Cập nhật:  GMT+7
ỵỌĂẢGƠẬWWũẠỬỏỎXƠÍẠỷếÒ@ƯỎẢỌỎKỜẢIẾXẢ“&ẪỜÒ”Ả:Ê;ẢXV@ƯỜÒỵ/ỌĂỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬẫÍẬHẠỷýóỏỳẢ-ẢỏỆỜẢỚEXẢGỌ#ỜÒẢỖỎKỜẢ&ỎMGẢXVỈẢÍỚẢỬỌCỎẢIKỜẢXV@ƯỜÒẢ:ẬẢ:SỎwẢ&ẾXẢ&CẢỜJỜẢỖỌỎẢỜÒỌÍẢXỎỜẢGỞẢH$ẢẨỜẢIỀYẢX@Ả:Ê;ẢH$ỜÒẢXV@ƯỜÒẢỚỀỚẢỜỢỜwẢG$YẢGỌỎKỜẢFỎỜỌẢýááaỳẢẫUẢỡĐỜẢỏVỐwẢẤẮẢXYÙỎwẢỪẢỖỌỞỚẢẻẬẢỏÝỬwẢXỌỐẢXVẾỜẢẽẬỢẢaCỢẢýỌY;MỜẢẫ@ŨỜÒẢẫỞẬwẢóYCỜÒẢỏVỐỳẢIDẢỌỎKỜẢỌỦỜẢẤÃÃẢỚẢẮẢIẾXẢỚẸXẢXỎLỜẢINẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢXV@ƯỜÒẢỚỀỚẢỜỢỜwẢGỌỢẢHỲẢXV@ŨGẢIỞẢGỞẢỜÒ@ƯỎẢIKỜẢXVCẢÒỎẨẢỚCỜỌẢIẾXẢỜẪ;ẢẮẲÃẢXVỎMYẢIUỜÒxẢẻỌỎẢI@ỨGẢỌQỎẢƠ,ẢHỢẢỜẪỢẢI@ẬẢSỜÒẢIKỜẢỜÒỌỘẬẢG%ẢGẬỢẢIỊỬẢỜỌ@Ả&Ệ;wẢááaẢẫUẢỡĐỜẢỏVỐẢỖỌẺỜÒẢỖỌẨỎẢỜỞỎữẢ“êÔỜỌẢƠẪẢXỌKẢỌMẢIỎẢXV@ŨGẢỜJỜẢỬỌCỎẢGỞẢXVẨGỌẢỜỌỎMỚẢITỎẢ&ŨỎẢXỌKẢỌMẢWẬYẢỜẪ;”xỵXẬFƠÍẢWX;ƠÍũẠỚẬVÒỎỜữẮỬ:ẢẬYXỢẠỷỵXVỷỵXHỷỵỎỚÒẢWVGũẠ//GxFẬỢỮYẬỜÒXVỎx&Ờ/HÍWỖXỢỬ/ỜÍ?W/ĂẲẰẤ/ẶẤHẮÃẦẮẰẲẴXẦẦẴẰẰƠĂxỔỬÒẠẢ/ỷỵ/XHỷỵ/XVỷỵXVỷỵXHỷỵỬỷá$YẢGỌỎKỜẢFỎỜỌẢẫUẢỡĐỜẢỏVỐẢýỬỌCỎỳẢFJỜẢỜÒSỎẢXV@ƯỜÒẢỚÔỜỌẢIDẢỌỎKỜẢIẾXẢ:Ê;ẢH$ỜÒỵ/Ửỷỵ/XHỷỵ/XVỷỵ/XẬFƠÍỷẻẬẢỏÝỬẢƠẪẢỚÚXẢFCỜẢỜÉỚẢWẨXẢFỎJỜẢÒỎŨỎẢỡỎMX-ẢẽẪỢwẢIUỜÒẢFẪỢẢWỎỜỌẢWTỜÒẢỪẢIÊ;ẢGỌỶẢ;KYẢƠẪẢỜÒ@ƯỎẢỡÊỜẢẻỎLYwẢIƯỎẢWTỜÒẢGỠỜẢÒẸỬẢỜỌỎLYẢỖỌỞẢỖỌĐỜxẢẽẪẢỜÒ@ƯỎẢGẬỢẢXYÙỎẢỜỌẾXẢXVỢỜÒẢFCỜẢFỎKXẢGỌ*ẢƠBỎẢX=ỜÒẢƠẪẢFÚẢIÚỎẢỜJỜẢSỜÒẢẫUẢỡĐỜẢỏVỐẢVẾXẢI@ỨGẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜẢỪẢIÊ;ẢỜNẢXVPỜÒxẢỏỌƯỎẢÒỎẬỜẢỮYẬwẢSỜÒẢƠẪẢGỀYẢỜTỎẢI@ẬẢI@ƯỜÒẢƠTỎwẢGỌỶẢXV@ỦỜÒẢGỶẬẢạCỜÒwẢGỌÕỜỌẢWẨGỌwẢỬỌẨỬẢƠYỆXẢGỶẬẢếỌẪẢỜ@ŨGẢIKỜẢ&ŨỎẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜẢ&ẪẢ&ỆỜẢIÚỜÒẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜẢX=ẢFQẢỜỌ*ỜÒẢXỆỬẢXỴGẢƠBGẢỌỆYxẢhỜÒẢỏVỐẢGỌỢẢFỎKXữẢ“ỏSỎẢXỌẬỚẢÒỎẬẢGẨGỌẢỚBỜÒẢỜĐỚẢĂẦẶÂẢ&ŨỎẢỜỌỎMỚẢ&ỴẢÒỎẬỢẢƠỎJỜwẢI@ẬẢGỌY;NỜẢXỌ@ẢX=ẢỮYẬỜẢXVPỜÒẢỪẢ&ỲỜÒẢFỎJỜẢÒỎŨỎẢỡỎMX-ẢẽẪỢxẢạKỜẢỜĐỚẢĂẦẲẦẢXSỎẢỜỌỆỬẢỜÒỸẢ&ẪẢXỌẬỚẢÒỎẬẢGỌỎKỜẢIẾYẢXBỎẢGỌỎKỜẢXV@ƯỜÒẢaÔỜỌẢỏVỐẢỏỌỎJỜxẢọẬYẢỜÒẪ;ẢIẾXẢỜ@ŨGẢXỌTỜÒẢỜỌẾXẢXSỎẢXVỪẢ&LẢWỎỜỌẢWTỜÒẢ&ẪẢƠỆỬẢÒỎẬẢIÔỜỌẢỪẢFCỜẢẻẬẢỏÝỬxẢàỲẢFÊ;ẢÒỎƯẢGYÚGẢWTỜÒẢGỶẬẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜẢỪẢIÊ;ẢIDẢGỞẢỜỌỎLYẢXỌẬ;ẢIÙỎẢWỢẢ&ŨỎẢXV@ŨGẢỖỎẬẢỜỌ@ỜÒẢ&ỄỜẢGỠỜẢỖỌỞẢỖỌĐỜwẢƠBGẢỌỆYẢFỪỎẢXỌỎKYẢỖỎỜỌẢỜÒỌỎMỚwẢỖỎKỜẢXỌ#GẢXVỢỜÒẢƠẬỢẢIÚỜÒẢWCỜẢ:YẾXxẢáỌ=ỜÒẢỜẪỢẢXVÔỜỌẢIÚẢHÊỜẢXVÕẢGỶẬẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜẢI@ỨGẢỜÊỜÒẢGẬỢwẢIƯỎẢWTỜÒẢFẪẢGỢỜẢỚŨỎẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢI@ỨG”xẢỡÔẢƠYSỜẢIẬYẢIẨYẢ&ŨỎẢWY;ẢỜÒỌỘẢXVJỜẢỜJỜẢỜĐỚẢẮÃĂẶwẢSỜÒẢẫUẢỡĐỜẢỏVỐẢIDẢỮY;KXẢIỐỜỌẢỌỎKỜẢỚCỜỌẢIẾXẢ“&ẪỜÒ”ẢGỶẬẢÒỎẬẢIÔỜỌẢỚÔỜỌẢINẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢXV@ƯỜÒẢỚỀỚẢỜỢỜẢGỌỢẢGỢỜẢÍỚẢXVỢỜÒẢFCỜẢGỞẢỜỦỎẢWỎỜỌẢỌỢBXwẢỌPGẢXỆỬxẢhỜÒẢỖNwẢXV@ŨGẢIÊ;Ả&ỎMGẢIKỜẢXV@ƯỜÒẢGỶẬẢGẨGẢGỌẨYẢỚỀỚẢỜỢỜẢỪẢFCỜẢẻẬẢỏÝỬẢVẾXẢ&ẾXẢ&CxẢáẨGẢGỌẨYẢỬỌCỎẢIỎẢFÚẢXVJỜẢỮYDỜÒẢI@ƯỜÒẢÒỀỜẢẮỖỚẢIKỜẢXV@ƯỜÒẢỪẢXVYỜÒẢXÊỚẢXỌỐẢXVẾỜẢWỎỜỌẢỌỢBXwẢỌPGẢXỆỬxẢỏ=ẢỖỌỎẢGỞẢXV@ƯỜÒẢỚỀỚẢỜỢỜẢỪẢFCỜwẢ&ỎMGẢỌPGẢXỆỬẢGỶẬẢGẨGẢGỌẨYẢVẾXẢXỌYỆỜẢƠỨỎwẢWTẢXVỈẢÍỚẢIKỜẢXV@ƯỜÒẢGỸỜÒẢXĐỜÒẢƠJỜxẢẻỌSỜÒẢỜỌ*ỜÒẢ&Ệ;wẢGỌẬẢỚỊẢGỶẬẢGẨGẢGỌẨYẢGỸỜÒẢ;JỜẢXÊỚẢGỌĐỚẢƠỢẢƠẪỚẢĐỜwẢỜÊỜÒẢGẬỢẢGỌẾXẢƠ@ỨỜÒẢGYÚGẢWTỜÒẢÒỎẬẢIÔỜỌxẢáỌỐẢẫUẢỏỌỐẢẫ@ỚwẢẰÂẢXYÙỎwẢGỌỢẢFỎKXữẢ“ỏ=ẢỖỌỎẢGỞẢXV@ƯỜÒẢỚỄYẢÒỎẨỢẢỪẢFCỜẢẻẬẢỏÝỬwẢ&ỎMGẢI@ẬẢIỞỜẢXVỈẢIKỜẢXV@ƯỜÒẢGỶẬẢ&ỨẢGỌUỜÒẢXSỎẢXỌYỆỜẢƠỨỎẢỌẺỜẢƠJỜxẢàÊỜẢFCỜẢỪẢIÊ;ẢFỎKXẢỦỜẢSỜÒẢẫUẢỡĐỜẢỏVỐẢỜỌỎLYẢƠEỚ”xẢaẪỎwẢCỜỌữẢạơáẢếẩẫé<ỵ/Ửỷ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ
2015-09-21 09:37:11

(QT) - Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ...

Đổi mới đào tạo y khoa

Đổi mới đào tạo y khoa
2015-09-21 08:55:24

* Thí sinh 29 điểm đã được vào đại học ngành công an (SGGP).- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh khung...

Ông cụ bán vé số để làm khuyến học

Ông cụ bán vé số để làm khuyến học
2015-09-21 08:54:39

TT - Bắt đầu làm khuyến học từ lúc vé số chỉ 2.000 đồng/tờ, từ đó đến nay cũng được hơn chục năm, càng làm ông càng cảm thấy say mê và xem khuyến học như là một sở thích không...

Sốt xuất huyết tăng ở đô thị, khu công nghiệp

Sốt xuất huyết tăng ở đô thị, khu công nghiệp
2015-09-21 08:52:56

TT - Tại hội nghị y tế công cộng do Hội Y tế công cộng TP.HCM tổ chức ngày 19-9, PGS.TS Trần Ngọc Hữu, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng nhanh ở các...

Nỗi lo bảo hiểm y tế của lao động di cư

Nỗi lo bảo hiểm y tế của lao động di cư
2015-09-21 08:41:57

(QT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lao động di cư chiếm số lượng không nhỏ. Hầu hết họ làm việc chân tay, có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ ốm đau, bệnh tật cao. Vì...

“Khi dân cần, chúng tôi lên đường”!

“Khi dân cần, chúng tôi lên đường”!
2015-09-20 18:28:24

(QT) - Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết