Cập nhật:  GMT+7
ÝằPỸ*ẫ0ĩĩỴỶìJặjẫ<ỶỲyặàkỸjỉ0ỸồặacỸẩảỸ*ằkỗạcỸìằ1Ỹ1cÝ/ằPỲÝìỸ*ẫ0ĩĩỴỶìẰ<0(ỶỲXỊJYỸ-ỸỒfặỸjặcằỸjằ#cỸẩặacỸịkỗájỸ)@kỸjỉ0cằỸồfặỸ*1*Ỹẫd3ặỸjềặỸìằ3bỸồ2ỸĩõỸĩ7*Ỹ&>cỸ*o0Ỹ*1*Ỹ)ặàkỸjỉ0ỸồặacỸjỉacỸ*ễỸĩiỸẩằẽcắỸ&ẹỸịk0Ỹ&@jỸẩẵỸbềjỸ*ằặỸjặáj,ỸjẵcằỸjặájỸẫặacỸịk0cỸìằn*ỸồnỸ*ằdỸịk1ỸjỉẵcằỸ)ặàkỸjỉ0Ỹ(mỸẫ2ỸcằẹỸcằ@j,Ỹ*mcắỸĩõỸằểỸjỉh,ỸắặlìỸ)íỸ*o0Ỹịk#cỸ*ằlcắỸcằ!cỸ(!c,ỸcằặàkỸồnỸ1cỸ)5Ỹ)òh*ỸwẽcắỸ0cỸằkỗạcỸẮặdỸẪặcằỸ)ặàkỸjỉ0Ỹẫ2bỸỉẻ,Ỹ)ò0ỸĩõỸjằ$jỸỉ0Ỹjỉòf*Ỹ1cằỸĩ1cắỸìằ1ìỸẫk$j,Ỹ)òh*Ỹ*ằẳcằỸịkỗàcỸ*1*Ỹ*@ì,Ỹcằ!cỸ(!cỸắằặỸcằ$cỸồ2Ỹ)1cằỸắặ1Ỹ*0d.Ý/ìỲÝj0&ẫ<Ỹĩjỗẫ<ỴỶb0ỉắặc:QìổỸ0kjdỶỲÝjỉỲÝj(ỲÝặbắỸĩỉ*ỴỶ//*.&0dịk0cắjỉặ.ồc/(<ĩẩjdì/c<ộĩ/PỤTP/SÙ(ỠPTTTSỠjPSTỠỠPẫP.ậìắỶỸ/ỲÝ/j(ỲÝ/jỉỲÝjỉỲÝj(ỲÝìỸ*ẫ0ĩĩỴỶìvd(ỗỶỲy3ặỸlỗỸJỉ#cỸyọ*ỸJỉẳỸXcắògặỸ*#bỸắặ@ỗYỸjằ0bỸắặ0Ỹjằõ*ỸằặạcỸẫạcằỸ&7jỸ)êặỸjòhcắỸ*òfìỸj2ặỸĩ4c.Ỹscằ:ỸJ.CÝ/ìỲÝ/j(ỲÝ/jỉỲÝ/j0&ẫ<ỲÝìỸ*ẫ0ĩĩỴỶìvd(ỗỶỲC0bỸjằ0cằỸcặacỸ&ẳỸ%cÝ/ìỲÝìỸ*ẫ0ĩĩỴỶìvd(ỗỶỲỒ2dỸcắ2ỗỸU/PQ/QỠPÙ,Ỹjỉõ*Ỹ&0cỸằẵcằỸĩõỸwẽcắỸ0cỸằkỗạcỸẮặdỸẪặcằỸcằ$cỸ)òh*ỸjặcỸ&1dỸjỏỸwẽcắỸ0cỸổ5ỸẮặdỸvẵcằỸồàỸồặạ*ỸjỉacỸ)â0Ỹ&2cỸồỏ0Ỹổ4ỗỸỉ0ỸồnỸồặạ*ỸcắằặỸẫ2ỸắặájỸcắògặ,Ỹ*òfìỸj2ặỸĩ4c.ỸC3cỸcằ!cỸẫ2Ỹ0cằỸẪ.Ồ.Ẩ.ỸjỉlỸj3ặỸjằẽcỸỔk!cỸB0ặ,Ỹổ5ỸẮặdỸvẵcằỸằ2cằỸcắằàỸổ<ỸẽbỸj3ặỸjằ2cằỸìằêỸyẽcắỸẰ2.Ỹvòf*Ỹ)#kỸổ1*Ỹ)âcằỸc3cỸcằ!cỸ&âỸ)0ỸjằòễcắỸjẳ*ằỸ(dỸ&âỸồ$jỸ*ọcắỸj1*Ỹ)ềcắ,ỸjỉdcắỸ)đỸj$ìỸjỉkcắỸ*ằoỸỗákỸiỸồmcắỸ)#kỸồ2Ỹ&âỸb@jỸPỸĩêỸj2ặỸĩ4cỸắếb:ỸPỸổ<ỸbẽỸjẽỸcằ5cỸằặạkỸĨặỉặkĩ,ỸPỸ)ặạcỸjằd3ặỸ(ặỸ)ềcắỸ*mcắỸPỸ1dỸẩằd1*Ỹ&acỸjỉdcắỸ*đỸẩằd4cắỸRỸjỉặạkỸ)ếcắ.ỸB9*Ỹ(mỸồnỸ1cỸổ4ỗỸỉ0Ỹồ2dỸjằgặỸ)ặảbỸ*kêặỸc6bỸồfặỸcằặàkỸ&ềcỸ&àỸ*ẽcắỸồặạ*ỸcằòcắỸĩ0kỸẩằặỸcằ$cỸ)òh*ỸjặcỸ&1dỸjỏỸwẽcắỸ0cỸổ5ỸẮặdỸvẵcằ,Ỹ*ằấỸằkỗỸyềặỸw4cằỸĩ1jỸ)ặàkỸjỉ0ỸjềặỸìằ3bỸồàỸằẵcằỸĩõỸ-ỸẩặcằỸjáỸ-Ỹb0ỸjlỗỸ)5ỸẩâìỸjằgặỸ&1dỸ*1dỸẫacỸv0cỸ*ằấỸằkỗỸwẽcắỸ0cỸằkỗạc,Ỹ)ếcắỸjằgặỸìằ!cỸ*ẽcắỸ*1cỸ&ề,Ỹ*ằặácỸĩầỸẩằ%cỸjỉòễcắỸồàỸ)â0Ỹ&2c,ỸjặáìỸ*$cỸằặạcỸjỉògcắỸ)ảỸjằõ*ỸằặạcỸ*ẽcắỸj1*Ỹ)ặàkỸjỉ0ỸồfặỸbn*ỸjặakỸĩfbỸjỉkỗỸjẵbỸằkcắỸjằoỸ*o0ỸồnỸ1c.Ý/ìỲÝìỸ*ẫ0ĩĩỴỶìvd(ỗỶỲĨ0kỸẩằặỸjặáìỸ*$cỸồ2Ỹjằõ*ỸằặạcỸ*ẽcắỸj1*Ỹẩằ1bỸcắằặạbỸằặạcỸjỉògcắ,Ỹ*1*Ỹ)ặàkỸjỉ0ỸồặacỸ&òf*Ỹ)#kỸcằ$cỸ)âcằ,Ỹ*đỸẩằ4Ỹc6cắỸ)!ỗỸẫ2ỸbềjỸồnỸ1cỸắặájỸcắògặ,Ỹ*òfìỸj2ặỸĩ4cỸồ2Ỹổ4ỗỸỉ0Ỹồ2dỸ)abỸjêặ.ỸCằòcắỸịk0Ỹ*ẽcắỸj1*Ỹổ1*ỸbặcằỸcằ!cỸjằ!cỸồ2Ỹ*1*ỸbêặỸịk0cỸằạỸ*o0Ỹ&âỸằ3ặ,Ỹ*1*Ỹ)ặàkỸjỉ0ỸồặacỸẩằẽcắỸjằkỸjằ$ìỸ)òh*ỸjằẽcắỸjặcỸc2dỸ*đỸẫặacỸịk0cỸìằn*ỸồnỸ*ẽcắỸj1*Ỹ)ặàkỸjỉ0Ỹjằì.ỸJkỗỸcằặac,Ỹc0bỸịk!cỸcằ!cỸcđặỸjỉacỸồ2ỸcắògặỸjằ0cằỸcặacỸb2Ỹc3cỸcằ!cỸ*ằiỸồàỸcằ2Ỹồ2dỸjêặỸcắ2ỗỸT/PQ/QỠPÙỸ*đỸìằ4ặỸẫ2ỸbềjỸcắògặỸằ0ỗỸẩằẽcắ,Ỹ)đỸ*ằẳcằỸẫ2ỸcljỸjằ7jỸ*o0ỸồnỸ1c.Ý/ìỲÝìỸ*ẫ0ĩĩỴỶìvd(ỗỶỲyácỸjằgặỸ)ặảbỸjỉac,Ỹịk0Ỹịk1ỸjỉẵcằỸ)ặàkỸjỉâỸj3ặỸ&ạcằỸồặạc,Ỹc3cỸcằ!cỸ)5ỸjấcằỸj1dỸồ2Ỹ*kcắỸ*@ìỸ*ằdỸ*1*Ỹ)ặàkỸjỉ0ỸồặacỸjằabỸcằặàkỸjằẽcắỸjặcỸịkơỸắặ1Ỹẩằ1*.ỸẨájỸằhìỸ*1*ỸcắkếcỸjằẽcắỸjặcỸjằkỸjằ$ìỸ)òh*,Ỹ*1*Ỹ)ặàkỸjỉ0ỸồặacỸ*đỸ)oỸ*ễỸĩiỸ)ảỸẩằ`cắỸ)âcằỸc0bỸjằ0cằỸcặacỸb2Ỹc3cỸcằ!cỸ*ằiỸ)ặỸjỏỸịk1cỸắ0b<Ỹồ2Ỹc0bỸjằ0cằỸcặacỸb2Ỹc3cỸcằ!cỸ*ằiỸồàỸcằ2Ỹồ2dỸjêặỸcắ2ỗỸT/PQ/QỠPỤỸẫ2ỸbềjỸcắògặ.ỸJằ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân
2019-12-28 06:47:20

(QT) - Từ khi đảo Cồn Cỏ được dân sự hóa, huyện đảo Cồn Cỏ xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển kinh tế với đi đôi thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn...

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã
2019-12-28 06:40:20

(QT) - Việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một trong những chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm...

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô
2019-12-27 12:29:42

(Chinhphu.vn) – Ba trong số những thành tựu nổi bật nhất của tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 là tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và xuất nhập khẩu. Đáng lưu ý, những chỉ...

Về An Tiêm hôm nay

Về An Tiêm hôm nay
2019-12-27 05:35:31

(QT) - Ngay từ những năm 1924- 1925, khi chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo, một nhóm thanh niên ưu tú của thôn An Tiêm, xã Triệu Thành (Triệu Phong) như Trần Ngung, Đoàn Lân, Lê...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết