Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vSDhu5zhu7bhu57hu4XEkHfhu7fhu6vhu4V9RW/hu7fhu6nhu4UiQ3bhu4Xhu7Nt4bu14buFR+G7seG7peG7o+G7hUfDguG7seG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7s+G7sXXhu7fhu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4buj4bq8a+G7hSJDReG7t+G7qeG7heG6vuG6tOG7t+G7qeG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vcOpfSLhurnhu4Ut4buF4buqw4Phu7Xhu4Xhu7drw43hu4Xhu4nEkWnEkWhmZ8SpZOG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7heG7qm3hu4VdSuG7heG7oOG6ruG7t+G7qWThu4UiIMOhZOG7hXvhu6tB4buF4bui4bur4bq84buFxJB24buj4bur4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7o0Hhu4Xhu51F4bq24bux4buF4buzbeG7teG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu7Phu7F14bu34buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7o+G6vGvhu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4Xhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu5/hu7nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu63hu4Xhu7J14buFw6HDsuG7t+G7heG7tOG7seG7t+G7q2Thu4V74burQeG7hcOh4bq64buFxJBD4bq+4bqs4bu34bup4buFw6Hhurrhu4XDveG7seG7t+G7q+G7hcSQw7rhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Xhu5zhurDhu4XDncO64buF4bur4bu5buG7o+G7q+G7hUdt4buF4bug4buVReG7hcSQ4bq+4buF4buzbeG7teG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4VHw7nhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7n+G7guG7hWzhu7fhu4Xhu6PhurThu4VE4bqs4buF4burbuG7hcSQ4buV4bu34bup4buFxJDhu6vhurzDjeG7hURv4bu3ZOG7heG6quG7q+G6uuG7o+G7hUfhurrhu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vDueG7heG7o2zhu4XEkG7hu7Hhu4XEkHfhu7fhu6vhu4V9RW/hu7fhu6nhu4UiQ3bEkeG6uy/huqrhur3hurvEkGvhu53hu7Nw4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4Phu7VrQ+G7qeG7seG7t2Jo4bqqSeG7hWtFxJDhu7nhu4Phur3hurvEkEPhur3hurvEkOG7n+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o8SR4buda+G7uUJFa+G7t+G7qcSQQ+G7scSRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2fEqWdmL8OtxKnhu59pZ+G7i2ZqacOtxJBnaOG7iWrDrcSp4buzZ8SReeG6quG7qeG7g+G7hS/hur3hursvxJDhu5/hur3hursvxJBD4bq94bq7xJBD4bq94bq7xJDhu5/hur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bug4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buFe+G7q0Hhu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buFxJB34bu34bur4buF4buqbeG7hV1K4buF4bug4bqu4bu34bup4buF4bqq4burbMSQ4buF4bud4bux4bunReG7hcSQbuG7seG7heG7nUXhurbhu7Hhu4Xhu7Nt4bu14buFR+G7seG7peG7o+G6uy/huqrhur3hursvxJDhu5/hur3hursvxJBD4bq94bq7L8SQa+G7neG7s3Dhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7hcOM4buFw73hu7HDuuG7t+G7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu54buF4buj4bq8a+G7heG7ouG7q+G7reG7t+G7q+G7heG6quG7q+G6vOG7hUfDueG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4XEkHfhu7fhu6vhu4V9RW/hu7fhu6nhu4UiQ3bhu4XDrWZm4buFxJDEqOG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4buxw7rhuqrhu4XEkOG6uuG7o+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bujbOG7o+G7heG7qeG7sW/hu7Hhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buFw73hu6vhu43hu6Phu4Xhuqrhu6vhurrhu6Phu4VE4buC4buF4bujxILhu4Xhu7XDg+G7seG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7neG7seG7p+G7t2Thu4Ug4buc4bu24bue4buFxJB34bu34bur4buF4buhw7Phu4Xhu6Phu6t34buF4buhbuG7ueG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4buj4bur4buA4buj4buF4bu3w7Lhu7fhu6nhu4VHbeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4buxw7rhu7fhu4Xhu6tt4bu34bur4buFw73hu6tv4bu54buFRGzEkOG7hcSQ4bur4buC4buj4buFxJDDuuG7hUdt4buF4buz4buZw43hu4XDjOG7hcO94buxw7rhu7fhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu6Hhu6fhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4bu34bur4buZxJDhu4Xhu6HDueG7hUlF4buZxJDhu4Xhu4nhu4Xhu6tu4bu34bup4buF4bu14bq64bujZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4bqq4bur4bq64buj4buFR+G6uuG7heG7t+G7qeG6vuG7heG7n+G7k+G7t2Thu4Xhu6vhu5dF4buF4buj4buV4bu34buF4bu34bup4burw7nhu4Xhu6NsxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSLhu6tw4bu54buF4buhQWThu4Ug4buc4bu24bue4buFxJB34bu34bur4buFfUVv4bu34bup4buFIkN24buF4buhw7nhu4VJReG7mcSQ4buF4buJ4buF4buf4buC4buFbOG7t+G7heG7oeG7lUXhu4XEkOG6vuG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6tu4bu34bup4buF4bu14bq64buj4buF4bujw4Phu7fhu6lk4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4buh4buVReG7hcSQ4bq+4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4bup4bqu4bu1YuG7heG7tuG7k+G7t+G7qeG7heG7o+G7meG6quG7heG7teG6rOG7hUPhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Nv4bu34bup4buF4bujbOG7hUdt4buFw73hu6tF4buF4bu3cOG7ueG7heG7oeG7l0Xhu4XEkENs4bu34bur4buFxJBDw4nhu4Xhu53Ds+G7ueG7heG7tmvhu7Xhu4Xhu6Lhu4Rr4buFw6Hhu7Hhu6XEkOG7hcSQbuG7seG7hUnDs+G7hSJD4bux4bulReG7hUvhu7dk4buF4burRcON4bul4bu34buFIkPhu7Hhu6VF4buFe+G7q+G7ueG7t+G7qWPhu4XDneG7q0Xhu4Xhu7dw4bu54buF4buh4buXReG7hcSQQ2zhu7fhu6vhu4XEkEPDieG7heG7ncOz4bu54buFw73DusSQ4buF4bur4bqm4bqq4buF4bujb+G7t+G7qeG7heG7o2zhu4Xhu5zhu43hu6Phu4Xhu6Lhu4Rr4buFw6Hhu7Hhu6XEkOG7hcSQbuG7seG7hUnDs+G7heG7qOG7seG7ueG7hcOh4bux4bulxJDhu4VHbeG7heG7qOG7seG7ueG7heG7tGvhu7Fk4buF4burRcON4bul4bu34buF4buo4bux4bu54buF4buy4bux4bu34burY+G7heG7tuG7k+G7t+G7qeG7heG7o+G7meG6quG7hUThu4Rr4buF4buj4burRmvhu4Xhu6Nv4bu34bup4buF4bujbOG7heG7ouG7hGvhu4Ui4bq44bu34bup4buF4bqs4buFxJDhu6t24buFxJBD4buZ4bu34buF4bui4buEa+G7hSLhurjhu7fhu6lk4buF4burRcON4bul4bu34buFw6F44bu34bur4buF4buy4bux4bu34burY+G7heG7qm7hu4XEkOG7leG7t+G7qeG7hcO9SuG7hcSQ4burReG7l8SQ4buF4bqq4bur4bq64buj4buFR+G6uuG7heG7oWzhu7fhu6vhu4Xhu53hu43EkOG7hUdt4buF4buj4burw7rhu4Xhu53hu7HDuuG7t+G7hcSQ4bur4bq8w43hu4Xhu6tv4bux4buFRG/hu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4burRcON4bul4bu34buFw6F44bu34bur4buF4buy4bux4bu34burZOG7heG7qOG7seG7ueG7heG7suG7seG7t+G7q2Thu4UiQ+G7seG7pUXhu4V74bur4bu54bu34bup4buFR23hu4Xhu6pv4bux4buF4buyw7Lhu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu04bq64buj4buFxJDhu7F1ReG7heG7n+G7guG7hWzhu7fhu4Xhu7fhu6vhu4/hu7Xhu4Xhu6Fs4bqq4buF4buA4bu34bup4buF4bu34burReG7heG7o+G7lUXhu4VHw7nhu4Xhu6Nv4bu34bup4buF4bujbOG7hUdt4buF4bufduG7o+G7q+G7hUfhurrhu4Xhu6vhu5dF4buF4buj4buV4bu34buF4bu34bup4burw7nhu4Xhu6NsZOG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4VEb+G7t+G7heG6quG7q8ah4bu14buFxJDhu6vhurzDjeG7hURv4bu34buFRGtF4buFxJDhu6tF4buF4bur4bu5buG7o+G7q2Thu4Xhu6Fv4bu14buF4budb+G7ueG7hUfhu6Xhu4VE4bux4bu34bur4buFa+G7t+G7hcSQ4bu5beG7t+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bqq4burxqHhu7Xhu4Xhu7fhu6vhu4/hu7Xhu4XDveG7q8OD4bux4buF4bqq4bur4bq64buj4buFRG/hu7fhu4VJReG7mcSQ4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu5/hu7lr4bu34bur4buF4buj4bq8a+G7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcOt4buF4burRcON4bul4bu34buFR3Dhu7fhu4Xhu53hu7Hhu6fhu7fEkeG7hX1Fa+G7heG7oUFk4buF4buhb+G7teG7heG7nW/hu7nhu4Vr4bu34buFxJDhu7lt4bu34buFxJBt4bux4buFRG/hu7fhu4VHbeG7hcSQ4but4bu34bur4buF4bu1buG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQQ3Xhu7fhu4VoxJFpZuG7ieG7hcSQbUXhu4XEkOG7q0XDjcO54bu34buF4bujbOG7o+G7heG7s+G7uW7hu7Hhu4XEkOG7huG7hWpm4buF4buiw6Hhu4Xhu6HDuuG7t+G7hWfEkWZmZuG7heG7osOh4buF4buj4bq8a+G7heG7t+G7qeG6vuG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7t3Dhu7nhu4Xhu6Hhu5dF4buFxJBDbOG7t+G7q+G7hcSQQ8OJ4buF4budw7Phu7nhu4Vr4bu34buFxJDhu7lt4bu3ZOG7heG7q27hu7fhu4Xhu6Phu6vDuuG7heG7ocO64bu34buF4bu14buA4buj4buFxJDhu6vhu5nhuqrhu4Xhu7fhu6vhu5nEkOG7hcSQ4bur4bux4bulxJDhu4Xhu6tu4bux4buF4buf4bu54buF4bu14bq+a+G7heG7ncOz4bu54buF4bujQeG7hcSQ4bur4bun4buFSW/DjeG7hUNrxJHhu4Xhu6Dhuq7hu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7sWThu4XDveG7q8OD4bux4buF4bqq4bur4bq64buj4buFR23hu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4bufReG7heG7s3bhu6Phu6vhu4Xhu53hu7Hhu6fhu7fhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFxJB34bu34burxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vXvhu6tsxJDhu4Xhu53hu7Hhu6dF4buFxJBu4bux4buF4budReG6tuG7seG7heG7s23hu7Xhu4VH4bux4bul4bujZOG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7heG7qm3hu4VdSuG7heG7oOG6ruG7t+G7qWThu4V74burQeG7heG7ouG7q+G6vOG7hcSQduG7o+G7q+G7hSDhu5zhu7bhu57hu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4VD4buP4bu34bupZOG7heG7oeG7k8ON4buF4buzbeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heG7o0Hhu4XEkOG7reG7t+G7q+G7heG7ocO14buj4buFxJDhu6vhurhk4buF4buj4buZ4bqq4buF4budbOG7o+G7q+G7heG7o+G7leG7t+G7hUTDguG7teG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bura+G7seG7heG7oeG7p+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcO9duG6quG7hcSQ4bur4bqk4bux4buFROG7hOG7heG7n+G6uuG7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hUJFbOG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heG7oWzhu7fhu6vhu4Xhu53hu43EkOG7hUdt4buF4buj4burw7rhu4Xhu53hu7HDuuG7t+G7hcSQ4bur4bq8w43hu4Xhu6tv4bux4buFRG/hu7fEkeG7hcOh4buv4buFxJDhu6vDumThu4Ug4buc4bu24bue4buFxJB34bu34bur4buF4buhw7nhu4VJReG7mcSQ4buFR8OC4bux4buFIkNF4bu34bup4buF4bq+4bq04bu34bup4buF4buda+G7t+G7heG7q23hu7fhu6vhu4Xhu6PhurThu4Xhu6Phu6vDuuG7heG7ocO14buj4buFxJDhu6vhurjhu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhur7hu4Xhu5/hu4Lhu4Vs4bu3ZOG7heG7o+G7q+G7ueG7heG6quG7q3Hhuqrhu4Xhu53huqDhu4VCRWvhu4Xhu7fhurDhu7Hhu4Xhu59F4bu34bup4buF4buz4buX4bqq4buF4buj4bur4bq84buFxJBD4bq+4bq04bu34bup4buF4buh4buVReG7hcSQ4bq+Y+G7hUPDicSQ4buF4bu34bup4buN4bu34buFxJDhu6vhurzhu4XEkOG6uuG7o+G7heG7oeG7p+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6tu4bu34bup4buF4bu14bq64bujZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4bur4bu5beG7t+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7hUdt4bu54buF4bujRcSC4bux4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmdqxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSLhu7HDuuG7t+G7heG7tuG7q+G7mcSQ4bq7L+G6quG6vQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người dân thôn Tà Đủ cần một con đường

Người dân thôn Tà Đủ cần một con đường
2018-03-07 16:07:46

(QT) - UBND huyện Hướng Hóa vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường vào khu đất sản xuất tập trung mới được khai hoang,...

1.017 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

1.017 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
2018-03-06 16:33:26

(QT) – Hôm nay 6.3.2018, các địa phương trong tỉnh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Dự lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh, về phía Quân khu 4 có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết