Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7knnEg+G7nDLDqkDhu5zhu7jGrzXhu5zhu4cuw5Lhu5xAPuG7qjPhu5zhuqk2QOG7nOG7h+G7puG7nDRYNDzhu5xAw5k14buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSThu5w0Plg04bucI1g04buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4buSw5XhuqbhuqrDlOG7nC3hu5zhu4bhurF74buc4bqpw6rhu5zhuqdiw5k04buc4bqrWDPhu5xAZcOZ4buc4bqqPl3hu5xlZsOS4buc4bun4bubecahw5Lhu5xC4buVecah4buc4bqrPl3hu5zhu4Xhu6jhu5zhu4fhu6bhu5zhuqjhurXhu5xG4buc4bqrO8OS4bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu57hu57DkuG7nOG6quG6rWI0POG7nOG6q1gz4bucRuG7nOG6qzvhu5zDleG6quG6qkbhuqrDlOG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4bucPuG6ueG6sTQ84buc4bqr4bqxe+G7nDPEkUDhu5zhuqt7OmLhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nDE+4bukM8OS4bucQD7hu4HDmeG7nOG7uC40PuG7nOG7h+G7puG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nEDhu6RA4bucI11APuG7nOG7h8SR4bucZuG7nOG6qzvDkuG7nDE+w6A0POG7nEA+O+G7nOG7h+G7puG7nDF7ITPhu5zhuqk14buk4bqr4bucI11APuG7nOG6qeG6sTPhu5wxPsOhNDzhu5w9IeG7nCNdQD7hu5wy4bqxNOG7nOG7hcavZuG7nOG6rcOZw5Lhu5w8e8avM+G7nD07NOG7nDPhurtA4buc4bqrPlnhuqXhu5w0Plnhuqvhu5zhuqvDreG7nDIu4bucM+G7sEDhu5zhu4fhu6bhu5xAPjvhuqvhu5wjNeG7nCNdQD7hu5zhu7guND7hu5w8WGbhu5zhuq3DmcOS4bucI2Jm4buc4bqr4bqtW+G7nOG7h+G7puG7nDRYNDzhu5xAw5k14bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucPjXFqOG6q+G7nD3huqM0POG7nEBlw5nhu5xA4bukQOG7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhuqvhuq1bND7hu5wzxJFA4buc4bqrezpi4bucZuG7nOG6qzvhu5zhuqdiw6BA4bucPHvDmeG7jOG7nOG6quG6rXshNOG7nDE+w5l74bucMTvhu5w+NcWoQD7hu5w94buo4bucPSzhu5zhuq3DmcOS4bucdj41w5nhu5x2eyEz4buc4bqpNeG7pOG6q+G7nCNdQD7hu5zhu7guND7hu5xAZcOZ4buc4bqq4bqqRuG6quG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4bucPeG7qOG7nEA+ZeG7nD3huqM0POG7nDF7ITPhu5zhuqk14buk4bqr4buc4bqrw6Dhuqvhu5xA4bukQOG7nOG7uC40PuG7nOG6q+G6rWJmLDThu5w0PnsoM+G7nDxYZuG7nCNdQD7DkuG7nOG6pT7DoHvhu5w+4bqz4bql4buc4bqrw6Dhuqvhu5zhu4fhurF74bucQOG7pEDhu5zhu7jDmTTDkuG7nDQ84bumND7hu5zhuqt9QD7hu5xAw6pA4bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4buc4buHJEDhuqvhuq/hu5zhuqvhuq1iZiw04buc4bu4LjQ+4bucNDo04buc4bqr4bqtOjThu5w9XcOZ4buc4bu44bumNOG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4bucMT7DoTQ84bucPD574bucND7hu7I04bucQMOZ4buc4bqpw6Dhuqvhu5zhu4ViWeG6q+G7nD5iZjvhuqvhu5w04bumNeG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG6q1s0PuG7nD5bND7hu5wjXUA+4buc4bqpw6Dhuqvhu5zhu4ViWeG6q+G7nD5iZjvhuqvhu5w94buo4buc4bu4ZDQ84buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG7h+G7puG7nCN7KDThu5zhu7h7OzThu5zhuqU+4bq7QOG7nOG6q8Wo4bql4buc4bq14bucM+G6o+G6q+G7nOG6qcOg4bucPV3DmeG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG6qyI0PuG7jOG7nOG7lTo04bucQMWoND7hu5w9NsOS4bucdj41w5nhu5x2eyEz4buc4bqpNeG7pOG6q+G7nCNdQD7hu5zhu7guND7hu5w94buo4bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqrw5Lhu5zhu4Xhur/hu5wyZ+G7nOG6q8Og4bqr4bucM+G6o+G6q+G7nOG6qcOg4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5w+4bqz4bql4buc4bqpw6Dhuqvhu5zhuqU+4buk4bqr4buc4bu4w5k0w5Phu5zhuqvDo+G7nEA+4bq7QOG7nOG6q+G6rWJmLDThu5zhuqs+w6E0POG7nOG7hyzhu5zhuqU+NzQ8w5Lhu5xAPsOgNDzhu5zhu7guND7hu5zhuqt7OmLhu5xAPsavZuG7nEBZ4bql4buc4buH4bum4bucQGMz4buc4buLL+G7p+G7nnnhu57hu4zhu4zhu4zhu5w8NuG6peG7nOG6pT7DnTThu5zDozThu5w9XTQ+4buc4bqrWzQ+4bucPls0PuG7nCNdQD7hu5zhu7guND7hu5zhuqvFqHvhu5w9XcOZ4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buM4buc4bqqPsOqQOG7nD57LjThu5zhuqdixq804bucMmfhu5zhu4fhu6bhu5w9eyxi4buc4bqr4bqtXeG7nEDhu6RA4buc4bu4LjQ+4buc4buF4buo4bucPuG6o3vhu5zhuqvFqHvhu5w+4bqj4bucPHvDmeG7nD1bND7DkuG7nEDhu6RA4buc4bqrPsOdZuG7nOG6qz5iw6BA4bucQGXDmeG7nOG6q+G6rWI0POG7nOG6q1gz4bucPeG7qOG7nOG6q3s7NOG7nD7hu6Y0PuG7nOG7nuG7jOG7oFFU4bucMuG6ueG6s+G6q+G7nDE+4bukM+G7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5wyw5k1w5Lhu5zhuqtYM+G7nOG6qz7DnTThu5zhuqU+WDThu5wyey7huqvDkuG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5w94bqjNDzhu5wxezQ+w5Lhu5wjw5nhu5wyeyhiw5Lhu5zhu6fFqeG7hi/hu4vFqcah4bqow5Lhu5wxPuG7pDPhu5zhu57hu4zhu57hu6Lhu6Lhu5wy4bq54bqz4bqr4bucNDzhurnhurd74bucM+G7sEDhu5xA4bukQOG7nOG7uC40PuG7nOG7hyzhu5wz4buw4bqr4buM4buQ4bqrw5nhu7gyJOG7nOG6qeG6q2YyJMSo4buaM8OZ4bqtPHs0T+G7oOG6peG7heG7nMOZYuG6qzXhu5rhu5Lhu5Dhuqvhuq3hu5Lhu5Dhuqsj4buS4buQezM84buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9A4buM4bu4w5k14bqnYsOZNDzhuqvhuq174buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7nuG7nlBQL1FVI1Hhu6JU4bugUVBS4bqrUVLDmlHhu6Ay4bue4buMMOG6pTzhu5rhu5wv4buS4buQL+G6qyPhu5Lhu5Av4bqr4bqt4buS4buQ4bqr4bqt4buS4buQ4bqrI+G7kuG7kOG6peG7kuG6qHs6YuG7nFgz4bucQD7hu7Q04bucPTXhu6Q04buc4bu4LjQ+4buc4bq14buc4bqq4bqtYjQ84buc4bqrWDPhu5xG4buc4bqrO+G7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4buM4buQL+G6peG7kuG7kC/huqsj4buS4buQL+G6q+G6reG7kuG7kC/huqvDmeG7uDIk4buS4bub4buuQOG7nOG7uHsu4bqrw5Lhu5zhuqvhuq1iNDzhu5zhuqtYM+G7nD3hu6jhu5zhuqU+4buk4bqr4bucPnsuNOG7nFLhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nD7hurPhuqXhu5wz4buwQOG7nDLDmTXhu5wz4bqxe8OS4bucPHtj4bql4buc4bug4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nOG6pT41NDzhu5xAw6nhu5zDozThu5w9XTQ+4buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSTDkuG7nDE+w6E0POG7nD0h4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nEDhu6RA4buc4bu4LjQ+4buc4buF4buo4bucPuG6o3vhu5zhu7g54bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3hu4zhu5zhu5Xhu6w0POG7nDQ+4buBNDzhu5xAw6Dhu5w84buwNDzhu5w8NuG6peG7nOG6qeG6u0Dhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nDQ+4buyNOG7nOG6qz7hurtA4bucQGXDmeG7nEDhuqM0POG7nD3huqE0POG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG6pT43NDzDkuG7nEA+w6A0POG7nCNdQD7hu5zhu7guND7DkuG7nHY+NcOZ4buc4bqq4bqtYmYsNOG7nOG6qz7DoTQ8LTx74bukNeG7nCPEkUDhu5zhuqnhurtA4bucMT45JOG7nD3hu6jhu5zhuqU+w6B74bucPuG6s+G6peG7nOG7h+G6sXvhu5xA4bukQOG7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhuqvhuq1bND7hu5zhuqvDo+G7nEA+4bq7QOG7nOG6q+G6rWJmLDThu5zhuqs+w6E0POG7nDLhurli4bucPeG6ozQ84buc4buHLOG7nMOZNOG7nOG6qzXhu6Y04buc4buHLuG7nOG6qXs0PuG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M+G7nMOV4buL4bqq4buG4bqo4bqq4bqkw5TDkuG7nOG6q3s6M+G7nEA+ZTQ84bucM+G6teG7nOG6reG6ozQ8w5Lhu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzDkuG7nCPDquG7nOG6pT43NDzhu5zhu7guND7hu5wyw5k14buc4buH4bum4buc4bunxanhu4Yv4buLxanGoeG6qOG7nEBkNDzhu5xAPn00PuG7nOG6qeG7pEA+4buc4bu4xq814bucPnshM+G7nGbhu5zhuqs74oCm4buc4buVOjThu5xAxag0PuG7nD02w5Lhu5x2PjXDmeG7nEbhu5zhuqs74bucQMOhNDzhu5xA4bqjNDzhu5zhuqs+4bq54bq3NDzhu5zhu4ViZjo04bucMXshM+G7nOG6q+G6rcOZw5Lhu5w9w6E04bucPcOgQOG7nEA+ZeG7nEDhu6RA4bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nOG6qcavNOG7nOG7hWJZ4bqr4bucQMOhNDzhu5w0PD57LuG6pS3huqt7IWLhu5zhuqs+ZeG7nEDDoTQ84bucNDw+ey7huqXhu5zhuqvhuq06NOG7nD1dw5nhu5zhu7jhu6Y04buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5zhu4cu4buc4bqpezQ+4bucw5k04buc4bqrNeG7pjThu5wyw5k14bucPeG6ozQ8w5Phu5xAPiLhu5w9xag14buc4bqr4bqtxagz4bucZuG7nOG6qzvhu5xA4bukQOG7nOG6pT7hurnhurc0PMOS4buc4buF4buo4buc4buH4buyNOG7nD3huqM0POG7nDQ84bq54bq3e+G7nCNYNOG7nOG7hVhm4bucI8OqNDzhu5zhu4fhu6bhu5zhuqnhur/DmeG7nEA+4buBw5nhu5xA4bukQOG7nEDDoTQ84buc4bqr4bqtWzQ+4buc4buHLuG7nOG6qXs0PsOS4bucPuG6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5zhu4Xhur/hu5wyZ+G7nOG6pT5YNMOS4bucNOG6ueG6sUDDkuG7nOG6reG7pEDhu5w+4bqz4bql4buc4buHLuG7nOG6qXs0PsOS4buc4buFWGbhu5wjw6o0POG7nD7DoOG7nOG7hX3hu5zhuqvDquG7nD41xah74buc4buH4bum4buc4bqp4bq/4bucI8SRNDzhu5w0PGLhuqE04bucNOG6ueG6sUDhu5zhuqnFqEA+4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqpezQ+4bucPjXFqOG6q+G7nD7hu6Y0POG7nDQ84bumZsOT4buc4bqrw6Phu5xAPuG6u0Dhu5xAPjXhu5w+OEDhu5zhuql7ND7hu5xR4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqt7IWLhu5w+OEDhu5zhuqljQOG7nDN7LjQ84buc4bu44busNDzhu5w04bq54bqxQOG7nMO5MmI14bqt4buc4buH4bum4bucMT7hu6Qz4buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSThu5xAZcOZ4bucPjhA4buc4bqpezQ+4buc4bqlPsOj4buc4bqrPsOhNDzhu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buM4buceTw14bume+G7nOG6rcOZw5Lhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bqr4bqtWzQ+4buc4bqlPjc0PMOS4bucQD7DoDQ84buc4bqrPns7YuG7nOG7h3vhu5xAPlnhuqvhu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzhu5wjNeG7nOG6q+G6rWI0POG7nOG6q1gz4buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5w94buo4bucPcWo4bqr4bucMTvhuqvhu5zhuqdixq/hu5zDmsOaS+G7nOG6q+G6rSbhu5wkM+G7nOG6q+G6veG7nFMtUFPhu5zhuqs+4bukNDzhu5zhuqtiw6N74buc4buH4bum4buc4bue4bui4buiS+G7nOG6pT7EkeG7nDThu4Hhu5zhuqnDmWLhu5zhuql7ND7hu5xANTThu5zhuqvhuq01NDzhu5zhu4c3NDzhu5wz4bqj4bqr4buc4bqrPuG7pDQ84bucQGXDmeG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4bucPeG6ueG6s0Dhu5xiw6A0POG7nOG7h3vhuqvDmTN7NOG7nOG7i+G7jOG7nOG6quG6rTU0POG7nOG6qj7hu6Q0POG7nOG7p+G7pjQ+4bucPeG6ozQ84buc4buHW+G7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nOG7hy7hu5zhuql7ND7hu5zDmTThu5zhuqs14bumNOG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M8OS4bucdj41w5nhu5zhu4s04buc4bqrNeG7pjThu5zhu4cu4buc4bqpezQ+4buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4bucQGXDmeG7nOG6q+G6rWI0POG7nOG6q1gz4bucPeG7qOG7nOG6pT7DoHvhu5w+4bqz4bql4buc4buH4bqxe+G7nOG6pD43NDzhu5xG4buc4bqrO+G7nOG6qz5d4buc4buF4buo4bucMXshM+G7nOG6q+G6rcOZ4buc4bqrWzQ+4bucPls0PuG7nOG7hy7hu5zhuql7ND7hu5zhuqvFqHvhu5xA4bukQOG7nEDhuq/hu5zhuqnhurXhu5zhuqnGrzThu5zhu4ViWeG6q8OS4bucQD474buc4bu4ezs04buc4buH4bum4bucMXs0PuG7nCM1w5k0PuG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M8OS4buc4bqrYmY6NOG7nOG6q+G6rWJmLDThu5zhu4cs4bucMuG6s3vhu5x9QD7hu5xAZcOZ4bucQOG7pEDhu5w+4bumND7hu5zhu4d74bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nOG7i+G6quG7huG6qOG6quG6pOG7jOG7nOG6quG6veG7nD3DnWLhu5w04buqM+G7nD07NOG7nDTDmWbDkuG7nHY+NcOZ4buc4buLNOG7nOG6qzXhu6Y04buc4buHLuG7nOG6qXs0PuG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M+G7nOG6p2LGrzThu5wyZ+G7nOG7oFHhu6Lhu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qzw5Lhu5zhuqt7OzThu5w+4bumND7hu5wxeyEz4buc4bqr4bqtw5nhu5zhu57hu55V4bucQOG6r+G7nOG6qeG6tcOS4buc4buF4bq/4bucMmfhu5xQUeG7nEDhuq/hu5zhuqnhurXhu5zhu4d74buc4bqlPsWoM8OS4buc4bqr4bqtNTQ84bucPTbhu5w0PuG7sEDhu5w0PuG6teG7nEDGrzQ+4bucQOG7pDXhu5zhu55U4bucQOG6r+G7nOG6qeG6tcOS4buc4bqrezpi4bucPmVm4bucQOG7pEDhu5zhuqnGrzThu5zhuqU+4bu0M+G7nOG7uOG7pDQ+4bucMSo14buc4buH4bum4bucNOG6ueG6sUDhu5w8e8ave+G7nDE+4buk4bqr4bucMT7DoTQ84bucPcWo4bqr4buc4bqrezpi4bucQD5i4bu0NOG7nOG7i+G6quG7huG6qOG6quG6pOG7nOG6teG7nOG7oOG7nEDhuq/hu5zhuqnhurXDkuG7nD1bND7hu5xAPiLhu5zhu57hu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buc4buHe+G7nOG6pT7FqDPDkuG7nEBZ4bql4bucPHtZZuG7nEA+4bq7NDzhu5w0PuG7sjThu5w9ZeG7nD17LGLhu5wxey404buc4buL4bqq4buG4bqo4bqq4bqk4bucPcOge+G7nOG7h+G6sXvhu5xR4bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7jOG7jOG7jOG7nOG6qj7DqkDhu5w+ey404bucM8SRQOG7nOG6q3s6YuG7nCNiZuG7nOG6q+G6rVvhu5zhu4fhu6bhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nEA+4buqM+G7nOG6qTZA4buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSThu5zhuql7ND7hu5zhuqnGrzTDkuG7nOG6q+G7qjQ84bucQOG6ueG6tzQ84buc4bqnYsavNOG7nDJn4buc4bqrPsOZe+G7nOG6qcavNMOS4bucMT7DoTQ84bucPSHhu5zhuqvhur/hu5zhu4c1NDzhu5wzKuG7nDJ7OjThu5zhuqdiw5k04bucPTs04buc4bqrPsOZe+G7nDQ8PiU0w5Lhu5w8e8avM+G7nOG6q8Ot4bucMi7hu5zhuqvhur/hu5zhu4c1NDzhu5zhuqvhuq0m4buc4bqp4bqv4buc4bqpezQ+4buc4buH4bum4buc4bqr4bqtJuG7nCPhurnhurF74buc4bue4buc4bqrYsOje8OS4bucPHvGrzPhu5zhuqvDreG7nDIu4buc4bqpYmbhu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzhu5zDleG6qMahxqHDlOG7nOG6q+G6rSbhu5wkM+G7nCPhurnhurF74bucUuG7nOG6q2LDo3vhu5zhuqvhur3hu5zhu54t4buew5JSS+G7nOG6qTXhu5zhu4fhurF74bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu57hu6Lhu4zhu5zhuqrhuq01NDzhu5w0PuG7gTQ84buc4bqrPuG7pDQ84bucPcOdYuG7nDThu6oz4buc4bug4bui4bue4buew5Lhu5zhuqrhuqpG4bqq4buc4bqrPl3hu5zhu4Xhu6jhu5zhuqZixq80POG7nOG6quG6rV3hu5zhuqdixq804bucMmfhu5xQ4buew5rhu5zhuqU+xJHhu5w04buB4bucQDbhu5zhuqs+w5l7w5Lhu5zhuqt7OzThu5w+4bumND7hu5zhu57hu4zhu55V4bui4bucMsOdNOG7nDE+4bukM+G7nOG6qz7DmXvhu4zhu5zhuqo+JDXhu5zhuqs+w6A0POG7nDE6w5Lhu5zhuqnDoOG7nDLDnTThu5wxPuG7pDPhu5zhuqs+w5l74buc4bqr4bqtYjQ84buc4bu4WzQ+4bucPcOge+G7nOG7h+G6sXvhu5wzxIN74buc4bqlPsSR4bucNOG7geG7nEA24buc4bqrPsOZe+G7nOG6teG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nDThu6Zm4bucMuG7puG7nFLDklVQ4bucMsOdNOG7nOG7h+G7puG7nD3hu6jhu5xANuG7nOG7nsOa4buiL+G7nsOa4bui4buc4bu44bum4bucMyrhu5w94buo4buc4bqpezQ+4bucQDU04bucPeG6ueG6s0Dhu5wxPuG7pDPhu5zhuqs+w5l74buc4bqr4bqtOjThu5xQ4bucMsOdNMOS4buc4buew5rhu6Iv4buew5rhu6Lhu5zhu7jhu6bhu5wzKuG7nOG6qXs0PuG7nEA1NOG7nOG6q8Woe+G7nEDhuq/hu5zhuqnhurXhu5xm4buc4bqrO+G7nOG7h+G7puG7nOG7nsOa4buiL+G7nsOa4bui4buc4bu44bum4bucMyrhu5w94bq54bqzQOG7nEDhu6Q04buc4bu44bqj4bucZuG7nOG6qzvhu5xAPuG7qjPhu5zhuqk2QOG7nOG6qcOZYuG7nOG6qXs0PuG7nD1l4buc4bug4bucMsOdNOG7jOG7nOG6quG7qjQ84bucQOG6ueG6tzQ84buc4bqlPjc0PMOS4bucQD7DoDQ84buc4bqoxqHGoeG7nOG6q+G6rSbhu5wkM8OS4buc4bqr4bqtYjQ84buc4bqrWDPhu5zhuqs+4bq54bq3NDzhu5zhu4ViZjo04buc4bqr4bqtYmYsNOG7nOG6qz7DoTQ8LTx74bukNeG7nCPEkUDhu5zhuqnhurtA4bucMT45JMOS4buc4bqr4bq54buc4buHWTThu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzhu5zhuqvFqHvhu5w+4bqj4bucPHvDmeG7nD1bND7DkuG7nOG7hVhm4bucI8OqNDzhu5wzw6Hhu5w+WzQ+4bucQD474buc4bu4ezs04buc4bqp4buBw5nhu5w94buyYuG7nDThu6Y0PuG7nOG7h+G7puG7nOG6q+G6rVs0PuG7nCN7KDThu5zhuqs+4bq7QOG7nOG7qjThu5xAPjXhu5xA4bukQOG7nOG7uOG7puG7nDMq4bucQDbhu5xANTThu5wj4bq54bqxe+G7nFLhu5zhuqtiw6N74bucPSHhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nDQ+4buyNOG7nOG6qz7hurtA4buc4buH4bum4buc4bqrPsOZZuG7nD3Do3vhu5w+4bumND7hu5zhu4d74buc4bqrPsOqQOG7nD7hu6Y0PuG7nCN7ND7hu5wj4bq5w6I0POG7nOG6qz4kNeG7nD7hurnhurE0POG7nEA24bucMuG6s3vhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqU+NzQ8w5Lhu5xAPsOgNDzhu5zhuqjGocah4buc4bqr4bqtJuG7nCQz4buM4buc4buG4bumNeG7nDQ84bumZuG7nOG7hnvhu5xAPlnhuqvhu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzhu5zhu54vU8OS4buc4bqr4bqtYjQ84buc4bqrWDPhu5zhuqvDo+G7nEA+4bq7QOG7nOG6qz4kNeG7nCNhe+G7nEBYNOG7nDThu640PMOS4bucQD57LGLhu5xAw5k14bucQGXDmeG7nFTDmlMvVMOaU+G7nOG6q+G6rSbhu5wkM+G7nCPhurnhurF74buc4bug4buc4bqrYsOje8OS4bucPeG7qOG7nOG7heG7pEDhu5w9XTQ+4bucUFDhu5zhuqvhuq0m4buc4bqoxqHGoeG7nEBYNOG7nDThu640POG7nOG6qz4kNeG7nOG6q2LDo3vDkuG7nDx74bqxe+G7nMOVUcOS4bueS8OUw5Lhu5zhuqjGocah4bucQD57LGLhu5xAw5k14buc4bqrPiQ14buc4bqrYsOje+G7nDLhu6bhu5xS4bui4buc4bqr4bqtJuG7nMOVU8OS4bugVUvDlOG7nOG7h+G7puG7nOG7nlNSL+G7nuG7jMOaU1Dhu5zhuqvhuq0m4bucJDPhu5wj4bq54bqxe+G7nFLhu5zhuqtiw6N74buc4bqoxqHGoeG7nEBYNOG7nDThu640POG7nOG6qz4kNeG7nOG6q2LDo3vhu5zDlVXDklFLw5TDkuG7nOG7nsOa4bugL+G7nuG7jMOaU1Dhu5zhuqvhuq0m4bucJDPhu5wj4bq54bqxe+G7nFLhu5zhuqtiw6N74buc4bqoxqHGoeG7nEA+eyxi4bucQMOZNeG7nOG6qz4kNeG7nOG6q2LDo3vhu5zDlcOaw5JUVUvDlOG7jOG7nHjhuqPhuqvhu5zhuqvhuq01NDzhu5w0PuG7gTQ84bucM8SRQOG7nOG6q3s6YuG7nD3hurnhurNA4buc4bqq4bqqRuG6quG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4bucQD5j4buc4bqr4bqtODQ84buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5zhu4fhurF74bucPnsuYuG7nOG6p2LGr+G7nDQ84bumZuG7nEDhu6Y0POG7nEDDmTXhu5wy4bum4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5xAPlnhuqvhu5wy4bq54bqzNDzhu5xA4bukQOG7nCNdQD7hu5zhu4fEkeG7nGbhu5zhuqs7w5Lhu5zhuqs+w6pA4bucPnsuNOG7nD3FqOG6q+G7nOG7h+G7puG7nOG7h+G6ueG6s+G6q+G7nEDhu6RA4bucQD4i4buc4bqrezpi4bucMTvhu5w+NcWoQD7hu5xAw6k0POG7nDQ+4bq54bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nEDDoTQ84buc4bu44busNDzhu5zhuqvhuq01NDzhu5wxPuG7pDPDkuG7nEA+4buBw5nhu5zhu7guND7DkuG7nOG6q+G7qjQ84bucQOG6ueG6tzQ84bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3hu5zhuqs+JDXhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhuqU+4buk4bql4bucZuG7nD44QOG7nEDDo+G7nOG6q+G6rWJmLDThu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+xJFA4bucPuG6oXvhu5xAPuG6u0Dhu5w04buqNDzhu4zhu5zhu5s7NOG7nD474bqr4bucNDzhu6Zm4bucUOG7oi9TL+G7oOG7ouG7nuG7nsOS4bucQOG7pEDhu5xmw5Lhu5zhu7jhu6RA4buc4bqpIOG7nEBlw5nhu5zhuqvhuq1iNDzhu5zhuqtYM+G7nD3hu6jhu5zhuqt7OzThu5w+4bumND7hu5zhu55Q4buMUcOaU+G7nDLDnTThu5wxPuG7pDPhu5zhu7guND7DkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nD024bucQDbhu5xU4buM4bueU1Xhu5wy4bq54bqz4bqr4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nOG7uMavNeG7nD57ITPhu5xm4buc4bqrO+G7nOG7h+G7puG7nOG7oOG7oMOa4buc4bqr4bqtJuG7nCQz4bucI+G6ueG6sXvhu5xT4buc4bqrYsOje8OS4bucUOG7oOG7ouG7nDLDnTThu5wxPuG7pDPhu5zhu7guND7hu5zhu7jhu6w0POG7nGbhu5w+OEDhu5xAw6Phu5zhuqvhuq1iZiw0w5Lhu5zhu6Dhu55T4bucMsOdNOG7nDE+4bukM+G7nDQ8NcWoe+G7nOG7h3suNOG7nOG7h+G7puG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4bucw5pTU+G7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5w04bqje+G7nOG6q+G6rWPDkuG7nDQ8NcWoe+G7nOG6q+G6rWPhu4zhu5zhurThu5wyIDQ+4buc4buHw6pA4bucNOG7pmbDkuG7nOG6q+G6rWI0POG7nOG6q1gz4bucPeG7qOG7nOG6qz7DqkDhu5w+ey404bucUuG7jFVUVeG7nOG6q3s6YuG7nOG7uMavNOG7nOG7hSXhuqvhu5w0PD57LjPhu5zhuql7ND7hu5w+NsOZw5Lhu5zhu4d74buc4bqpezQ+4buc4buH4bum4bucPmJmO+G6q+G7nD44QMOS4bucUOG7jOG7nuG7oFLhu5wyw5004bucQD7hu7Q04bucPTXhu6Q04bucPls0PuG7nMavND7hu5zhu7jhu6w0POG7nOG6qXs6YuG7nFgz4buc4buH4bum4bucQD7EkeG6peG7nOG7hC3huqdiw5k0PMOS4buc4bugUVPhu5wyw5004buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5zhuqs+ZeG7nOG6qz5i4buy4bqr4buc4buH4bum4buc4bqlPuG7tmLhu5zhuqs+YuG7suG6q+G7jOG7nOG6qj7DqkDhu5w+ey404buc4bqnYmbhu5zhuqvhu7BA4buc4bq7NDzhu5zhu4Xhur/hu5xAZcOZ4bucNDzhu6Y0PuG7nGbhu5zhuqs7w5Lhu5xA4bukNOG7nOG7uOG6o8OS4bucND5YNOG7nOG7h3s6NOG7nEBlw5nhu5zhuqvhuq1iNDzhu5zhuqtYM+G7nDR7LDPhu5w04bq1w5Lhu5zhuqs+WDThu5zhuqs+ey40w5Lhu5xAPmLhu5w94bukNeG7nOG7h+G6sXvhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu7guND7DkuG7nD3huqE0POG7nOG6qz7hurd74buc4bqr4buqNDzhu5xA4bq54bq3NDzhu5zhuqvhurnhu5zhu4dZNOG7nOG7h+G7puG7nOG7uMavNeG7nD3GrzPhu5xAw6E0POG7nOG7uOG7rDQ84buc4bqr4bqtNTQ84bucMT7hu6Qzw5Lhu5xAPuG7gcOZ4buc4bu4LjQ+w5Lhu5xAPlnhuqXhu5w+4bumND7hu5w9w51m4bucPWXhu5xA4bukQOG7nOG6p2Jm4bucQD474bucQD5iZjo04bucM8OhNMOS4buc4bqnYmbhu5zhuqvhuq1bND7hu5wxw6zhu5zhuqs+YuG7suG6q8OS4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5xAPlnhuqvhu5wy4bq54bqzNDzhu5xAPuG7tDThu5w9NeG7pDThu5zhu4fhu6bhu5w9eyxi4buc4bqr4bqtXcOS4bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucI11APuG7nOG7h8SR4bucZuG7nOG6qzvDkuG7nCNdQD7hu5zhu4fEkeG7nEA+4buqM+G7nOG6qTZA4buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSThu5w9IeG7nD3hu6ThuqXhu5zhurs0POG7nGY6YuG7nEDDnWLhu5xAZcOZ4bucNDzhurnhurd74buc4bu4LjQ+4buM4buc4bqqYmbhu5w0Pns6NMOS4bucMT424bucMT7hu6o04bucPnsuNOG7nDTDmWbhu5xAZcOZ4buc4bqq4bqqRuG6quG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4bucMuG7puG7nD3huq804buc4buHXeG7nDQ+OcOS4bucPeG6ueG6s0Dhu5w9w51i4buc4bqr4bq54bucNDxi4bqhNOG7nDLDqkDhu5zhuqs+WeG6pcOS4bucQDbhu5wxezQ+4buc4bqlPn3hu5w+NcWo4bqr4bucPeG6ozQ84bucPsWoNOG7nD4q4bqlw5Lhu5w0PGLhuqE04buc4bqrPmLhu5x94bqr4bucI+G7tjThu5w9OzThu5xAPuG6ucOZ4buc4bqr4bqteyE04bucMT7DmXvhu5w+O+G6q+G7nEDhu6RA4bucI11APuG7nOG7h8SR4bucZuG7nOG6qzvhu5zhuqs+JDXhu5wjw5k0PuG7nDPEkUDhu5wxw6zhu5zhuqs+YuG7suG6q+G7nOG6q2JmOzThu5w+YmYuNMOS4bucMuG6ueG6szQ84bucI11APuG7nOG7h8SR4bucPcWo4bqr4bucQDc04buc4bqrPlnhuqXDkuG7nDQ+WeG6q+G7nDLhu6bhu5xA4bukQOG7nCNdQD7hu5zhu4fEkeG7nDE+4bukM8OS4bucQD7hu4HDmeG7nOG7uC40PuG7nEA+YmY6NOG7nDE+NcOZ4oCm4buceT7hu4E0POG7nDE+NuG7nDE+4buqNOG7nDThu6Zm4bucQMOdNOG7nD3hurnhurNA4buc4bqp4bqxM+G7nDx7xq974buc4bqnYmY74bqr4buc4buH4bqxe+G7nOG6qcOq4buc4bqnYsOZNOG7nOG6q1gz4bucQGXDmeG7nEDhu6RA4bucQFnhuqXhu5xlZuG7nD3GrzQ84buc4buH4bum4bucQD59ND7hu5zhuqdiZiw0w5Lhu5zhuqjhurXhu5xG4buc4bqrO+G7nD0h4buc4bqq4bqqRuG6quG7nOG6qz5d4buc4buF4buo4buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1d4bucQGU0POG7nEDDoOG7nOG7h+G7puG7nD414bumNOG7nOG6qz57LjThu5w94bqje+G7nDQ8w6nhu5xA4bukNOG7nOG7uOG6o+G7nOG7hyzhu5zhuqnDoOG7nDLhurnhurM0POG7nOG7h+G7puG7nOG6q+G6rVs0PuG7nD3huqPhu5xAPmJmOjThu5wzw6E0w5Lhu5zhurs0POG7nCPEkTQ84bucQOG7pEDhu5zhuqt7OzThu5zhu7jhuqPhu5wxPjXDmeG7nD44QOG7nDHDrOG7nOG6qz5i4buy4bqr4bucND7hu6wz4bucM8SRQOG7nOG6q3s6YuG7nOG7uMavNeG7nOG7hy7DkuG7nEA+4buqM+G7nOG6qTZA4buc4buH4bum4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5zhuqnhurtA4bucMT45JOG7nDQ+WDThu5wjWDThu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqs+4bq3e+G7nDx7w5k04buc4bqr4bqxe+G7jOG7nOG7leG7pnvDkuG7nMavND5P4buceeG7pUJGw7p54buc4buV4bqixanhu5x54bunxalxeeG7kC/huqXhu5I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chuẩn bị cho năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới
2011-08-18 07:24:10

(QT) - Ngay từ đầu tháng 5/2011, Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và trang thiết bị trường học Quảng Trị đã nhập trên 780.000 bản sách giáo khoa (SGK) và sách bổ trợ để...

Cần đầu tư nâng cấp trạm y tế A Túc

Cần đầu tư nâng cấp trạm y tế A Túc
2011-08-18 07:23:58

(QT) - Đã nhiều năm nay, Trạm y tế xã A Túc (Hướng Hóa, Quảng Trị) bị xuống cấp, gây không ít khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Nền gạch trước...

Tinh giản nội dung dạy học

Tinh giản nội dung dạy học
2011-08-18 06:53:29

TT - Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương - đó là nội dung được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh trong...

Trò chờ thầy

Trò chờ thầy
2011-08-18 06:53:17

TT - Năm học mới đã bắt đầu nhưng ở nhiều trường trên địa bàn TP.HCM, thời khóa biểu vẫn còn để trống nhiều ô vì phải chờ... giáo viên.

Phòng bệnh thấp khớp cấp cho trẻ em

Phòng bệnh thấp khớp cấp cho trẻ em
2011-08-18 06:52:36

(SK&ĐS)- Bệnh thấp khớp cấp hay còn gọi là bệnh thấp tim là một bệnh vừa có tổn thương ở tim. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em, lứa tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là lứa tuổi...

Bệnh liken phẳng: dùng thuốc như thế nào?

Bệnh liken phẳng: dùng thuốc như thế nào?
2011-08-18 06:52:23

(SK&ĐS) - Linken phẳng ít gây hại sức khỏe nhưng gây ngứa ngáy khó chịu, để lại các tổn thương không có lợi về thẩm mỹ. Nếu chữa kiên trì, bệnh cũng có thể ổn đinh trong...

Nước mía lợi tiểu, giải rượu

Nước mía lợi tiểu, giải rượu
2011-08-18 06:52:11

Về công dụng giải rượu của nước mía, các thầy thuốc đời xưa và nhiều y thư cổ đã bàn đến với những kiến giả khá sâu sắc. Sách Bản thảo cương mục viết: “Giá tương, chỉ ẩu uyết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết