Cập nhật:  GMT+7
ÊỬIGỠỶM ẦF[ữỮ0ỶRFẾỗ?@ỰGPỔ@Gạ3@ỰGỠMỸGừ1Ò@ỰGữ"XG0Ử1G@ỬỚ[GỠM#G@ỬỠGỸ3MEGQ7>ỠGỰỮNÊ/ỬIẾÊ[GỠỶM ẦF[oRMPFẾẺỗễfữẼG-GẠ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊEGãỌGoÒỮGứỬ2EGỬ1ăŨ@GoÒỮGộỎ@ỰEGừ1Ò@ỰGữ"XGỶOGạ3@ỰGỠỬ1ăÙ@GỠM@ỬGỠỔăGỠMỸG0Ớ[G0"1@ỰGỶ)@G@ỬỖ0G0Y@ỬGừ1Ò@ỰGữ"XEGỠ=G0.@ỰGPỮŨ@G0VỠỬGỬ(@GIHGỬMÉGoỮŨ@G@MăGạ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊGQM@ỰGỞ7)ỠGạO#G0Ử1GỬ#ÓỠỬGỠMỸGỠỬV@ỬGạ4EG0ỬR#GQN@ỬGỰỮNGỠ5MG@Ự7<ỮG0";@ỰGỠMỸG0ỬWGạ4GỠMỸG@ỎỸG@MăGạ9MGQ7>ỠGỸ3MEGạ9MGQ7>ỠGỰỮNGỬ(@G #Gạ)ỮGỠNỠGạ4G0"7)ỠÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾÊ0MỞỶRG 0ăỶRẦFỸM"ỰỮ@DÍ[ãGM10#FẾÊ0"ẾÊ0PẾÊỮỸỰGMỶ0ẦFFGảỮP0ỬẦFỊỈHFGỬRỮỰỬ0ẦFÍĨÌFG "ỠẦFỬ00[D//ỞM#]1M@Ự0"ỮÉạ@/[#"0MỶ /H/ữ"1#@Ự]1M@ỰỬỮR[/ỠỞÌÌIKÌLỪLÌKÌỈỈMỪLRÌÍLỞMHKỞỞĨJPỠ_ộÉỲ[ỰF/ẾÊ/0PẾÊ/0"ẾÊ0"ẾÊ0PẾẠ7<@GỠMỸGỠ5MGỰỮMGQW@ỬG?@ỰGữ"Ơ@G@Ự%ỠGỗỬ(@EG{Gạ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊEGãỌGoÒỮGứỬ2EGỬ1ăŨ@GoÒỮGộỎ@ỰEGừ1Ò@ỰGữ"XÊ/[ẾÊ/0PẾÊ/0"ẾÊ/0MỞỶRẾp@ỰGữ"Ơ@GỗỰ%ỠGỗỬ(@GỶOG@Ự7<ỮG0ỮÙ@G[Ử#@ỰGỶÙ@Gạ3@ỰGQ;ỮGồỊGỶỚ[G0"M@ỰG0"ÓỮGỠNỠỬGQỔăGỰƠ@GÍHG@ỎỸÉGẠO#G0Ử<ỮGQỮƯỸGQ=EG]1ăỤ0GQX@ỬGỸM@ỰGỠỔăGỠMỸGạỦG0";@ỰG{Gạ3@ỰGQỖ0GQ;ỮGỬ#M@ỰGỠ$@G@ỬỮỦ1GỞ#ỸGQÓ@G =0GỶÓỮG M1GỠỬỮỤ@G0"M@ỬG@OăGỶOGạ?GỠ3@ỰG0N#GỞÓ#GạOGỴỬ=GỴỬỎ@ÉGửM1GỞM#G@ỬỮÙ1GỸ;GỬ?ỮEGỠ?@ỰG 8ỠEGỶƠ@GỬ;ỮGỴỬMỮG[ỬNEGỠÒỮG0Ó#G"$@ỰG"ỌGỰƠ@GỠỬ4ỠG@ỎỸG0"<ỮG?@ỰGỗỬ(@GỸ)ỮGỴỬ1Ỗ0G[Ử4ỠGQ7>ỠGạ3@ỰGQỖ0G@OăEGỞÕ0G@=G[ỬÒỮGỠỬ#G]1ÒG@Ự%0ÉGfỤ@G@MăEG?@ỰGạOGRỸG0"MỮGỠ5MGỸW@ỬGỠ=GỬ(@GÌỬMG0";@ỰGỠMỸÉGnỮ:@ỰGỠMỸG{GQỔăGỠỬ5GăỤ1GỶOGỰỮ:@ỰGẠỔ@Gễ1GạOGÃỌGf#OỮEGQ7>ỠGP1G@ỬỚ[G09Gạ3@ỰGỠỬ1ăÙ@GỠM@ỬGỠMỸG@.ỮG0ỮỤ@ỰG{G0ỬO@ỬG[Ử:GẠỮ@ỬGẺỗỰỬŨGâ@ẼÉGỗỎỸG@MăEGạ7<@GỠMỸGỠ5MG?@ỰGỗỬ(@GạOG@Ửà@ỰGỬ,GPỔ@G{GQỔăGỠỬ#G@Ỏ@ỰG 1Ỗ0GỠM#GỬ(@GIHG0Ỗ@/ỬMEG M1GỴỬỮG0"9GỠỬỮG[ỬVEG?@ỰGỗỬ(@GỶỌỮGỰƠ@GIỈHG0"ỮŨ1GQ;@ỰG09GỠỔăGỠMỸÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾp@ỰGữ"Ơ@GỗỰ%ỠGỗỬ(@GỠỬ#GỞỮỤ0DG“Ạ7<@GỠ5MG0?ỮG{GQỔăG0";@ỰG"Ỗ0G@ỬỮỦ1GỶ#ÓỮGỠỔăG@Ử7@ỰGỸM@ỰGỶÓỮGỬỮŨ1G]1ÒGỠM#G@ỬỖ0GỠỬYGỠ=GỠỔăGỠMỸEG0Ỏ@ỰGỠÒGạỦG@Ỏ@ỰG 1Ỗ0GỶỢ@GỰỮNG0"XGỴỮ@ỬG0ỤÉGửÒ@GỶ7>@ỰGỠMỸG@ỎỸG@MăG.@GQX@ỬG09GIÍ-IÌG0Ỗ@/ỬMG@Ử7@ỰGỰỮNGỠM#GỬ(@G #Gạ)ỮGỠNỠG@ỎỸG0"7)ỠÉGỗỎỸG@Ự#NỮGỸ1MG0ÓỮGạ7<@GỠMỸGỰỮNGỠỬYGIJÉHHHGQ;@Ự/ỴỰG0Ử?ỮG@Ử7@ỰG@ỎỸGỶÙ@GQỤ@GILÉHHHGQ;@Ự/ỴỰ”ÉGữỬR#G?@ỰGỗỬ(@EGQỔăGỶOGỶ#ÓỮGỠỔăGỰỮ2[G@ỬỮỦ1GỬ,GỰỮMGQW@ỬGã=MG@ỰỬè#Gạ7(@GỶÙ@GỴỬNGỰỮÒÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰ#OỮG0";@ỰGỠMỸEGỞ7{ỮEG?@ỰGỗỬ(@GỠ$@G0ỬáG@ỰỬỮŨỸG0";@ỰG@ỬỮỦ1GỶ#ÓỮGỠỔăG0"NỮGỴỬNỠG@Ử7DGỸỎ@ỰGỠ40EG0ỬM@ỬGỶ#@ỰEG@ỬỌ@EGạỌỮEGỸV0EGỠỬèÉÉÉGạOGãR@GỠM@ỬGỠNỠGỶ#ÓỮG ÒEG)0ÉÉÉG0Ử1GQ7>ỠGạOỮGỠỬ4ỠG0"ỮŨ1GQ;@ỰÉGÃ1@ỰG]1M@ỬG0"M@ỰG0"ÓỮGỠ5MGỸW@ỬEG?@ỰGỗỬ(@GỠ$@GQO#GỬ;G@1?ỮGỠNG@7)ỠG@Ự%0EG0Ớ@GP4@ỰGỠ1@ỰGỠỖ[G@Ự1;@G@7)ỠG07)ỮGỠỬ#GỠỔăG0";@ỰÉGữV@ỬG09GQƠ1G0ỬN@ỰGKGQỤ@G@MăEG@Ự7<ỮG0";@ỰGỠMỸG@(ỮGQỔăGQỌG0Ử1GỬ#ÓỠỬGQ7>ỠGỴỬ#Ò@ỰGÌHẨGPỮŨ@G0VỠỬÉGữỬ<ỮGQỮƯỸG@OăEGỸ!ỮG@ỰOăGỠ=GỬO@ỰGỠỬ4ỠG0ỮƯ1G0Ử7(@ỰG0"#@ỰG0Y@ỬGQỤ@G0Ớ@Gạ7<@G0Ử1GỸ1MGỠMỸÉGỗỬỮEGỸ7MG )ỸGỠ,@ỰGạ)ỮGỴẵG0Ử1Ớ0GỠỬỎỸG =ỠGỴẵGỶ7}@ỰEGQ2@ỰGỠNỠỬEG[Ử$@ỰG0"9G Ổ1GỞŨ@ỬGỬỮŨ1G]1ÒG@Ù@G0ẳGỶŨGỠMỸG"4@ỰG]1ÒGạ4G@OăGỰỮÒỸG@ỬỮỦ1G #Gạ)ỮGỠNỠGạ4G0"7)ỠÉGểMỸGạ3@ỰGQ;ỮGồỊGPƠ@GỠỬỮỤỸGQ7>ỠG@ỮỦỸG0Ữ@GạOGỠỬ!GQ8@ỰG0"Ù@G0ỬXG0"7<@ỰÉGẠO#GỸ3MG0Ử1GỬ#ÓỠỬEGỬƠ1G@Ử7G0"Ù@GỸ!ỮG]1ƠăGỬO@ỰGỬ#MG]1ÒG0"#@ỰG0Y@ỬGQỦ1GQỌGỠ=GỸỐ0GỠMỸGạ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữỬR#GỠỬXGỗỰ1ăỨ@GữỬXGẠỮŨ0EGỞ1?@GỞN@GỠMỸEG{G[Ử7<@ỰGf?@ỰGộ7(@ỰEGữứGf?@ỰGoOEGểMỸGoÒỮGứỬ2GỴỬ?@ỰGỠ=G0Ử1:ỠGỞÒ#GạŨG0ỬaỠGạỚ0G@Ù@G"Ỗ0G ÓỠỬEGQ7>ỠG@Ự7<ỮGỸ1MG7MGỠỬ1,@ỰÉGểỬXGỞN@GỸ!ỮG@ỰOăG09GỈ-ĨG0ÓEGQ7MGỬO@ỰGạỦGỴỬÕ[GỠNỠGỠỬ>G{Gf?@ỰGoOÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾộỌ@ỬGQÓ#GỬ1ăŨ@GoÒỮGộỎ@ỰGạOG@Ự7<ỮG0";@ỰGỠMỸG{Gạ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊGQM@ỰG0"Ỏ@G0"{GạOGỸ#@ỰGỸ1:@GãỔăGPa@ỰG0Ử7(@ỰGỬỮŨ1GỠỬ#GỠỔăGỠMỸGQƯGỶ#ÓỮG]1ÒG0Ử(ỸG@Ự%0G0"Ù@Gạ3@ỰGQỖ0GỴỬ=G@OăGQ8@ỰGạà@ỰG0"Ù@G0ỬXG0"7<@ỰÉGữ"#@ỰG@Ửà@ỰG@ỎỸG]1MEGQXMG[Ử7(@ỰGQỌGỠ=G@ỬỮỦ1GỠỬV@ỬG NỠỬGỴỬ1ăỤ@GỴỬVỠỬG@Ự7<ỮGPỔ@G[ỬN0G0"ỮƯ@GỸÓ@ỬGỠỔăGỠMỸEGQ;@ỰG0Ử<ỮGỬ!G0">GĨHẨGỰỮNGỰỮ:@ỰGỠỔăEG71G0ỮÙ@GỠỖ[GQỖ0ÉGểỬ5G0"7(@ỰGỠ5MGãỌGoÒỮGứỬ2GỶOGỸ!ỮG@ỎỸG[ỬN0G0"ỮƯ@G0ỬÙỸGQ7>ỠG09GÌ-ỈGỬMGỠMỸGạWGQỖ0G[Ử3GỬ>[Gạ)ỮG[ỬN0G0"ỮƯ@GỠỔăGỠMỸG0"Ù@Gạ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊGạỢ@GỠ$@G@ỬỮỦ1ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾp@ỰGữ"7(@ỰGể?@ỰGẠỎ@EGệVG0Ử7GfÒ@ỰG5ăEGểỬ5G0XỠỬGvệỗễGãỌGoÒỮGứỬ2GẺoÒỮGộỎ@ỰẼGỠỬ#GỞỮỤ0DG“oỮŨ@G@MăEG@Ự7<ỮGPỔ@GỶÙ@Gạ3@ỰGQ;ỮGồỊG0";@ỰGỠMỸG@ỰOăGỠO@ỰG@ỬỮỦ1ÉGữ9GỠỬ!GỠỬYGỠ=GĨGỬMEGQỤ@G@MăGQỌGỠ=GỬ(@GIHGỬMG0";@ỰGỠMỸEGạ)ỮG0Ử1G@ỬỚ[GỬ(@GÌHHG0"ỮŨ1/ỬMÉGểỔăGỠMỸGỸM@ỰGỶÓỮG0Ử1G@ỬỚ[GỠM#G@Ử7GạỚăGQỌGỰ=[G[ỬƠ@G.@GQX@ỬGỴỮ@ỬG0ỤGỰỮMGQW@ỬÉGfXMG[Ử7(@ỰGỠ6@ỰGQỌGỠ=G[Ử7(@ỰGN@G]1ăGỬ#ÓỠỬG@Ửà@ỰGạ3@ỰGQỖ0GỸ)ỮGQƯGỞOGỠ#@GỠ=G0ỬƯGỶÙ@GỸ{G",@ỰGPỮŨ@G0VỠỬG0";@ỰGỠMỸ”ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾồỬ=GỴỬỎ@GỶ)@G@ỬỖ0GỬỮŨ@G@MăGQ:ỮGạ)ỮGỠNỠGỠỬ5G0"M@ỰG0"ÓỮG0ÓỮGạ3@ỰGỰ$GQ;ỮGồỊGỠỬV@ỬGỶOG0ỬỮỤ1G@Ự1;@GQỮŨ@GạOGQỮỦ1GỴỮŨ@GỰỮM#G0Ử?@ỰG{GQỔăGạỢ@GỠ$@GỰỐ[G@ỬỮỦ1GỴỬ=GỴỬỎ@EGÒ@ỬGỬ7{@ỰGỴỬ?@ỰG@Ử*GQỤ@G]1NG0"W@ỬG0";@ỰGạOGỰỮ)ỮG0ỬỮŨ1GỠMỸGồỊGQỤ@Gạ)ỮG0ỬXG0"7<@ỰÉGoăGạ%@ỰEGỴỬỮGỠNỠGăỤ1G0:G0"Ù@GQ7>ỠGQN[G8@ỰEGạ3@ỰG0";@ỰGỠMỸGỶ)@G@ỬỖ0GỠ5MG0Y@ỬGừ1Ò@ỰGữ"XG ÚGỠ=G@ỬỮỦ1GỞ7)ỠG[ỬN0G0"ỮƯ@GỸÓ@ỬGỸÚÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗnvĂlỗGẠbỗGoâóG-GoóỉvGổóỗoÊ/[Ế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt đất nghèo phải nở hoa, kết trái

Bắt đất nghèo phải nở hoa, kết trái
2015-10-11 06:47:09

(Báo Biên phòng) - Vốn là những nông dân sinh sống ở miền xuôi tỉnh Quảng Trị, nhưng kể từ khi Nhà nước có chính sách di dân đi xây dựng kinh tế mới ở vùng sâu, vùng xa của...

Người chinh phục Trằm Lực

Người chinh phục Trằm Lực
2015-10-08 06:36:42

(QT) - Không chịu khuất phục khó khăn, luôn nuôi ý chí làm giàu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào là bí quyết để anh Trần Ngọc Huynh, đội 2, HTX Phú Hưng, xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng...

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
2015-10-07 06:03:43

(QT) – Về thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hỏi ông Nguyễn Văn Đông ai cũng biết khá tường tận về người cựu chiến binh này. Ông Đông không...

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp
2015-10-07 06:02:51

(QT) - Cà phê chín sớm buộc người dân phải tiến hành thu hoạch, trong khi đó giá cà phê giảm mạnh, doanh nghiệp thì không mặn mà thu mua khiến người trồng cà phê ở huyện Hướng...

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa
2015-10-07 06:01:29

(QT) - Trở lại Gio Hòa, một xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Gio Linh (Quảng Trị), tôi thực sự ngạc nhiên trước những đổi thay trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết