Cập nhật:  GMT+7
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buBI+G7reG7r3lo4bu5R3Bo4bu5w7NBaOG7rXbDs+G6umhw4buAbmhB4bq04bq4aMOB4bqww4Hhu61oceG7l8OBaOG6uEXDuuG6vy/hu6/DreG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu65zbnFn4buB4bq9IjHDqmgtaFLhu6fDgWjhurjhu6/DtUFocG9waEHhurBo4buveMOB4buvaMOB4bqww4Hhu61oceG7l8OBaOG7ucOzQWjhu7d2w4Hhu69o4bq44bunaOG7rXbEgnZoQmjhu4rhu49o4bugbmjhu7jhuqLDgeG7rcOpaOG7r+G6uuG7iMaww4FoUm7hu7dF4bqww4Hhu61o4bq9IuG6uuG7jcOB4butaDFFecOqw6loxqHDgWjhurjhu4LhuqrDgeG7rWjDgeG7r8ah4bq4aHLhu6lo4bu5w7J2aOG6uEXDgMOB4butaHDhu6/hurzDgeG7rWjhurjhurB2aOG7ucOzaMOB4but4buveWjhu7lHcGjDjeG7guG6quG6uGjhu7fhu6/huqBo4bu5w7NBaOG7rXbDs+G6umhw4buAbmjDgeG6sMOB4butaHHhu5fDgWjhurhFw7poUsOAw7PDgWjhuqN24bun4bq4aFDhu4LhuqjDgeG7rWgtaFDhu692aOG7r+G6tHZo4bq4ReG7gkLDgeG7rWjhu67hurR2aCPhurDDgeG7rWhx4buXw4Fo4bq44buv4bqww4FoQG52aDDhuqbDgeG6uWgwdsOB4buvaEVuaEJo4bq4w73DgeG7r2gx4buvRm5oMeG7r3bhu6XDgWjhu67hurrhu6fDqWjDgcO1QWjhu7nhu6XDgWjhu4vDqWhSw4DDs8OBaOG6o3bhu6fhurhoUOG7guG6qMOB4butaHLhu49o4bq44buvc8OAaOG7rXZuaHJ4w4Hhu69oRW5o4buv4bq64buIxrDDgWhSbuG7t0XhurDDgeG7rcOpaOG6uMO9w4Hhu69oIuG6uuG7jcOB4butaDFFeWjhu7nhu51EaMOB4but4buvdsawROG6uWgjw7VBaMOtxKlo4bq44bq6w4J2w6lo4buvw4DDs8OBaHDhu43DgeG7r2jhu612bmhyeMOB4buvaOG7t+G7r+G6oGjhu7fhu6/DtcOBaMOB4bulw4FoUOG7guG6qMOB4butaOG6uOG7r+G6sHZo4buvw4NwaMONw7XDgWjhu6/huqBuaMONw7No4buhw7ThurhocuG7m+G6umhydmjhu6/Dg3Bow4Hhu63hu6/FqeG6uWhOw4Hhu69ocuG7j2hw4buvw4PDgWjDgeG7reG7r8WpaEHhurRwaHDhu6/DgGhw4bq64bq0cGhB4buC4bq6aMOJdsOB4buvaHDhu4BuaEF4w4Hhu6/hurloMG7hurpo4buv4bqmw4FoQeG6tOG6uGjDgcO1QWhuw4Hhu69ocuG7j2jhu6/Dg3Bo4bq44buvw7PDgeG7r2jhurjhu6/DssOAaHBvcGhw4bqww4Hhu61ocsOAw7LDgWjDgeG7r+G7gmhw4buCbsOpaHLhur5waOG7ocOzw4DhurnhurnhurnDjcOzaOG7ucOzQWhFbmjDgeG7r0nDgeG7rWjDieG7jcOBaEThu6/hu6NBaHLhu5vhurpo4bq4duG7pcOB4bq5aE7DgeG7r2hQ4buC4bqow4Hhu61o4bq44buXQWjDiUfEkWhnI+G6oHZo4bq44buv4bud4bq4aOG6uOG7r3ho4bu54bq8cGhy4bqgaOG6uOG6sHZocOG7hsOB4butaHDhu6/hu4JuaMOB4but4buv4buzaHLhu6fDgWjhu7nDs0Fo4butdsOz4bq6aOG7oeG7kcOB4butaMOB4but4buvxaloQeG6tHBoQcOzaHDhu6/DvWhBw4DDgeG7rWjhu63huqBEaHDhu6/hurzhurhow4nhu4RwaEF4w4Hhu69ocuG7qWhw4bq64bq0cGjDieG6tsOB4butaOG7rXZuaHJ4w4Hhu69ockNo4bu34buv4bqgaOG7t+G7r8O1w4Fo4buv4bqmw4Fn4bq5aCPhu6/huqho4bq4buG7iGjDgeG7reG7r8WpaOG7t+G7r29ow43Ds2jhurh3w4Hhu69ocOG7o8OBaOG6uOG7r+G7ncOBaMOB4buvdsWp4bq6aMOB4but4buC4bqodmjhurh4QWhy4bunw4FobsOB4buvaHLhu6locuG7k+G6uGjDgeG7r0nDgeG7rWjDieG7jcOBaEThu6/hu6NBaEThu6/hur5waMON4bq+aMOJdsOB4buvaOG7r8OAw7Lhurhow4Hhu6/hu4Jo4butduG7guG6qMOB4butw6lo4bq44buA4bq54bq54bq5aDBu4bq6aMONw7N2aMOBw7VBaOG7ucOzQWjDgeG7reG7r8WpaG7DgeG7r2hxw7PDgeG7r2hx4bq+QWjhurh24bun4bq4aOG7t3bGsEFoQeG6um5ocuG7guG6qnBocOG7r3bhu6dwaEFv4buIaOG6uHbGsMOBaMOB4buvw4Bow4Hhu6/EguG6uWhA4buT4bq4aOG7t+G7r29ww6lo4bq44buvxqHhu4how4Hhu63hu4Lhuqh2aHHhu5fDgWhy4bunw4FocuG7k+G6uGjhu6/Ds8OB4butaMOB4butw7Phu4hoQeG6tOG6uGjDgeG7r3bFqeG6umhBw7No4bu5w7NBaOG6uOG7r+G7gGhw4bqww4Hhu61o4bq44buveGjhu7fhu6/hurDDgeG7rWhyb0Ro4buEw4Hhu61ocuG7guG6qnBow4Hhu6/hurpocOG7m+G6usOpaOG7ocah4buIaOG7rXbhuqho4bq4ReG7pcOBaHJ5bmjhu6HDs8OBaOG7t+G7r+G6umjDjUdwaOG7oG5o4bu44bqiw4Hhu60taDFFdsaw4bq6aCPhu63hurrhu4jhu6XDgWjhu7nDsnZocOG7r+G7gm5ocOG6oGhB4bq04bq4aOG7iuG7gkLDgeG7rWhB4bq0cGjDgcOzw4DDqWhuw4Hhu69oxJDhurrhu4jhu6fhurhocnnDgeG7r2jDjW7hu4how43hurbDgWhy4bupaHLhu5vhurpo4bq44buCaEHhurpuaEFv4buIaEHhuqBwaOG6uOG7r3bhu6fhurho4buheWhBQmhF4bq0w4Hhu61oxJDhurrhu4hoQeG6sGjDieG7jcOBaOG7iuG6usah4bq44bq5aCPDtUFow6xpaeG7i8OpaG7DgeG7r2hy4buC4bqqcGjhu67hurR2aCPhurDDgeG7rWhx4buXw4Fo4bq4w7LDgGhydsWp4bq6aOG7t3bGsMOBaHDhu6/DgGjDjW7hu4hoa2jhurhFdsaw4bq6aHLhurLDgeG7rcOpaHDDisOB4butaMOJ4bq2aMON4bq2w4FoccOzw4Hhu69oceG6vkFocuG7guG6qnBobsOB4buvaHLhu49ocuG7m+G6umjhurjhu4Jo4but4bubw4Fow6xpaOG6uEV2xrDhurpocuG6ssOB4butaHLhu6loQeG6um5o4bq44buv4bulQWjDrGhxw7PDgWhBb+G7iGjhu7l24bulw4Fo4buv4bqqRGjDjcOzaEHhurThurhoccOzw4FoQW/hu4ho4bq4dsaww4HhurloMUZo4bu34buvdmhw4bqgaEFv4buIaEHhuqBwaHDhurDDgeG7rWjDjXbGsHBocOG7gG5obsOB4buvaHDhu4bDgeG7rWjDgeG7r3Vow4Hhu6/Ds8OB4butaOG7r+G6psOBw6low4nhu43DgWhE4buv4bujQWjhu7nDs0FoRW5ocnVEaOG7r+G6psOBaMONw7Nocm9EaOG7hMOB4butaHLhu4LhuqpwaMOB4buvdsWp4bq6aOG7r+G6psOBaMOB4buv4bq6aHDhu5vhurpocOG7gG5ow4Hhu63hu4Lhuqh2aOG6uHbhu6XhurpoccOKw4Hhu63hurlo4bqjw7No4bq4Rmhy4bqgaHBvdmjhurjhu6XDgWjhu4rhu4JCw4Hhu61o4bq44buv4bqqaEHhurRwaHDhu4BuaG7DgeG7r2hQ4buC4bqow4Hhu61o4bu5bsOBaHJ2aEXGoeG6uGjDgeG7r27DgeG7r8OpaMOB4but4buC4bqodmhx4buXw4FoQmgxRXbGsOG6umgj4but4bq64buI4bulw4HDqWjhu67hu412aF3hu6/hurxww6lo4bq44buveWjhurhFxqHDgWjhu7ZF4bqww4Hhu61o4bu24bu5bsOB4butw6loQOG6omgk4bq54bq54bq5aHDhu4bDgeG7rWjhurh4QWhy4bunw4Fo4buK4buCQsOB4butaEHhurRwaHDhu4BuaG7DgeG7r2hy4bupaHLhu5Phurho4buvw7PDgeG7rcOpaOG7oUJ2aMOB4buvScOB4butaMOJ4buNw4FoROG7r+G7o0FoQeG6tHBocOG7gG5obsOB4buvaMOB4butw7Phu4hocMOzw4Hhu61ocnVEaMONw7NocOG7r8O0cGhw4buvw7TDgeG6uWhAQmjhu4rhu4JCw4Hhu61ow4nhu43DgWjhu4rhurrGoeG6uGjDgcOz4buIaG7DgeG7r2hy4buPaOG6uMOyw4Bow412xrBwaOG7ucOzQWhw4buvw4Bo4buLaMOB4bqww4Hhu61oceG7l8OBw6lo4buhbsOBaHLhu5vhurpo4buvw4NocOG7r8O9aEThu6/hur5o4butduG6vERow4Hhu6/hu4JocOG7gm5o4buKw7po4but4bqkw6loceG7m8OBaHHhu5vDgWhuw4Hhu69o4buv4buC4bqsw4Hhu61oceG7n8OBaOG7r8ODaOG6uOG7r8Ozw4Hhu69o4bq44buvw7LDgGhBw4N2aHDhurDDgeG7rWhyw4DDssOBw6loQeG6pHZo4bq44buvb8OB4butaHLhu4LhuqpwaOG6uEXhu41o4bu54buC4bqmw4Hhu61ow6zDqcSpaOG6uEV2xrDhurpocuG6ssOB4butL2jDgeG7reG7guG6qHbhurloMUVGaHBvcGhw4buvdmhE4buvd8OpaEHhuqR2aMOBw7VBaOG6uOG7r+G6umjDgeG7r+G7nURo4bq4Rmjhu4rhu4JCw4Hhu61ocOG7gm5ocOG7gG5o4butdm5ocnjDgeG7r2huw4Hhu69ocsOy4bq4aOG6uEZo4buJxKktaMSpxKlo4bq4RXbGsOG6umhy4bqww4Hhu63hurlo4bu24buv4bqww4Hhu61ocOG7r8O9aMON4buC4bqq4bq4aOG7t+G7r+G6oGjhurhFw4DDgeG7rWjhu7nDs0Fow7XDgWjhu7d2w4Hhu69o4bq44bunw6lobsOB4buvaFLDgMOzw4Fo4bqjduG7p+G6uGhQ4buC4bqow4Hhu61ocOG6osOBaHLhu4LhuqpwaOG7ocOzaHDDgMOBaOG6uEXDgMOB4butaOG6uOG7r+G6sMOBaOG6uHfDgWjDgeG7r3bGsEFow43Ds2jhu6Hhu5vhurpo4bu5w7NBaFDhu692aOG7r+G6tHZo4bq4ReG7gkLDgeG7rWjhu67hurR2aCPhurDDgeG7rWhx4buXw4Fo4bq44buv4bqww4FoQG52aDDhuqbDgeG6uWjhuqPhuqx2aMONbnZo4bq4ReG6omjDjcOzaMOB4buvdsawQWjDjeG6vmhw4buAbmhBeMOB4buvw6low4Hhu63DgMOzdmjDjXbGsHBo4bq44budRGjhu6/huqpEaG7DgeG7r2hzQWjhu6/hurR2aMONduG7pcOBaMOB4bqww4Hhu61oceG7l8OBaOG7iuG7l+G7iGhxR8OB4butaEThu6/DgMOB4butaOG6uEXDs8OAaOG7ruG6tHZobsOB4buvaHDhuqLDgWjDjeG7ncOBaHLhurTDgeG7rWjhu6HDs2hww4DDgWhE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaOG7t3bDgeG7r2jhurjhu6do4buK4bqgbmhy4bqgdmjhu6124buNQWjDgeG7reG7r8Oow4DhurloMcOAw7PDgWjhurjhu6/hurDDgWhAbnZoMOG6psOBaHDhuqBo4buv4bqmw4Foamlo4buv4bq0aHHhu5fDgWjhurjhu694aHDhuqBo4but4bubw4Fow6xpaOG7r+G6tGjDgeG6sMOB4butaHHhu5fDgWjhu7nDs0Fo4bu3dsOB4buvaOG6uOG7p2jhu7fhu69vw6locOG7r8OAaOG6uOG7r+G6umjDgeG7r+G7nURoQeG6pHZow4HDtUFo4bq4ReG7pcOBaOG7i2lo4bq4RXbGsOG6umhy4bqyw4Hhu63hurloUOG7r3ZuaOG6uG7hu4hobsOB4buvaFDhu4LhuqjDgeG7rWhFbmjDjcWpaOG6uOG6sHZoQW7DgeG7rWjhurjhu69zw4Bow4F2xalBaMON4bq6dsOpaEXhu5HDgeG7rWhw4buvd8OB4buvaMOB4buvScOB4butaMOB4bqww4Hhu61oceG7l8OBaOG7rXbDs+G6umjDgeG7reG7r3lo4bu5R3Bow4Hhu6/hu4JobsOB4buvaFDhu4LhuqjDgeG7rWjDicO5aOG7reG6oERoROG7r+G7m8OBaMONw7PDgGjhu4rhu5fhu4hocUfDgeG7rWjEkOG6uuG7pWjhu6/hu4LhuqbDgeG7rWhSbuG7t0XhurDDgeG7rWjDgeG7rcOz4buIaHDDs8OB4butaOG7rXbDs+G6umhydURo4buv4bqmw4Hhurlo4bu44buXQWhd4buv4buC4bqmw4Hhu63hur8vROG7gQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

Vùng giới tuyến hôm nay

Vùng giới tuyến hôm nay
2009-09-20 11:42:54

(QĐND) - Vĩnh Thủy là một xã nằm phía Tây Nam huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), thuộc vùng giới tuyến chia cắt Bắc-Nam xưa. Mấy chục năm trước, huyện Vĩnh Linh nói chung và xã Vĩnh...

Xây dựng phương pháp canh tác cây sắn bền vững

Xây dựng phương pháp canh tác cây sắn bền vững
2009-09-18 13:18:18

(QT) - Kể từ khi sản phẩm sắn củ trở thành nguyên liệu cho 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh thì diện tích sắn ở Quảng Trị tăng lên nhanh chóng. Theo số liệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết