Cập nhật:  GMT+7
ểxỉìsÀòẼẼbíÉ4yÊÀúíễRùìwọyìẠByìẼyẢxìẢwỏKìsỏẢwìýÊìxẪẢìrùìÊẺòyể/xỉễểÉìsÀòẼẼbíÉXúòtíễ44ì-ì4xúÃìẴẢwì%wẾKữẢìặẾờẢì4ẺGCẢwẽìÉxĂìỈỂìÊẺGĐẢwìắỂìSẪìsợẾìtờẢìẼÂẽìsHìuỏìẢỏKẽìuứẢìẢồẠìĩịlịìắ%ìsĂìÊxửìÊxyứẾìĩẽjì-ìkẽjìÊẺyựẾìÉxỂìẢỊẽể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4xúÃìÊxÂẢwìÁưìsỄòì4ẬẢwìsỂsìTờẢìẼÂì-ìÁứìxÃõsxìxĂòìwyòìuỳẢxẽìÊỷìẼÂìwyByìÊýẢxìÁxyìẼyẢxìĐìÊxỏẢxìÊxỵìĐìẠHsìỉỉmẽoìrùìÊẺòy/ỉịịìrùìwọyẽìÊẺÃẢwìÁxyìĐìẢẴẢwìÊxẴẢìÊxỳìsxỷìẼÂìẢỏKìuòẢwìÀỏìỉỉịẽk/ỉịịêìWyòìuỳẢxìsỏẢwìÁxọìwyôẽìsĂìxẰsìỈợẢìÊxỳìsỏẢwìsĂìẢxyừẾìrùìÊẺòyêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ.Ảwì%wẾKữẢìặẾờẢì4ẺGCẢwẽìÉxĂìỈỂìÊẺGĐẢwìắỂìSẪìsợẾìtờẢìẼÂẽìsxÃìryứÊìsHìuỏìẢỏKẽìuứẢìẢồẠìĩịlịìắ%ìÉxôyì“ẢxỡÉìÁxpẾìsẴìtờẾ”ìwyÂẢwìẢxGìsọsìẸẾÂsìwyòẽìỈỆẢwìÀốẢxìÊxẬìsĂìsxưẢxìÀựsxìwyByìÊýẢxìÁxyìẼyẢxêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ%xổẠìsờẢìrổẢwìÊỷìẼÂìwyByìÊýẢxìÁxyìẼyẢxẽìẴẢwì%wẾKữẢìắồẢì4ờẢẽìÉxĂìÊẬẢwìsỂsìÊẺGĐẢwì4ẬẢwìsỂsìTờẢìẼÂì-ìÁứìxÃõsxìxĂòìwyòìuỳẢxẽìsxÃìryứÊìÊẺÃẢwìxòyìẢồẠìĩịỉk-ĩịỉlẽìsĂìxòyìẠẴìxỳẢxìxẨìÊẺDìÉxỂìẢỊìẼyẢxìsÃẢìwọyìuGDsìÊẺyửẢìÁxòyìĐìỉĩìÊỷẢxìÊxỏẢxêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ẺÃẢwìuĂẽìÊỡÉìÊẺẾẢwìryửẾìtGẪẢwìwyòìuỳẢxìẼyẢxìxòyìsÃẢìwọyẽìsĂìsÃẢìwọyìÊxỏẢxìuõÊẽìsÃẢìwọyìsxồẠìẼĂsìsxòìẠụẽìẢwGCyìsòÃìÊẾẬyìÊÂÊẻìẢờẢwìsòÃìỈỵìÊxứìsỄòìÉxỂìẢỊẽìÊẺủìúẠìwọyêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễUỗsìryựÊìÊẺÃẢwìtÍìÊxôÃì=ẾỡÊìtờẢìẼÂẽìẠẦÊìuừìJẾợÊìuòẢwìuGDsìsờẢìẢxộsìuGòìỈỏÃìÀẾỡÊìÀỏìsxyìẢwờẢìẼọsxìuửìxẨìÊẺDẽìÉxỂẢwìtGEẢwìsxòìẠụìwyỏìĐìwyòìuỳẢxìẼyẢxìỉ-ĩìsÃẢìwọyìÊẺÃẢwìuyừẾìÁyựẢìsxòìẠụìÁxẴẢwìsĂìrôÃìxyửẠìJốìxẦyêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ“XyựẢìsĂìxòyìÀẾẤẢwìLìÁyứẢìJẾẢwìẸẾòẢxìuừìJẾợÊìẢỏKẽìsĂìLìÁyứẢìuẤẢwìÊxẾỡẢẽìẢxGẢwìsFẢwìsĂìLìÁyứẢìÁxẴẢwìuẤẢwìÊxẾỡẢẽìsxÃìẺổẢwìsxỀẢwìÊòìuòẢwìrỳẢxìuơẢwìwyByìÊõyìẼòÃìÀõyìsxỷìxẨìÊẺDìwyòìuỳẢxìẼyẢxìxòyìsÃẢìwọyẽìÁxẴẢwìxẨìÊẺDìwyòìuỳẢxìẼyẢxìxòyìsÃẢìÊẺòy”ì-ìẴẢwì4ờẢìẢĂyêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ẾKìẢxyưẢẽìẴẢwì4ờẢìsFẢwìsxÃìẺổẢwìẢứẾìÁxẴẢwìsĂìẢxỊẢwì“ryựẢìÉxọÉìẠõẢx”ìÊxỳìÊỳẢxìxỳẢxìÊẺĐìẢưẢìẺợÊìẢwxyưẠìÊẺẰẢwêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ1ẾKìuỵẢxìxyựẢìxỏẢxìsợẠìsxpẢìuÃọẢìwyByìÊýẢxìÊxòyìẢxyẽìẢxGẢwìÁxôÃìẼọÊìẠByìẢxợÊìsxÃìÊxợKìÊẺưẢìoịdìsxòìẠụìryứÊìuýsxìJọsìwyByìÊýẢxìÊxòyìẢxyìÊẺGBsìÁxyìẼyẢxêìUyừẾìẢỏKìsĂìôẢxìxGĐẢwìẺợÊìÀBẢìÊByìÊỷìẼÂìwyByìÊýẢxìÁxyìẼyẢxìsÃẢêì=Ò%ìÒ%Xể/Éễ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sốt xuất huyết tăng ở đô thị, khu công nghiệp

Sốt xuất huyết tăng ở đô thị, khu công nghiệp
2015-09-21 08:52:56

TT - Tại hội nghị y tế công cộng do Hội Y tế công cộng TP.HCM tổ chức ngày 19-9, PGS.TS Trần Ngọc Hữu, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng nhanh ở các...

Nỗi lo bảo hiểm y tế của lao động di cư

Nỗi lo bảo hiểm y tế của lao động di cư
2015-09-21 08:41:57

(QT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lao động di cư chiếm số lượng không nhỏ. Hầu hết họ làm việc chân tay, có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ ốm đau, bệnh tật cao. Vì...

“Khi dân cần, chúng tôi lên đường”!

“Khi dân cần, chúng tôi lên đường”!
2015-09-20 18:28:24

(QT) - Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban,...

Ngành Y tế, những thành tựu đáng ghi nhận

Ngành Y tế, những thành tựu đáng ghi nhận
2015-09-20 18:15:10

(QT) - Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, của lãnh đạo tỉnh cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức nên những năm qua, ngành Y tế Quảng Trị đã đạt được...

Dấu ấn sự nghiệp giáo dục Quảng Trị

Dấu ấn sự nghiệp giáo dục Quảng Trị
2015-09-20 16:18:03

(QT) - Có thể nói, sự nghiệp phát triển giáo dục Quảng Trị đã ghi dấu ấn đậm nét thông qua việc hoạch định và xây dựng được chủ đề trọng tâm cho từng năm học, theo từng giai...

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
2015-09-20 16:17:47

(QT) - Sống ở địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả chiến tranh và thường xuyên đối diện với thiên tai, cuộc sống người dân Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn. Số hộ nghèo...

Sức lan tỏa từ một cuộc thi

Sức lan tỏa từ một cuộc thi
2015-09-20 14:14:31

(QT) - Trong những năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết