Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShKcuG7oeG7oTd2W+G7seG7jVtiaeG6qeG7hVvhu6I34buhZnBbSjdwcWPhu6FwIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KCxQ4buC4buC4buiLlstW+G7tWvhuqt2W0py4buh4buhN3ZbYjdr4buDW3Hhu4Xhu6Xhu5tr4buDW3Hhu4Xhu6fhuqlbanQ3W+G7g2bDoWZbccO0cVtiw61r4buFW+G7sWZr4buFW+G7n3I3a+G7g1tx4buhbGvhu4NbcMawW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nb4buJ4buFZltiOGvhu4Vb4bqtYWZb4buKbOG7hWtb4oCcxKnhu5Vr4oCdW0Zwa2Phu6FbLErhu7MuW+G7seG7lWZbYmbhur9qW3Dhu49bMy8wP1szLzRbLDEtNC4/WzMvMVtx4buhbGvhu4NbceG7ocOia1vhuqnhu4Vya+G7g1vhu4nhurtxW+G7ojfhu6FmcFtKN3BxY+G7oXBbYuG6v1vhu4NmOWvhu4VbxKnhurN2W+G6qzdr4buFW+G7hWbDqnJbceG7heG7p1s1W3Hhu6Fsa+G7g1tqdDdb4buDZsOhZltr4bqhaltrN3Y6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7oeG7peG7leG6qVtibT9bN2vhu4VbYsOgW+G6qeG7hTlsW2Jta1tr4buD4buNZltw4buPWyJbceG7heG6u1vhu4Nm4buVZltwN3Jb4buJ4buFZltKZsSpbHBb4bugN2xrZuG6qVss4bqoN2s34bqrNy5b4bqtw7Nb4bqpcsO04bqpW3Hhu6Hhu6Xhu5XhuqlbceG7ocOia1vhuq04a1vhu4nhurtxP1txYWxbYmbhur1yW+G7iWbDqmtbYuG6v1s3a+G7hVvEqW9xW+G7sTlsW3Hhu6HDomtb4bqp4buFcmvhu4Nb4buJ4bq7cVvhuqnDujdb4buDZsOhZltKN3BxY+G7oXBbIjpdXV1b4bqpcuG7j2Zb4bqpdGvhu4NbceG7oWxr4buDW2vhuqFqOiFxN+G6rcSpY1twcXbEqWPhu7h9ajfhu6Hhu4Nmayog4buj4buvWzdycWx9KCFx4buhKCFx4bqrKCFmauG7g1vhuq1s4buh4bqrY+G7oeG7uH1dfVtrN2pj4bu4fWZqN+G7g2Phu6Lhu4VscWx9WzfEqXHhu7h9fVvhu61m4bqrceG7heG7uH0yMV19W3Dhu6Hhuqnhu7h94buFcXHhu6MqLy/hu63hu63hu606cOG7g+G7g+G7ozps4buh4buDOuG7sWsv4bqrN3E3Zmo34buDY3AvbOG7oWbhu4NmazfEqS8gXSIzLyIiL2ZqN+G7g2NwMzQ1MSIgX1Fmay1xY2trZnAtbGvEqWZrYy0tLeG7tWvhuqt2LUpyOuG7i+G7o+G7g30vKCEvceG6qyghL3Hhu6EoIXHhu6EoIXHhuqsoIS9x4bqrKCEvceG7oSghL3E34bqtxKljKEpy4buh4buhN3ZbYjdr4buDW+G6qW1basO0cVvhu6Phu4Vsa+G7g1tiw7Rb4bqpxrDhuqlb4buJeFvhurNrW3Hhu6XGoWvhu4Nb4buJ4buFZlvhu4NmOWvhu4VbIjZbceG7ocOia1tx4buF4bqja+G7g1vEqWbhurlrW3Fm4bq74bujP1vEqWbhurlrW3F14bqpW2LhuqFr4buDW+G7n3I3a+G7g1sxW+G7g2bDoWZbYuG6s3I/W3HFqVvhuqxjZuG7i2Zr4buDW+G6qeG7hWxbYuG6u2tb4buiN+G7oWZwOlvhu7Vr4buFW2LDoFtx4buh4bubW3Hhu4U5a+G7hVtxN3Zb4buxxqFxW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G7tWvhu4VbceG7heG7p1swW8Sp4bq5a1tr4buD4buNZltxYWZb4buiN+G7oWZwW0o3cHFj4buhcD9bcDdyW+G7guG7oWPhu4Nb4bugcnBj4bqrcOG7iWZbLGvhuqFqWyI2NjUuW+G7sTlbUWZqW+G7hGNrajdrWyxr4bqhalsgXV0wLj9ba+G7heG7pWvhu4NbN2vhu4VbxKlhZlvEqTlbYmFmW+G6rWbhur9yW2LhurVyW3Fm4bq5a1vhuqnDujdb4oCcYsOhbFvhu59y4buP4bqpW3Dhu6Xhu5lr4buDW2p04oCdW8Sp4bq5a1tr4buD4buNZltw4buPWyJbceG7heG6u1vhu4Nm4buVZj9bYmbhur1yW2o5W2vhu4Xhu6tr4buDW+KAnHFm4bq9a1vhuq3hu49mP1tiOWtbN2vhu4XigJ1ba+G7heG7pVvhu6BycGPhuqtw4buJZlvhu7E5W+G7hGNrajdrW+G6qeG7heG7pTdb4bqtN2xb4buDZuG7l1vEqTlqW2Lhu6XGoeG6qTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShKcuG7oeG7oTd2W+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3FbcDdyW+G6qeG7hWbhurtrW3Hhu4XhuqNr4buDW2rhu5VmW2vhu4XhurNxKlvigJxR4buNZlvhu6HhurNxW+G7hWFr4buFW+G7o+G7hXPhuqlb4buJ4buFZlti4bqha+G7g1vhu59yN2vhu4Nba+G7g+G7jWZb4bux4buNW2Jp4bqp4buFW+G7m1ti4bq3djpbUeG7jWZb4buh4bqzcVvhu4U5ZlvEqW5r4buDOltR4buNZltiw6Bb4bqpw6FqW3Hhu4XhurN2W8SpbFvEqeG6o2vhu4NbceG7oeG7peG7leG6qVtx4buhw6JrW2LhurNyW+G7sTlb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4Xhur1b4bqpw6FqW3Hhu4XhurN2W+G7o+G7heG6r2vhu4NbxKnEg2vhu4Nb4buFN3Zb4bqt4bqzcVvhu4l4W3Hhu4Xhu6db4buDaFtr4buF4bulW+G7scOidjpbS+G7heG7pWvhu4NbcDdyW+G6qeG7hWbhurtrW3Hhu4XhuqNr4buDW2s5dj9bceG7jWZb4bqpxrDhuqlb4buJeFvhu4U5ZlvEqW5r4buDOlvhu4JmOWvhu4VbYuG7pcah4bqpW+G6qeG7hWbhurtrW3Hhu4XhuqNr4buDW+G7n3LDoVtx4buFw6JxW+G7oeG6s3FbcXJ2w6pxW+G7seG7l2Y/W2vhu4Xhu6Vr4buDW2Lhu41mW+G7ieG7hWY/W3A3clvhu4nhu4VmW+G6rWFrW+G7g8SDcVvhu4U4Zlti4bulxqHhuqlbceG7heG7p1vhu4NoW2JtW3FsW8Sp4buVa1tqOVvhuq1ha1vhu7Hhu49rW+G6qeG7heG7pTdb4buF4bq9W2psa+G7g1vhuqnhu4Xhu5c/W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqr4buBW2Lhur9b4bqtaGvhu4VbccOsa+G7hVvhu7E5W+G6qcOhaltx4buF4bqzdlvhu6Phu4Xhuq9r4buDW8SpxINr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1tx4bq3alvhu4XDtWs6W1Hhu41mW2LDoFvhu6HhurNxW8SpbFvEqeG6o2vhu4NbceG7oeG7peG7leG6qVtx4buhw6JrW2LhurNyP1tr4buF4bula+G7g1twN3Jb4buJ4buFZltx4buhw6JrW2LhurNyW+G7ieG6u3FbceG7hXPhuqk/W+G7seG7lWZb4bqp4buFZuG6u2tbceG7heG6o2vhu4Nbazl2P1tx4buNZlvhuqnDoWpbceG7heG6s3Zb4buFYWvhu4Vb4buj4buFc+G6qVvhu7E5W3Bya+G7g1tw4bul4buVa+G7g+KAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu6JjceG7oTdbYuG6oWvhu4Nb4bufcjdr4buDW+G7rFHhu7VbQ8SpZnFjW1Hhu6Fs4buj4buFdlvhu5tbWuG7hXLhu4U3ZiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7iOG7heG7m2ZbYuG6tXJb4buJ4buFOFvhuqnhu4XDompb4bqp4buFYeG7oz9ba+G7heG7pWvhu4Nb4buhw7VmW3Hhu4VoW+G7omNx4buhN1vhu4jhu7FmcWzhu7E3W+G7seG6p2tb4buh4bul4buVa1ti4bq7a1tiZ+G6qeG7hVtr4buF4bqjalvhuqnDujdbamhr4buFW+KAk1vhuqnhu41bYsOgW2I4a+G7hVvhuq1hZltxN3Zb4buxxqFxW3Hhu6FlW2vhu4Phu6Xhu5dmW1Lhuqnhu6E3Zms3W8SpOVtDxKlmazdbUOG7sWZxbMSpZms3W+G7seG7lWZbYmbhur9qW3Dhu49bMy8xP1szLyBbcDdyWyJbcWbhurtr4buDWyJdW+G7o+G7hXNxW2LDtWvhu4Nb4buFw7VbYuG6v1ti4bqha+G7g1vhu59yN2vhu4Nba+G7g+G7jWZb4bux4buNW2Jp4bqp4buFW+G7g2bDoWZb4busUeG7tVtDxKlmcWNbUeG7oWzhu6Phu4V2W+G7m1ta4buFcuG7hTdmWyxR4buhcmvhu4Nb4buecuG7j+G6qS46W0Lhurd2W8SpOVvhuqs3a+G7hVvhu4Vmw6pyW3Hhu4Xhu6dbIFtx4buhbGvhu4Nba+G6oWo/W+G7sTlb4bqpw7lr4buDW8SpOVvhuqs3a+G7hVvhu4Vmw6pyW3Hhu4Xhu6dbIjZbceG7oWxr4buDW3DGsFtr4buD4buFZsOq4bujW+G6qcO6N1txN3Zb4buxxqFxW2I3a+G7g1vhu6/hurvhu6Nb4buFYWvhu4NbIiJbceG7heG6u1vhu4Nm4buVZltr4buD4bul4buXZlvhuqjhu4RbUGThuqk6IXE34bqtxKljW3BxdsSpY+G7uH1qN+G7oeG7g2ZrKiDhu6Phu69bN3JxbH0oIXHhu6EoIXHhuqsoIWZq4buDW+G6rWzhu6Hhuqtj4buh4bu4fV19W2s3amPhu7h9Zmo34buDY+G7ouG7hWxxbH1bN8SpceG7uH19W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fTIxXX1bcOG7oeG6qeG7uH3hu4VxceG7oyovL+G7reG7reG7rTpw4buD4buD4bujOmzhu6Hhu4M64buxay/huqs3cTdmajfhu4NjcC9s4buhZuG7g2ZrN8SpLyBdIjMvIiIvZmo34buDY3AzNDUxIl1fUWZrLXFja2tmcC1sa8SpZmtjLS0t4buiY3Hhu6E3LeG7iDrhu4vhu6Phu4N9LyghL3HhuqsoIS9x4buhKCFx4buhKCFx4bqrKCEvceG6qyghL3Hhu6EoIS9xN+G6rcSpYyjhu6JjceG7oTdbYsOgW3Dhu5VqW2Lhur9bceG7hXI3W+G6reG7oWM34buJLeG7o2xma3FbceG7oWxr4buDW+G7sThrW2LhurNyW2LhurVyW3Fm4bq5az9ba+G7heG7pWvhu4NbcDdyW2JtP1vhuqnhu41bceG7heG6o2vhu4NbxKlm4bq9a1syW+G7gzdqY1ti4bqzclti4bq/W+G7n3I3dltx4buh4bubW8SpYWY/W+G7g2Y5a+G7hVvhu59yduG6vWtb4buJZuG6v2pbcGw4cVvhu7E4a1ti4bqzcltx4buF4bunW2vhu4XhurNxOltR4buhbGvhu4Nb4buxOGtbYuG6s3JbceG7heG7p1sgP1vhu6JjceG7oTdb4bqp4buF4buZZltx4buFN2vhu4VbceG7hWw4cVvhu4Xhu5lrW+G7sTlb4bqp4buFZuG6u2pb4bulcltx4buF4bq7Wzjhu6NbYsOhbFvhu4VsOWtbcWw5a1tx4buh4bul4buV4bqpW2Lhu49mW3Hhu4XDulvhuqnhu4XDrVtx4buFcjdb4bqp4buNW2Jza+G7g1siW+G6rcOi4bqpW3Hhu6HhurlrW+G6rcOha+G7g1tiZuG6v2pb4buv4bq74bujW+G7hWFr4buDOlvhu7Dhu5VmW3Hhu6HDomtbceG7heG6o2vhu4NbceG7heG7p1szW8SpZuG6uWtbcWbhurvhu6NbceG7oeG7peG7leG6qVtQ4buxZnFsxKlmazdbLMSp4bq1a1vhuqtydltr4buF4bqzcVvhu6JjceG7oTdbceG7hXI3W1Dhu7FmcWzEqWZrN1vEqTlb4bubW+G6qGZr4bqpZmtrN3FmW+G7hcO1Zltr4bqhalsgXSIxLj9b4buiY3Hhu6E3W2LhuqFr4buDW+G7n3I3a+G7g1vhu4Nmw6FmW+KAnOG7hWFr4buDW2vhu4Vo4oCdW3BsW+G7seG7lWZb4busUeG7tVvhu4ZmazfEqXA6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4oCcS+G7gzd2W+G6qcOhW+G7ieG7hWZbYuG6v1tx4buFcjdb4bqt4buhYzfhu4kt4bujbGZrcVtw4buValtx4buhbGvhu4Nb4buxOGtbIj9bceG7jWZb4bqtZuG6u3Fbam9mW+G6qeG7hXJ2w6prW+G7seG6p2tba8Ojaltx4buhbGvhu4NbceG6tWpb4buJZuG6v2pbcGw4cVvhuqnDujdbceG7jWY6W0Lhu5lrW+G7g2bDoWs/W3Hhu41mW+G6qeG7hcOtW+G6qcOhaltx4buF4bqzdlvEqTlb4bqp4buNW+G6s3Zb4bqp4buF4buZZlvhu59yduG6u3FbxKlmw6pxW+G7heG7mWtbceG7jWZb4bubW3Hhu4Xhu5dmW2Jm4bq/altq4bubW2o5a1tx4buhw6JrW2LhurNyOlvhu7BoW3Hhu4Xhurs/W3Hhu41mW+G6qeG7j1txaGpbxKlhZltr4buFaeG7o1tiZsOqclti4bq/W+G6qeG7heG7mWZb4bqr4burW+G6q8O0Zlvhu4Xhu5lrP1vhuqltW8Spw6lbxKk5W+G7iWbhurlrW3Hhu6FoW+G7heG7mWtbceG7oWxr4buDW+G6qTjhuqlbcWhr4buFW+G7hXLhu49r4buDW+G7g2bDo2vhu4Nb4bqpbFvhu4lkbFvhuqs5Zj9b4bqrbFtibT9bceG7jWZbYsOgW+G6qW1bceG7heG6v1vhu59yN3ZbceG7oeG7m1vEqWFmW+G7seG7lWZbceG7ocOia1ti4bqzcj9bcWbhurtrW8Sp4bq5a1vhu6Phu4VnN1tx4buh4bul4buV4bqpW+G7sTlb4buDZjlr4buFW+G6qeG7hWbhurtrW3Hhu4XhuqNr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buhw6JrW2LhurNy4oCdP1vhu6JjceG7oTdbceG6t2pbcMawOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFFscuG7oVti4bqzclvhuqnhu4XhurdyW+G7t1vEqTlbceG7heG7l2ZbYmbhur9qW+G7omNx4buhN1vhuqnhu4Xhu5lmW+G7oeG6s3FbceG7heG6oWvhu4Nb4buFbDc6W+G6qOG7jVtxxalr4buDW8Spb3FbYuG6u2tbM1tx4buhw6JrW+G6qeG7hXJr4buDW+G7ieG6u3Fb4bubW2Lhurd2P1vhu7E5W+G7g2Y5a+G7hVti4bulxqHhuqlbMFvhuqs3a+G7hVvhu4Vmw6pyW3Hhu6Fsa+G7g1tw4buPW2JtOltRcnZb4busUeG7tVtDxKlmcWNbUeG7oWzhu6Phu4V2W8SpOVvhu4Nmw6FmW2LhurNyW+G6qXLhu49mW+G6qXRr4buDW+G6qcO6N1vhu6xR4bu1W1FscuG7oVsgXSIzP1tr4buF4bula+G7g1tqdDdb4buDZsOhZltr4bqhaltrN3Zb4bux4bqna1vhuqnhu4Xhu6U3W+G7ieG7hWThu6NbxKlhZlvhu7Hhu5VmW+G7omNx4buhNzpb4bqo4buNW+G7seG6p2tb4bqpbmtb4buj4buFw6FmW+G6qeG7hXLhuqVrW+G6rWlb4bqp4buFbFtx4buhw6JrW+G6qeG7hXJr4buDW+G7ieG6u3Fb4buGY+G6q1vhuqhy4bujW+G7ieG7hWZbYsO0Zltxcnbhur9rW+G6qOG7hFtQZOG6qVvhuqnDujdb4bqp4buNW3DDqVti4bq7a1vEqTlqW+G7ieG7hTjhuqnhu4VbcWFmW1Bx4buhN3Dhuq1scuG7oeG7g1vhuqnDujdbcXJ24bq/a1vhu6Lhu4U44bujOltKdeG6qVtxZuG6uXJb4bqpw7o3W+G7omNx4buhN1vEqTlb4buDZjlr4buFW2vhu4Phu41mW+G7seG7jVtiaeG6qeG7hVtx4buF4bunWzIvM1tqdDdb4buDZsOhZlvhu4PhurVrW2Lhurd2OltCOuG7hOG7gzohL+G7oyg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Bài học nhân quả từ phim “Lời nguyền”

Bài học nhân quả từ phim “Lời nguyền”
2016-11-08 07:52:59

(SGGP) - Dựa trên câu chuyện có thật được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Mỹ Lan, Lời nguyền thuộc thể loại phim xưa - dòng phim vốn được coi như “mảnh đất...

Lách luật tìm lợi thế

Lách luật tìm lợi thế
2016-11-07 11:26:25

(SGGP) - Bóng chuyền Việt Nam đã kết thúc câu chuyện cho VĐV ngoại tham gia thi đấu tại giải VĐQG. Tuy nhiên, VĐV ngoại vẫn có thể thi đấu nếu họ được nhập tịch để trở thành...

Arsenal bị Tottenham chia điểm trên sân nhà

Arsenal bị Tottenham chia điểm trên sân nhà
2016-11-07 11:25:59

(SGGPO).- Đêm 6-11 (theo giờ Việt Nam), ở trận cầu tâm điểm của vòng 11 - Giải Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân Emirates, Arsenal đã để cho Tottenham cầm hòa với tỷ số 1 - 1.

Thời phục hưng đĩa nhựa ở Jakarta

Thời phục hưng đĩa nhựa ở Jakarta
2016-11-07 10:12:29

(SGGP) - Nếu như những nhà máy sản xuất đĩa nhạc nhựa cuối cùng ở Indonesia bị giải thể từ những năm 1980, máy móc được bán làm phế liệu... thì ngay trong lòng thủ đô Jakarta...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết