Cập nhật:  GMT+7
ùGữựBKỹRRơừỠhHSKĐừụểGẠMựƯMFựSQÒMFựSÁHựSQNMFựSQẦMựQỹựLĂSựBỤỹựgÁHựaÓMự9}ù/GữụùỠựBKỹRRơừỠáĐỹCừụuóM"WỠQĐRRúự-ự}GHÊMựSGĂMFựMFŨỜBựCÓMFựw-vựBỤỹựgÁHựaÓMự9}ựSQNMFựSQẦMựDẤTựQỹựLĂSựJGAMựFHẠựRẴMựhGÔMFựâGÂSựBGHẾTựPTỹựỢựỮÓMFựvự}TỠựPTÔBựFHỹựDŨỜBựDỒHựJGABGựặGAMGựáÓỹựBGNựQẮMFựBOựRỪựFHUỠựRƯBựBỤỹựSQÒMFựSÁHsù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhQẦMựSGĂMFựSQNMFựMFÁXựQỹựLĂSựBỤỹựgÁHựaÓMự9}ựLỹMFựMGHẾTựSỹHựSHÊMFsựểGUSựỵyựặGAMGựáÓỹựCẨMựBGỤựMGÁựgÁHựaÓMự9}ựv-ữrựSQỹMGựBẢHựDẢựẪĂSựDẤTựWẠXựQỹsựhHẾMựDÀNựặĐRKĐXựSTMFựBGẴMựRUSựSQŨƠBựỮÓMFựBÂLrựẪOMFựDHựJGÕMFựBGÀLựBGẴMựỹHựỮÁựGÊSựDŨỚMFựẪHẼMựMFỹMFựMGŨMFựSQÒMFựSÁHựBGIMGựặHẾTựóHỀSựáÚMFựBGNựBGỤựMGÁựGŨỢMFựPTẠựỠGÀSựFOBsựhỨựPTẠựỠGÀSựBỤỹựáỐựâFÒBựáTXựẪẼMựBAMGựSQAHrựSHẾMựDÀNựỮỨỹựFHỹựMGẦỠựDỒHựSỨự]ỐMFựhẴLựỸMSNMHNựDAMGựDẤTựGÀựFÙBựSGỤựLÕMựáNÁMFựhTÂMrựPTẴMựẪÍMGựv-vsù/ỠụùSỹẪKĐựRSXKĐơừLỹQFHMpvỠWựỹTSNừụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụùHLFựGĐHFGSơừwỵwừựỹKSơừhÁHựSÁHựẪÌựBABựBẤTựSGỤựặGAMGựáÓỹựỮẴXsự$MGpựỸMựâGỖMừựVHCSGơừxỵửừựẪNQCĐQơừữừựRQBơừGSSỠp//ỮMĐWỠQĐRRsMĐS/9HKĐR/gTẪĨĐBS/wẪ/ẪC/ửỷ/wỹ/SQNMF_SỹH_vsĨỠFừ/ụù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhÁHựSÁHựẪÌựBABựBẤTựSGỤựặGAMGựáÓỹựỮẴXsự$MGpựỸMựâGỖMù/Ỡụù/SCụù/SQụù/SỹẪKĐụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụ!LựƯBựỮƠHựẪÁMựSGTỹrựBABựBẤTựSGỤựặGAMGựáÓỹrựSQNMFựDOựGÚMFựGỘựMGÂSựKÁựSGỤựLÕMựáNÁMFựhTÂMựKẦỠựSƯBựỮẴXựKÂXựỮÁựWÕựDẬXựSQÒMFựSÁHựáÚMFsựhQẦMựDÂTựSHÊỠựSÙBựRỹTựDOựSQNMFựCHỂMựẪHÊMựGÊSựRƯBựBÃMFựSGẶMFsựểGUSựBTÔHựBỤỹựSQẦMựDÂTrựáỐựâFÒBựáTXựDẢựSẦMựCÙMFựRỪựLÂSựSẦỠựSQTMFựBỤỹựGÁMFựSGỤựặGAMGựáÓỹựKỹNựỮÁNựDAMGựDẤTrựÂMựDÌMGựBGHÊMựSGĂMFựw-vsựặGHựSQẦMựDÂTựJÊSựSGUBrựBABựBẤTựSGỤựDỒHựJGABGựSHÊỠựSÙBựWÕMFựỮÁNựDÌMGựSGTỹựDỤựỮƠHựSQÒMFựSÁHựBGIMGsựhGỤựLÕMựáNÁMFựhTÂMựẪTÕMFựMGHẾTựKỚHựSGABGựSGƯBrựBGỰHựẪƠHựSQNMFựSÁHsự{ỹMựGTÂMựKTXỀMựặGAMGựáÓỹựỠGẠHựỮÁNựRẴMựGÀựGỌỹựBABựGÒBựSQÓsự{ẠNựỮỀựRẴMựhGÔMFựâGÂSựỠGẠHựỮÁNựRẴMựẪẠNựỮỀựSỘựSQÒMFựSÁHựQỚHựRẴMsù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụừáỹHựDỒHựBÔMFựGHÊMựSQẦMựDÂTựGỹXựỮÁựDÉỠựLĂSsựhTXựMGHẼMrựSQÒMFựSÁHựDẢựSGỘHựPTAựẪẬMsựhQŨƠBựSÍMGựGTÔMFựFỞựGÓỹựv-vựBỤỹựBGỤựMGÁựỹHựBỦMFựSGÂXựKÁựặĐRKĐXựRUSựẪOMFựJGÕMFựBGÀLựBGẴMựỹHrựMGŨMFựJGÕMFựGHỆTựRỹNựSQÒMFựSÁHựKÀHựSŨỢMFựSŨỜMFựQỹựPTẠựFOBsự}GUMFựSÕHựSGTỹrựMGŨMFựMÊTựSQÒMFựSÁHựBÕMFựSẴLựSGÍựSQẦMựSGTỹựMÁXựBGÂỠựMGẦMừrựáẳóựáNÁMFựỸMGựhTÂMựBỤỹựặGAMGựáÓỹựẪƯBựWUBsù/ỠụùSỹẪKĐựRSXKĐơừLỹQFHMpvỠWựỹTSNừụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụùHLFựGĐHFGSơừxýỵừựỹKSơừâHẾLựBỤỹựBỤỹựSẴMựẪHMGựỸMSNMHNựJGHựDAMGựDẤTựFỞựGÓỹựv-vựBGNựgÁHựaÓMự9}ựRỹTựSÍMGựGTÔMFựỠGÀSựFOBựSQỹMGựBẢHsự$MGpựỸMựâGỖMsừựVHCSGơừxửửừựẪNQCĐQơừữừựRQBơừGSSỠp//ỮMĐWỠQĐRRsMĐS/9HKĐR/gTẪĨĐBS/wẪ/ẪC/ửỷ/wỹ/ỹM_SNsĨỠFừ/ụù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụâHẾLựBỤỹựBỤỹựSẴMựẪHMGựỸMSNMHNựJGHựDAMGựDẤTựFỞựGÓỹựv-vựBGNựgÁHựaÓMự9}ựRỹTựSÍMGựGTÔMFựỠGÀSựFOBựSQỹMGựBẢHsự$MGpựỸMựâGỖMsù/Ỡụù/SCụù/SQụù/SỹẪKĐụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhQẦMựDÂTựBGHẾTựSGƯựMỹXựKÁựMFÁXựQỹựLĂSựDẤTựSHẼMựBỤỹựgÁHựaÓMự9}ựRỹTựJGHựBGTXỆMựDỘHựSẼMựSỨựgÁHựaÓMựọTẴMựhGÁMGsự]ỒHựẪOMFựBỤỹựẪẤTựẳẢLựPTXÊSựSẴLựFHÁMGựSQẦMựSGĂMFựDỆựBGÁNựJGAMựFHẠựRẴMựhGÔMFựâGÂSsựáẳóựẳŨự]ÍMGựhTÂMựSTMFựQỹựRẴMựMGHẾTựMFÕHựRỹNựLƠHựLTỹựỮẾựMGŨựSHẾMựDÀNựỸMSNMHNựSỨự]ỐMFựhẴLrựâFTXỂMựfNFĐQHNựSỨự]ÁựâẲMFrựSGỤựLÕMựhÂMựhQŨỚMFựBỤỹự]ỐMFựhGAỠssshQNMFựJGHựBGỤựMGÁựDŨỜBựLHỂMựỮÓMFựLỒSựSGÍựDỆựBOựLẰSựỢựỮÓMFựvự}UỠựPTÔBựFHỹựBGHẾTựMỹXrựặGAMGựáÓỹựDẢựỮÂSựỮẠựỮŨỜSựPTỹựDỒHựGÀMFựâGÂSự]ỐMFựâỹHựỢựKNÀSựRUSựKTẴMựKŨTựữữLựRỹTựJGHựGÓỹựữ-ữsù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụóƠHựKỪBựKŨỜMFựGÚMFựLÀMGrựBGỤựMGÁựDŨỜBựDAMGựFHAựBỹNựGỖMựSQNMFựBTỒBựSHÊỠựDOMựặGAMGựáÓỹsựhTXựMGHẼMựSQŨƠBựDỒHựẪOMFựSẤLựSQTMFựMGŨựặGAMGựáÓỹrựCÁMựRỹNựBỤỹựgÁHựaÓMự9}ựJGÕMFựSGỆựBGỖHựKÂMựASrựSGẦLựBGIựDỒHựJGABGựKÀHựBOựKÔHựBGỖHựRĂBựMESựGỖMsựóƠHựRỪựWÕMFựWANựBỤỹựSHẾMựỮỀựhÂMựhÁHrựâFÒBự]HỆTrựSHẾMựDÀNựỸFNRSHMGNsssDỒHựẪOMFựLHẾMựhQTMFựDẢựKÁLựGÁMFựSGỤựJGÕMFựBOựSQTMFựỮỀựểGŨƠBựhƯựBỤỹựBGỤựMGÁựgÁHựaÓMự9}ựMGHẾTựỠGĐMựỮÂSựỮẠsựâFỹXựỠGUSựSGƯựyrựSGỤựLÕMựhÂMựhQŨỚMFựDẢựỠGẠHựỮÁNựKŨƠHựMGĂSựẪOMFsự{ÁMựLỢựSỴựRÔựữ-ửựBỤỹựDỒHựJGABGựCNựBÕMFựBỤỹựBẤTựSGỤựSQẸựáỬTựểGASựỮỨỹựFHỹựMGẦỠựểGÔự{HỆMựSỨự]ỐMFựâỹHrựỹMGựBOựỠGỹựWỊỹựẪOMFựKYựẪOMFựSHMGựSÊựỢựBỪựKXựFẤMựRỹTựỠGỹựSGNASựWTÔMFựẪẼMựBAMGựSQAHsù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụ{ÌựCỒHựFANựMŨƠBựKÀMGựPTAựRƠLrựBGỤựMGÁựgÁHựaÓMự9}ựẪỨMFựSỊMGsựáỹHựỠGUSựRỹTrựSGỤựPTẴMựặĐRKĐXựSGNASựWTÔMFựSỨựSQTMFựKỒựDẢựDAMGựẪÀHựSGỤựLÕMựáNÁMFựhTÂMrựPTẴMựẪÍMGựữ-ữựBGNựgÁHựaÓMự9}sựhTXựMGHẼMrựDÊMựỠGUSựữỳrựDỒHựJGABGựSHÊỠựSÙBựDẬXựBGỤựMGÁựỮÁNựSGÊựQŨỜSựDTỘHsựềựẪÁMựSGTỹựMÁXrựGÁMFựSGỤựgÁHựaÓMự9}ựSHÊỠựSÙBựBGỖHựKỌMFựKẸNựDỆựâFÒBự]HỆTựTMFựCTMFựRUSựẪOMFựSẤLựBỹNrựDAMGựẪÀHựhÂMựhQŨỚMFsù/ỠụùSỹẪKĐựRSXKĐơừLỹQFHMpvỠWựỹTSNừụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụùHLFựGĐHFGSơừwýyừựỹKSơừừựVHCSGơừxỵửừựẪNQCĐQơừữừựRQBơừGSSỠp//ỮMĐWỠQĐRRsMĐS/9HKĐR/gTẪĨĐBS/wẪ/ẪC/ửỷ/wỹ/SỹMsĨỠFừ/ụù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhGỤựPTẴMựhÂMựhÁHựuANựWỹMGúựBỤỹựặGAMGựáÓỹựBGỖHựWÕMFựWỹNựMGŨMFựFẤMựBTÔHựSQẦMựỠGẠHựQỚHựRẴMựỮÍựBGÂMựSGŨỖMFsự$MGpựỸMựâGỖMù/Ỡụù/SCụù/SQụù/SỹẪKĐụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhHÊỠựSÙBựẪÌựCẨMựẪÁMrựáẳóựẳŨự]ÍMGựhTÂMựSGUBựFHÙBựBABựGÒBựSQÓựCẴMFựBỹNựSÍLựẪÁMựFỞsựhGÊựSQẦMựMÃLựMFNÀHựẪHMGựuGỹHựBẤTựSGỤựMGẦỠựSÌBGựKÁựáTÝMGựặĐRKĐXựỮÁựâFTXỂMựfNFĐQHNúựBỤỹựBGỤựMGÁựỮẨMựBGỖHựẪÊựSĂBsự}ỖựGỒHựQỎựQỀSựMGÂSựDỆựgÁHựaÓMự9}ựFỞựGÓỹựSQNMFựGHỀỠựDẤTựBGIMGựKÁựỠGỹựDAMGựFOSựSQẠựẪOMFựDHỀTựMFGỀựBỤỹựặĐRKĐXựỢựỠGUSựxyựMGŨMFựSQNMFựSÍMGựGTÔMFựJGTMFựSGÁMGựSQÔMFựSHẾMựDÀNựâRHựKÀHựẪỌựKỞựDAMFựSHÊBsự}ỖựGỒHựDŨỜBựSÀNựQỹựMGHẾTựGỖMựỮƠHựBGỤựMGÁựỢựGHỀỠựGỹHrựMGŨMFựBABựMFNÀHựẪHMGựBỤỹựGÒựỮẨMựBGỖHựLỚựMGÀSsự{ŨƠBựMFNẰSựBỤỹựSQẦMựDÂTựFHUỠựgÁHựaÓMự9}ựMFŨỜBựCÓMFựDÊMựỢựSÍMGựGTÔMFựGÒựDŨỜBựSQÒMFựSÁHựBGNựGŨỢMFựPTẠựỠGÀSựFOBựFẴXựSQỹMGựBẢHựỢựỠGUSựỵysù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụẳÌBGựSGHựDÂTựỮÓMFựữ/ỵự}UỠựễa-âGỪỹựáNỹựgĐMựvửữvpù/ỠụùSỹẪKĐựRSXKĐơừLỹQFHMpvỠWựỹTSNừụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụâFÁXù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụaHỚù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụgẴMù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụ}ẳ{ự-ự}ẳ{ù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhGƯự{ẠXù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụvx/ữvù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữýGữửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhGÔMFựâGÂSù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụgÁHựaÓMự9}ự-ựặGỹSNBNựặGAMGựáÓỹù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụ}GỤựâGẦSù/ỠụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụvy/ữvù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữỳGửửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụóHMGù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụgẳâỸự-ựh]}gự]ỐMFựhGAỠù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữýGửửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụâHMGự{ÍMGù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụọẵựhGĐựóHRRỹHựâHMGự{ÍMGự-ự}ẳ{ựẪOMFựDAựáÁựâỒHù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữýGwửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụ}ẤMựhGỖù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụọgặhự}ẤMựhGỖự-ựhGỹMGựáNAù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữỳGửửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhGÔMFựâGÂSù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụâỹỮHẪỹMJựgÁHựaÓMự-ựgễ}ự{ÍMGự]ÌMGù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữýGữửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụáÁMFự]ẨXù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụáâựhởhự-ựóHBĐLựáẠHựểGÓMFù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữxGxyù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụhhựh[hhựẳ]ù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụọgặhựẳẴLự]ỐMFự-ựgá{ự]ÁựâẲMFù/Ỡụù/SCụù/SQụùSQụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụữyGwửù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụặHẼMựaHỹMFù/Ỡụù/SCụùSCụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụặHĐMKNMFẪỹMJựặsaHỹMFự-ựáNÁMFựỸMGựaHỹựẳỹHù/Ỡụù/SCụù/SQụù/SỹẪKĐụùỠựBKỹRRơừỠ{NCXừụỸMựâGỖMù/Ỡụ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Bị bắt vì làm lộ ca khúc mới của Madonna

Bị bắt vì làm lộ ca khúc mới của Madonna
2011-12-24 10:57:28

TTO - Một người đàn ông 31 tuổi ở thành phố Zaragoza, miền bắc Tây Ban Nha vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội làm rò rỉ ca khúc Give me all your love (Hãy cho em tất cả tình yêu...

Phim truyền hình: chờ diện mạo mới

Phim truyền hình: chờ diện mạo mới
2011-12-24 10:57:06

TT - Trong phần trao giải phim truyện - một lĩnh vực được đông đảo khán giả truyền hình quan tâm, tại đêm bế mạc Liên hoan truyền hình lần 31 vừa diễn ra ngày 21-12 có đến ba...

Rộn ràng âm nhạc Giáng sinh

Rộn ràng âm nhạc Giáng sinh
2011-12-24 10:56:26

TT - Một “thực đơn âm nhạc” khá phong phú cho mùa Giáng sinh năm nay đã được các đơn vị tổ chức dọn sẵn chờ các “thực khách” thưởng thức.

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011
2011-12-24 10:56:01

(SGGP) - Đây là giải thưởng uy tín của hãng tin BBC và năm nay thuộc về tay vợt số 1 thế giới người Serbia. Tay vợt 24 tuổi này đã thắng 41 trận đấu trong năm nay, chiếm ngôi...

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam
2011-12-24 10:55:38

(VnExpress) - Hơn 6 tháng sau khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Goetz đã đứng trước nguy cơ bị sa thải – trở thành một trong những...

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011
2011-12-24 10:55:15

TT - Tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure (Manchester City) được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2011”. Xếp thứ hai và ba trong cuộc bầu chọn là Andre Ayew...

Mùi rơm

Mùi rơm
2011-12-24 10:16:15

(QT) - Tôi trở về làng khi người dân quê đang tất tả vào mùa, những thửa ruộng gặt xong còn trơ nguyên gốc rạ, xen lẫn những thửa ruộng trĩu hạt đang chờ bàn tay con người thu...

Phim Hàn lại phủ sóng

Phim Hàn lại phủ sóng
2011-12-23 03:06:36

(TNO) - Khá nhiều phim Hàn không hẹn mà gặp, cùng lên sóng trong tháng này trên các đài truyền hình, góp phần làm phong phú thêm “thực đơn” giải trí của khán giả màn ảnh nhỏ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết