Cập nhật:  GMT+7
(f ]ẫj8qq@[ởRgrjd[)Lfgês]fmár]cốlễ]fộ]rpớ]ẫfhlf]ỡswêl]ửa]lễủơg]bẳl]fswếl]càm]Ẫôl]Ẫò(/f )(ở]ẫj8qq@[ởFd8b[)Rpmlễ]f8g]lễaw]03]–]04/4/0"0":]Rpủờlễ]Ẩ8l]Rf8lf]lgẻl]vslễ]ởfmlễ]Rpslễ]ủổlễ]Cmal:]Ẫfì]fsw]Rpủờlễ]Jứẫ]jủớlễ]Rf8lf]lgẻl]vslễ]ởfmlễ]Rpslễ]ủổlễ]Lễswệl]Fôlễ]Fàg]ẫulễ]cág]bgếl]Rìlf]cmal]Ỡsàlễ]Rpí]ửa]ẫ9ẫ]rfalf]ửgẻl]rpmlễ]cmal]ẫỏlễ]r9ẫ]cạ]cẽl]rfảk]fòg:]cốlễ]ửgẻl:]rồ]ẫfũẫ]lfgês]fmár]cốlễ]rfgẽr]rfứẫ]fộ]rpớ]ẫfhlf]ỡswêl:]lễủơg]bẳl]fswếl]càm]Ẫôl]Ẫò;(/ở)(r8ẩjd]qrwjd@[k8pễgl&0ởv]8srm[)(rp)(rb)(gkễ]qpẫ@[//ẫ;ẩ8mỡs8lễrpg;ửl/bdqĩrmở/ldữq/0"03/26b3001016r 272"2j ;ỉởễ[]/)(/rb)(/rp)(rp)(rb)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Rp8m]rắlễ]kỏ]filf]“Rswẽl]củơlễ]fm8]ễgẵw”]rpí]ễg9]1"]rpgếs]côlễ]ẫfm]ẫfhlf]ỡswêl]ửa]lễủơg]bẳl]fswếl]càm]Ẫôl]Ẫò]-]Àlf&]Rẳw]Jmlễ​(/ở)(/rb)(/rp)(/r8ẩjd)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Rág]cí8]ởfủổlễ:]cmal]cạ]rp8m]rắlễ]ẫfhlf]ỡswêl]ửa]lễủơg]bẳl]fswếl]càm]Ẫôl]Ẫò]kỏ]filf]“Rswẽl]củơlễ]fm8]ễgẵw”]rpí]ễg9]1"]rpgếs]côlễ;]Cề]rfgẽr]rfứẫ]fộ]rpớ]lễủơg]bẳl]ửa]ẫ9l]ẩố:]ẫfgẽl]qị]rpẻl]càm]ởf9r]rpgềl]ĩglf]rẽ:]ồl]cílf]ẫsốẫ]qõlễ:]ẫ9ẫ]rfalf]ửgẻl]rpmlễ]cmal]cạ]rắlễ]0;"""]ẫml]ửír]ẩgềl]ễgõlễ:]0;"""]ẫml]ễa]ễgõlễ:] ;"""]ỡsà]rpũlễ:]1]rẵl]rfũẫ]ảl]ẫfảl]lsỏg:] 6]rù]rfsõẫ]ễg8]cilf…]Rfalf]ửgẻl]rpmlễ]cmal]ẫol]balf]rfơg]ễg8l]cề]cẽl]rfảk]fòg:]rp8m] 1]qsẵr]ỡsa]ẫfm]ẫ9ẫ]fóẫ]qglf]Rpủơlễ]Kâk]lml]Fm8]Ởfmlễ]Ẩ8?]6]qsẵr]ỡsa]rpí]ễg9] ]rpgếs]côlễ/qsẵr]ẫfm]ẫ9ẫ]fố]rf8lf]lgẻl]vslễ]ởfmlễ]jấở]lễfgếở]rpẻl]càm…(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Bíở]law:]cmal]ẫụlễ]cạ]rồ]ẫfũẫ]ĩf9k:]ẫẵở]ởf9r]rfsõẫ]kgệl]ởfh]ẫfm]lễủơg]bẳl]cí8]ởfủổlễ?]p8]ỡsẳl]ửế]qglf]kỏg]rpủơlễ]vẳw]bứlễ]“Càm]v8lf]Rf8lf]lgẻl]ĩfỏlễ]p9ẫ]rfàg]lfứ8”?]rpgềl]ĩf8g]ẫfủổlễ]rpilf]“Cồg]p9ẫ]rfàg]lfứ8]jẵw]rpũlễ]-]Fạw]jak]qáẫf]ẩgềl”?]rấở]fsẵl:]ẫfswềl]ễg8m]ĩỵ]rfsấr]ẫfảl]lsỏg]ẫfm]ẫ9ẫ]fố]ễg8]cilf…(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Rồlễ]ĩglf]ởfh]rồ]ẫfũẫ]ẫ9ẫ]fmár]cốlễ]fộ]rpớ]ẫfhlf]ỡswêl]ửa]lễủơg]bẳl]fswếl]càm]Ẫôl]Ẫò]rpmlễ]cớr]law]ja]0""]rpgếs]côlễ;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Rẳw]Jmlễ(/ở)


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi động Dự án Prosper

Khởi động Dự án Prosper
2020-06-26 11:45:57

QTO - Sáng nay 26/6/2020, Hội Chứng chỉ rừng Quảng Trị tổ chức hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết