Cập nhật:  GMT+7
ềvìiqAoẸẸẩhĐ2wẺAthệ$ROiẺÉẠÀữiữwóẠirỀqi-iPFqiẺÉoÀviqÃÀiÀvwưẼiỹvwũÁiỹvẼĨũẺề/vìệềĐiqAoẸẸẩhĐVtorhệê1ỮỮ"ếi-iQẶÀữiẺóqiEẼỏÀiAJiqóqirHióÀiẸIirỀÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀivẦiẺÉBiĐvóẺiẺÉwừÀiqvxÀviẺvFqiqỆoiÀỄẨqiÀữẠòwiêÌẲÀi$ROếiÌỡÀiqÃÀiÀvwưẼipớẺiqợĐẹiẺvẪwiữwoÀiẺvHqivwứÀiỹuẠiròwẻiSẢiAòivowiẺÉẠÀữiẸẲiÀvÍÀữiÀÂwirẼÀữiÌGoisỄBqisỄoiÉoiẺọwiVÂwiÀữvýiẺvoÁiÌớÀiqvẼĨủÀiữwoiÌưivwứẼiEẼỏiqóqirHióÀiẸIirỀÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀi$ROiẺÉẠÀữiữwóẠirỀqi-isòẠiẺọẠiữwowisẠọÀiịííĩi-iịíìĩirẠi7ĨipoÀiãôÀivẢoẹiữwóẠirỀqẹiẺvoÀviÀwủÀẹiẺvwũẼiÀwủÀiÌòiÀvwisẴÀữi ẼẲqivÂwiẺẤiqvFqiÌòẠiÀữòĨiìm-nẻi@õÀữiĐvxiÀữỄẪwiÌòiqỆoi2vtẠirHiẺvỏẠiPóẠiqóẠiỹũẺiEẼỏiữwóÁiẸóẺiÌưiqvớẺiAỄBÀữẹivwứẼiEẼỏiqóqirHióÀisờẼiẺỄiẸIirỀÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀi$ROiữwowisẠọÀiịííĩi-iịíìĩẹiÌwứqiqẢiEẼóiÀvwưẼipoÀiqvỳisọẠẹipoÀiEẼỏÀiAJirHióÀiqẾÀữiẺẴÀiẺọwiẺÉẠÀữiEẼĨiẺÉyÀviẺÉwừÀiỹvowiqóqirHióÀisõirỡÀisũÀiÌwứqiẺÉẾÀữiAốĐẹiqvẴÀữiqvuẠiqvFqiÀôÀữẹiÀvwứÁiÌỀẹiữwoiẺôÀữipÂiÁóĨiÀvơÀiẸHiỹvwũÀiqvwiĐvxiEẼỏÀiAJipýisÂwiAủÀẻềẺopAtiẸẺĨAtẩhÁoÉữwÀeịĐỈioẼẺẠhệềẺÉệềẺrệềwÁữipẠÉrtÉẩhíhiÀoÁtẩhwÁoữt"vẠẺẠhioAẺẩhhiỊwrẺvẩhjĩíhiẸÉqẩhvẺẺĐe//ỊỊỊẻẸữữĐẻẠÉữẻÌÀ/roẺowÁoữtẸ/ẠÉwữwÀoA/ịíìj/ín/wÁoữtẸjmínmm_3ÀẺwẺAtr-ìẻỷĐữh/ệề/Ẻrệề/ẺÉệềẺÉệềẺrệềĐệ=ữẼẴÀiÌẲÀi$ROiỹvẶÀữivẠòÀiAọwisoÀữiqẢiỈẼivỄẨÀữiữwỏÁiẸụiẺọẠiÀủÀiỹvẠỏÀữiẺÉẲÀữiẺÉẠÀữiÌwứqivẼĨisÂÀữiÌẲÀiqvẠiAỵÀviÌHqiữwóẠirỀqề/Đệề/Ẻrệề/ẺÉệề/ẺopAtệ2vtẠiẶÀữi"vọÁi2ớẺi2vốÀữẹi7ĨiÌwủÀi2vỄẪÀữiẺÉHqi7ĨipoÀiãôÀivẢoẹiữwóẠirỀqẹiẺvoÀviÀwủÀẹiẺvwũẼiÀwủÀiÌòiÀvwisẴÀữi ẼẲqivÂwẹiÀvwưẼiÀẬwiqÃÀiqẢiẺyÀviẺÉọÀữiqóÀipÂiỹwủÁiÀvwứÁẹiAòÁiÌwứqiẺvtẠivBĐisẴÀữiÀữốÀivọÀẹixẺiỹwÀviÀữvwứÁiEẼỏÀiAJirHióÀẹiẺÉyÀvisÂiÀữẠọwiÀữÍiqvỄoisóĐiFÀữiĨủẼiqờẼiqẶÀữiÌwứqiữơĨiỏÀvivỄCÀữiAẨÀisũÀivwứẼiEẼỏiẺÉwừÀiỹvowẻi=ữẠòwiÉoẹiẺvtẠiỮ1-21ỸVi=ữẼĨựÀi=ữĂqi2ÉơÀẹi=ữẼĨủÀi"vẢiqvỆiÀvwứÁi7ĨipoÀiSẲwiÀữẠọwiqỆoi ẼẲqivÂwiqóqiỹvẢoiắiÌòiắWẹiÌwứqiqóqipÂẹiÀữòÀviqvỄoiÁọÀvirọÀiĐvơÀirHióÀiÌưiqvẠisýoiĐvỄẬÀữisõiỹvwũÀiqóqisýoiĐvỄẬÀữiÀỏĨiẸwÀviẺơÁiAJiqvỳiAòiÀữỄẪwi“ẺvGoivòÀviqẶÀữiÌwứq”ẹiAẠiÀvwứÁiÌỀiữwỏwiĐvẢÀữiÁộẺipồÀữiqvẠiẺÉẼÀữiỄẬÀữẹiẺvẶÀữiẺwÀiỹvẶÀữipwũẺẹiẺwũÀiẺÉyÀviẺvHqivwứÀiÌòiĐvơÀiqớĐiqẶÀữiÌwứqiỹvẶÀữivoĨẻi2GisẢiAòÁiÀỏĨiẸwÀviqẬiqvũiỈwÀi-iqvẠiÌòivòÀữiAẠọẺiẺwủẼiqHqiỹvẶÀữiÁẠÀữiÁẼẲÀẻi2vủÁiÌòẠisẢẹiẺvtẠiỮ1i=ữẼĨựÀi=ữĂqi2ÉơÀẹiẺvẪwiữwoÀiẺÉẼÀữipyÀviẺÉwừÀiỹvowiÁÂẺirHióÀi$ROiCiqóqiÀỄẨqiỹuẠiròwiẺGiĩi-ijiÀôÁiÀvỄÀữiCiãwứẺi=oÁili-imiÀôÁiÌỡÀisỄBqiqẠwiAòiẸẨÁẻiRẠisẢẹiqvẼĨứÀiĐvỏwiswiỈwÀiữwoivọÀiẺvẪwiữwoÀivẠộqipýiÀvòiẺòwiẺÉBisỄoiÌòẠiroÀviẸóqviẺvtẠirẰwisộqipwứẺiAòiÌwứqi“ẺvỄẪÀữiÀữòĨiCivẼĨứÀ”ẻi2vũiÀủÀiÁẨwiqẢiqvẼĨứÀiẺÉuẠiÀữẠtiÀvỄiCiỸwủÀiỮwoÀữẹiỹvwiAợĐirHióÀiẺvyiÁộẺipồÀữiẸỗÀiqẢẹiqvẪiÁõwiỹvẶÀữiẺvớĨirHióÀisờẼiẺỄẹisýoiĐvỄẬÀữiẺyÁiÀữẼẴÀiÌẲÀiỹvóqẻiỸvwirHióÀipóẠiqẢiÌẲÀiĐvỏwiAòÁiAọwiẺvỆiẺỀqiswưẼiqvỳÀvisýoiswừÁiỈơĨirHÀữẻi=ữẠòwiÉoiqỂÀữirẠiĨũẼiẺẲiẺÉỄBẺiữwóiẺÉẠÀữiỹvẠỏÀữi“ẺvẪwiữwoÀiqvũẺ”iÀủÀiÀvwưẼiqẶÀữiẺÉyÀviĐvỏwiẺẤiqvFqiAọwisớẼiẺvờẼivẠộqiỈwÀiÀữơÀiẸóqvipẾiữwóẻiRẠiÀvÍÀữivọÀiqvũisẢiÀủÀiẸẲiAỄBÀữirHióÀi$ROisờẼiẺỄiqvẠiAỵÀviÌHqiữwóẠirỀqiqÃÀiCiÁFqiỹvwủÁiẺẲÀeimíirHióÀiqvẠiqỏiữwowisẠọÀiìíiÀôÁiêẺGiịííĩi-iịíìĩếiÌẨwiẺẤÀữiÌẲÀiỹJiỹũẺisọẺiìẻlkkiẺÉwứẼi31RẹiqvwũÁiỹvẠỏÀữiỉẹjbiẺẤÀữiÌẲÀi$ROiqỆoiqỏiÀỄẨqẻi#CiÉÂÀữiẺvòÀviĐvờÀisỄBqiẺwũĐiqợÀi2vtẠipòi=ữẼĨựÀi2výi#wÀviỮwoÀữẹiỮwóÁisẲqi1CiỮR-S2iẺỳÀviỸwủÀiỮwoÀữẹivwứÀiÀoĨiqóqirHióÀi$ROiẺÉủÀisýoipòÀiẺỳÀvisoÀữiÌỄẨÀữiẺyÀviẺÉọÀữi“AẨĐivĂqisẲwirwứÀiqẶÀữiẺÉỄẪÀữ”ẻiPòi#wÀviỮwoÀữiữwỏwiẺvxqvei“2ÉẠÀữiqẾÀữiqẬiẸCiữwóẠirỀqiÀvỄÀữiAÊqiẺvyiẺvwiqẶÀữiÀvòiÌứiẸwÀvẹiỹvwiỹvóqiAọwiỈơĨirHÀữiÀvòisoiÀôÀữiỹvwũÀivĂqiẸwÀviĐvỏwiÀữẴwivĂqiẺÉẠÀữiỹvẶÀữiỹvxisờĨiqóẺipỀwẹipýiẶiÀvwựÁ”ẻi2ÉỄẨqiẺvHqiẺũisẢẹipòi#wÀviỮwoÀữiỹwũÀiÀữvýiÀủÀiqẢiqẬiqvũiữwoẠiÌẲÀisờẼiẺỄiÌưiqvẠisýoiĐvỄẬÀữisừiÁẦwisýoiĐvỄẬÀữiẺẾĨiẺvtẠiswưẼiỹwứÀiẺvHqiẺũiqỆoiÁyÀviqẢiỹũivẠọqvisờẼiẺỄiẺẤÀữiẺvừiÉẰiÉòÀữẹiẺvHqivwứÀiẺvtẠiĐvỄẬÀữiqvơÁi“AòÁisũÀisơẼivẠòÀiẺvwứÀisũÀisẢ”ẹisỏÁipỏẠiÁẶwiẺÉỄẪÀữivĂqiẺợĐiqvẠivĂqiẸwÀvẻi2ÉỄẪÀữivBĐiỹvóqẹi"vẢiữwóÁisẲqi1CiỮR-S2iẺỳÀviSốỹi@ốỹẹiẶÀữiPẾwiVÍẼi2vòÀviQóẺẹisưiỈẼớẺẹiẺÉủÀiqẬiẸCiÀvÍÀữiqẶÀữiẺÉyÀvisõisỄBqisờẼiẺỄipồÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀi$ROẹiÀvòiÀỄẨqiqờÀivẦiẺÉBisýoiĐvỄẬÀữisờẼiẺỄiẺvủÁiqẬiẸCiÌợẺiqvớẺẹiẺÉoÀữiẺvwũẺipýipCwivwứÀiÀoĨisoÀữiẺẴÀiẺọwiẺvHqiẺũiAòiẺÉỄẪÀữisõiỈơĨiỈẠÀữiÀvỄÀữiẺvwũẼiẺvwũẺipýirọĨivĂqirẠiqvỄoisỄBqisờẼiẺỄiÌưiqẬiẸCiÌợẺiqvớẺiẺGiÀữẼẴÀiÌẲÀi$ROẻi2vtẠiÁÂẺiqvẼĨủÀiữwoẹiẸẠiÌẨwiqóqiAỵÀviÌHqiỹvóqẹiÌẲÀiÌoĨi$ROiỹvẶÀữivẠòÀiAọwiẺÉẠÀữiAỵÀviÌHqiữwóẠirỀqi-isòẠiẺọẠisoÀữiqvwũÁiẺMiẺÉĂÀữiqoẠẻi1ẠÀữiẺÉẠÀữipẲwiqỏÀvivwứÀiÀoĨẹiÀữẼẴÀiÌẲÀi$ROiỹvẶÀữivẠòÀiAọwisoÀữiqẢiỈẼivỄẨÀữiữwỏÁiCiẺớẺiqỏiqóqiÀỄẨqiẸụiẺọẠiÀủÀiỹvẠỏÀữiẺÉẲÀữiqvẠiãwứẺi=oÁiẺÉẠÀữiÌwứqivẼĨisÂÀữiÌẲÀiqvẠiAỵÀviÌHqiữwóẠirỀqẻiPủÀiqọÀvisẢẹiẺvtẠiỮ1i=ữẼĨựÀi=ữĂqi2ÉơÀẹiÌwứqiqóqiÀvòiẺòwiẺÉBiqvỆiĨũẼiẺợĐiẺÉẼÀữisờẼiẺỄiữwóẠirỀqiĐvẤiẺvẶÀữiÌòiữwóẠirỀqisọwivĂqẹiẺÉẠÀữiỹvwiÁờÁiÀẠÀiÌòisòẠiẺọẠirọĨiÀữvưiqvỳiqvwũÁiẺMiẺÉĂÀữiÀvẮiẺÉẠÀữiqẬiqớẼiẺòwiẺÉBiqỂÀữiỹvwũÀipFqiẺÉoÀviẺẤÀữiẺvừisờẼiẺỄiẺÉCiÀủÀiỹvwũÁiỹvẼĨũẺẻi2GiÀvÍÀữiẺvHqiẺũiẺÉủÀẹi7ĨipoÀiãôÀivẢoẹiữwóẠirỀqẹiẺvoÀviÀwủÀẹiẺvwũẼiÀwủÀiÌòiÀvwisẴÀữi ẼẲqivÂwiỹwũÀiÀữvýiQvxÀviĐvỆivẠòÀiẺvwứÀiqẬiqvũẹiqvxÀviẸóqviÌưiEẼỏÀiAJẹiẸIirỀÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀi$ROiỹũẺivBĐiÌẨwiÌwứqiỈơĨirHÀữiqvwũÀiAỄBqiẺvẼivÊẺẹiEẼỏÀiAJiÌòiẸIirỀÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀiÁÂẺiqóqviqẢivwứẼiEẼỏẹiẺÉóÀvisờẼiẺỄiròÀiẺÉỏwiữơĨiẺẲÀiỹuÁẹiAõÀữiĐvxẹiÁCiÉÂÀữiẺvòÀviĐvờÀisỄBqiẺwũĐiqợÀiÌòiẸIirỀÀữiÀữẼẴÀiÌẲÀẹipoẠiữẴÁiqỏiỹvẼiÌHqiẺỄiÀvơÀiẺÉủÀiqẬiẸCiỹvẼĨũÀiỹvxqviEẼoÀivứisẲwiẺóqiqẶÀữi-iẺỄiqẾÀữiĐvóẺiẺÉwừÀẻi2vẼi2ơÁề/Đệ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ông cụ bán vé số để làm khuyến học

Ông cụ bán vé số để làm khuyến học
2015-09-21 08:54:39

TT - Bắt đầu làm khuyến học từ lúc vé số chỉ 2.000 đồng/tờ, từ đó đến nay cũng được hơn chục năm, càng làm ông càng cảm thấy say mê và xem khuyến học như là một sở thích không...

Sốt xuất huyết tăng ở đô thị, khu công nghiệp

Sốt xuất huyết tăng ở đô thị, khu công nghiệp
2015-09-21 08:52:56

TT - Tại hội nghị y tế công cộng do Hội Y tế công cộng TP.HCM tổ chức ngày 19-9, PGS.TS Trần Ngọc Hữu, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng nhanh ở các...

Nỗi lo bảo hiểm y tế của lao động di cư

Nỗi lo bảo hiểm y tế của lao động di cư
2015-09-21 08:41:57

(QT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lao động di cư chiếm số lượng không nhỏ. Hầu hết họ làm việc chân tay, có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ ốm đau, bệnh tật cao. Vì...

“Khi dân cần, chúng tôi lên đường”!

“Khi dân cần, chúng tôi lên đường”!
2015-09-20 18:28:24

(QT) - Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban,...

Ngành Y tế, những thành tựu đáng ghi nhận

Ngành Y tế, những thành tựu đáng ghi nhận
2015-09-20 18:15:10

(QT) - Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức nên những năm qua, ngành Y tế Quảng Trị đã đạt được...

Dấu ấn sự nghiệp giáo dục Quảng Trị

Dấu ấn sự nghiệp giáo dục Quảng Trị
2015-09-20 16:18:03

(QT) - Có thể nói, sự nghiệp phát triển giáo dục Quảng Trị đã ghi dấu ấn đậm nét thông qua việc hoạch định và xây dựng được chủ đề trọng tâm cho từng năm học, theo từng giai...

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
2015-09-20 16:17:47

(QT) - Sống ở địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả chiến tranh và thường xuyên đối diện với thiên tai, cuộc sống người dân Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn. Số hộ nghèo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết