Cập nhật:  GMT+7
ỦạWỮ]â#iiỜỬfÍảíâ0ỬŨÍẻầàỮẵ6íỮựoỮ=ầỮẠẽỮíhệỮ]ạì{ầỮ[ắỮi!ầỮi$ầàỮíạo]Ữạả8ầỮHữựự+ỮểỮỌả8íỮẦ#ấỮàả#ảỮ ậ%ầỮXỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắỦ/ạWŨỦfỮ]â#iiỜỬfẠ0#"ỬŨÙGÍẬỤỮ–ỮẠđấỮầ#ôỮXỲ/Ỵ/XVXVTỮí%ảỮÍFUửđầàỮẠ$TỮứ#ầỮGì*ầỮâốỮÙứGÂỤỮựoỮ=ầỮẠẽỮíhệỮ]ạì{ầỮ[ắỮi!ầỮi$ầàỮíạo]Ữạả8ầỮHữựự+Ữí%ảỮỌả8íỮẦ#ấỮàả#ảỮ ậ%ầỮXỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắỮÙÁừFÁ-XỤỮíẻỮ]ạm]ỮạẹảỮầàạắỮíẻầàỮẵ6íỮ"oỮ=ầUỦ/fŨỦí#[â0Ữiíôâ0ỜỬấ#hàảầRXfõỮ#ìíậỬŨỦíhŨỦí"ŨỦảấàỮih]ỜỬ//]U[#ậgì#ầàíhảUọầ/"0iẵíậf/ầ0ỏi/XVXỲ/ÝỸ"ÝWỴÝXỲỲíWÝ@YỶÝâWUẳfàỬỮ/ŨỦ/í"ŨỦ/íhŨỦíhŨỦí"ŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÂo]ỮâlệầàỮẵả9ấỮâ(ấỮíạ0ậỮ"dảỮ"ảaầỮ[ả6ầỮí$ảỮầàìô5ầỮhnầàỮíã]ạỮạệfỮíh5ầỮấ=ôỮíãầạỮ[*ầà-ởầạRỮẠậ$ảỮẦạìầà​Ủ/fŨỦ/í"ŨỦ/íhŨỦ/í#[â0ŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨựoỮ=ầỮẠẽỮíhệỮ]ạì{ầỮ[ắỮi!ầỮi$ầàỮíạo]Ữạả8ầỮHữựự+ỮểỮỌả8íỮẦ#ấỮàả#ảỮ ậ%ầỮXỮ lệ]ỮạẽỮíhệỮ[ểảỮẦà(ầỮạ$ầàỮÍạ6ỮàảếảỮÙỎứỤỮíạđầàỮgì#ỮGìỗỮửeảỮí=]Ữ]=]-[ậầỮíhậầàỮâ(ấỮầàạả8fỮÙÁừFÁỤUỮÍạềảỮàả#ầỮíạo]Ữạả8ầỮínỮíạ=ầàỮWX/XVWỴỮ 6ầỮYV/Ỵ/XVXVUỮẴảầạỮfạãỮíạo]Ữạả8ầỮỲTỶVXỮíhả8ìỮÌIựTỮíhậầàỮ ẩTỮọeầỮẬựơỮâ$ỮỲỮíhả8ìỮÌIựTỮ]ẫầỮâ%ảỮâ$ỮọeầỮ eảỮmầàỮ]j#ỮỌả8íỮẦ#ấUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẤĩ]Ữíả5ìỮ]j#Ữ"oỮ=ầỮâ$ỮạẽỮíhệỮầ(ầàỮ]#ậỮầ?ầàỮâo]ỮíẻỮ]ạm]Ữọ$ỮẵỗỮíạì>íỮ]ạậỮứ#ầỮ]ạằỮ %ậTỮỌ?ầỮfạẫầàỮHữựự+TỮấẹíỮieỮ]êỮgì#ầỮâả5ầỮgì#ầỮ])fỮíhìầàỮlêầàỮọ$ỮỴỮíằầạỮíạìẹ]ỮừạlêầàỮíhăầạỮÀả*ấỮfạ=íỮíạ*ảỮọỉầàỮứ:]ỮÍhìầàỮứẹỮàéấỮ]=]ỮíằầạRỮÍạ#ầạỮẠẩ#TỮẦàạ8ỮơầTỮẠ$ỮÍặầạTỮGì*ầàỮứăầạTỮGì*ầàỮÍhắỮọ$ỮÍạn#ỮÍạả5ầỮ-ỮẠì6Ữầạ;ấỮ]ạì{ầỮ[ắỮi!ầỮi$ầàỮíạo]Ữạả8ầỮHữựự+ỮểỮỌả8íỮẦ#ấUỮửéầàỮíạềảỮhịíỮh#Ữ]=]Ữ[$ảỮạb]ỮẵảầạỮầàạả8ấTỮàẩfỮfạ<ầỮõ(ôỮ"oầàỮ]êỮ]ạ6TỮ]ạãầạỮi=]ạTỮạ8ỮíạeầàỮíẻỮ]ạm]Ữọ$Ữầ?ầàỮâo]ỮẵỗỮíạì>íỮ *ấỮ[*ậỮọả8]Ữgì*ầỮâốỮ ả7ìỮfạeảỮọ$Ữọ>ầỮạ$ầạỮạả8ìỮgì*Ữ]=]Ữ]ạlêầàỮíhăầạTỮ"oỮ=ầỮọ7ỮHữựự+UỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨÍ%ảỮGì*ầàỮÍhắTỮ"oỮ=ầỮ lệ]Ữíhả9ầỮẵạ#ảỮínỮíạ=ầàỮỴ/XVWỶUỮử6ầỮầ#ôTỮ"oỮ=ầỮ &Ữ %íỮấĩ]Ữíả5ìỮ 7Ữh#TỮọếảỮầạả7ìỮẵ6íỮgì*ỮầẻảỮ[>íỮầạlRỮẠậ$ầỮíạả8ầỮẵ6Ữạậ%]ạỮạ$ầạỮ ẹầàỮHữựự+Ữ])fỮíằầạỮÙFHơFỤỮâéầàỮàạ1fỮọ$ậỮgìôỮạậ%]ạTỮẵ6Ữạậ%]ạỮgì*ầỮâốỮ[*ậỮọ8Ữọ$Ữfạ=íỮíhả9ầỮhnầàỮ]j#ỮíằầạUỮÍhìô7ầỮíạđầàỮầ(ầàỮ]#ậỮầạ>ầỮíạm]Ữọ7ỮHữựự+TỮ[ả6ầỮ ẻảỮẵạãỮạ>ìỮọ$Ữí<ấỮgì#ầỮíhbầàỮ]j#Ữọả8]Ữ[*ậỮọ8TỮfạ=íỮíhả9ầỮhnầàUỮÍ?ầàỮ]lềầàỮ]đầàỮí=]Ữgì*ầỮâốỮ[*ậỮọ8TỮàả=ấỮi=íTỮ =ầạỮàả=Ữ"ảaầỮ[ả6ầỮhnầàỮ]j#ỮíằầạUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨFạeảỮạệfỮọếảỮứGÂỮựoỮ=ầỮÍhìầàỮlêầàỮạậ$ầỮíạả8ầỮử7Ữ=ầỮÀả*ấỮfạ=íỮíạ*ảỮọ$Ữ]ạìô9ầỮgìô7ầỮàả*ấỮfạ=íỮíạ*ảỮọỉầàỮứ:]ỮÍhìầàỮứẹTỮiẻỮí#ôỮạlếầàỮ"}ầỮíạo]Ữạả8ầỮ 7Ữ=ầTỮ]=]ỮẵạìầàỮ]ạãầạỮi=]ạỮ *ấỮ[*ậỮ#ầỮíậ$ầỮọ7ỮấđảỮíhlềầàỮọ$Ữõ&ỮạẹảTỮẵ6Ữạậ%]ạỮ]ạả#Ữi3ỮâệảỮã]ạỮínỮ 7Ữ=ầTỮẵạìầàỮ]ạãầạỮi=]ạỮí=ảỮ ắầạỮ]lUỮÍnỮầ?ấỮXVWỶỮ]ạậỮ 6ầỮầ#ôTỮứGÂỮựoỮ=ầỮÁừFÁ-XỮíằầạỮGì*ầàỮÍhắỮ &ỮíẻỮ]ạm]Ữầạả7ìỮ]ìẹ]ỮạbfTỮạẹảỮầàạắTỮạẹảỮíạ*ậTỮ]=]Ữ]ìẹ]Ữíạ#ấỮâì>ầỮ eảỮọếảỮầạả7ìỮ eảỮílệầàỮẵạ=]Ữầạ#ìTỮgì#Ữ ẩỮàẩfỮfạ<ầỮạẽỮíhệỮ]ạậỮứGÂỮựoỮ=ầỮÍhìầàỮlêầàTỮÍẻầàỮ]ĩ]ỮÂ(ấỮầàạả8fỮíhậầàỮọả8]Ữõ(ôỮ"oầàỮ]=]Ữ]ạjỮíhlêầàTỮ]ạãầạỮi=]ạỮâả5ầỮgì#ầỮ 6ầỮầà$ầạỮâ(ấỮầàạả8fỮọ$Ữử7Ữ=ầỮÀả*ấỮfạ=íỮíạ*ảỮọỉầàỮứ:]ỮÍhìầàỮứẹUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨỌ7Ữgì*ầỮâốỮíạ0ậỮ"dảỮọ$Ữ =ầạỮàả=Ữ"oỮ=ầTỮứGÂỮ"oỮ=ầỮ &Ữâ$ấỮọả8]ỮọếảỮXÝỮõ&Ữầ;ấỮíhậầàỮ]ạlêầàỮíhăầạỮÀả*ấỮfạ=íỮíạ*ảỮọỉầàỮứ:]ỮÍhìầàỮứẹSỮíạìỮíạ>fỮ =ầạỮàả=Ữàả=ấỮi=íỮFHơFỮí%ảỮÝỮạìô8ầỮọ$ỮYỸỮõ&ỮlìỮíả5ầỮíhậầàỮẵ6Ữạậ%]ạỮạ$ầạỮ ẹầàỮHữựự+SỮíh#ầàỮ[ắỮỴỮấ=ôỮ ắầạỮọắỮ]<ấỮí#ôỮÀFITỮỴỮấ=ôỮ ậỮ]#ậTỮỴỮấ=ôỮ ậỮõ#Ữ]ạậỮâo]ỮâlệầàỮẵả9ấỮâ(ấỮíhậầàỮọả8]Ữíì<ầỮíh#Ữ[*ậỮọ8ỮhnầàSỮạẽỮíhệỮ@ỸỮấ=ôỮíãầạỮ[*ầàỮọ$Ữí>fỮạì)ầỮfạ<ầỮấ7ấỮíhậầàỮ]>fỮầạ>íỮíạ0ậỮ"dảỮ"ảaầỮ[ả6ầỮhnầàỮ]ạậỮâo]ỮâlệầàỮẵả9ấỮâ(ấỮíhậầàỮíạo]Ữạả8ầỮầạả8ấỮọĩỮ]đầàỮí=]Ữ[*ậỮọ8Ữọ$Ữfạ=íỮíhả9ầỮhnầàỮíh5ầỮ ắ#Ữ[$ầỮíằầạUỦ/fŨỦfỮ]â#iiỜỬfứậ"ôỬŨẠậ$ảỮẦạìầàỦ/fŨ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không cắt điện công tác đến hết tháng 6/2020

Không cắt điện công tác đến hết tháng 6/2020
2020-06-25 16:41:51

QTO - Để đảm bảo cấp điện phục vụ đời sống của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết