Cập nhật:  GMT+7
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rDuSQl4bu0w6PDk+G6ocOjw5nhuqPDk8Ohw6Phu5zDk8Ohw6PDncOT4bqj4bqlw5Phuqvhuq8pPcOT4oCcw6AgKcOTIeG6s+KAncOTPeG6rSXDk+G6q+G7nDzDk+G6oiThu5wpJMOTYSQgw5Phu50ww5NtJCrDk8O6JSkkxKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPSuG7nSIow5MpxqBkw5Phu4zhu44v4buYL+G7jsOS4buO4buMScOT4budMSXDk3Xhu51Bw7nDk+G6q+G7nMOTbzzhu5wpw5PhuqIkxqApJMOTKSXDnSnDk2Phu6DDk2zGoMOTdXspPUnDkyTDo2Thu7Ypw5NvxqAuw6AiKT3Dk+G7rOG7oMOT4buqJMOjZOG7uCnDkz3hu6Qpw5Phu5DDksOT4bqjw6Al4bu2w6PDk+G7rDApPcOT4bqr4bucw5MkNCnDk+G7kMOT4bqjw5kpw5PDoMagw6NJw5Phu6rhurdJw5PDocOj4bueScOTPeG7ojzDk+G7quG6ryk9w5Phu6rhu5rhu6rDk+G6q+G7puG6o8OTYSTFqCjDk+G6oyQl4buy4bqjw5Nk4buyw6PDky4k4bua4buqw5Phuqvhu5w8w5PhuqIk4bucKSTDk2EkIMOT4budMMOTbSQqw5PDuiUpJMOT4bus4bu4w5Phu6okJcagw5PhuqFYw5MpJOG6qSk9w5MuJD7Dky4kUCnDk+G7sDzDk23hu6Xhuqrhu6NuLeG7jOG7lsOTPcOaZMOTw6DGoMONxKgvYUrEqOG6o8ag4buoIeG7rsOT4bqh4bqjZCHhu67hur5PKMagw6A9JSlH4buOYWPDk8agw6PhuqM8T0rEqOG6o8OgSsSo4bqj4buwSsSoJSg9w5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7qsON4buoxqA8w6HDo8agKT3huqPDoCXDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7jOG7juG7lC/DlOG7lOG7sOG7jOG7jsOSw5Lhu5bDkuG7lOG6o+G7jOG7kOG7lsOS4buM4buMIeG7jMONLGE9T8OTL0rEqC/huqPhu7BKxKgv4bqjw6BKxKjhuqPDoErEqOG6o+G7sErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pvPOG7nCnDk+G6qyXDnSlJw5PhuqMkxqApJMOTKSXDnSnDk2Phu6DDk2zGoMOTdXspPcOT4buqJMOjxagpw5Phu6g/w5MpPcOjZMOdKcOTISXhu7bDo8OTIeG7nCjDkyjDoyAlw5Mh4bui4buqw5M94bqtJcOT4bqr4bucPMOT4bqiJOG7nCkkw5NhJCDDk+G7nTDDk20kKsOTw7olKSTDky3Dk+G7hykkR8OTw4HDjeG7ncSoL2FKxKgv4bqj4buwSsSoL+G6o8OgSsSoL+G6o8ag4buoIeG7rkrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhu50l4bu2KcOTKcagZMOT4bqjJikkw5MkJikkw5Nt4bul4bqq4bujbi3hu4zhu5bDkzjDk+G6oiThu5wpJMOTYSQgw5Phu50ww5NtJCrDk8O6JSkkw5Phu6zGoCk9w5Phu7AlQCnDk+G7qCXhu7Ipw5NhJMOi4buqw5PhuqPhu6JhScOT4bueKSTDkyThurU4KT3DkyE1KcOT4bus4buyKcOT4buqw6Mx4buqw5PhuqEgKT3Dkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKUnDk+G7rFPhu6rDk+G7qCXhu7bhuqPDkyHhu5zDkykk4bqpKT3Dkyk94bq1NiXDk+G7qj7DkyQ84bucKcOT4buq4bueKSTDky4kPsOTLiRQKcONw5PigJzhuqLDoDwpPcOT4buq4bua4buqw5Phu6w34bqjw5PhuqMkJcOdKcOT4bqjxqAlw5PhuqPDoOG6tTXhu6rDk+G7rMOaZEnDk+G7rFPhu6rDk+G7qCXhu7bhuqPDkyHhu5zDk+G6o8Og4bumKcOT4buo4bugPMOTIeG6s8OTY+G7nmTDk8OgxqDDk+G7qsOjICXDkylQKMOT4buOw5Lhu47DkknDk2zGoMOTdXspPcOTIeG7nMOT4oCcw6AgKcOTIeG6s+KAnUnDk+G7qiQ/w6PDk8Ogw5nhuqPDkykkJeG7tMOjw5PhuqMkJeG7tuG6o8OTJOG7oiXDjcOTbSQlxqDDk+G6oVjDk+G6qzUlw5MuJD7Dky4kUCnDk+G7quG6t8agw5Phu6okxIMpPcOT4bqjIiVJw5Phu6rhu5rhu6rDkykk4bucw5Mk4buePMOT4bqjw5oow5PhuqPDoDwpPcOT4buq4buew5Mp4bq1NeG7qknDk+G6o8OgPCk9w5Phu6w+w5Phu6o+w5PhuqIk4bucKSTDk2EkIMOT4budMMOTbSQqw5PDuiUpJMOT4bus4bugw5Phu6o+w5PhuqHhuqfDkyQzw5PhuqPDoDfDk8Ogw5nhuqPDky4/YcOT4bqjJDYlScOTxJHDkyk9JDvGoMONw5Phuqomw5Phuqvhu6ZkScOTLiQlw5MpPSThu67Dk+G6oyUpw5PhuqIk4bucKSTDk2EkIMOT4budMMOTbSQqw5PDuiUpJMOTPVNhw5MuJD7Dky4kUCnDk+G7sDzDk23hu6Xhuqrhu6NuLeG7jOG7lsOTPcOaZMOTw6DGoEnDk2/hu54pPcOT4bq3ZMOTY+G7oMOTbMagw5N1eyk9w5Phu6zhu6DDk+G7qiQ6w5Phu6zhu6I8w5Phu50xJcOTdeG7nUHDucOT4bqr4bucw5NvPOG7nCnDk+G6oiTGoCkkw5MpJcOdKcOTY+G7oMOT4bqr4bumKcOT4busMSk9w5MpPeG6tTYlw5Phu7DDminDk+G7qiTDoyk9w5PhuqPGoGRJw5M9PmHDk+G6ocOi4buq4oCdScOTbCrDk+G6oyThurXDk2/hu54pPcOT4bq3ZMOTY+G7oMOTbMagw5N1eyk9w5N1w53Dk8OBw6PGoCk9w5Phu50l4bu0KcOT4buqJDzDk+G7qCXhu7LhuqPDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiJOG7rjzDk+G7rD5Jw5Phu6okOsOT4bqjw6A8KT3Dk8OVw5MpPeG7nGTDk+G6q+G7pinDk+G7rDEpPUnDkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKcOT4buq4bq3xqDDk+G7ksOT4bqjJCIpw5PhuqPDoMOdKcOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5Nj4bugw5NsxqDDk3V7KT3Dk+G7rOG7oMOTJMOjZMOT4busMSk9w5Phu6zhurU34buqw5MkNCnDk8OU4buYw5PhuqPDoCXhu7bDo8OT4busMCk9w5PhuqMl4bu0KcOTKFPhuqPDk+G6q+G7nMOTPeG7pCnDk+G7kMOT4bqjw5kpw5PDoMagw6NJw5Phu6rhurdJw5PDocOj4bueScOTPeG7ojzDk+G7quG6ryk9w5Phu6rhu5rhu6rDk+G6q+G7puG6o8OTYSTFqCjDk+G6oyQl4buy4bqjw5Nk4buyw6PDky4k4bua4buqw5Phu6zhu7jDkz3huq0lw5PhuqNTKT3DjcOTbeG7minDk+G7qDFJw5MkMSXDk+G6qyXDnSnDk+G7nTElw5N14budQcO5w5Phuqvhu5zDk2884bucKcOT4bqiJMagKSTDkyklw50pw5Nj4bugw5NsxqDDk3V7KT3Dk+G7rOG7oMOTIeG7nCjDkyThu5wpPcOT4bqjw6BQKMOTJOG6s8OTKMOjICXDkyHhu6Lhu6pJw5M9PiXDkykkw5opw5Mh4bui4buqw5M94bqtJcOT4bqr4bucPMOT4bqiJOG7nCkkw5NhJCDDk+G7nTDDk20kKsOTw7olKSTDk+G7rOG7uMOTPT5hw5MoMeG6o8OTYSThu6Qpw5Phu6rhuq8pPcOT4bqiJOG7nCkkw5NhJCDDk+G7nTDDk20kKsOTw7olKSTDk+G6q+G6tTfhuqPDk8Ohw6PGoMOT4bus4buiJcOT4buwP+G7qiTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqi4buiJcOTY+G7oMOT4bqiw5opw5N1PCk9ScOTJMOjZOG7tinDk+G7neG6tTUpPcOT4budPsagScOTKT3hurU2JcOT4buww5opw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9w5Phu6rhurMpPcOT4busxqApPcOT4bqjKuG7qiTDk+G7quG6p+G7qsOT4busPik9w5M9PmHDk+G6ocOi4buqw5MpPeG6tTYlScOT4bqhw6Lhu6rDk+G7quG6t8agw5Phu6zhu7jDkyQzw5PhuqPDoDfDkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKcOT4bqiJOG7nCkkw5NhJCDDk+G7nTDDk20kKsOTw7olKSTDjcOT4bqiJOG7rjzDk+G6oyQiKT3Dk+G6oyUpw5PhuqPhuqXDk8ODbMO5bsOTY+G7oEnDk+G6oyopJMOT4bus4buyKcOTKT3hu5xkw5Phu4zhu4wv4buYL+G7jsOS4buO4buMScOTKT3hurU2JcOT4buww5opw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9w5Phu6zhu6DDk+G6tyk9w5MkMcOTJDQpw5Phu47Dk+G6o8OZKcOTKSIpPcOT4bqh4bueKcOT4buq4bua4buqw5MhPOG7oiVJw5MuJMWow6PDk+G6o8OgxqApPcOT4bqr4bucw5PhuqMl4bu0KcOTKFPhuqPDjcOTb+G7mik9w5Phu6okxIPDk8SRw5Phu6o+w5Phu47DkyR94buqw5PhuqElKSTDkyjGoCk9w5Mk4buuPMOT4busw5nhuqPDk+G7rOG7sinDk+G6o8Og4bqxw5PhuqE4w5PDg2zDuW7Dk2Phu6DDk+G7rOG7uMOT4bq3KT3DkyQxw5Phuqs1JcOT4bqhIMOT4bqjJeG7tCnDkyQ0KcOTw5XDksOSw5MpPeG7nCnDk+G7rDApPcONw5NvU+G7qsOT4buoJeG7tuG6o0nDk+G7qOG7nMOTw7k9w6NkQCnDk+G6oiQ/w5Phu53hu6LhuqPDk+G7iuG7kOG7jsOT4bqjw6MyJeG7iEnDk+G6o8OgxIPDk+G6o+G7oiXDk+G6oyQiKcOTdTwpPcOT4bqiJOG7nCkkw5Phu6zhu6DDk+G7qiQ4w5Phu6zhu7Ipw5PDocOj4bukZMOT4bqjJeG7smHDkykk4bumKcOT4buq4bq3xqDDk8ODbMO5bsOTY+G7oMOT4bqiw5opw5N1PCk9w5Phu4zDk+G7qjwpw5MhNynDkylTKT3DkyQ0KcOT4buM4buOw5LDky49w5Phu6zhu7jDkygyScOTIeG7nCjDkyjDoyAlw5PDoMOjIOG7qsOT4bqh4buew5M94bqtJcOT4bqjUyk9w5MpPeG6tTYlw5Phu7DDminDky4kPsOTLiRQKcOTOMOT4bqiJOG7nCkkw5NhJCDDk+G7nTDDk20kKsOTw7olKSTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw4HDo8agKT3Dk+G7nSXhu7ZhxKgvYUo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
2021-07-12 09:29:48

QTO - Sáng nay 12/7/2021, Ban Chấm thi tự luận, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị khai mạc chấm điểm môn thi tự luận. Phó Chủ tịch UBND...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết