Cập nhật:  GMT+7
1ầÚ5"é6oo34lÓậóéá42ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5óậắl5ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=61/ầÚ21l5"é6oo34lẦá6 42MAẺỹ5Ẽẻéậẻá5-5O7ẻấ5ÙU5-5Ừ,5ó9ậ5Ẻầ85Mòf"5ầhậ,5agẻấ5"ầẩ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ,5Ôỡ5ờậăẻ5ỵh5ỷầẩẻầ5ónb,5ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ,5óậắl5ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65ỷ6néẽo5N6â6áé5Ẹận6ẻ 65Ẹ6nóậẻáz5ờ85aẽ8ẻ5a9ậ5=ậẳò5"*l5"6ẽ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65ẻầ&ẻ5 bl5aẽ8ẻ5o6ẻấ5óầ!ẹ5ờ85é8ẹ5ờậặ"5ó9ậ5Ờậặó5Ẻ6ẹ.1/l21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42Ó9ậ5"òh"5óậắl,5ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5ẻầ*ẻ5ẹ9ẻầ,5Ờậặó5Ẻ6ẹ5ờ85ỷò=65"ê5ẹfậ5mò6ẻ5ầặ5aẽ8ẻ5eắó56ẻầ5áẹ,5ầĩl5ó7"5óẽ8ẻ5 ậặẻ5ờ85óậẻ5")ỡ5é>ẻ5ẻầ6ò.5Ầ6ậ5ẻồị"5a~5ấ@ẻ5=ê5ẹ)ó5óầậắó5ờ85"ầộẻấ5eậắẻ5"7"5=ồị"5lầ7ó5ónậẳẻ5"ô65"7"ầ5ẹ9ẻấ5ẹíậ5ẻồị".5É~ẻầ5a9ẽ5A`ẻấ,5Ẻầ85ẻồị"5ờ85ẻầ&ẻ5 &ẻ5Ờậặó5Ẻ6ẹ5éòễẻ5ón&ẻ5ónềẻấ5ẻầớẻấ5óẫẻầ5"`ẹ5o&ò5a)ẹ5ờ85oỗ5ôẻấ5ầh5óẽ5éịẻ5ẹ85A`ẻấ,5Ẻầ85ẻồị"5ờ85ẻầ&ẻ5 &ẻ5ỷò=65a~5 8ẻầ5"ầẽ5Ờậặó5Ẻ6ẹ5ónẽẻấ5oòfó5ẻầớẻấ5ẻ!ẹ5óầ7ẻấ5a*ò5ón6ẻầ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ónồị"5a&ỡ5"ốẻấ5ẻầồ5ónẽẻấ5"ễẻấ5"òh"5ở&ỡ5 ỗẻấ,5lầ7ó5ónậẳẻ5a*ó5ẻồị"5ẻấ8ỡ5ẻ6ỡ.5Ờậặó5Ẻ6ẹ5éòễẻ5é85agẻấ5"ầẩ,5ẻấồỉậ5=9ẻ,5ẻấồỉậ56ẻầ5áẹ5"ầòẻấ5óầôỡ,5o7ó5"7ẻầ5ờịậ5ỷò=6.5ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5"ầọ"5ẹổẻấ5ẻầớẻấ5óầ8ẻầ5óỗò5lầ7ó5ónậẳẻ5eậẻầ5óắ5-5ở~5ầhậ5ẹ85ỷò=65a~5a9ó5aồĩ"5ónẽẻấ5óầỉậ5ấậ6ẻ5mò6;5óậẻ5óồjẻấ5"ầòỡắẻ5óầ!ẹ5Ờậặó5Ẻ6ẹ5"ô65Aẽ8ẻ5a9ậ5=ậẳò5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65oã5óầ8ẻầ5"ễẻấ5ófó5aạl.1/l21ó6=éá5oóỡéá34ẹ6nấậẻ:Ùlở56òóẽ421ón21ón21ó 21ậẹấ56éó34ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5óậắl5ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=645on"34ầóólo://âậéá.m ẻ .ờẻ/ 6ó6/ậẹ6ấáo/U/ÙUÚỰ/UỪ/ÙU/ờậáó"òẽẻấ/"ÚŨ.đlấ? lậ3ÚŨUỴmò6éậóỡ3ÚUUỴợ3ŨỨŨ4/21/ó 21/ón21ón21ó 2ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5óậắl5ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65ó9ậ5Ẻầ85Mòf"5ầhậ.1/ó 21/ón21/ó6=éá21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65ỷ6néẽo5N6â6áé5Ẹận6ẻ 65Ẹ6nóậẻáz5ón&ẻ5ónềẻấ5"`ẹ5ìẻ5ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5a~5 8ẻầ5óầỉậ5ấậ6ẻ5óậắl;5ẻầ*ẻ5ẹ9ẻầ,5Ờậặó5Ẻ6ẹ5é85a*ó5ẻồị"5"ê5mò6ẻ5ầặ5n*ó5a$"5=ậặó5afậ5ờịậ5ỷò=6.1/l21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65"ầậ65oả,5ầậặẻ5ẻ6ỡ,5ẻầậặẹ5ờõ5ónềẻấ5ó&ẹ5"ô65ỷò=65é85lầ7ó5ónậẳẻ5eậẻầ5óắ5ờ85=`ẽ5ờặ5"7"5óầ8ẻầ5mò`5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=6.5A`ẻấ,5Ẻầ85ẻồị"5ờ85ẻầ&ẻ5 &ẻ5ỷò=65éòễẻ5ấầậ5ẻầị5éỉậ5"!ẻ5 $ẻ5"ô65É~ẻầ5óõ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65-5ỷầô5ób"ầ5Lầậ áé5ỷ6oónẽ:5Aẽ8ẻ5eắó5oã5ấậọl5ỷò=65ờồĩó5mò65ẹềậ5eầê5eầ!ẻ,5óầ7"ầ5óầộ".5ỷầẩẻầ5ờẫ5óầắ,5ỷò=65ờ>ẻ5a6ẻấ5óậắẻ5ờằ5lầẩ65ónồị".5Ư5óầ7ẻấ5a(ò5ẻ!ẹ5ẻ6ỡ,5eậẻầ5óắ5ỷò=65óậắl5óõ"5ó!ẻấ5ónồjẻấ,5lầ7ó5ónậẳẻ.5Óổ5a(ò5ẻ!ẹ5aắẻ5ẻ6ỡ,5ỷò=65"ốẻấ5a~5aêẻ5ầìẻ5Ụ5ónậặò5 ò5eầ7"ầ5mòf"5óắ5aắẻ5óầ!ẹ.5ỷò=65"ốẻấ5a6ẻấ5óẩ"ầ5"ỗ"5óầỗ"5ầậặẻ5"7"5 ỗ57ẻ5ầĩl5ó7"5ờịậ5Ờậặó5Ẻ6ẹ.1/l21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=65"ê5ẻầậằò5ầẽ9ó5ahẻấ5ó9ậ5"ì5oj5aẳ5"ầòỡẳẻ5ó`ậ5"ầô5ónồìẻấ,5aồỉẻấ5éfậ5"ô65A`ẻấ5ờ85lầ7l5éò)ó5"ô65Ẻầ85ẻồị"5aắẻ5ờịậ5ẻầ&ẻ5 &ẻ;5agẻấ5óầỉậ5eậắẻ5ẻấầb5ónj5é9ậ5ờịậ5A`ẻấ,5ỷầẩẻầ5lầô5ẻầớẻấ5ờ*ẻ5aằ5lầ7ó5ónậẳẻ5a*ó5ẻồị".5Ôỡ5=6ẻ5"ốẻấ5n*ó5óẩ"ầ5"ỗ"5ói5"ầộ"5"7"5ầẽ9ó5ahẻấ5afậ5ờịậ5"7"5ó(ẻấ5éịl5óầ6ẻầ5ẻậăẻ5aẳ5=`ẽ5a`ẹ5oỗ5óậắl5ẻfậ5"ô65"7"5óầắ5ầặ5ónẽẻấ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=6.1/l21ó6=éá5oóỡéá34ẹ6nấậẻ:Ùlở56òóẽ421ón/21ón21ó 21ậẹấ56éó34ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5óậắl5ỷầô5ób"ầ5Ôỡ5=6ẻ5ỵ`ẽ5ờặ5"7"ầ5ẹ9ẻấ5ỷò=645on"34ầóólo://âậéá.m ẻ .ờẻ/ 6ó6/ậẹ6ấáo/U/ÙUÚỰ/UỪ/ÙU/ờậáó"òẽẻấ/"ÚƯ.đlấ? lậ3ÚŨUỴmò6éậóỡ3ÚUUỴợ3ŨỨŨ4/21/ó 21/ón21ón21ó 2Mò6ẻấ5"`ẻầ5"òh"5óậắl.1/ó 21/ón21/ó6=éá21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5=8ỡ5óệ5oỗ5ẻấồkẻấ5ẹh5ónồị"5p5"ầẩ5eậăẻ5"ồỉẻấ,5ẹhó5éếẻấ5=`ẽ5ờặ5óầ8ẻầ5mò`5"7"ầ5ẹ9ẻấ5"ô65ẻấồỉậ5 &ẻ5ỷò=6.5ỷốẻấ5a~5óổẻấ5ón`ậ5mò65ẻầớẻấ5ẻ!ẹ5óầ7ẻấ5eầê5eầ!ẻ5o6ò5"ầậắẻ5ón6ẻầ,5óầfẻấ5ẻầ*ó5a*ó5ẻồị",5Ờậặó5Ẻ6ẹ5óầ*ò5ầậẳò5ờ85"ầậ65oả5o&ò5o@"5ờịậ5ẻầớẻấ5eầê5eầ!ẻ,5óầ7"ầ5óầộ"5ầậặẻ5ó9ậ5ẹ85ẻầ&ẻ5 &ẻ5ỷò=65a6ẻấ5lầ`ậ5afậ5ẹ$ó.5Ónẽẻấ5=fậ5"`ẻầ5eầê5eầ!ẻ5ẻầồ5ờ)ỡ,5ỷò=65a~5é8ẹ5aồĩ"5n*ó5ẻầậằò5ờậặ"5ẹ85eầễẻấ5lầ`ậ5mòf"5ấậ65ẻ8ẽ5"ốẻấ5é8ẹ5aồĩ".5ỷ7"5édẻầ5ờỗ"5ờ!ẻ5ầê6,5ấậ7ẽ5 õ",5ỡ5óắ5aằò5a9ó5aồĩ"5ẻầớẻấ5óầ8ẻầ5óỗò5a7ẻấ5ẻấồkẻấ5ẹh,5=`ẽ5a`ẹ5"ầ!ẹ5éẽ5lầ7ó5ónậẳẻ5ấậ7ẽ5 õ",5ỡ5óắ5"ầẽ5ẹềậ5ẻấồỉậ5 &ẻ.5ỷò=65a~5"òẻấ5"*l5ẻầậằò5"ầòỡăẻ5ấậ65"ầẽ5óầắ5ấậịậ5ónẽẻấ5"7"5édẻầ5ờỗ"5ẻ8ỡ.1/l21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5óậẻ5óồjẻấ,5ỷò=65oã5óậắl5óõ"5a9ó5aồĩ"5ẻầớẻấ5óầ8ẻầ5óỗò5mò6ẻ5ónềẻấ5ónẽẻấ5lầ7ó5ónậẳẻ5eậẻầ5óắ,5")l5ẻầ)ó5ầê65ẹễ5ầẫẻầ5eậẻầ5óắ.5Ờậặó5Ẻ6ẹ5o^ẻ5o8ẻấ5ón6ẽ5aiậ,5ầĩl5ó7"5ờịậ5ỷò=65aẳ5"ỏẻấ5ẻầ6ò5ấậớ5ờớẻấ5aồĩ"5óầ8ẻầ5mò`5"7"ầ5ẹ9ẻấ.1/l21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42Ón6ẽ5aiậ5ờằ5ầĩl5ó7"5ấậớ65Mòf"5ầhậ5Ờậặó5Ẻ6ẹ5ờ85Mòf"5ầhậ5ỷò=6,5ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Ẻấòỡẵẻ5Óầb5Eậẹ5Ẻấ&ẻ5ẻăò5nể,5"ì5mò6ẻ5é)l5lầ7l5ầ6ậ5ẻồị"5a~5óầồỉẻấ5ởòỡăẻ5lầfậ5ầĩl5"ầ$ó5"ầã5ờ85ầậặò5mò`.5Mòf"5ầhậ5ầ6ậ5ẻồị"5óầồỉẻấ5ởòỡăẻ5ón6ẽ5aiậ5Aẽ8ẻ5"*l5"6ẽ.5Ẻ!ẹ5ÙUÚỨ,5ỷầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5ỷò=65Áoóá=6ẻ5É6zẽ5Ầánẻ7ẻ áz5a~5óầ!ẹ5ờ85"ê5=8ậ5lầ7ó5=ậẳò5ởọ"5ahẻấ5ó9ậ5Mòf"5ầhậ5Ờậặó5Ẻ6ẹ.5A(ò5ẻ!ẹ5ÙUÚỰ,5Mòf"5ầhậ5Ờậặó5Ẻ6ẹ5"ốẻấ5a~5"ơ5Aẽ8ẻ5a9ậ5=ậẳò5 ẽ5Lầê5"ầô5ób"ầ5Mòf"5ầhậ5Òễẻấ5ỷầò5Éồò5 >ẻ5a(ò5o6ẻấ5óầ!ẹ5ờ85é8ẹ5ờậặ"5ờịậ5Mòf"5ầhậ5ỷò=6.5Mòf"5ầhậ5Ờậặó5Ẻ6ẹ5o^ẻ5o8ẻấ5"ơ5"7"5aẽ8ẻ5o6ẻấ5óầ!ẹ5ờ85é8ẹ5ờậặ"5ờịậ5Mòf"5ầhậ5ỷò=6,5"ầậ65oả5ờ85ón6ẽ5aiậ5eậẻầ5ẻấầậặẹ5ónẽẻấ5"7"5édẻầ5ờỗ"5ầẽ9ó5ahẻấ5é)l5lầ7l,5ấậ7ẹ5o7ó.1/l21l5"é6oo34lỵẽ ỡ42Óậẻ,5`ẻầ:5ỷẦẬẮẺ5ÓẦứẺẤ1/l2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xây dựng thị trấn Cam Lộ văn minh, hiện đại

Xây dựng thị trấn Cam Lộ văn minh, hiện đại
2019-08-21 09:49:38

(QT) - Thị trấn Cam Lộ được hình thành trong “cái nôi” của xã Cam Mỹ và tách ra từ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ năm 1994. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân...

Tấm gương sáng ở Vĩnh Ô

Tấm gương sáng ở Vĩnh Ô
2019-08-21 09:01:46

(QT) - “Đất đai ai cũng quý, càng quý hơn đối với đồng bào Vân Kiều chúng tôi bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng khi Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ lớn như vậy thì...

Dân đồng lòng, việc khó mấy cũng thành công

Dân đồng lòng, việc khó mấy cũng thành công
2019-08-19 06:22:27

(QT) - Về vùng biển xã Triệu Lăng, tôi được nghe mọi người kể về ông Trần Xuân Quý ở Thôn 6, người tiên phong góp phần hình thành và phát triển bãi tắm Nhật Tân, biến vùng đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết