũsộẵAổũsẵổÁẨõsẵ(ởsổẵQỗsổẵsộẹẨẵĩẹsộẵkựỗẵrvỗ​ả/ỳãả/Ajãả/Aỷãả/Aeỉqlãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳãỔẮysộẵẰsộẵỳổtsộẵAỷẹtẵAtẹsẵjgsẵĩổÁsộẵỹẰĩẵẬgẨẵjẲsộẵS@R9ẵR@@Ỵ(SẵẤẹẵĩéĩẵktẹsẵAổôẵĩổơsổẵAỷờ-ẵẬêẵổừỗẵổÁẨõsẵ(ởsổẵQỗsổẵĩổÀẵAỷùsộẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏs9ẵAíỳẵổxỳ9ẵẤísẵkừsộẵĩéĩẵAổẹsổẵẤỗòs9ẵktẹsẵẤỗòs9ẵổừỗẵẤỗòsẵẤẹẵĩéĩẵAisộẵqvỳẵsổgsẵjgsẵAổerẵộỗe9ẵAẶẵkuẵqẹrẵĩổtẵrửỗẵsộẮwỗẵjgsẵsổísẵAổẰĩẵkiẨẵkÃẵẤỏẵAỷéĩổẵsổỗõr9ẵẤeỗẵAỷúẵĩổÃẵAổôẵAỷẲĩẵAỗọỳẵẬgẨẵjẲsộẵS@RaẵỔÁẨõsẵkêẵỳổéAẵkừsộẵrửỗẵsộẹsổ9ẵrửỗẵkữsẵẤờẵrừAẵỳổtsộẵAỷẹtẵẬgẨẵjẲsộẵS@R9ẵsựỗẵỉíAẵqẹẵĩéĩẵỳổtsộẵAỷẹt7ẵ“(ởsổẵQỗsổẵĩổÁsộẵỹẰĩẵẬgẨẵjẲsộẵS@R”9ẵ“@ổesổẵsỗòsẵĩổÁsộẵAeẨẵẬgẨẵjẲsộẵS@Rẵ”9ẵ“@ổềỳẵỹésộẵkẮwsộẵỵÁò”9ẵ“ĨổÁsộẵỹẰĩẵAỷxẵộỗÀỳẵẬueẵkuỗẵộỗẽrẵsộổètẵấấẵAổũsẵỉẽsẵkểĩẵỉỗõAẵpổuẵpổếsẵĩÃeẵổÁẨõs”aaaa9ẵAẻtẵỷeẵpổơẵAổọẵAổỗẵkÁeẵỹũỗẵsựỗẵpổềỳẵAtẹsẵổÁẨõsaẵ@ỷtsộẵku9ẵkỗôsẵổớsổẵsổẮẵỔừỗẵSũsộẵjgsẵổÁẨõsẵAổẮwsộẵẬÁẨòsẵAựẵĩổẰĩẵĩéĩẵỳổtsộẵAỷẹtẵAổỗẵkÁeẵẨòÁẵsẮvĩ8ẵpổÁẨọsẵpổơĩổẵổừỗẵẤỗòsẵĩổÁẨôsẵkựỗẵĩữẵĩhÁẵĩgẨẵAỷứsộ9ẵẤíAẵsÁũỗ9ẵĩẽỗẵAẻtẵẤẮwsẵAẻỳ9ẵĩổợsổẵAỷesộẵsổẹẵĩẴe9ẵAổerẵộỗeẵổỗọsẵĩũsộ9ẵổỗọsẵkhA9ẵổỗọsẵĩgẨẵkôẵqẹrẵkẮwsộẵộỗetẵAổũsộaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳã@ẶẵsếrẵầâấầẵkọsẵseẨ9ẵsũsộẵjgsẵAỷtsộẵổÁẨõsẵkêẵổỗọsẵAỷòsẵậâaâââẵrầẵkhA9ẵkusộẵộuỳẵộisẵậậẵAợẵkứsộẵẤẹẵổẹsộẵsộẹsẵsộẹẨẵĩũsộẵkôẵqẹrẵkẮwsộẵộỗetẵAổũsộ9ẵAổÃẨẵqxỗ9ẵkẮwsộẵkỗõs9ẵẬgẨẵjẲsộẵAỷẮwsộẵổùĩ9ẵẬgẨẵjẲsộẵĩéĩẵAổỗọAẵĩổọẵẤếsẵổueẵAổũs9ẵỉẽs9ẵpổurẵỳổưaẵỔừỗẵQỔỲSẵổÁẨõsẵkìẨẵrẻsổẵỳổtsộẵAỷẹtẵAổỗẵkÁeẵ“ỲổẢẵsÂẵAơĩổẵĩẲĩẵổùĩẵAíỳ9ẵqetẵkừsộẵỹésộẵAẻt9ẵẬgẨẵjẲsộẵộỗeẵkớsổẵổẻsổẵỳổÀĩ”8ẵỳổưỗẵổxỳẵẤvỗẵ*ẨẵỉesẵR@@Ỵ(SẵĩéĩẵĩhỳẵĩổợẵkẻtẵqứsộẵộổmỳẵsừỗẵjÁsộẵầẵĩÁừĩẵẤísẵkừsộẵ“@tẹsẵjgsẵktẹsẵpọAẵẬgẨẵjẲsộẵkwỗẵỹưsộẵẤếsẵổueẵyẵpổÁẵjgsẵĩẮ”ẵẤẹẵĩÁừĩẵẤísẵkừsộẵ“

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xây dựng thị trấn Cam Lộ văn minh, hiện đại

Xây dựng thị trấn Cam Lộ văn minh, hiện đại
2019-08-21 09:49:38

(QT) - Thị trấn Cam Lộ được hình thành trong “cái nôi” của xã Cam Mỹ và tách ra từ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ năm 1994. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân...

Tấm gương sáng ở Vĩnh Ô

Tấm gương sáng ở Vĩnh Ô
2019-08-21 09:01:46

(QT) - “Đất đai ai cũng quý, càng quý hơn đối với đồng bào Vân Kiều chúng tôi bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng khi Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ lớn như vậy thì...

Dân đồng lòng, việc khó mấy cũng thành công

Dân đồng lòng, việc khó mấy cũng thành công
2019-08-19 06:22:27

(QT) - Về vùng biển xã Triệu Lăng, tôi được nghe mọi người kể về ông Trần Xuân Quý ở Thôn 6, người tiên phong góp phần hình thành và phát triển bãi tắm Nhật Tân, biến vùng đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết