Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurd7LVXDs+G6veG7m8ODw7Phuq3huqLDgOG7t+G6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqt4bub4buj4buH4buj4bqtw7nhu5vhu6Xhu4Hhu6Phuq3hu53hu4HDueG7m+G6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t8SDJOG7muG7mkDhuq/huq0t4bqtTcWpw7nhuq3huqvhuq3huqLDg+G7icO54bqtw7nhuqjhur3huqHhuq3hu5vhu6Phu4fhu6Phuq1v4buLw4Phuq1v4bq04bu1beG6rUPDs8O64bqtdeG6v+G6rW7hur3DueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq1t4bq24bq94bqte+G7o+G7meG6ouG6rcOZ4bq9w7rhuq3huqDDteG6rcO54budxKlB4bqtbcODdm3huqPhuq3hu5zhu7HDuuG6rcOBw4Phur3huqHhuq1iYi3huqti4bqh4bqte0DGoOG6rW/hu4Phuq1t4bud4bufw7nhu53huq3huqLhu53Dgm3huq1B4budw6rhuqLhuq1B4budw6rhu6Xhuq114buZw7nhu53huq1t4bud4bul4bqtw7rhuq7hur3huq3hu5vhu6Phu4fhu6Phuq1sZ8O54bub4bqt4bqq4buj4buZbeG6rW3hu7HDueG7m+G6rWzhu63huq1s4buHw7nhuq3hu53hu7VB4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bqqw73hu6Phuq3DueG7neG6v+G6reG6ouG6v+G7o+G6reG6osOA4bu14bqtw5ND4bujw7ps4bq9w7l04bqj4bqt4bua4bujw6rhuq3huqLDgHDhuq3hu53hu7VB4bqtb+G7r8O54bub4bqtb+G6tOG7tW3huq1tdsO54bub4bqt4bqi4budw7TDuuG6reG6qzfhuq3huqLhu53Ds+G7peG6rXXhurJE4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3hu5vhu6PEgkHhuq17QMag4bqtbeG7p+G6rW/hurThu7Vt4bqtbeG7pcO54bqt4bqg4but4bqtY2Phuq3huqLhurjhuq1v4buvw7nhu5vhuq1v4buV4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq3DuuG6ruG6veG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rWLhuqnhuqti4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDtMO54bqt4bubxrDhu6Phuq17LVXDs+G6veG7m8ODw7Phuq3DueG7neG6tOG6reG6q+G6qeG6rcO54buFw7rhuq3huqLDgOG6tMO9beG6rW/DrEThuq3huqDDteG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rW3FqcO54bqt4bqq4bq/4bqtb+G6tOG7tW3huq3huqLhu53hur1E4bqt4bqi4bud4buR4bqtbGfDueG7m+G6rSTDg0HDs8OA4bqtVcOz4bq94bubw4PDs+G6rWLhuqnhuqti4bqtxIPhu5vhu6Phu4fhu6Phuq3DueG7m+G7peG7geG7o+G6reG7neG7gcO54bub4bqv4bqj4bqtw5nhu5vhu6Xhur/hu6Phuq3DgOG6veG6oeG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6reG6ouG7neG6tOG7t8O54bub4bqtbeG7neG7peG6rW924buj4bqt4bqq4bux4bqtb3Bt4bud4bqtbeG6tuG6veG6rSTDg0HDs8OA4bqtVcOz4bq94bubw4PDs+G6rWLhuqnhuqti4bqtdcO0w7nhuq1v4buRw7nhuq1t4bulw7nhuq3huqDhu63huq1j4bqt4bqi4bq44bqtb+G7r8O54bub4bqh4bqtb3bhu6Phuq3hu53hu4HDueG7m+G6rcO54bud4buh4bqtdeG6v+G6reG6q+G6ocSR4bqt4bqi4bq44bqtb+G7r8O54bub4bqt4bqq4bq/4bqtb3bhu6Phuq3hu53hu4HDueG7m+G6rWzhur3huq114bq/4bqtw6nEkeG6qeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhuqPhuq0l4buj4buTw7nhuq3huqLhu53hurThu7fDueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq1tw6pt4bqt4bub4buj4buH4buj4bqt4bqi4bud4bq04bu3w7nhu5vhuq1tw6rhuq3DueG7ncOsw7nhuq3hu53hur/DueG7m+G6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq1t4bqyw7nhu5vhuq104budw6rhuq1u4buLQeG6rW5rw7nhuq3huqrDveG7o+G6rcSR4bqt4bqiw4Dhu6Phu5nDg+G6rW/hu6/DueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq1tw6pt4bqt4bub4buj4buH4buj4bqt4bucVXvhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3huqBmbeG6oeG6rW3hu4nDg+G6reG6ouG7neG6tuG6rUPDg+G7i+G6ouG6reG6oGZt4bqh4bqtbOG6v8O54bqt4bqi4budZsO54bub4bqtb+G7jUHigKbhuq094bujw7TDueG7m+G6rU1VTOG6rUPDg+G7i+G6ouG6reG6oGZt4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3huqDDteG6rcO54budxKnDueG6rW/hurThu7Vt4bqtY+G6qeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhuqPhuq1V4bujw7TDueG6rcOBw4Phur3DueG6rW/hu5HDueG6rWzhu4fDueG6rcOBw4NE4buTw7nhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqt4bud4buhw7nhu53huqHhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtbMODd+G7o+G6reG7ncawQeG6rWzDquG7peG6reG6quG6v+G7peG6reG7neG7scO64bqtw4HDg+G6veG6oeG6rW/hu4Hhu6Phuq1u4buj4buZw7nhuq17QMag4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuq3huqDDteG6reG6ouG7n8O54bud4bqt4bqi4bulw6rDueG6rW/hu5Xhuq1v4bq/w7rhuq1B4budw6rDueG6reG6qsO94buj4bqtb+G7reG7o+G6reG6osOqbeG6rcO54bq/ROG6reG6oOG6vcOD4bqtdOG7neG7o+G6rW/hurThu7Vt4bqtVeG7o8O0w7nhuq1v4bul4bq/w7nhuq1M4bunw7nhu5vhuq1vw6rhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6rcSDe8agxqDhuq/huq1s4bq/w7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3hu53hu7VB4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6reG7neG7ocO54bud4bqtb+G7g+G6rXTEkOG6reG6qsO94buj4bqt4bq8e+G7muG6reG6osOA4bq0w71t4bqtb8OsROG6o+G6rU/hu6fhuq114bq/4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtw7rhur/huq3DueG7neG6v+G6reG6ouG6v+G7o+G6reG6osOA4bu14bqtbeG6ssO54bub4bqtb+G6vcO54bub4bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqiw6zDuuG6rXThu53hu6Phuq3DusOD4butw7nhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG7h8O54bud4bqtbeG6tuG6veG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rW/hurThu7Vt4bqtw4HDg+G7h8O54bub4bqtbMOq4bqtw4B2w7nhu5vhuq3hu7fhuq3DuuG6ruG6veG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rcO54bq/ROG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7m+G7peG6v+G7o+G6rcOA4bq94bqh4bqt4bqi4bqk4bqt4bqg4but4bqt4bqi4buj4buTw7nhuq1t4bq24bq94bqtw7nhu53hur/huq3huqLhur/hu6Phuq3huqLDgOG7teG6oeG6rXtAxqDhuq3huqDDteG6reG6osOA4bufbeG7neG6rXXhu4Hhu6Phuq3DunbhuqLhuq1B4bud4buJw7nhuq1v4buV4bqte8agxqDhuq3huqDhuqzhuq1u4bqww7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtw7nhu4XDuuG6oeG6rcO54bud4bq0w7nhu5vhuq1t4bulw7nhuq3huqDhu63huq1s4bq94bul4bqtw7nhu53hu6PDtMOD4bqtbcWpw7nhuq1t4bud4buz4bqtbMODd+G7o+G6reG7ncawQeG6rW3hurbhur3huq3hu5x24buj4bqtb+G7r8O54bub4bqtw4HDg+G7h8O54bqt4bqiw4Bw4bqte0DGoOG6o+G6rVThuqN7w4zDmeG6sS9B4bq3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La năm 2012

Triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La năm 2012
2011-12-23 02:44:41

(QT) - Tại làng Bích La, xã Triệu Đông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức hội nghị triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La xuân...

Noel chơi với Tề Thiên

Noel chơi với Tề Thiên
2011-12-22 06:22:59

(TNO) - Năm nay, sân khấu kịch IDECAF “dẫn” Tề Thiên Đại Thánh về rạp xiếc TP.HCM (Công viên 23.9) để chơi đùa cùng các em nhỏ (ảnh).

Những chứng tích một thời khói lửa

Những chứng tích một thời khói lửa
2011-12-22 06:22:40

(TNO) - 2 trong số 8 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các bảo tàng lực lượng vũ trang có liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ và trận Điện Biên Phủ trên không: đó là khẩu...

Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc

Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc
2011-12-22 06:22:18

(TNO) - Ngày 21.12, tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 đã tổ chức lễ trao giải và bế mạc. Theo Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm...

Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc “Guitar concert”

Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc “Guitar concert”
2011-12-22 06:21:58

TT - Theo tin từ Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng (Sở VH-TT&DL), chương trình “Guitar concert” Đà Nẵng 2011 diễn ra lúc 20g ngày 22-12 tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Juventus hòa thất vọng và mất ngôi đầu

Juventus hòa thất vọng và mất ngôi đầu
2011-12-22 06:20:59

(VnExpress) - Tiếp tục bất bại, nhưng trận hòa 0-0 trong thế trên cơ chủ nhà Udínese tối thứ tư khiến Juventus tụt xuống thứ hai khi bước vào kỳ nghỉ đông, vì kém Milan ở chỉ số phụ.

Man Utd và Man City chung khúc hoan ca

Man Utd và Man City chung khúc hoan ca
2011-12-22 06:20:25

(VnExpress) - Loạt trận vòng 17 giải Ngoại hạng Anh tối qua, cả hai đội bóng thành Manchester đều thắng đậm để tiếp tục giữ vững những vị trí đầu bảng.

Tổng thư ký VFF từ chức

Tổng thư ký VFF từ chức
2011-12-22 06:20:01

(VnExpress) - Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã nộp đơn xin từ chức lên VFF sau một thời gian im lặng kể từ vụ tin nhắn từ chức của một nhóm cổ động viên.

Thể thao 24 giờ

Thể thao 24 giờ
2011-12-22 06:19:08

(SGGP) - Vòng chung kết và lượt đấu play-off tranh suất trụ hạng của nam, nữ giải bóng chuyền VĐQG 2011 bắt đầu diễn ra từ hôm nay 22-12. Tại Nha Trang, sẽ là các cuộc đấu bán...

Tổ chức Ngày Hội An tại TPHCM

Tổ chức Ngày Hội An tại TPHCM
2011-12-21 07:06:30

(SGGP).- Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, trong 2 ngày 11 và 12-2-2012, UBND TP Hội An tổ chức chương trình “Ngày Hội An tại TPHCM”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết