Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmw+4bqiTuG7jeG7r+G7peG6qOG7jUjDg+G7p+G6qOG7jeG6pMODRsSC4buNw5XhurDhu43hu63hu6Phu43hu4rDjeG6ruG7rcOD4buNdk7hu4Thu63hu43huqxK4budw6zhu412TuG7hOG7reG7jeG6osSC4bujay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsxKnhuqHEg2rhu40t4buNKsOJ4bqs4buN4bqo4bud4buS4buNxqHhu4vhu5Hhu4vDtOG7j8O1xqHDrOG7jeG7isOD4buI4buS4bu54bqo4buN4butTOG7neG7jeG6qOG6ok7hu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu63hu6Phu63hu43hu5Bx4buNw5VK4bqo4bqi4buN4buxxILDgeG6qOG7jeG7sXDEguG7jeG6qOG6ouG7neG6qOG6ouG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jSXEguG6quG7jSnEguG6qMOD4buN4buKxILhu7dI4buN4buKS+G7reG7jeG7rcawSOG7jeG7seG7t+G6qOG7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jeG7isODd+G6quG7jeG7reG7o+G7jXbFqeG7kuG7jeG6pMOD4bqq4bud4bqo4bqi4buL4buNPsOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNSeG7iOG7ncOs4buN4bqo4bqiTuG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG6rMOT4bqo4bqi4buNw5Xhu4jEguG7jcOV4bqw4buN4buKw43EqOG6qOG6ouG7jcOVS+G7jeG7reG7o+G7jeG7isON4bqu4butw4PDrOG7jeG6puG7ocSC4buN4bux4buj4bqo4buNdk7hu4Thu63hu43huqLEguG7o+G7jeG7reG7neG6quG7i+G7jcSDw4Phu7fhu43huqjhu7Xhuqjhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4buKw4Phu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu61M4bud4buN4bqo4bqiTuG7jeG7r+G7peG6qOG7jXbhu6PhuqjDg+G7jeG7sXPhu4rhu43hu63hu6Phu43hu4rDjeG6ruG7rcOD4buN4buKw4Phu4jhu43huqjDg8awSOG7jcOV4bufxILhu43hu63Dg0vhu63hu43hu4rDjcSCQeG7iOG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6suG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buNw5VD4bqo4bqi4buN4bqs4bq84buK4buN4bqo4bqi4buf4buS4buLay9IbGvhu4rhu53hu7HhuqZ34buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7Lhuqzhu53DjeG6osSC4bqoacO0SOG7kOG7jeG7neG7iOG7iuG6qsOybGvhu4rDjWxr4buK4buvbGvEguG6rOG6ouG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buL4bux4bud4bqqSeG7iOG7neG6qOG6ouG7isONxILhu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O1xqHDteG7jy/hu5PGoeG7r+G7k8O14buZ4buRw7Xhu5Phu5fhu4rDtcO04buX4bub4buVw7ThuqbDteG7i8OCSOG6osOy4buNL2xrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGvhu4rDjWxr4buK4buvbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7huqJO4buN4buv4bul4bqo4buN4buxccSC4buN4bqo4bqi4bud4bqo4bqi4buNw4Phu4jhu5JB4bqo4buNJcSC4bqq4buNKcSC4bqow4Phu412TuG7hOG7reG7jeG6rErhu53hu43hu63hu6Phu43hu4rDjeG6ruG7rcODay9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41say/hu4rhu53hu7HhuqZ3bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rELhu43huqx14buK4buN4buK4buhxILhu43hu7FxxILhu43hu7HEgsOB4bqo4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG7l8Os4buN4buQceG7jSXEguG6quG7jSpwxILhu43DleG7n+G6quG7jeG7reG7iOG6uMSC4buN4bqixILhu4Lhu43hu63Dg8SC4bu54buI4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4buX4buL4buR4buLw7Thu4/Dtcahw6zhu43hu63Dg8So4bqo4bqi4buN4buKw4nEguG7jeG7rcODT+G6qOG6ouG7jeG6pMSC4bu34bqo4buN4butcOG6qMOD4buN4buKw4Phu4jhu5Lhu7nhuqjhu43huqLDg3fhu43hu4rhu6dI4buN4bqoxrBI4buN4butxrBI4buN4bux4bu34bqo4buN4bqs4bud4bqo4bqi4buN4buKw4N34bqq4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqTDg+G6quG7neG6qOG6ouG7jeG7isOD4buI4buS4bu54bqo4buNdsWp4buS4buNc0jhu43hu63hu6Phu4vhu43Eg8ON4bu14bqo4buN4bux4buC4buN4but4buj4buK4buN4buv4bufxILDrOG7jeG7isOT4bqo4bqi4buN4buK4bq4SOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7iuG7p+G7iuG7jeG7scaw4buK4buNw41M4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rhu6fhuqzhu43huqZO4buGxILhu43huqh14bqo4bqi4buNdsWp4buS4buN4but4buj4buN4buKw43huq7hu63Dg+G7i+G7jeG7rMOD4bqy4buNw43EguG7teG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG7l+G7i+G7keG7i8O04buPw7XGocOs4buN4buK4bqq4buf4bqo4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG7l+G7jeG7rULhu43huqTDg+G6qnDhuqjhuqLhu43hu5Hhu4/hu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jcON4bud4buN4bqkw4Phu4DEguG7jcOD4buf4bqow4Phu43huqjhuqLDg+G7ueG7jeG6pk7hu4bEguG7jcONTOG7jXbhu6PhuqjDg+G7jeG7sXPhu4rhu43hu63hu6Phu43hu4rDjeG6ruG7rcOD4buNw5Xhu5/hu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG6qOG7n+G6quG7jeG7rU3huqjhuqLhu43hu4rDjcSo4bqo4bqi4buN4bqsw73hu43hu63hu6Phu43huqbhu4bhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDjeG6quG6qOG6ouG7jXZCw6zhu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7rUzhu53hu43huqjhuqJO4buN4buv4bul4bqo4buNxIPDjcWp4bqo4buNxJHhu4jhu6Xhuqjhu43Eg8ODTOG7kuG7jcSp4buV4buZ4buN4buK4buIw4rEgmrhu43huqbhu5/hu43hu4rDjcSo4bqo4bqi4buNdsaw4bqs4buN4bqow4Phu6fhu4rhu4vhu40w4bqo4bqi4buNxIPDg0zhu5Lhu41Iw4Phu6fhuqjhu43huqTDg0bEgmnhu43igJzEg8OD4buI4buS4bu54bqo4buN4butTOG7neG7jeG7isOJxILhu43hu61C4buN4butw4nhuqjhuqLhu43DjOG7iOG7p+G7iuG7jcO14buP4busY+G7i+G7jSrDieG6rOG7jeG7l+G7i+G7keG7i8O04buPw7XGocOs4buN4buKw4nEguG7jXbhu6PhuqjDg+G7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG6rMO94buN4bqmTuG7hsSC4buNw5Xhu5/hu43hu4rDjcSo4bqo4bqi4buNdk7hu4Thu63hu43DtOG7jeG7iuG7p+G6qOG7jeG7reG7o+G7jeG7isON4bqu4butw4Phu4vhu43Eg8OD4buI4buS4bu54bqo4buN4butTOG7neG7jeG7isOJxILhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4butw4NG4buNw4Phu7fhu4rhu43huqjhu7Xhuqjhu41Iw4NwxILhu43huqjDg+G7guG7jeG7isOD4bu14bqs4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw4Phu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu7Hhu6Hhuqjhu43Dlcaw4bqo4buN4butw4Phu4jhu5LDgeG6qOG7jcOM4bq44buN4but4buj4buN4bqo4buf4buS4buNw5Xhu5/huqrhu43hu7Hhu4Lhu4vhu43Eg8OJxILhu41Iw4NwxILhu43Dg+G7iOG7kuG7jXbhurzhuqjhuqLhu43Dg+G7t+G7iuG7jeG7seG7n+G7jeG7reG6quG6qOG7jcODROG7jcOD4buf4bqo4bqi4buNSMODS+G7jeG6osSCxKhI4buNw41M4buN4but4buj4buNw5XhurDhu43huqjDg8SC4bu54buI4buNSeG7iOG7o+KAneG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmww4bqo4bqi4buNxIPDg0zhu5Lhu43hu63Dg+G6quG7jeG7scSC4bu34buK4buN4buKw4Phu7XhuqzDrOG7jeG7reG7o+G7jeG7isON4bqu4butw4Phu412TuG7hOG7reG7jeG7seG7o+G6qOG7jeG7iuG7ocSC4buN4buxccSC4buN4buxxILDgeG6qOG7jeG7rcOD4bqq4buN4but4buj4but4buN4buKw4NO4buA4bqo4bqi4buN4bqm4bujxILhu43DleG7hsSC4buN4bqixILhu6Phu43DteG7j+G7jeG6qOG6ouG7n+G6qOG7jXbhurrhuqjhuqIv4bqk4bqi4buL4buNPsODTuG7jcOVxrDhu5LDrOG7jeG7rcOD4bqy4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqzhurzhu4rhu43huqjhuqLhu5/hu5LDrOG7jeG7isOD4buI4buS4bu54bqo4buNw4nhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7iOG7jeG6qMODxrBI4buN4bqkw4Phuqpw4bqo4bqi4buNw7Thu4/hu43hu4rDjcSCQeG7iOG7jXbhurrhuqjhuqLhu4vhu41h4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG7l8Os4buN4buQceG7jSXEguG6quG7jSpwxILDrOG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6suG7jeG7rULhu43DieG6qOG6ouG7jcSDw4NM4buS4buN4bqs4buf4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7rcODTOG7jeG7isOD4buI4buS4bu54bqo4buN4bqkw4Phu6Phu63hu43hu61N4bqo4bqi4buN4buKw43EqOG6qOG6ouG7jXbGsOG6rOG7jeG6rMO94buN4but4buj4buN4buKw43huq7hu63Dg+G7jeG6qMODTuG7jeG7isOD4buI4buS4bu54bqo4buN4butTOG7neG7jeG6qOG6ok7hu43hu6/hu6Xhuqjhu43Eg8ONxanhuqjhu43Eg8OD4bujxILhu41j4bq04bqow4Phu4124buj4bqow4Phu412TuG7hOG7reG7jcO1w6zhu5nhu43hu4rhu6fhuqjDrOG7jeG6qOG6ok7hu43hu6/hu6Xhuqjhu43DoMOD4bud4bqo4buNY+G6tOG6qMOD4buNVuG6tuG6qMOD4buNduG7o+G6qMOD4buNdk7hu4Thu63hu43huqLFqeG6qOG7jcO14buN4buK4bun4bqo4oCmay9IbEjhuqbhu53hu5Lhu43huqzhu4jhu4p34bqs4bud4buQ4buNw5Xhuqrhuqbhu4jhuqx34buNSMONd8OVxILhuqrhu4jDjEjhuqbhu53hu5LDjOG7iuG6qkjhuqh34buQ4buK4buNw413SHfhu53hu4rDjMOD4buI4bqg4bqg4bqmd+G6oOG7iOG6puG6puG7jcOM4butw413d+G6qOG7jeG6r0jhu6/hu53hu4p34buN4bqjd0nhu4jEgsONd+G7r8SD4bqq4buNSOG6puG7neG7kuG7jeG7isODd+G7jeG6rHfhu6/EguG7neG7jeG7kuG6quG7iOG7jcOUxILhuqbhuqbhu43huqh3d+G7r+G7jeG7iuG6quG7jXfEguG7isODd8ON4buN4buISOG7r+G7neG7infhu43hu5Lhuqrhu4jDjeG7jeG7scON4bqqw5TDjHfDjeG7jeG7iuG6quG7jeG7neG7jcONd+G7rXfhuqjhu4rhu43DlXfDjcOMxILhuqrhuqjhu43huqrDjeG7jeG7iEjhu6/hu53hu4p34buN4buS4bqq4buIw43hu40k4bqm4budw4zDg+G7jUjhuqbhu4jhuqLEguG6qOG7jeG7i2tI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSD4buhxILhu43hu7FxxILhu43hu7HEgsOB4bqo4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG7rOG7neG6qOG6ouG7jSXEguG7o+G6qMOs4buN4buQceG7jcSDw43hu4jhuqjhuqLhu40lxILhu53huqjhuqLDrOG7jeG6qOG6ok7hu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqjhu4DEguG7jXbhu6Xhu5Lhu43hu63Dg+G6quG7jcOD4bud4buSw6zhu43hu4rDk+G7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG6rErhuqjhuqLhu43DtOG7jcSD4bu34buK4buNPuG6ouG7iOG7kuG7teG6qOG7jXbhu6Phuqjhu408xrDhu4jhu43Eg+G7iOG7p+G7isOs4buNw4NE4buNdnHhu43DjeG7neG7jeG6pMOD4buAxILhu4124buj4bqow4Phu43hu4rDg0zhu5Lhu43DjHDhuqjhu43huqjDg07huqjhuqLhu4124bu34bqo4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4buX4buL4buR4buLw7Thu4/Dtcah4buN4bqs4buGxILhu412TuG7hOG7reG7jeG6rErhu53hu43hu63hu6Phu43hu4rDjeG6ruG7rcOD4buNw5Xhu5/hu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4buKw4Phu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu4rDjcSo4bqo4bqi4buN4bqsw73hu43hu63hu6Phu43huqbhu4bhuqjhu4vhu41W4buA4bqo4buN4but4buM4buN4bqow4NO4buN4buKw4Phu4jhu5Lhu7nhuqjhu43hu61M4bud4buNw4nhuqjhuqLhu43hu65O4buA4bqo4bqi4buNY3Lhuqjhu408Q8SC4buNduG7o+G6qMOD4buN4buxc+G7iuG7jXZO4buE4but4buNw7XDrOG7meG7jeG7iuG7p+G6qOG7jeG7reG7o+G7jeG7isON4bqu4butw4Phu43hu63Dg+G6suG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqs4bq84buK4buN4bux4buIw4rEguG7jcOM4buj4bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw4N34bqq4buN4buKw4PhurjhuqjhuqLhu43huqThu7Xhu43DjOG7gOG7jeG7seG6vOG7jeG7isOT4buN4bqv4buwPuG7ruG7jeG7kHHhu43Eg8ON4buI4bqo4bqi4buNJcSC4bud4bqo4bqiw6zhu43hu4rDk+G7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG7ly3GoeG7i+G7keG7i8O04buPw7XGocOs4buN4bqo4bqiTuG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6quG7n+G6qOG7jeG7kHHhu4124buj4bqow4Phu43hu7Fz4buK4buNdk7hu4Thu63hu43Dg+G7gOG6qOG7jcO14buP4buN4buK4bun4bqo4buN4but4buj4buN4buKw43huq7hu63Dg+G7jcOV4buf4buN4buKw4Phu4jhu43DleG7ueG7jeG6osWp4bqo4buNw7Thu43hu4rDjXLhuqzhu43hu4rDjcSCQeG7iOG7jXbhurrhuqjhuqLhu4vhu43hu6zhu6Phu43hu4rDjeG6ruG7rcOD4buNdk7hu4Thu63hu43huqxK4bud4buNdk7hu4Thu63hu43huqLEguG7o+G7jeG6qOG7teG6qOG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu63Dg0zhu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jUbhu43DlUrhuqjhuqLhu43hu7HEgsOB4bqo4buN4buxccSC4buN4bqo4bqi4bud4bqo4bqi4buNJcSC4bqq4buNKcSC4bqow4Phu4124bud4bqo4bqi4buNw43hu6fhu4rhu41Iw4Phu6fhuqjhu43huqTDg0bEgsOs4buNw4Phu5/huqrhu43Dg0/huqjhuqLhu43hu4py4bqo4bqi4buN4butw4Phu4jhu5Lhu7fhuqjhu43DjeG7neG7jeG6pMOD4buAxILhu4124buj4bqow4Phu43hu7Fz4buK4buN4but4buj4buN4buKw43huq7hu63Dg+G7jXbDgeG7jeG6qOG7peG6qOG6ouG7jeG7reG7neG6quG7jeG7isOD4buI4buN4bqow4PGsEjhu43hu63Dg+G6quG7jeG6osSC4bud4buNduG6sOG6qMOD4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43FqeG6qOG7jcSD4buI4buS4bu54bqoay9IbA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người dân thôn Tà Đủ cần một con đường

Người dân thôn Tà Đủ cần một con đường
2018-03-07 16:07:46

(QT) - UBND huyện Hướng Hóa vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường vào khu đất sản xuất tập trung mới được khai hoang,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết