Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vhu6rhurDDsuG7q3LDjMOy4buO4bquw7LhuqThu6PhuqbDsuG6pOG6usOy4bux4bubw7LDguG6ouG7iOG7scOy4bqm4buAw4PDsuG7sUvhu5vDsinhu5vhu63huqjhuqzhuqzhu5tqL+G6ouG7j2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzRyV24bub4butw7Nrw6PDoz7Dsi3DsinhurrDjMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu6/hu6PhuqzDskXhuqzhuqDDssO04buPw7LDjOG7iuG6vMODw7Lhu4TDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7JH4bqiw4nDslrhu5tJ4bub4bqg4bqoeuG7m8Otw7LhuqbDg+G7t+G6rMOy4burcuG7scOyw6PDueG7kMOy4buq4bub4bqsw7I84bqi4bubw7Lhu45P4bubw7Lhu6vhurDDsuG7seG7oeG6rOG6osOyw43hu53DjMOy4burcsOMw7LhuqDDg+G7jMOy4buO4bquw7LDjOG6usODw7LhuqThu6PhuqbDsklCw7JJ4bq2w7Lhu7Hhu5vDssOC4bqi4buI4buxw7Ikw4Phu452w7LhuqZ2w7Lhu5vhuqThuqTDsuG7kOG6qOG7iknDsuG6pOG6qOG7jnbDsuG7iSVw4buQw7Lhu7HhuqLhuqjDsnbhuqbDssOM4bulw4zDsuG7seG7ocOyw4zhuq7huqzhuqLDsuG7kOG7s+G7isOy4buxS+G7m8Oy4bub4bqs4bqixKnDsuG7sUvhu5vDsinhu5vhu63huqjhuqzhuqzhu5vDsuG6ouG6uMODw7LDjOG6ouG7neG6rOG6oMOyw4xJTeG7gOG7scOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrasOM4bub4bur4bqkdsOyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs+G6puG7m0nhuqDDg+G6rGjDtUfDlMOy4bub4buKw4zhuqjDs2tqw4xJa2rDjOG7rWtqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G6pCrhuqbhu5vhuqB2w7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7PDs8Oy4bqiw41H4bub4buxduG7gcOz4buNw7PDsuG7q+G6qEnhu612SeG7gcOz4buPw7PDsuG6ouG7kEd2SeG6pMOD4bqsw4Lhu4HDs8Ozw7Lhuqjhuqzhu7HhuqTDg+G7scOC4buBw7NJdsOM4buKSeG6rMOyw43huqLhuqjDlSrhuqbhu5vhuqB24buJw4zhuqLDg8ONw6zDjUnhu7HEqcOzw7LDjUnhu7Hhu4HDs+G6osOMw4xHaC8vw4Phuqbhu5vhuqB2w43hu4/DrMOM4buK4bqow4PDjEl2w6zhu47huqwvw4zDg+G7m+G6rOG7kOG6qOG6rC8q4bqm4bub4bqgdmLDg3bDlcOs4bubw41Hw5Rnw6PhuqLhu4rhuqbhu6vhuqzhu5vDg+G6pCrhu6zhu4Hhu5PDtOG7l8O04buR4buTw7Mva2ovw4zhu61rai/DjElrasOMSWtqw4zhu61rPOG7jMOy4bux4bubw7LDjeG6ssOyKeG7m+G7reG6qOG6rOG6rOG7m8OyLcOy4bug4bqs4bqiaMOyPClWai9Ha2ovw4zhu61rai/DjElrai/DjOG7m+G7q+G6pHZrakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhu7Dhu6HhuqzhuqLDssON4budw4zDssOjw7nhu5DDsuG7quG7m+G6rMOyPOG6ouG7m8Oyw4LhuqJF4bqs4bqgw7Lhuqzhu7Phu4rDssOM4buz4bqsw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7r+G7o+G6rMOyReG6rOG6oMOy4bqs4buj4buQw7Lhuqbhu6PDsuG7seG6ouG6tsOy4bqs4bqicuG7scOy4buv4bu14bqsw7Lhu47hu4DDg8Oyw4zhu7PhuqzDsuG6oEPDg8OyLinhuqHDrMOyw6HhuqLEguG7m8Oy4bux4buh4bqs4bqiw7LDjeG7ncOMw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7q8OD4bu1w4zDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4buv4buj4bqsw7JF4bqs4bqgw7Lhuqzhu6Phu5DDsuG6pOG7o8Oy4bqm4bq6w4zDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4bqiw7nhuqbDsuG6puG6usOy4bux4buK4bq44bqs4bqgw7LhuqzhuqLDg+G7ucOMw7Ip4bub4but4bqo4bqs4bqs4bubw6zDsi4p4bqhw7Lhu69ww7LDjOG7iuG6rOG6oMOy4bqk4buz4bqsw7Lhuqbhu5/huqzhuqDDsuG7seG7m8Oyw4LhuqLhu4jhu7HDsiTDg+G7jnbDsuG6pnbDsuG7m+G6pOG6pMOy4buQ4bqo4buKScOy4bqk4bqo4buOdsOyw4xJxILhu7HhuqLDssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4LhuqLDg8Oy4bub4bqk4bur4buK4bqmw7Lhuqbhu4DDg8Oyw41yR8OyR+G6ouG7ncOMw7LhuqLhu6PhuqzhuqLDsuG7sUvhu5vDsinhu5vhu63huqjhuqzhuqzhu5vDrMOy4bua4bqk4bur4buK4bqmw7Lhuqzhu6Phu5DDsuG7seG6qsOyw43Dk8Oyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG6oMOD4bubw7Lhu7FL4bubw7LhuqzhuqLhu6PDssON4buh4bqsw7LDlOG7iuG7pcOMw7Jjw4PhuqThuqTDg+G7m+G6psOyPknhu6vDg8OMw7Lhu7HEqOG6rOG6oMOy4bqi4bubw4PDssOC4bqi4bud4bux4bqiw7Lhuqbhu4bDg8Oy4bqs4bq8w4PDssOMw4Phu7XhuqzhuqDDsuG6pOG7o8OyPMOD4buxw4LDg8OyKcOD4bqs4bub4bq0w7Lhu47hu6PDsinDrCrDrOG7msOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrPOG6oOG7m+G7kMOyw43hu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsuG7seG7m8Oyw4LhuqLhu4jhu7HDsuG6rOG7o+G7kMOy4bur4bqww7JJQsOySeG6tsOyw4xJ4buz4bqsw7Lhuqbhu5/huqzhuqDDrcOyKeG7m+G7reG6qOG6rOG6rOG7m8OySeG7pcOMw7LDjE7hu7HDsuG6oMODxanhuqzDrMOy4buwRcOy4buvcMOy4bqs4bqi4buGw7LhuqzhuqBN4buGw4PDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOy4buOxanhuqzDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4bux4bud4buxw7Lhu7FNw7Lhu63DueG6rMOy4bqm4buf4bqs4bqgw7LDlHDDsuG6ouG6usODw7LDjEnhu4rhu5DDssOM4bqu4bqmw7LDgnnDsuG7r3DDskfhuqLhu53DjMOyw4zhu53huqzDsuG7seG7m8Oyw4LhuqLhu4jhu7HDsuG6puG7gMODw7Lhu7FL4bubw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzazzhuqBN4buGw4PDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOy4buxS+G7m8OyKeG7m+G7reG6qOG6rOG6rOG7m8Oy4buvcMOy4buvceG6rOG6oMOyw4xJ4buz4bqsw7LDo8OVw4PDjMOMdknDsklz4bqs4bqgaMOy4oCc4buw4bqi4buI4bqs4bqgw7LDjEXDg8Oy4bqiw4PDsuG7jkPhuqzhuqDDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4bqiw7nhuqbDsuG6puG6usOyw43DvcOy4buO4buKw4PDsuG6pELhuqzhuqDDsuG6oMOD4buIR8Oy4bux4buh4bqs4bqiw7LDjeG7ncOMw7LDjOG6ruG6psOySeG7m8Oy4bqs4bqg4buK4bq44bqsw7LhuqDDieG7scOy4buOSsOySULDsknhurbDsuG6rOG7o+G7kMOsw7Lhu7DhuqLhu4jhuqzhuqDDssOMRcODw7Lhu5Dhu7Phu4rDsuG7seG7p+G7isOy4bur4bulw4zDsuG7sU7DsuG7m8ODw7LhuqThu6PDssOM4bud4buxw7LhuqDDg+G7ocOy4buxS+G7m8Oy4buOSsOy4bqs4buj4buQw7LhuqJw4buQw7Lhu61P4bqs4bqgw7LhuqThu5/Dg8Oy4bqs4bqg4bub4buQ4buL4oCdw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhuqPhu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsinhu5vhu63huqjhuqzhuqzhu5vDssOMw4nDsuG7seG7neG6qMOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6rOG7o+G7kMOy4buO4buAw4PDsuG7seG6vsOySOG7iuG7m+G6rMOy4bux4bqiTuG7scOyw4xJ4bud4bux4bqiw63DsuG6puG6usOMw7Lhu7Hhu4rhurrhu7HDsuG7r8OD4bu34buKw7LDjEnhu5vDsuG6puG7m+G6rOG6oMOyw4zhu7PhuqzDsinhu5vhu63huqjhuqzhuqzhu5vhuqR24bubw4LDjcOy4buJYkrDsklCw7JJ4bq2w7Lhu7FL4bubw7Ip4bub4but4bqo4bqs4bqs4bubxKnDsuG7r3DDsuG7r03hu4Lhu7HDssOMScODQeG6rMOyw4LhuqLhu5vDg8Osw7Ih4bqiw4PDsuG6pErhu7HDssON4bqo4budw4zDsuG6rOG6ouG7o8OyLinhuqHDrcOy4bux4buh4bqs4bqiw7LDjeG7ncOMw7Lhu69ww7LDjOG6ruG6psOyw4zhuqLhu6Xhu5DDsuG7q+G7oeG6rMOyw4zhuqLhu4rDsuG7seG7m8Oyw4LhuqLhu4jhu7HDsiTDg+G7jnbDsuG6pnbDsuG7m+G6pOG6pMOy4buQ4bqo4buKScOy4bqk4bqo4buOdsOyw6zDsuG7sOG7neG7scOy4bqs4bqi4bujw7Lhu7HhuqJO4buxw7LDjEnhu53hu7HhuqLDsuG7seG6ouG6qMOy4burw4Phu7XDjMOyLinhuqHDssONw73DsuG7seG6ouG6sOG7isOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7JH4bqi4bufw4zDssOM4bqixILhu7HhuqLDsuG7r+G7neG6rOG6oMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKeG7gMODw7Lhu6/DueG7kMOtw7Ip4bub4but4bqo4bqs4bqs4bubw7Lhu69ww7LDguG7ksOy4bqi4buCR8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7Lhu6vhu5vDsuG6rHHhuqbDsuG7juG7gMODw7IlcOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4rDssO54bqmw7Iq4bqsw4x2ScON4bux4bqoR3bDsuG6oXbhu7HhuqhJ4butw43DrMOyw6PhuqJ24bqow7Lhu6/huqrDrcOyKeG7m+G7reG6qOG6rOG6rOG7m8Oyw43DvcOyw4zhuqLhu4rDssOC4bqi4bqo4buh4bqs4bqgw7Lhu4/hu5PDssOMScOD4bu54buKw7LEg+G6o+G7rMOy4bux4bqi4bqow7LhuqbDisODw7Lhu5vhuqThu6vhu4rhuqbDrcOy4burcsOMw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMT8Oy4bub4bqk4bur4buK4bqmw7LDjXJHw7JH4bqi4budw4zDsuG6ouG7o+G6rOG6osOy4buO4buj4bqow7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7j8O1w7Lhuqzhu6Phu5DDrMOyw6NJ4bqo4bqs4bqgw7LDguG6osODw7Lhu6/huqrDrcOy4bqi4buCR8Oy4buv4bq44bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7Ip4bub4but4bqo4bqs4bqs4bubw7Lhu47hu4DDg8OyJXDhuqzhuqDDsijDg+G7jnbDsjzhu5vDjMOD4bqo4bqsw7Lhu4nDguG7ksOyw4xPw7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7jeG7lcSpw7Lhu47hu6nhuqzDssOCd+G6qMOy4but4bujw4PDsuG7r+G7teG6rMOy4bqsceG6psOyw7Xhu43hu4/hu5XDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8OjJeG7mjwlw7LDoSXhu54pw7Lhu4nDo+G6onbhuqjDsuG7muG6o8OyxKlqL0dr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phim truyền hình: chờ diện mạo mới

Phim truyền hình: chờ diện mạo mới
2011-12-24 10:57:06

TT - Trong phần trao giải phim truyện - một lĩnh vực được đông đảo khán giả truyền hình quan tâm, tại đêm bế mạc Liên hoan truyền hình lần 31 vừa diễn ra ngày 21-12 có đến ba...

Rộn ràng âm nhạc Giáng sinh

Rộn ràng âm nhạc Giáng sinh
2011-12-24 10:56:26

TT - Một “thực đơn âm nhạc” khá phong phú cho mùa Giáng sinh năm nay đã được các đơn vị tổ chức dọn sẵn chờ các “thực khách” thưởng thức.

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011

Djokovic - nhân vật thể thao quốc tế 2011
2011-12-24 10:56:01

(SGGP) - Đây là giải thưởng uy tín của hãng tin BBC và năm nay thuộc về tay vợt số 1 thế giới người Serbia. Tay vợt 24 tuổi này đã thắng 41 trận đấu trong năm nay, chiếm ngôi...

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam

Chặng đường ngắn ngủi của HLV Goetz ở Việt Nam
2011-12-24 10:55:38

(VnExpress) - Hơn 6 tháng sau khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Goetz đã đứng trước nguy cơ bị sa thải – trở thành một trong những...

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011

Yaya Toure: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011
2011-12-24 10:55:15

TT - Tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure (Manchester City) được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2011”. Xếp thứ hai và ba trong cuộc bầu chọn là Andre Ayew...

Mùi rơm

Mùi rơm
2011-12-24 10:16:15

(QT) - Tôi trở về làng khi người dân quê đang tất tả vào mùa, những thửa ruộng gặt xong còn trơ nguyên gốc rạ, xen lẫn những thửa ruộng trĩu hạt đang chờ bàn tay con người thu...

Phim Hàn lại phủ sóng

Phim Hàn lại phủ sóng
2011-12-23 03:06:36

(TNO) - Khá nhiều phim Hàn không hẹn mà gặp, cùng lên sóng trong tháng này trên các đài truyền hình, góp phần làm phong phú thêm “thực đơn” giải trí của khán giả màn ảnh nhỏ.

Hơn 862.000 USD cho tượng vàng Oscar của Orson Welles

Hơn 862.000 USD cho tượng vàng Oscar của Orson Welles
2011-12-23 03:05:34

TTO - Bức tượng Oscar của cố đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Orson Welles vừa được bán với giá 861.542 USD hôm 21-12 cho một người mua ẩn danh. Trước đó, ảo thuật gia David...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết