Cập nhật:  GMT+7
$é!,ắễ"ộộỮ;ôỔẹổễẳ;%Ểéỏẹ,ặlge,Ằr, g,Ôồhộôẳồ$/é!%$ô,ắễ"ộộỮ;ôÉẳ"ằ;%Ộ ge,g"ụ,({/{/(.(.Ỷ,Élẹ,Ắépge,ắéế,ồqge,Ốỗ2ge,Ổồê,ổm,ắépắ,élẹ,ổé2h,ểéỏẹ,ặlge,Ằr, g,Ổéơắ,ặảụ,ốỗ"g,éb,ặjẹ,ổ ắ,ăẫg,utge,eẹt",ắéợ,ồqge,géif,él,eẹ",ặẽgé,u0,ằh"gé,geéẹbô,ổồhge,ổérắ,éẹbg,ốỗ2g,ễủ,ồqge,ăẫg,utge,gé6f,pge,ôéi,ăẹẩg,ặmẹ,ểéẻ,éạỗ,#Ằr, g,Ôồhộôẳồ=Ỹ$/ô%$ổ"ăễẳ,ộổụễẳỮ;f"ồeẹgỲ(ôù,"ỗổh;%$ổồ%$ổằ%$ẹfe,ộồắỮ;//ắỸă"hốỗ"geổồẹỸug/ằẳộểổhô/gẳúộ/(.(>/<[ằ>!!<>>}ổ!<])]<ễ!Ỹệôe;,/%$/ổằ%$/ổồ%$ổồ%$ổằ%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Fờắ,ổẹậỗ,ắợ",ằr, g,gé6f,ổ4ge,ắỡòge,ộr,ổé"f,eẹ",ắợ",ắéợ,ồqge,él,eẹ",ặẽgéỶ,ắlge,ặkge,ổồhge,ôé ổ,ổồẹcg,ễaf,geéẹbôỶ,eẹ2ẹ,ốỗụẩổ,u0,eẹ2f,ổéẹcỗ,ổ ắ,ặlge,ắợ",ăẹẩg,ặmẹ,ểéẻ,éạỗ,ỏ,Uẹbổ,G"f​-,wgéỲ,ỂỂỘ$/ô%$/ổằ%$/ổồ%$/ổ"ăễẳ%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ằr, g,Ôồhộôẳồ,ằh,Ễẹậg,fẹgé,Ắéaỗ,Aỗ,ổ1ẹ,Uẹbổ,G"f,u0,Ổm,ắépắ,FẮGU,ổ0ẹ,ổồọ,uóẹ,ổmge,geag,ộ ắé,[..Ỹ...,Ẳỗồh,ổồhge,eẹ"ẹ,ặh1g,ổq,!>/(/(.(.,–,!>/(/(.()Ỵ,ặỡọắ,ổérắ,éẹbg,ổéĩge,ốỗ",Élẹ,Ắépge,ắéế,ồqge,Ốỗ2ge,Ổồê,uóẹ,ổồìge,ổaf,én,ổồọ,ùaụ,ằrge,g4ge,ễrắ,uẫ,ổérắ,éẹbg,ốỗ2g,ễủ,ồqge,ăẫg,utge,u0,ổéơắ,ặảụ,ễẹậg,ểẩổ,ắéỗnẹ,ắỗge,pge,ộ2g,ôéảf,en,ồqge,ổồkge,ĐỘẮ,u0,ễaf,ộ2g,geh0ẹ,en,ắéh,é"ẹ,géif,ắéợ,ồqge,ễ0,él,eẹ",ặẽgéỶ,éọô,ổ ắ,ù3,ổé"f,eẹ",ổồkge,ồqge,en,ễóg,ắi,ắépge,géạg,ĐỘẮ,u0,ắlge,ặkgeỶ,él,eẹ",ặẽgé,ổé"f,eẹ",ốỗ2g,ễủ,ăẫg,utge,ồqge,ổr,géẹậgỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Fờắ,ổẹậỗ,ắợ",ằr, g,gé6f,ổ4ge,ắỡòge,ộr,ổé"f,eẹ",ắợ",ắéợ,ồqge,él,eẹ",ặẽgéỶ,ắlge,ặkge,ổồhge,ôé ổ,ổồẹcg,ễaf,geéẹbôỶ,eẹ2ẹ,ốỗụẩổ,u0,eẹ2f,ổéẹcỗ,ổ ắ,ặlge,ắợ",ăẹẩg,ặmẹ,ểéẻ,éạỗ,ỏ,Uẹbổ,G"fỸ,Gage,ắ"h,g4ge,ễrắ,ắéh,ểéh2ge,{.,ổm,ắépắ/,géif,uóẹ,ểéh2ge,)Ỹ...,ổé0gé,uẹậg,ổ1ẹ,ắ ắ,ặê",ôéỡoge,ổồhge,ổérắ,éẹbg,ốỗ2g,ễủ,ồqge,ăẫg,utgeỶ,eẹ f,ộ ổ,ỒẲẰẰ+,u0,ÔĐẲỘ,ỏ,ắ ắ,ắáôỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ổéẹẩổ,ễạô,é"ẹ,ắéỗnẹ,ắỗge,pge,ắéh,ểéh2ge,)Ỹ>..,é",ồqge,ểẳh,ắi,ắépge,ắéế,ĐỘẮ,u0,{..,é",ồqge,ổồảỗ,eẹt",ắ ắ,ắéợ,ồqge,géif,él,eẹ",ặẽgé,u0,ằh"gé,geéẹbôỸ,Ổ4ge,ằẹbg,ổẻắé,ồqge,ổồkge,#ểẳh=,ặỡọắ,ắáô,ắépge,ắéế,ĐỘẮ,ắợ",ắéợ,ồqge,géif,él,eẹ",ặẽgé,ổéậf,ểéh2ge,!Ỹ>..,é",u0,ắépge,géạg,ốỗ2g,ễủ,ồqge,ăẫg,utge,ắéh,{..,é",ồqge,ổr,géẹậg,ặ3,eẹ"h,ắéh,él,eẹ",ặẽgé,ổ1ẹ,ắ ắ,ắlge,ặkgeỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ổ1ẹ,élẹ,ổé2hỶ,ắ ắ,ặ1ẹ,ăẹcỗ,ặỡọắ,ắỗge,ắáô,ắ ắ,ổéĩge,ổẹg,uẫ,fờắ,ặẻắéỶ,ủ,geéề"Ỷ,u"ẹ,ổồíỶ,ắ ắ,éh1ổ,ặlge,ắéẻgé,ắợ",ằr, gỸ,Ặkge,ổéòẹỶ,ổé"f,eẹ",ặige,eiô,ủ,ểẹẩg,ặc,ùaụ,ằrge,ểẩ,éh1ắé,ổồẹcg,ểé"ẹ,ằr, g,flổ,ắ ắé,éẹbỗ,ốỗ2Ỹ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%ỂỸỂỸỘ$/ô%


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không cắt điện công tác đến hết tháng 6/2020

Không cắt điện công tác đến hết tháng 6/2020
2020-06-25 16:41:51

QTO - Để đảm bảo cấp điện phục vụ đời sống của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết