Cập nhật:  GMT+7
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nh4oCcVsO14bu3xIPDvcO1QeG6tMSDw53DusO0xIPDvcO1w4Dhu7Hhu5/hu4/igJ3Eg8O9w7Xhu7PEg+G6reG6tTThuqnEg8O9eMO0b+G7s8SD4buyWcONxIPDrOG7teG7n+G7j8SDw63Dg8SDw6zhu6Fi4bufxINpQeG6q8SDacO14buz4bq0bOG7n8SD4buPw7Thuqs5L8O14bqxYTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2w5Xhu4vhuqvDrcOjYTdZ4buO4buOVuG7oDg1LcSDWeG6q+G7s8SD4bqzxIPhu5/hu49j4bq0xINp4buzw7rDtMSDw73hu7Phu4Phu5/Eg2l14buf4buPxINpw7XDtG3hu7PEg8O9ZMO0xIPDvcO14buZxIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SDSOG6uWnEg+G7ouG6qDTEg2jhu6XEg3bDtcO04bujxIN5w7Rs4buzxIPhuqvhu5/DtcSDw7Xhu7fhu5/hu4/Eg2lB4bqrxIPhu6Lhuqt44bqw4buL4budxINZw73hu7PDrcO04buhecSDLcSDw43hu6Fpw73hu6F4xINZw7144bqr4buf4buP4buLMsSDVsO14bu3xIPDvcO1QeG6tMSDw53DusO0xIPDvcO1w4Dhu7Hhu5/hu4/Eg8OsZcSDw6xkw73Eg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg8O9w7Xhu7PEg+G6reG6tTThuqnEg8O9eMO0b+G7s8SD4buyWcONNMSDw6zhu7Xhu5/hu4/Eg+G6sOG7qcO0xIPDrcODxIPDrOG7oWLhu5/Eg+G6sMOA4buxw73Eg+G7o8O6acSD4bqt4bqvxIPDvXjDtG/hu7PEg+G7slnDjcSDaUHhuqvEg2liacSDacO14buz4bq0bOG7n8SD4buPw7Thuqs1OcO94bqraOG7neG7i8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4buj4bqreOG7j8O04bufMuG6t3bhurLEg+G6q+G7s8O94buhw6NhOcO9eGE5w73DrWE5w7Thu6Phu4/Eg2jhu6F4w63hu4t4W8Oj4bqvw6PEg+G7n+G6q+G7o+G7i1vDo8O04buj4bqr4buP4buLVsO14buhw73hu6HDo8SD4bqr4budw71bw6PDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6PDouG6teG6r8OjxIN5eGlbw6PDtcO9w712Mi8v4bq24bq24bq2NXnhu4/hu492NeG7oXjhu4814bqw4bufL8Ot4bqrw73huqvDtOG7o+G6q+G7j+G7i3kv4buheMO04buPw7Thu5/huqvhu50v4bq34bqv4bqx4bqlL+G6seG6sS/DtOG7o+G6q+G7j+G7i3nhuqXhuqfhuq3hurPhuqXhuq9fdsO14buzLcO9w7Xhu7PhurQtw73hu6HDtC3DvcO14buz4buh4buf4buPLeG6tzXGoXbhu4/Doy9hOS/DvcOtYTkvw714YTnDvXhhOcO9w61hOXZh4bue4bqr4bujxIPDvWPDtMSDw73EgsSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSD4bqq4bufw7XEg0jhu4vhu5/hu4vDrcO0acO9xINJ4buz4bujaOG7i3ho4bqrw71pw7XEg+G6sGPhu6HEg+G6sOG6q8O0xINoYmnEg3nhu5fEg1nDveG7i3bDteG7i+G7n8SDWcO9eOG6q+G7n+G7j+G7izkvdmE5L8O9w61hOS/DvXhhOS/DveG6q2jhu53hu4thOmPhu6HEg+G7n+G7j2PhurTEg2nDtcO0beG7s8SDeeG7qeG7o8SDw73DteG6oMSD4bufw6nhu6PEg8O94buz4buD4bufxIPDvXjDgOG7qWk0xIN2w7XDtOG7o8SDw73DteG7s8SD4bqwbsSD4bqpNOG6tcSDw714w7Rv4buzxIPhu7JZw40zxIPDvcO14bqgxIN5YuG7s8SDw6xlxIPhurLhu4d2xIPhurLhu5XEg+G6s+G6tzThuqXEg8O9eMO0b+G7s8SD4buyWcONNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7nm3hu7PEg3nhu6HEg3li4bufw7XEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SDdsO1w7Thu6PEg+G6sG7Eg3nDtGzhu7PEg+G6q+G7n8O1xIPDteG7t+G7n+G7j8SD4buj4bupw7TEg2lB4bqrxIM6w4HEg8O9eOG7ucSDw4zDtG/hu5/Eg8SR4bufw7XEg+G7ouG6q3jhurDhu4vhu500xIPDjeG7oWnDveG7oXjEg1nDvXjhuqvhu5/hu4/hu4syxINWw7Xhu7fEg8O9w7VB4bq0xIPDncO6w7TEg8O9w7XDgOG7seG7n+G7j8SD4bqww4Dhu7HDvcSDd+G7s+G6q8SD4bqq4bufw70t4bui4bqr4bufxIM3w6LhuqfEg8O9eMO0b+G7s8SD4buyWcONODTEg0nhuqt2w73huqvDtOG7n8SD4bqq4buj4buLeMO0aeG6qzLEg8Odw7Xhu4vEg+G7jMO0eHnDvcSD4bqq4bqw4buL4buf4buP4buLeMSDN+G6pcOixIPDvXjDtG/hu7PEg+G7slnDjTg0xIPDncO14buheMSDN+G6peG6pcSDw714w7Rv4buzxIPhu7JZw404NMSDw53DteG7i8SDw5Thu59peOG7i8Otw7Ro4bud4buLxIPDleG7s+G7neG7m8SDN8Oiw6I04bq1xIPDvXjDtG/hu7PEg+G7slnDjTjigKY5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDnWTDtMSD4bqz4bqzxIN34buzw7ppxIPhu4/DtOG6q8SDw714bOG7n8SDw73DtW3Eg+G7j8O04bupw7TEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw6xwxINpcMSDOsO0b8O9xIPhu57huqvhu6M0xIPDjeG7oWnDveG7oXjEg1nDvXjhuqvhu5/hu4/hu4syxINWw7Xhu7fEg8O9w7VB4bq0xIPDncO6w7TEg8O9w7XDgOG7seG7n+G7j8SDaXXhu5/hu4/Eg2nDtcO0beG7s8SDeeG7qeG7o8SD4buj4bulw73Eg8O94buz4buD4bufxIN54buhxIPhurDhu6nDtMSDw73DteG7mcSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7n+G7pcO0xIPDrOG7meG6qzXEg8Od4bun4buf4buPxIPDvcO14buzxIPDveG7oWPhu5/Eg2nhu4Phu7PEg2lB4bqrxINo4bulxIN2w7XDtOG7o8SDw7XDtG/hu5/Eg8O9ZMO0xIPhu51jxIPhurHhuqXhuqU0w6LEg8O9eMO0b+G7s8SD4buyWcONNcSD4bue4buP4buhY8O0xIPhurDDtG9pxIN34buz4bq0xIPDveG7ucSD4bufw7XDtG7hu7PEg8Otw7TDsuG7n8SD4bqww7Rs4bufxIPDleG7oeG7neG7neG6tOG6tuG7oeG7ocOtxIPhu5/hu6fDtMSDw73DtG3hu5/hu480xIPDrOG6vWnEg2jDtG/DvcSD4budY8SD4buf4bqr4bujxIPDvWPDtMSDw73EgsSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSD4bqq4bufw7XEg0jhu4vhu5/hu4vDrcO0acO9xINJ4buz4bujaOG7i3ho4bqrw71pw7XEg+G6sGPhu6HEg+G6sOG6q8O0xINoYmnEg3nhu5fEg1nDveG7i3bDteG7i+G7nzTEg2jhu6XEg3bDtcO04bujxIPDrMOA4buxacSDw6xi4bufw7XEg+G7j8O0YsSDeeG7rcSDw7Xhuq7hu7PEg+G7o+G7pcO9xIPhu5vhu5lpw7XEg2jEkeG7n8SD4bud4bq0xIPhu5vhu5M0xINpw7Xhu5Xhu5/Eg2nDteG7s8SD4bqwY8SDdsO14buD4bufxIPhu5vhuqjEg+G6ssSR4buhxIPDveG7s+G6tG/DvcSD4bqw4burw7Q1OcO94bqraOG7neG7i8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4buj4bqreOG7j8O04bufMuG6t3bhurLEg+G6q+G7s8O94buhw6NhOcO9eGE5w73DrWE5w7Thu6Phu4/Eg2jhu6F4w63hu4t4W8Oj4bqvw6PEg+G7n+G6q+G7o+G7i1vDo8O04buj4bqr4buP4buLVsO14buhw73hu6HDo8SD4bqr4budw71bw6PDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6PDouG6teG6r8OjxIN5eGlbw6PDtcO9w712Mi8v4bq24bq24bq2NXnhu4/hu492NeG7oXjhu4814bqw4bufL8Ot4bqrw73huqvDtOG7o+G6q+G7j+G7i3kv4buheMO04buPw7Thu5/huqvhu50v4bq34bqv4bqx4bqlL+G6seG6sS/DtOG7o+G6q+G7j+G7i3nhuqXhuqfhuq3hurPhuqXhurdfdsO14buzLcO9w7Xhu7PhurQtw73hu6HDtC3DvcO14buz4buh4buf4buPLeG6sTXGoXbhu4/Doy9hOS/DvcOtYTkvw714YTnDvXhhOcO9w61hOS/DvcOtYTkvw714YTkvw73huqto4bud4buLYUnDtcOA4bqrxIPDtW3DvTTEg8ON4buhacO94buheMSDWcO9eOG6q+G7n+G7j+G7izLEg1bDteG7t8SDw73DtUHhurTEg8Odw7rDtMSDw73DtcOA4bux4buf4buPxINpw4Hhu5/hu4/Eg+G7nWPEg2jhu6XEg3bDtcO04bujxIPhu6Lhuqt44bqw4buL4budxIPDrOG7g+G7s8SDw73DtGzhu5/Eg8OsbsSDaeG7hXbEg+G7m8O1YsO0xIPhu5/DtG/hu6PEg+KAnMOs4bqrxIPhurDDgcSDw7144bu54oCdxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/EgzrDgcSDw7144bu5xIPDjMO0b+G7n8SDxJHhu5/DtcSD4bui4bqreOG6sOG7i+G7ncSD4bujY8SDw6zhu5Xhu5/DtcSDw6zDtMOz4bujxIN5a8SD4budY8SDaeG7s+G7pWnEg2nDtcO0beG7n8SD4buPw7Thuq7huqvEg2liacSDecO0bOG7s8SD4bqr4bufw7XEg8O14bu34buf4buPxIPhurDhu6nDtMSDYmnEg8O9w7Xhu4Phu5/Eg8Odw7Xhuqvhu5/hu6F5xIPDrMOzxIPDvXjhuqvhu5/DtcSD4buPw7Rj4bufw7XEg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPhurDDtGzhu5/Eg8OsYsSDOnXEg2nDg2k1xIPhu57hu6XDtMSDw63hu7Phu5/hu4/Eg2jhu6XEg3bDtcO04bujxIPhurLhu6HhuqvhurTEg3fhu7Phuqvhu5/DtcSDWcO94buLdsO14buL4bufxINZw7144bqr4buf4buP4buLNMSD4buj4bulw73Eg2hiacSDeeG7l8SDdsO1Z+G7s8SDw73DteG7s+G7hcO9xIPDvcO14buD4bufxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDvWPDtMSDaOG6q8SD4bufw7XDgOG7n+G7j8SD4bubw7Rs4buzxIPhu5/hu49k4buhNcSD4bui4bulw73Eg8O94bqrw7TEg+G7n2Thu5/Eg+G7j8O04bqr4buhxIPDvcO1deG7n+G7j8SDw6xlxIPhu5vDtcO0beG7n8SDw6x1w7TEg8O94bqr4bq0xINpQeG6q8SDdeG7n+G7j8SDw71j4bufxIN2w7VtNcSDw4zDs8SDacO14bqu4bqrxIPhu51j4bufw7XEg8O9w7XDgMaw4buf4buPxIPDveG7hcO9NMSDdeG7n+G7j8SDw73hu5Phu6PEg8OsbeG7n8SD4bufxrDDtMSD4butxINpQeG6q8SDw53DteG7i8SD4bqq4bufacO04buL4bufw73Eg+G7oOG7n+G7izTEg8O94bqixIPDrHDEg8Osw4Dhu7FpxIPhurDhu5nEg2nhuqvhu6HEg+G7n8O14buB4bufxIPhu59j4bq0xIPDvXjhu7PhurRu4bufxIPDrWThurTEg2liacSDdsO1YnbEg8O9w7Xhu7Phu4XDvcSDaeG7p8SD4bqyw4Dhuqs1xINZ4bqr4buzxIPhu5vDtcO0xIPDvXjhu63Eg8O9w7Vj4bufw7XEg1bDteG7t8SDw73DtUHhurTEg8Odw7rDtMSDw73DtcOA4bux4buf4buPNMSDw43hu6Fpw73hu6F4xINZw7144bqr4buf4buP4buLxIPhu49i4bufw7XEg+G6sGJpxIN54bqgxIPhu6Nv4bufw7XEg2jEkeG7ocSD4bqwb8SDaWJpxINpw7XDtG7hu7PEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu5/Eg+G7m8O1c8O0xIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SDw73DtW3Eg+G7ncODacSDw71jxINiacSD4bud4buzdeG7n8SD4budw6nhu6PEg+G7neG7i8SD4bqy4buB4bujxINpw7XDtG3hu6M1OcO94bqraOG7neG7i8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4buj4bqreOG7j8O04bufMuG6t3bhurLEg+G6q+G7s8O94buhw6NhOcO9eGE5w73DrWE5w7Thu6Phu4/Eg2jhu6F4w63hu4t4W8Oj4bqvw6PEg+G7n+G6q+G7o+G7i1vDo8O04buj4bqr4buP4buLVsO14buhw73hu6HDo8SD4bqr4budw71bw6PDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6PDouG6teG6r8OjxIN5eGlbw6PDtcO9w712Mi8v4bq24bq24bq2NXnhu4/hu492NeG7oXjhu4814bqw4bufL8Ot4bqrw73huqvDtOG7o+G6q+G7j+G7i3kv4buheMO04buPw7Thu5/huqvhu50v4bq34bqv4bqx4bqlL+G6seG6sS/DtOG7o+G6q+G7j+G7i3nhuqXhuqfhuq3hurPDouG6r192w7Xhu7Mtw73DteG7s+G6tC3DveG7ocO0LcO9w7Xhu7Phu6Hhu5/hu48tw6I1xqF24buPw6MvYTkvw73DrWE5L8O9eGE5w714YTnDvcOtYTnDtOG7o+G7j8SDaOG7oXjDreG7i3hbw6Phuq/Do8SD4buf4bqr4buj4buLW8Ojw7Thu6Phuqvhu4/hu4tWw7Xhu6HDveG7ocOjxIPhuqvhu53DvVvDo8OjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo8Oi4bq14bqvw6PEg3l4aVvDo8O1w73DvXYyLy/hurbhurbhurY1eeG7j+G7j3Y14buheOG7jzXhurDhu58vw63huqvDveG6q8O04buj4bqr4buP4buLeS/hu6F4w7Thu4/DtOG7n+G6q+G7nS/hurfhuq/hurHhuqUv4bqx4bqxL8O04buj4bqr4buP4buLeeG6peG6p+G6reG6s8Oi4bq3X3bDteG7sy3DvcO14buz4bq0LcO94buhw7Qtw73DteG7s+G7oeG7n+G7jy3huqU1xqF24buPw6MvYTkvw73DrWE5L8O9eGE5w714YTnDvcOtYTnDtOG7o+G7j8SDaOG7oXjDreG7i3hbw6Phuq/Do8SD4buf4bqr4buj4buLW8Ojw7Thu6Phuqvhu4/hu4tWw7Xhu6HDveG7ocOjxIPhuqvhu53DvVvDo8OjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo8Oi4bq14bqvw6PEg3l4aVvDo8O1w73DvXYyLy/hurbhurbhurY1eeG7j+G7j3Y14buheOG7jzXhurDhu58vw63huqvDveG6q8O04buj4bqr4buP4buLeS/hu6F4w7Thu4/DtOG7n+G6q+G7nS/hurfhuq/hurHhuqUv4bqx4bqxL8O04buj4bqr4buP4buLeeG6peG6p+G6reG6s8Oi4bq1X3bDteG7sy3DvcO14buz4bq0LcO94buhw7Qtw73DteG7s+G7oeG7n+G7jy3hurM1xqF24buPw6MvYTkvw73DrWE5L8O9eGE5w714YTnDvcOtYeG7ouG7pcO9xIN5w7rEg2nEkeG7n8O1xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg3bDtcO04bujOS92YTkvw73DrWE5L8O9eGE5L8O94bqraOG7neG7i2FWw7XDtOG7o8SDw7XDtG/hu5/Eg8Os4bqr4buf4buPxINpw7XDtG3hu7PEg8O9ZMO0xINpYmnEg3hkdsSDw714bOG7n8SDw73hu6Fj4bufxIN34buzw7ppNcSD4buc4buA4buixIPhuqrhu545L3Zh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Lách luật tìm lợi thế

Lách luật tìm lợi thế
2016-11-07 11:26:25

(SGGP) - Bóng chuyền Việt Nam đã kết thúc câu chuyện cho VĐV ngoại tham gia thi đấu tại giải VĐQG. Tuy nhiên, VĐV ngoại vẫn có thể thi đấu nếu họ được nhập tịch để trở thành...

Arsenal bị Tottenham chia điểm trên sân nhà

Arsenal bị Tottenham chia điểm trên sân nhà
2016-11-07 11:25:59

(SGGPO).- Đêm 6-11 (theo giờ Việt Nam), ở trận cầu tâm điểm của vòng 11 - Giải Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân Emirates, Arsenal đã để cho Tottenham cầm hòa với tỷ số 1 - 1.

Thời phục hưng đĩa nhựa ở Jakarta

Thời phục hưng đĩa nhựa ở Jakarta
2016-11-07 10:12:29

(SGGP) - Nếu như những nhà máy sản xuất đĩa nhạc nhựa cuối cùng ở Indonesia bị giải thể từ những năm 1980, máy móc được bán làm phế liệu... thì ngay trong lòng thủ đô Jakarta...

Âm nhạc underground vào showbiz

Âm nhạc underground vào showbiz
2016-11-07 10:12:01

(NLĐ) - Giới underground đang khẳng định vị trí của mình trong đời sống âm nhạc đại chúng, thể hiện qua dòng ca khúc nghiêm túc hơn với chủ đề về cộng đồng, rất bình dân, dễ...

“Nữ hoàng điền kinh” tìm truyền nhân

“Nữ hoàng điền kinh” tìm truyền nhân
2016-11-06 12:07:29

(NLĐ) - 4 năm rời xa đường đua để lập gia đình, đến khi con trai biết bò cũng là lúc Trương Thanh Hằng trở lại với sứ mệnh tìm người kế thừa xứng đáng danh hiệu “nữ hoàng điền kinh”

Đôi Hoàng Nam/Ti Chen vô địch F9

Đôi Hoàng Nam/Ti Chen vô địch F9
2016-11-06 12:06:52

(NLĐ) - Sau khi dừng bước ở tứ kết đơn nam Vietnam F9 Futures 2016, tay vợt Lý Hoàng Nam cùng tay vợt Ti Chen của Đài Loan - Trung Quốc với tư cách hạt giống số 1 đã giành...

Djokovic: Andy Murray xứng đáng số 1 thế giới

Djokovic: Andy Murray xứng đáng số 1 thế giới
2016-11-06 12:05:45

(NLĐ) - Đánh bại Tomas Berdych của CH Czech 7-6, 7-5 ở tứ kết Giải Quần vợt Paris Masters, tay vợt Vương quốc Anh Andy Murray đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong sự nghiệp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết