Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu55tZ8OM4buNZ3HGoeG6uGfDieG7r8O5QWfDicSQ4buvxrBBZ+G7teG7rW3hu69nw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ0Hhuq5B4buxZ8OJ4but4bquQWfhu7nhuqbhu69n4bu14buvxrDhurhn4bu54buj4bq4w6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/hurtdMOG6vWctZ+G6oeG7j0FnQ+G7reG6oEHhu7FnUeG7r+G7p+G6uGdD4but4bqw4buvZ+G7oOG7reG7huG6pEHhu7Fnw4nEkHdB4butZ+G7ucOK4buhZ8OJ4buvw7nhurhnROG6uOG6sOG7oWfhu7Hhu69tZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWdB4bquQeG7sWfDieG7reG6rkFn4bu54bqm4buvZ+G6u0Aw4bu44bq9Z+G7oeG6vm1nw4l5QeG7rWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWVnceG7pUFnccah4bq4Z8OJ4butbkHhu7Fnw6wvw61oaWtlZ8OJw4FvQWfDiXlB4butZ+G7ocOAZ8OsZ8OM4buNZ8OJxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fDjOG7leG7imdwRkHhu7Fnw4zhu41nQDDhu7hn4bu14buvxrDhurhn4bu54buj4bq4ZWdxw4Bn4bu3b2fhu61t4buvZ8OM4buNZ+G7oG3hu7ln4bug4butdkHhu61lZ+G7oG3hu7ln4bus4buv4bul4bq4Z+G7oeG6vm1n4but4bq44buKxalBZ+G7oG3hu7ln4bu24bqyZ0lvZ8OM4buNZ+G6ocO9QeG7rWcw4but4bq+4buKZ+G7oeG6vm1n4but4bq44buKxalBZ+G6ocO9QeG7rWfhu7bhu69B4butw6ln4bugbuG7oWfDjOG7jWdBb+G7imdx4buNZ0nhu6dncXbhu6Hhu61nw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ8OM4buNZ0Aw4bu4w6nDqi9D4bq/w6rDiW3hu5/hu7dyZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdm4bu5bcSQ4bux4buvQWTDrUPDjGdt4bq4w4nDgWbhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7ocOp4bufbcOBROG6uG1B4buxw4nEkOG7r8OpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvaWtpaC/hu4trcMOsacSpaGxpaMOJacOtamzhu4vEqeG7t2nDqeG7s0Phu7FmZy/hur/Dqi/DiXDhur/Dqi/DicSQ4bq/w6rDicSQ4bq/w6rDiXDhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/IG3hurhn4bu14but4buvZ3HDs8OJZ+G7oeG7reG6uOG7nUFnw4zhu41nQDDhu7hlZ+G6ocO9QeG7rWcw4but4bq+4buKZ0Phu63hu5dBZ3Hhu5fhurhnccawZ3HDs8OJZ+G7oeG7reG6uOG7nUFnw4zhu41nQDDhu7hn4bu14buvxrDhurhn4bu54buj4bq4w6ovQ+G6v8OqL8OJcOG6v8OqL8OJxJDhur/Dqi/DiW3hu5/hu7dy4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oGfhu49BZ+G7oeG7gmdpbGfDieG7r8O54bq4Z+G7oeG7rXZnSeG7p2fDjOG7leG7imdwRkHhu7FnQDDhu7hlZ+G7oW7hu6Fnw4zhu41nceG7jWfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBZ+G7oW7hu6FnQ+G7rcahQWdJ4buvxanhu6FncOG7qWfhu7dv4bu5Z8OJxJDhu4bhuqbhu6FlZ+G7teG7rcOAZ+G7t2/hu7lnRW3hurhnSeG6puG7r2fhu7nDiuG7oWfDieG7r8O54bq4Z+G7t29n4bu34buX4buKZ0VGZ+G7rW/hu69n4bu34bqgQeG7sWfhu6Hhur5tZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFn4bu3b+G7uWfDieG7reG7huG6puG7oWdxw4Fn4but4buvxanhurhnROG6uMOyw6lnMMSQw4FB4buxZ3HDgGfDieG7m0Nnw4nEkOG6uEHhu7Fnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWfDiW7hu69n4buh4bqkZ+G7oeG7l+G6uGdB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZWfhu6Hhu63hurjhu4rGsEFncHjhu6Hhu61n4buh4bqkZ+G7oeG7l+G6uGfhu6Hhu5Xhu4pnw4nEkOG6tkHhu7FlZ0nhu5vDiWdB4bq44bqu4buvZWfhu7nhuqpnxJDhurJB4buxZ+G7oW7hu6FnQeG7sW9B4butZ0Hhu7Hhu63hu6dnw4nhu6/GsOG6uGfDieG7reG6vmfhu6Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNlZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61lZ3B44buh4butZ0nDisOpZ+G7oOG7reG6umfhu4hnw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7oW7hu6Fn4bu54bquZ+G7rXdB4butZ+G7teG7r0Hhu61nw4nhu6Vn4buf4bunQWdJSEHhu7FlZ+G7teG7reG6rkHhu7FnQeG7seG7hEHhu7FnQeG7lUHhu7Fn4buhbcOBZ8OJ4but4bq4Z0Hhu63hu5tDZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFlZ8OJ4buEQeG7sWfhu5/hu4bhuqbhu6Fn4butw4FvQWfDieG7reG7r8WpQWfhu6HhuqRnReG6qmfhu63Ds2fDicahQeG7sWfDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7iuG7peG6uGVnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWfDieG6sMOJZ+G7oW7hu6Fn4buh4butdkHhu61nRW7hu6Hhu61nSeG7p2dtQWdF4buvQeG7rWfDjOG7jWfhu63hurLhu69lZ21BZ0Hhu69B4butZ+G7oeG7rXZB4butZ8OJxJB4ZWfDicSQ4bubw4lnw4lGZ21BZ8OJw4FvQWfDjOG7jWfhu63hurLhu69nceG7huG6qOG7oWfhu7Hhu69IZ0lIQeG7scOpZ8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu6zhu6/FqUFnw4nDs+G7r2VnceG7r8aw4bu5Z0Hhu63hu5dBZ0HhurThu69n4buf4bubw4lnw4nEkMOBQeG7sWfDjOG7leG7imdwRkHhu7FnQDDhu7hn4bu14buvxrDhurhn4bu54buj4bq4Z+G7oeG6vm1n4bufbWfDjOG7jWfDicSQw7lBZ+G7t29n4bux4buvSGdJSEHhu7FnSW9nQeG7lUHhu7Fn4buhbcOBZ+G7oeG7reG7l8OJZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fn4buhbuG7oWfDieG7r8O54bq4Z+G7oeG7rXZnceG7jWdxw7PDiWdx4buG4bqo4buhZ3HGsGfhu7Xhu63huq5B4buxZ0Hhu7Hhu4RB4buxZ0Hhu5VB4buxZ+G7oW3DgWfhu63huqRBZ0FIbWdx4bqs4buvZ0XhurBB4buxZ0nhu5vDiWfhu6Hhu63hu5fDiWVnw4nhu69B4butZ8OJ4butxqFBZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUHDqWcw4bubQ2fDicSQ4bq4QeG7sWfDiW7hu69n4buh4bqkZ+G7oeG7l+G6uGdB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ8OJ4butcsOBZ+G7reG7huG6pkHhu7Fn4butb0Hhu7Fn4butw4BtZ+G7scO1QWfhu6Hhu63hurjDguG7r2fhu7Hhu69uZ8OJxJB4Z8OJ4buEZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWdx4bulQWdB4butb2fhu7lu4buKZ0lvZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWfDieG7r8O54bq4Z8OJ4butw4pnRcOyQWdD4but4bud4bu5w6lnMOG7r+G7pUNnw4nDiuG7oWfDieG6uOG7isO5QWfDicSQ4bq44buK4bunQWdJ4bubQWdx4bqyQeG7sWdB4bqy4buvZ0lvZ0Hhu7HDgcOz4buvZ+G7t0bhu6FnccawZ+G7rcOBb0Fnw4nhu63hu6/FqUFn4buhbuG7oWfhu7nDiuG7oWfDieG7r8O54bq4Z3Hhu6dnxJBtw6lnW+G7reG7l0FnceG7l+G6uGdx4bulQWdB4buP4bu5Z8OtaMOtaGVn4bufbWfDjOG7jWfDicSQw7lBZ3HDs8OJZ+G7oeG7reG6uOG7nUFnw4zhu41nQDDhu7hn4bu14buvxrDhurhn4bu54buj4bq4Z3HGoeG6uGfDieG7r8O5QWfhu6Hhur5tZ8OJeUHhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQxqFBZzDhurpn4bu24buvQeG7rcOqL0Phur8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người dân thôn Tà Đủ cần một con đường

Người dân thôn Tà Đủ cần một con đường
2018-03-07 16:07:46

(QT) - UBND huyện Hướng Hóa vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường vào khu đất sản xuất tập trung mới được khai hoang,...

1.017 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

1.017 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
2018-03-06 16:33:26

(QT) – Hôm nay 6.3.2018, các địa phương trong tỉnh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Dự lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh, về phía Quân khu 4 có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết