Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6scOaw63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p+G7teG6p+G7muG7geG7neG6p1Thu4PDusah4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6scOjQCTEg+G6py3huqfDmmZ14bqn4bqo4buR4bqn4bu54bub4buj4bq74bqnw7rhurt14bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oHDDuuG7m+G6p0DhuqLhu4HDusah4bqnJMOB4buhw6Dhuqfhu5rhu4Hhu53huqdU4buDw7rGoeG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p2zhu6Xhuqdr4buR4bqnbcOqQ+G6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO64bqn4bqg4bub4buxw7rGoeG6p2zhur1s4bub4bqndeG6v8O6xqHhuqHhuqckw4Hhu4Hhu53huqdB4bqi4bq74bqn4bub4bq74bud4bqnbOG6ouG7r2zhuqdz4bub4bq9w7rGoeG6p2zhu5vhu53DtMO6w6Dhuqfhu5rhu4Hhu53huqdU4buDw7rGoeG6p27hu4fhuqfhuqjhurLhu7PhuqDhuqdB4bqi4bq74bqna+G6u8O54bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDusOg4bqn4bqg4bub4bqm4bqn4bqg4bub4bq9bOG7m8Og4bqnbMSCw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqdB4bqiw63DuuG6p23DrcO64bqnbOG7geG6p+G6oHDDuuG7m+G6p8ah4budw6rDuuG7m+G6p3Thur/hu53huqdu4buvbOG6p3Thu4nhu7nDoOG6p+G6oOG6pOG6p23DueG6p2zhu5vDueG6p27DrOG6oOG6p8O64bqyeWzhuqdB4bqiw7Xhuqfhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6p8OaxqHDqkPhuqfDuuG6u0PDoOG6p8OA4bq74bqi4bqn4bubeMO64bqn4bqr4bqt4bqnw7rhu4N14bqnbnbhu53huqd1eeG7ncOg4bqn4bua4buB4bud4bqnVOG7g8O6xqHhuqds4bq2w7rGoeG6p27hurvDusah4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bub4bqiQ+G6p+G6oOG7seG6oOG6p2zhur1s4bqn4bqg4bud4buRdeG6p8O64buDw7rGocOg4bqndOG7s+G7neG6p+G6oOG7m8O04bqnbOG6sOG6u+G6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGocOg4bqnbuG7neG6p27hu4vhuqLhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqnbOG6ouG7r2zhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnQeG6osO14bqn4bub4bqyeMO6xqHhuqduw6zhuqDhuqfDuuG6snls4bqh4bqnU8O04bqg4bqnQeG6ouG7geG6p27hu6Xhuqds4bul4bqnbuG6suG7s2zhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p3R5w7rhuqd0w6rhuqfDuuG7m8O94bqn4bqow6rDueG6p8OA4bqk4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqfhu7nhu5vDrMO64bqnbsOs4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oMO5w6rDuuG6p07hu4HDusah4bqna+G7r+G6p+G6qMOq4bqnw7rhu5vDrcO64bqnbcOtw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G7m+G6okPhu5PDusOg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdu4bul4bqnbOG7peG6p8OA4bqk4bqnbuG7pcO6xqHhuqfGoeG7peG7ueG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rhu5vGsOG6p+G6oMOC4bqn4bqo4bud4buTbOG6p2vhu53DtOG6oOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G7m+G6okPhuqfhuqjhurvhu53huqfhuqDDgeG7p+G6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqHhuq/huqDhurtrdG/huqfDgOG6oEN0bzThuqV14bq7w4HGoeG7ncO6YeG6q+G7uULhuqfhurvhuqLhuqDDueG6peG6seG6r+G6oMOB4bqx4bqv4bqgbeG6seG6r+G7nXXGoeG6p8OAw4FsNOG6pS8vbOG6oWvhurvDuUHhuqLhurvDusah4bqgw4Hhu53huqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6uWJlL2PDqW1j4bqp4bqr4bqrZOG6qeG6reG6oOG6qeG6q8SR4bq5YnThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurEk4bub4buDdeG6p27hu63Dusah4bqnQuG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqfDuuG7g8O6xqHhuqfDgOG6osOs4bqg4bqnbOG6vWzhuqfGoeG7neG7scO6xqHhuqd0w4Phurvhuqd1eeG7neG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu63Dusah4bqnbsOs4bqg4bqn4bua4buB4bud4bqnVOG7g8O6xqHhuqHhuqfhu4DDuuG7m+G6p+G7muG7reG6p0zhu4vhuqLhuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6ry/huqDhurtrdG/hurFUw6rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqfhuqDhu5vhuqLhu4vDuuG6p8O64burw7rGocOg4bqnw7pmdeG6p2zhur1s4bub4bqnQuG6u+G6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p+G6oHDDuuG7m+G6p3RFw6Dhuqds4bul4bqn4bqt4bqp4bqn4bqg4bub4buh4bqn4bqgw4HDrMO6w6Dhuqfhuqvhuq3huqdC4buH4bqn4bqoeeG7neG6p23hu53hu5PDuuG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqfhuqDhuqThuqfDuuG7m+G7ncO1w7rhuqdjw6nhurnDoGNkc3XCrOG6q8Og4bqnbcOtw7rhuqfDgOG7seG6p+G6qeG6rWLhuqFj4bq5ZOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8Oj4bqgw4HDucO6xqHhuqdu4bul4bqnxqHhu4vDuuG6p+G6uWU24bqnbcOtw7rhuqfDgOG7seG6p8OA4buxw7rGoeG6p+G7teG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O6xIPDoeG6p2zhu6XhuqfDqcOp4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDo2zhu5vhu53DtHXhuqdk4bqrw6Dhuq1lNsSD4bqn4bqoeeG7neG6p+G6qeG6oeG6q2Lhuqvhuqdu4buBw7rGoeG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqdu4bq7w7rGoeG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O6w6DhuqfDusO1w7rhuqfDusah4bq7Q+G6p+G6oMOC4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p27hu4vhuqLhuqd1eeG7neG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqg4bq94bud4bqndOG7ieG7ucOg4bqnTuG7gcO6xqHhuqdr4buv4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqn4bua4buB4bud4bqnVOG7g8O6xqHhuqdu4buH4bqnQuG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p3TDquG6p2x44bqnw4Dhu7XDoOG6p3TDquG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOBxanDusah4bqnbuG7meG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6py3huqdC4buH4bqn4bub4buv4bud4bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGocOg4bqnxqHhu53huqzhuqfhuqjhuqzDusah4bqndsO64bqnbuG7ocO64bub4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqn4bqgw4Hhu6HDoOG6p27hu4F14bqna+G7gcO54bqn4bq7w7rhuqfDuuG7ncO64bub4bqnLeG6p0HhuqLhu7Fs4bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6oeG6p+G7muG6okPhu5PDuuG6p27hu4fhuqfDgHl14bqna+G6u8O64bqn4bubw6rDuuG7m+G6p8O6xqHhu5vhu6HhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbOG7m+G6okPDtcO64bqnbuG7keG6p+G6qOG7keG6p+G6pcOaw63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqfhuqjDquG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6peG6p8Ojw5rGoeG7m+G7oeG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqfDgOG7seG6p+G6reG6qy3DmkAv4buaJeG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqtlL+G6qeG6qS/huqnhurnhurnDqcSD4bqh4bqnw5rGoeG7m+G7oeG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdseOG6p8OA4bu14bqnbuG6vcO64bub4bqnxqHhu53hur3huqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhuqjDquG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqds4bqw4bq74bqn4bub4bqiQ+G7k8O6w6Dhuqdu4buH4bqnbuG7keG6p8OB4bq74bqnZOG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p+G6qMOq4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqds4bqu4bqn4bqg4bub4buZYeG6pyThu5vhurThuqfDuuG7m8Os4bqgw6DhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p8O64buDw7rGoeG6p3ThuqRs4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu53huqdr4buvYeG6p1V34bud4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqduduG7neG6p3V54bud4bqnw7rhu6/hu53huqdt4bqiw7rGoeG6p+G6qMOq4bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu5vhurRs4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O5w6Dhuqdr4buBw7nhuqdu4buBdeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p27Dg8O6xqHhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p8O64bubZnXhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhuqJD4bqndeG6v8O64bub4bqndeG7j+G6p+G6qOG6u+G7neG6p+G6oMOB4bun4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbsO5w6rDuuG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G6qMOq4bqnbOG6vWzhuqdueMO64bqn4bqo4buh4bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7TDoeG6p8OAeOG6p3PDtOG6oMOg4bqn4bqgdsO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqds4bq9bOG6p8O6xqHhu5vhu6HhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p27hu4HDusah4bqnbMOs4bu54bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqow6rhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/DoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbuG7peG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p27hur3DuuG7m+G6p8ah4bud4bq94bqn4bqgw7nDqsO64bqnbeG7neG7k8O64bqn4bqo4bud4buTbOG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6py3huqdC4buH4bqn4bub4buv4budw6DhuqdB4bqi4buxbOG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqct4bqn4bq7w7rhuqfDuuG7ncO64bubw6DhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqdu4buBw7rGoeG6oeG6pyThu5vhurThuqfhu5vhurvhu53DoOG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqn4bqg4bujw7rhu5vhuqfhuqDhu53DtcO64bqn4bu54bubw7nDusah4bqnxqHhurJ4w7rGoeG6p3Vq4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDuuG6p+G6qMOq4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDumHhuqdVd+G7neG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqn4bu54bub4buB4bud4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbOG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m8Og4bqnc8O04bqn4bubw7nhur9s4bub4bqn4bqo4buR4bqnxqHhu53hur3DueG6p23huq5sw6Dhuqdr4but4bud4bqnbeG6suG7t8O6xqHhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdz4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqdseOG6p2vhu4HDuuG6p2zhu5vDueG6p27hu6/hu53huqfDusah4bq24bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqnw7rGoeG6u0PhuqfhuqDDguG6p27hu4vhuqLhuqfDuuG7g3XDoeG6p3V34bud4bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4bqg4bub4bqyw73Dusah4bqnQuG6okPDtcO64bqn4bqg4bqk4bqn4bubxals4bqn4bqg4buJ4bu5w6DhuqfhuqDhuqThuqfDgcOow7rhuqd04bqiQ+G7k8O64bqnbuG7meG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqna+G7gcO64bqndHHDuuG7m+G6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqn4bqow6rhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqnbuG7r+G6p+G7m8WpbOG6p+G6qMOsw7rhuqHhuqck4bub4bq04bqna+G6u8Og4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqfDuuG7g8O6xqHhuqd04bqkbOG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p2zhurDhurvhuqdr4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqn4bqow6rhuqdsw6zhu7nhuqfhuqLDieG6p2zhu5vhu53huqdr4buvYeG6p0zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p+G6osOJ4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDusah4bub4budw7V14bqn4bqgw4Ns4bqnQeG6okPhuqds4bubw7Thuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbMOg4bqnbeG6okPhuqfhuqDDgeG7n+G6p+G6oOG7seG6oOG6p2zhu5vDtOG6p27hu6/huqfDgOG7ncO64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqds4bub4bud4bqna+G7r8Og4bqnbOG7m8O04bqnbuG7r+G6p8ah4bud4bq7w7nhuqdr4bq7w7rhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhuqDDgeG6suG7tcO6xqHDoOG6p+G6oMOB4bqy4bu1w7rGoeG6p2zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p+G7m+G7r+G7neG6p27DucOqw7rhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhu5tmw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHDoeG6p8O6xqHhu5vhu6HhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqn4bu54bub4buB4bud4bqnbuG7gXXhuqdr4buBw7nhuqfhuqDhu6PDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhuqDhu5vhu53huqfhuqjDquG6p2zhu6Xhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buBw6Hhuqdr4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqn4bu54bub4buB4bud4bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnbuG7rcO6xqHhuqds4bub4buj4bqnbOG7peG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqdu4buv4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vDueG6veG6p+G6oOG7seG6oOG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqfhu7gkJOG7muG6p8Oj4bqg4bux4bqg4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p+G7uCRMPeG6p27hu7Hhu53huqfhuqh54bud4bqnw7p44bud4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDusSDw6Dhuqds4bul4bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqfhuqjDquG6p8OA4bq0bOG6p3Phu5vDueG7jeG6oeG6pyThu5vhurThuqfhuqDhurLDoOG6p2zhu5vhu4N14bqndMO54bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnbsOqw7nhuqfhuqDhur/DucOg4bqna+G7reG7neG6p23hurLhu7fDusah4bqnbOG6vcO64bqna+G7r2HhuqdM4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G6osOJ4bqn4bu54bub4buB4bud4bqndMOqdeG6p+G6oOG7seG6oOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p8O64bub4buJw7rhuqdCw7PhuqDDoOG6p27hur3DuuG7m+G6p8ah4bud4bq94bqnbOG6vcO64bqna+G7r+G6p+G6oOG7m+G6ouG7r2zhuqdsw6zhu7nhuqd14bufw7rhu5vhuqdB4bqi4buBw7rhuqd0ROG6p27hu5nhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqfhuqDhu5vhurtD4bqn4bqg4bubw7ThuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqds4bq9w7rhuqdr4buv4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdu4buBdeG6p27hurJ4w7rGoeG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p27hurLhu7Ns4bqnxqHhu53hurvDucOh4bqnbOG7peG6p3PDtOG6p+G7m8O54bq/bOG7m+G6p3ThuqThurvhuqds4bubxanDusOg4bqnbsOqw7nhuqfhuqDhur/DucOg4bqna+G7reG7neG6p23hurLhu7fDusah4bqnbuG6sOG6p8O6xqHhuqLhu63DuuG6p2zhur3DuuG6p2vhu6/huqdzw7ThuqfhuqDhu5vDguG6u+G6oeG6pyThu5vhurThuqfDuuG7g3XhuqfDoOG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqfhu5vDqsO64bub4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u+G6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p0LhuqJDw7XDuuG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDusah4bub4buh4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p2zhurDhurvhuqds4bub4bud4bqna+G7r8Og4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u+G6p+G6qOG7neG7k2zhuqds4bubw6zhu7nhuqfhu5vDqsO64bub4bqnTuG7neG7keG6ouG6p3Thu5PhuqdO4buBw7rGocOg4bqn4bu54bub4bq94bu54bqndOG6ouG7ieG6oOG6p8Oa4bubw6rhuqfDuuG6snls4bqnbOG6sOG6u+G6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDusOg4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u+G6p+G6qOG7neG7k2zhuqds4burw7rGoeG6p3Phu5vhurvhu53huqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p2zhurDhurvhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqDhur1s4bqnQuG7h8Og4bqnbuG7gXXhuqdr4buBw7nhuqfhuqLhu7HDuuG6p8O64buFw7rhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDgOG6u+G7neG6p+G6oMOB4bq94budw6Dhuqd04buTbOG7m+G6p3Thur9s4bqh4bqnTOG6vWzhu5vhuqd0w6p14bqn4bqow6rhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqnJOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhur1s4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqo4bqu4bqn4bqow6rhuqfGoeG7neG7geG7neG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p27hu6XDoOG6p0vhurvDuuG6pyThu5vhurLDvcO6xqHhuqfhuqjhuq7huqfhu5rhuqJD4buTw7rhuqfhuqLDieG6p+G7muG7geG7neG6p1Thu4PDusah4bqnbuG7h+G6p3Phu6Hhu7nhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p0HhuqLhur3DuuG6p+G6oMOB4bud4buT4bqg4bqnw5rGoeG7m+G7oeG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqduw7TDuuG6p+G6oOG7icO64bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjDquG6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDusOh4bqndeG7teG6p3Xhu6/huqDhuqd0eeG7ueG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G7m+G6osOsw7rhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqn4bqo4bqu4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnTuG7gcO6xqHhuqds4bubw7nhuqfEkWThuqdr4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDusOh4bqn4bu54bubw63DuuG6p2zhu6vDusah4bqnbOG6vWzhuqdu4butw7rGoeG6p2zhu5vhu6PhuqfhuqLDieG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqfhuqjhuq7DoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G6osOJ4bqn4bqo4budw7XDusOg4bqnbOG6vcO64bqna+G7r+G6p2zhur1s4bqn4bu54bub4bunw7rGocOg4bqna+G6u8O6w6DhuqfDusahw6rDuuG7m8Og4bqnbsO5w6rDuuG6p+G6oOG7m+G7meG6p2zDrOG7ueG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqnbOG7m3Dhuqdu4bq/w7nDoOG6p+G6oOG7m+G6u3XhuqfGoeG7neG6u+G6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p+G6qHnhu53huqds4bq9bOG6p2zhu5vhu53huqdr4buvw6HhuqfhuqDhu53DtMO64bqn4bubw6rDuuG7m+G6p8OAeOG6p3PDtOG6oOG6p+G6qMOq4bqnw4Hhurvhuqck4bub4burw7rGoeG6p2vhur3DueG6p8OA4bux4bqn4bqr4bqrZS0kSy/hu5ol4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6q+G6rS/DqS/huqnhurnhurnhurnhuqdu4buZ4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqnbOG7m3Dhuqdu4bq/w7nhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqHhuqdM4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G6osOJw6Dhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnbuG7h+G6p2zhuq7huqfhuqDhu5vhu5nhuqfhu5vDueG6veG6p8O64buv4bud4bqnbeG6osO6xqHhuqds4bqw4bq74bqnw5rGoeG7m+G7oeG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbOG6vWzhuqds4bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDDgeG7n8O64bubw6Dhuqdzw7Thuqfhu5vDueG6v2zhu5vhuqds4bqu4bqn4bqg4bub4buZw6DhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6oOG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqds4bqkbOG6p3Phu53hu5PDuuG6p+G6oMO5w6rDuuG6p27hu6/hu53huqfDusah4bq24bqnbOG6vcO64bqna+G7r+G6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vhuqHhuqfDmuG7m8O94bqn4bqo4buJQ8Og4bqnw4DhurvhuqLhuqfhu5t4w7rhuqfhuqnhuq3huqfDuuG7g3XhuqfDo+G6qeG6ueG6ucOpLeG6q+G6reG6reG6ucSD4bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnw5rGoeG7m+G7oeG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqfhuq3huqstw5pAL+G7miXhuqfDusahw6pD4bqn4bqrZS/huqnhuqkv4bqp4bq54bq5w6nDoOG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhu7Xhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqfhu5rhu4Hhu53huqdU4buDw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rGocOCw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqnw7rDrcO6xqHhuqd0w7XDuuG6oeG6r+G6oOG6u2t0b+G6p8OA4bqgQ3RvNOG6pXXhurvDgcah4budw7ph4bqr4bu5QuG6p+G6u+G6ouG6oMO54bql4bqx4bqv4bqgw4HhurHhuq/huqBt4bqx4bqv4bu54bqxTOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p3TDquG6p8O64buRw7rhuqfhuqDhu4HDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p07hu4HDusahw6Dhuqd0w6rhuqfhu5vhur/huqDhuqfDuuG7m8Otw7rhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfhuqDDgeG7oeG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhur1s4bqnbOG7m+G6sOG6p+G6oMOB4bqyeMO6xqHDoOG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p2zhurDhurvhuqdO4buBw7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw5rhu5vDquG6p8O64bqyeWzhuqfhu7XhuqdseOG6p8OA4bu1w6DhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p27DveG7neG6p8OA4buxw7rGoeG6p+G6qOG7ieG6oOG6p2zhu5vDrOG6oOG6p+G6qMOq4bqn4bqg4budw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhu4vDuuG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DusOg4bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p3TDquG6p8O6eOG7neG6p2vhu4HDueG6p27hu4F14bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnQeG6okPhu5HDuuG6p3TDqnXhuqds4bub4bqw4bqnbOG6sOG6u+G6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO64bqn4bqow6rhuqd0w6rhuqds4buL4bqi4bqnw7rhu7Hhu53huqfGoeG7neG6rOG6u+G6p07hu4HDusah4bqn4bqoeeG7neG6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO64bqh4bqnPuG7n+G6p+G6qOG7iUPDoOG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqfhuqjDquG6p8OA4bq0bOG6p2zhu5vhu53DtMO64bqnbsOs4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbOG6vWzhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bqg4bub4buJ4bqg4bqnw4DhuqThuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8OA4bq/bOG7m+G6p+G6qOG6rMO6xqHhuqd14bq/w7rhu5vDoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbuG7neG7keG6ouG6p3Phu53hu5PDuuG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqBww7rhu5vhuqfhuqDhu5vhuqLhu4vDuuG6p8O64burw7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnQOG6ouG7gcO6xqHhuqckw4Hhu6HDoOG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8O64bubw63DuuG6p+G6oOG7seG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOBxanDusahw6DhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbuG7ocO64bub4bqnw4DhuqThuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbOG7q8O6xqHhuqds4bqw4bq74bqnw4DhuqThuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqnbOG7q8O6xqHhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqn4bubw7nhur3DoOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbuG6v+G7neG6p+G7m8O54bq94bqnQeG6osO14bqn4bub4bqyeMO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq8v4bqg4bq7a3Rv4bqx4bua4buL4bqi4bqn4bubw7ThuqDhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnbuG7h+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p27Dg8O6xqHhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGocOg4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqo4bqu4bqn4bqg4bubb8O54bqnQeG6okPhuqdu4buhw7rhu5vhuqds4bqw4bq74bqnTuG7gcO6xqHDoeG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqnQeG6okPhuqds4bubw7Thuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6oOG7m2/DueG6p+G6oMOCw7rGoeG6p8O64bub4bud4buTdeG6p3PEkMOh4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw6114bqnbsO0w7rhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnbuG7gcO6xqHhuqfDo27hu4fhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnbuG6suG7s2zhuqfEkcSR4bqt4bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjhu53DtcO6xIPDoOG6p2zDueG7neG6p+G6oMOBxanDusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u8Og4bqnxqHhu53hur114bqnw4Dhur3huqDDoOG6p+G7ueG7m8Otw7rhuqds4burw7rGoeG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p2zhu5vDueG6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDusOh4bqnbeG6okPhuqfhuqDDgeG7n+G6p+G6oOG7seG6oOG6p2zhu5vDtOG6p27hu6/huqfDgOG7ncO64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqds4bub4bud4bqn4bqiw4nDoOG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqn4bubZsO6xqHhuqfhuqDhu5vhur3Dusahw6HhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDusah4bub4budw7V14bqnbOG7m8O04bqnbuG7r+G6p+G6oOG6pOG6p+G7ueG7m8O14bqna+G7n8O64bub4bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vDteG6p2vhu5/DuuG7m8Og4bqnxqHhu53hurvDueG6p2vhurvDuuG6p+G6qHnhu53huqds4bq9bOG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bMOg4bqnbsO5w6rDuuG6p+G6oOG7m+G7meG6p2zEgsO6xqHhuqdsw6zhu7nhuqHhuqHhuqHhuqc94bux4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqdu4bqy4buzbOG6p0LDtOG7ueG6p3TDueG6v+G7neG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw4Dhur9s4bub4bqn4bqo4bqsw7rGoeG6p3Xhur/DuuG7m+G6p+G6oOG7g8O6xqHhuqdlw6Bi4bqpNsOg4bqnw4Dhu7Hhuqdu4buBw7rGoeG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqdu4bqw4bqn4bqg4bqy4bqnbOG6vWzhu5vhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqds4bunw7rhuqfhu5vhur/DuuG6p2zhu5vDtOG6p3Xhu6/huqDhuqfDgOG7seG6p3Vn4bqg4bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqp4bqtNsOg4bqnw4Dhu7Hhuqdr4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqdu4bqy4buzbOG6p27DqsO54bqn4bqg4bq/w7nhuqfhuqjhu5Hhuqds4bub4bqiQ8O1w7rhuqd14burw7rhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqn4bqo4bqu4bqn4bqow6rhuqd0ROG6p3ThuqLhu4nDuuG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqnbOG7peG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p2vhu53DtMO64bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqnw6Phu5vhu53hu5PDuuG6p8O64bq7Q+G6p8SR4bqtw6DhuqtiNuG6p2zhu6XhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqnbuG7r+G6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p2zDrOG7ueG6p2zhu5vhuqJDw7XDuuG6p3Xhu6vDusOg4bqnxJFiw6DEkWM24bqnbOG7peG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqdu4buv4bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqnbMOs4bu54bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqn4bqgw4Hhu6HEg+G6oeG6p0zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p3TDtcO64bqndMOq4bqn4bqg4bud4buRw7rhuqdu4buRw6Dhuqdu4bud4buR4bqi4bqnc+G7neG7k8O64bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p2zhu5vDueG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhu7Xhuqfhu5rhu4Hhu53huqdU4buDw7rGoeG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6pGzhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nDoOG6p8OA4bq0bOG6p2zhu5vhu53DtMO64bqnbsOs4bqi4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqDhu7HhuqDhuqfhuqjhurvhu53huqfhuqDDgeG7p+G6p+G7m+G6v+G6oOG6p8O64bubw63DuuG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqn4bu14bqnbHjhuqfDgOG7teG6oeG6p8Oa4bub4bud4buR4bqi4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqdu4buH4bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p23hu6Fs4bub4bqnbHjhuqdsw6zhuqLhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtMOg4bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p2524bud4bqnbHjhuqdsw6zhuqLhuqdsw61D4bqn4bqgw4Hhu63Dusah4bqn4bqo4buJ4bqg4bqnw7rhuqLhu6vhu53DoeG6p+G6pW3hu63DuuG6p27hu53hu5HDusOg4bqnbnbhu53huqfhuqDhu5vhuqbhurvhuqXDoOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p+G6oMOB4bq7w7rGoeG6p+G6oMOB4bq/4budw6Dhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6qMSCw7rGoeG6p8ah4bun4bqnbuG7reG7neG6p2zhurDhurvhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdu4buH4bqnbOG7peG6p8SRY+G6p+G6oMOB4bq7w7rGoeG6p+G6oMOB4bq/4budw6DhuqfhuqjEgsO6xqHhuqdr4bud4buZw7rhuqds4bul4bqn4bqrw6nhuqfhuqDDgeG6u8O6xqHhuqfhuqDDgeG6v+G7ncOg4bqn4bqoxILDusah4bqnbuG7rcO6xqHhuqdrZsO6xqHhuqds4bul4bqn4bqt4bqr4bqn4bqgw4HhurvDusah4bqn4bqgw4Hhur/hu53huqHhuqfDmuG7m+G7neG7keG6ouG6p8O6eOG7neG6p27hu4fhuqds4bub4bqw4bqnbuG7r8O6xqHhuqdu4buR4bqnw4Hhurvhuqds4bq9bOG6p8ah4bud4buB4bud4bqn4bu54bub4bq94bu54bqn4bq0w7rGoeG6p23huq7Dusah4bqnbOG6vWzhuqfhuqDhu53DtMO64bqna+G7r+G6p3Phu5vDueG6u+G6p+G7m8WpbOG6py3huqdz4bq44bqn4bqg4bub4bqi4buJ4bqgw6Dhuqd14bqi4bq74bqnw4Dhu4V14bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu53hu5PDuuG6p+G6qOG7icO64bqn4bqg4buB4budw6Dhuqd14bq9Q+G6p8ahZ+G6oOG6p25n4bqg4bqndOG7ncO1w7rhuqfhu5vhu7Phu7nDoOG6p2zhu6vDusah4bqnbOG6ruG6p8ah4budb8O54bqnw4Dhur/huqfhu5vDqsO6xqHDoOG6p27hurLhurvhuqds4bq9bOG6p8ah4bud4buxw7rGoeG6p3TDg+G6u+G6p2zhu6XhuqfDuuG7g8O6xqHhuqfDgOG6osOs4bqg4bqnbOG6u8O54bqn4bqow6rDueG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDhuqfDuuG7m+G6suG6p+G7teG6p1TDucO6xqHhuqfhu5rhurLDusah4bqnw6Phu5rhu4Hhu53huqfhu7jhu5vDg8SDw6Hhuqds4bub4buDw7rhuqfDuuG6ouG7q+G7neG6p3Thu7PDuuG6p0HhuqJD4bqndeG7q+G6p3R5w7rhuqfhu7Xhuqck4bub4bqi4buJw7rhuqdO4buL4bqi4bqnw6Phu5rhu4Hhu53huqfhurrDusSDw6DhuqfDuuG6ouG7q+G7neG6p+G7m+G6snjhuqLhuqd0w6xD4bqnw7rhu5vhuqLDusah4bqn4bu14bqnJOG7m+G6suG7s8O6xqHhuqd94bq94bqnw6Phu5rhu4Hhu53huqck4bub4bqy4buzw7rGocSDw6Dhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnbOG6vWzhuqfDusahw6rDuuG7m+G6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqd1w61D4bqn4bqgw4Fv4bqnbuG6u8O6w6DhuqfhuqDhu5vDteG6ouG6p8OBb8O64bqnQuG6osOs4bqg4bqnc+G7m8Sp4bqi4bqn4bu14bqnPuG7g8O64bqnQOG6ouG6uOG6p8Oj4bua4buB4bud4bqnJMOtw7rEg8Og4bqndMOqdeG6p8O6w6x14bqnw4F4dcOg4bqnbOG7m3bhu53huqdu4bul4bqg4bqn4bu14bqnPuG7g8O64bqn4bu44bubw7nDusah4bqnw6Phu5rhu4Hhu53huqdM4bub4bq9w7rhu5vEg+G6oeG6oeG6oeG6p8ag4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqdu4bqy4bq74bqn4bqgdsO6xqHhuqfDgOG7gcO64bqndOG6suG7s8O6xqHhuqd04bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bqgw7nDqsO64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqndMO1w7rhuqdlw6Dhuq1j4bqn4bqo4bq/w7rhuqfhuqDDrMO6w6DhuqfGoeG7neG6veG6p+G6oMOB4buh4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oOG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27DrOG6oOG6p8O64burw7rGoeG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqdr4bufw7rhu5vhuqdB4bqiw63DuuG6p27hur/huqDhuqdi4bqpw6Bj4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqdu4butw7rGoS/hu5vhurvDoOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuqDhurJ4w7rGoeG6p+G6tMO6xqHhuqfhuq3DoGThuqfhuqjhur/DuuG6p+G6oMOsw7rhuqfhuqjDquG6p+G6qWTDoMOp4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqdu4butw7rGoS/hu5vhurvhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6reG6reG6oeG6p07hu53huqdu4bur4bud4bqn4bqoeeG7neG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtMOg4bqnbOG6vWzhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bu14bqn4bua4buB4bud4bqnVOG7g8O6xqHhuqds4bq2w7rGoeG6p8OBw6zhuqDhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhuqDDrXXhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhuqjhu4PDuuG6p+G7m8O54bq94bqnLeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqfhuqjDquG6p0HhuqLhu7Fs4bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6py3huqfhurvDuuG6p8O64budw7rhu5vhuqHhuqdA4bqi4bq74bqnbuG7pcOg4bqnbuG7h+G6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqfGoeG7neG7gXXhuqfDgOG7seG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdrxrDhuqfhu5vFqWzDoOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuqDDieG6p3Thu5Phuqfhu5vhuqJD4bqnbuG7r8O6xqHhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhur3huqLhuqfhuqjDqsO54bqnw7rhu5vDquG6p+G6oMOB4buN4bqn4bqow6rhuqd1auG6ouG6p8ah4bud4bq9w7nhuqHhuqfhu7jhu5vhur3huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qMOq4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqdkYuG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zDucO64bqn4bqg4bub4bq04bqnYuG6oeG6p2Xhuqvhuqd0w6rDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqds4burw7rGoeG6p8O64bub4buJw7rhuqd0w6rDusah4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vDueG6vcOg4bqn4bqpxJHhuqHhuqtj4bq54bqn4bub4buv4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhu6vDusah4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vDueG6vcOg4bqnY2Lhuqd0w6rDusah4bqnbOG7peG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p+G6qOG7g8O64bqn4bubw7nhur3huqds4buvw7rGoeG6p27hu63Dusah4bqh4bqn4bua4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqnbOG6vWzhuqfhu5vhu6/huqdtw63DuuG6p+G6oOG7m8O94bqn4buBw7rhu5vhuqdL4bq9bOG6p+G7muG7reG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfhuqjDquG6p+G6oMOBb8O54bqnbMO94bqnJHbhuqdB4bqi4buxbOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbOG6vWzhuqdt4buh4bu54bqndOG7lcOg4bqn4bqgw7ThuqDhuqHhuqdLw6rhu53huqfhuqDDgcOC4bqnbuG6suG7s2zhuqd14buv4bqg4bqnw4Dhu7HhuqfhuqDhu5PhuqfDuuG6v8O64bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7ncOg4bqnbOG6vWzhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhuqDhuq5s4bqndOG6v2zhuqfhu5vhu4nhuqLhuqfhuqjDquG6p3XDteG6p+G6oOG7o8O64bqnbeG7oeG6p27DueG6u8O64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4bqyeeG7neG6p0Lhu53DusOg4bqndeG6u+G6p2zhu5vhurtDw6Dhuqd04buV4bqn4bub4buv4bud4bqh4bqnJOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7seG6oOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p+G6qOG7icO64bqnbuG7r8O6xqHhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DuuG6p2zhu5vDrOG7ueG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfDusah4bubceG6u+G6p+G6qOG6ruG6p0HhuqLDrcO64bqnw4DhuqThuqfhuqjDquG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G7m+G7ieG6ouG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqnQeG6osOtw7rhuqdu4buv4budw6Dhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6qMOq4bqnbsOs4bqi4bqn4bqgw4HhurvDuuG7m+G6p+G6qHnhu53huqds4bq9bOG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqjhu53huqfDgOG6u+G7neG6p+G6oMOB4bq94budw6Dhuqds4buBw7rhu5vhuqfGoeG7neG6vWzhuqfhuqDDgeG6snls4bqnw6114bqndeG6suG6ouG6p3Thu7Phu53huqdt4bquw7rGoeG6p+G6oOG7q8O64bqnxqHhu53hur3DucOg4bqnbcOtw7rhuqfhuqDhu69sw6Dhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p27hu5nhuqds4bub4buxw7rGoeG6p+G7ueG7m+G6veG6p07hu4HDusah4bqn4bqow6rhuqfDmuG7m8Oq4bqnw7rhurJ5bOG6p+G6oOG6u+G6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p+G6oOG7m8O04bqndOG6pGzhuqfhuqDhu5vEguG6p27hu6Fs4bub4bqh4bqh4bqh4bqh4bqnw5rhu5vDveG6p+G6qOG7iUPDoOG6p27hu4fhuqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqnxqHhu53huqzhuqfhuqjhuqzDusah4bqna+G7n8O64bub4bqnQ8O1w7rhuqdC4buldeG6p3TDqsO6xqHDoOG6p3TDqnXhuqfhuqDhu5vhurtD4bqnbnbhu53huqfDgeG7qeG6p8OB4buT4bqg4bqna+G7r+G6p3Vn4bqg4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rDoOG6p8ah4bud4buBdeG6p+G7m+G7r+G6p8O6xqHhu5vDqMO54bqn4bqgw4LhuqfhuqvDqTbhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq3EkeG6p0LhuqLhu7HDusah4bqnbOG7p8O64bqn4bqp4bq5w6Dhuqk24bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqtw6nDoOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rGocOCw7rGoeG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnbsO94bud4bqnw4Dhu7HDusah4bqn4bqo4buJ4bqg4bqnbOG7m8Os4bqg4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu53DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G7i8O64bqnbOG7m8O54bqnw7rhu5vDrcO64bqnbcOtw7rhuqHhuqck4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDusOg4bqna8O1w7rhuqds4bq/w7rhu5vhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqnbuG6v+G6oOG6p27hurLhu7Nsw6Dhuqd14buv4bqg4bqnw4Dhu7Hhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnbOG7m+G6suG6u+G6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqnQeG6okPhuqds4bubw7Thuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbMOg4bqnbOG7m+G6suG6u+G6p23huqJD4bqn4bqgw4Hhu5/huqfhuqDhu7HhuqDhuqds4bubw7Thuqdu4buv4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G7m8O54bq/4bqg4bqn4bqow6rhuqfGoeG7neG6u8O54bqna+G6u8O6w6DhuqfhuqDDgeG6pGzhuqdr4bq9w7nhuqHhuqdT4bub4burw7rGoeG6p+G7o+G6oOG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqn4bqg4bub4budw7ThuqLhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhuqDDrXXhuqduw7TDuuG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p8ah4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqn4bqg4bqy4bqn4bqg4bqy4bu1w7rGocOg4bqn4bu54bubw63DuuG6p2zhu6vDusah4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqo4bqu4bqn4bqow6rhuqdB4bqi4buBw7rhuqd0ROG6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDuuG6oeG6pyTDgcO5w7rGoeG6p27hu6Xhuqds4bul4bqnbOG7m+G7neG6p+G6osOJw6Dhuqdu4buBw7rGoeG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqfDuuG7g8O6xqHhuqd04bqkbMOg4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p27hu6/huqds4bunw7rhuqfhu5vhur/DuuG6p2zhu5vDtMOg4bqnbOG7m+G6suG6u+G6p+G6oOG7m2/DueG6p3Phu6Hhu7nhuqdDw7XhuqLhuqds4buL4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p25n4bqg4bqnw4HhurvhuqHhuqfDmuG7m+G7neG7keG6ouG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnbOG7m+G6suG6u+G6p+G6oOG7m+G7ieG6oOG6p8OA4bqk4bqndMOq4bqn4bub4bq/4bqg4bqnw7rhu5vDrcO64bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqn4bqgw4Hhu6Hhuqfhu7XhuqdseOG6p8OA4bu1w6Dhuqds4bunw7rhuqd0w4PDusah4bqn4bqgw4PDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7TDoOG6p8O64bubw6zhuqDhuqd0w6rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p0Lhur1s4bqnbuG7ocO64bub4bqnbOG6vWzhuqd14bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqds4bul4bqnxqHhu53hur3huqfhuqDDgeG7oeG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnbOG6u8O54bqn4bqow6rhuqds4bul4bqn4bqg4bujw7rhu5vhuqdu4buv4bqg4bqn4bu54bub4bq94bqh4bqh4bqh4bqnw5rhu5vhuqzDusah4bqn4bub4bq/w7rhuqds4bubw7Thuqdu4bul4bqn4buBw7rhu5vhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfDuuG7m8aw4bqnbsO0w7rhuqfDuuG7g8O6xqHhuqd04bqkbOG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p2zhurDhurvhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnw7rhu6Xhu53huqfDgeG7ncO1w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw4DhuqThuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnbOG6sOG6u+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bua4buB4bud4bqnVOG7g8O6xqHhuqfDuuG7peG7neG6p2zhu5vhuqLDusah4bqh4bqnJMOC4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G6oOG7neG7lcO64bqn4bqow6rhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqn4bqgw4HDtcO64bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G7meG6p8OBw4PhuqDhuqfDgeG6u+G6p3Xhu6/huqDhuqfDgOG7seG6p3Phu53DuuG7m+G6p8O6xqHhu5vhu53hu5N14bqnw4DhurvhuqLhuqduw61DYeG6p1Xhu6/huqDhuqd0w6rhuqfDoOG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p0Lhur1s4bqnbuG7ocO64bub4bqnw4Hhu6nhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfDusah4bub4bud4buT4bu5w6DhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DusOg4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqds4bul4bqn4bqo4buh4bqn4bqgw4Hhu6Phuqds4bub4budw7TDuuG6p3ThurLhu7Ns4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8OA4bqk4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p2zhu6vDusah4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p+G7m8O54bq9w6Dhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p27hur/hu53huqfhu5vDueG6veG6p0HhuqLDteG6p+G7m+G6snjDusah4bqnbsOs4bqg4bqnw7rhurJ5bMOh4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqn4bqow6zDuuG6p27hu5HhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfDusah4bub4bud4buT4bu5w6DhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DusOg4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqd0w6rhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhuq7huqds4bqw4bq74bqnbOG7geG6p+G7m+G7k+G6p+G6oOG7m+G7scO6xqHhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfhuqDDgeG7oeG6p+G6qMOq4bqn4bqgw7nDqsO64bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7ncOh4bqnbOG6vWzhuqdsw6zhu7nhuqfhuqLDieG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p27hu5HhuqfDgeG6u+G6p27hurLhu7Ns4bqnbOG7m+G6sOG6p+G6oMOB4bqyeMO6xqHhuqfDgOG6veG6oOG6p27Dg8O6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhuqDDtOG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6qMOq4bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqnQeG6ouG6vcO64bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqDDoOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4bub4bq74bud4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG7m+G6sOG6p+G6oMOB4bqyeMO6xqHhuqdu4bul4bqnbuG7gXXhuqdr4buBw7nhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6oOG6p+G6oOG7m+G6pGzDoOG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4HhuqHhuqfhu5rhurvhu53huqd0w6rhuqfDoOG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p2524bud4bqndXnhu53huqfDuuG7r+G7neG6p23huqLDusah4bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqdu4buZ4bqn4bqg4bub4buJ4bqg4bqnw4DhuqThuqd0w6rhuqfhu5vhur/huqDhuqfDuuG7m8Otw7rhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfhuqDDgeG7oeG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p+G6oMO5w6rDuuG6p23hu53hu5PDuuG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqh4bqnTOG6vWzhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bu54bub4buB4bud4bqna+G6vXXhuqfDgOG6veG6oOG6p2zhu5vhurRs4bqnw7rhu4PDusahw6DhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhuq7huqdu4bqy4buzbOG6p8ah4bud4bq7w7nDoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhu6XhuqfDuuG7kcO64bqnw7rDtOG7ueG6p+G6qMOq4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqds4bubw6zhuqDhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu4HDusahw6HhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p0HhuqJD4bqnbOG7m8O04bqnbuG7meG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G7m+G6okPhuqdtw63DuuG6p2zhu5vhurDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p07hu4HDusahw6Dhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhuqJD4bqnQeG6okPhu5HDuuG6p3TDqnXhuqds4bub4bqw4bqnbOG6sOG6u+G6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO6w6HhuqfDuuG7hXXhuqds4bub4buFbOG6p+G6oMOtdeG6p+G6oOG6ssOg4bqnw7rGoeG6okPhu5PDuuG6p+G6qMWpw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DusOg4bqnc+G7oeG7ueG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bqo4bqyecO6xqHhuqd14buFbOG6p8O64buBQ+G6p8OA4budw7rhu5vhuqHhuqdL4bq74bqndMOq4bqnw6DhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqdC4bqiQ8O1w7rhuqdz4bud4buTw7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhuqjDquG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnbOG7m8Os4bqg4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p+G6osOJw6HhuqduxKlD4bqndeG6v8O64bub4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnbsOqw7nhuqfhuqDhur/DucOg4bqna+G7reG7neG6p23hurLhu7fDusah4bqnbOG7m+G6okPDtcO64bqndeG7q8O64bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p+G6qOG6rsOg4bqndEThuqd04bqi4buJw7rhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfhuqDDgeG7oeG6p2zhu5vDueG6p27hu6/hu53huqfDusah4bq24bqna+G7o+G6p+G6oOG7m+G6ssOg4bqn4bu54bub4bul4bqna+G7o+G6p+G6oOG7m+G6suG6p2zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p2vhu6/huqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDusOh4bqnw7rDteG6ouG6p2zhurvDueG6p+G6qOG6u+G7neG6p+G6oMOB4bun4bqn4bqg4budw7XDuuG6p+G7ueG7m8O5w7rGocOg4bqnxqHhurJ4w7rGoeG6p3Vq4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p27hu4HDusah4bqn4bqo4budw7XDuuG6p27hu5nhuqd0w6p14bqnxqHhurJ4w7rGoeG6p2zhu5vDueG6p0HhuqLhu4vDuuG6p2zhu5vDg8O6xqHhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DuuG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG7ieG7ueG6p8O6w7nhu53huqfhuqDhu5tvw7nDoeG6p3TDqnXhuqfhuqDhu7HhuqDhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqnw7rhu5tmdeG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuqDhu5vDtXXhuqfDgOG6tGzhuqds4bub4budw7TDuuG6p27DrOG6ouG6p2zhu5vDueG6p2zhu5vhu53huqdr4buvw6Dhuqdz4bub4buFbOG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqdt4buLw7rhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq/w7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnbOG7m+G6suG6u+G6p2zhu6XhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqdu4buBw7rGoeG6p+G6qMOq4bqnbuG7gcO6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqh4bqnS+G7scO64bqndMOq4bqnw6Dhuqdsw6zhu7nhuqfhuqLDicOg4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnQeG6okPhu5HDuuG6p+G6qMOq4bqnbOG6vWzhuqduw7nDqsO64bqn4bqg4bub4buZ4bqnbMOs4bu54bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4bub4bqyecO6xqHhuqfhuqjhu5Hhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDusOh4bqn4bqg4bub4bqyw73Dusah4bqnQuG6okPDtcO64bqnw4DDreG6ouG6p8OA4bq94bqg4bqnbHjhuqfDgOG7tcOg4bqnxqHhu53hu4F14bqna3nhuqDhuqfDgOG6pOG6p2zhu5tw4bqnbuG6v8O54bqna2bDusah4bqnxqHhu53DrEPhuqfhuqDDvcOg4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6qMOq4bqn4bqgw4HhuqRs4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhu5vhurt14bqnbeG6pOG6p8OA4budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p+G6qHnhu53huqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnbuG7meG6p+G6ouG7scO64bqnw7rhu4XDuuG6p3Phu6Hhu7nhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw4Dhu6XhuqDDoOG6p3Thu5Ns4bub4bqndOG6v2zhuqfhuqjDquG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbWrDuuG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqds4bq9bOG6p3Xhuq5s4bqn4bqg4budw7XhuqLDoOG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p+G6qMOq4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqd1w6rhuqfDusah4bub4buh4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p27hu4fhuqdu4buR4bqnw4HhurvDoeG6p2zhu5tw4bqnbuG6v8O54bqnw4B44bqn4bqgdsO6xqHhuqdzw7ThuqDDoOG6p8OBw4PhuqDhuqdz4budw7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buTdcOg4bqna+G7neG7meG6ouG6p23hurJ4w7rGocOg4bqnc+G7m2/DuuG6p+G6oOG7m+G6suG7tcO6xqHhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqHhuqdM4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqndMOq4bqnw7rhu5HDuuG6p+G6oOG7gcO6xqHhuqds4bqw4bq74bqnTuG7gcO6xqHDoOG6p3TDquG6p+G7m+G6v+G6oOG6p8O64bubw63DuuG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG6vWzhuqds4bub4bqw4bqn4bqgw4HhurJ4w7rGocOg4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnbOG6sOG6u+G6p07hu4HDusah4bqn4bqow6rhuqfDmuG7m8Oq4bqnw7rhurJ5bOG6p+G7teG6p2x44bqnw4Dhu7XDoOG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnbsO94bud4bqnw4Dhu7HDusah4bqn4bqo4buJ4bqg4bqnbOG7m8Os4bqg4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu53DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G7i8O64bqnbOG6sOG6u+G6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO6w6Dhuqdu4butw7rGoeG6p+G6oOG7m8O94bud4bqndMOq4bqnw7p44bud4bqna+G7gcO54bqnbuG7gXXhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqndMOqdeG6p2zhu5vhurDhuqds4bqw4bq74bqnw7rhu5vDrcO64bqnbcOtw7rhuqfhuqjDquG6p3TDquG6p2zhu4vhuqLhuqfDuuG7seG7neG6p8ah4bud4bqs4bq74bqnTuG7gcO6xqHhuqfhuqh54bud4bqnw7rhu5vDrcO64bqnbcOtw7rhuqHhuqc+4buf4bqn4bqo4buJQ8Og4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqfDuuG7g8O6xqHhuqd04bqkbOG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p+G6qMOq4bqnw4DhurRs4bqnbOG7m+G7ncO0w7rhuqduw6zhuqLhuqds4bqw4bq74bqnbOG6vWzhuqds4bub4bud4bqna+G7r+G6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O6w6DhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhu53huqdr4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqfhuqDhu5vhu4nhuqDhuqfDgOG6pOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw4Dhur9s4bub4bqn4bqo4bqsw7rGoeG6p3Xhur/DuuG7m8Og4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdu4bud4buR4bqi4bqnc+G7neG7k8O64bqndeG7r+G6oOG6p+G6oHDDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6ouG7i8O64bqnw7rhu6vDusah4bqnw7rhu5vhurLhuqdA4bqi4buBw7rGoeG6pyTDgeG7ocOg4bqndMOq4bqndeG7r+G6oOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rhu5vDrcO64bqn4bqg4bux4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHDoOG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqdu4buhw7rhu5vhuqfDgOG6pOG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqds4burw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfDgOG6pOG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqds4burw7rGoeG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqfhu5vDueG6vcOg4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdu4bq/4bud4bqn4bubw7nhur3huqdB4bqiw7Xhuqfhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6pyTDgeG7i8O64bqnw5rhu5vhu4nhuqDhuqdA4bqi4bq7w7rGoeG6p8OjS+G6u8O64bqnJHbhuqds4bub4bq0bOG6pyRww7rhu5vhuqfhurBD4bqnQOG6ouG7gcO6xqHhuqckw4Hhu6HEg+G6ry/hu7nhurE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thị xã Quảng Trị- Những sự kiện lịch sử

Thị xã Quảng Trị- Những sự kiện lịch sử
2009-09-12 11:57:22

- Tháng 2 âm lịch năm Kỷ Tỵ, Gia Long thứ 8 (1809), vua Tự Đức dời dinh lỵ Quảng Trị đến xã Thạch Hãn và cho xây thành Quảng Trị- trung tâm chính trị- hành chính tỉnh Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết