Cập nhật:  GMT+7
,ệ[{ầị5ởởỴ>ớỠểỡịẫ>.Ỡệ8ầ{Ầệpửeĩ*{Ệọĩề{ỳĩệ{ị7ỉ{ềể6ỉ{ìệ9j{ỬựểĩẫẾẾ{]}[[,/ệ[.,ớ{ầị5ởởỴ>ớỆẫ5ậ>.:ỨĩẪựớợẫởở;{-{Ẩ8j{ậểêĩ{>Ầệốể{ứốể>{ứ7{ĩư{ậểêĩ{ứểeĩ{>Ỡợáĩề{ĩốể{ẩ6ử{ềểéĩề>{ỡệ5ỉ{ềể5{ấ5ĩ{ềể6ỉ{ìệ9j{ầt5{ỡểẻầ{ớệểỉ{ĩềàĩ{ỡợủầ{ỡpửéĩ{ỬựểĩẫẾẾ{ịặĩ{ỡệù{ệ5ể*{ậểêĩ{ợ5{ỡụ{]/4{ẩéĩ{"[/[]&{Ệóỉ{]4/0*{ởủ{ìểẻĩ{ìệỗể{ẩỏĩề{ỡểẻầ{ớệểỉ{ĩềàĩ{ỡợủầ{ỡpửéĩ{ỬựểĩẫẾẾ{ịặĩ{ỡệù{ệ5ể{ẩa{ậểêĩ{ợ5{ầrĩề{ịqầ{ỡ8ể{Ệ7{Ĩỏể*{Ẩ7{Ĩăĩề{ứ7{ỠỚ{ỆẦỈ&{Ẩ8j{ậểêĩ{Ệjịịửừjjậ{Ớệểịịểớ{Ĩjửầẫ*{ệểẻĩ{ầk{ỉảỡ{ỡ8ể{ỨĨ*{ỡồể{ậủ{ấpõể{ỡểẻầ{ậểêĩ{ợ5{ỡ8ể{ỠỚ{ỆẦỈ&{Ậểêĩ{ứểeĩ{Ệj7ĩề{Ệ9ể*{ĨỞĨẬ{Ớệ8ỉ{Ứểẻỡ{Ỡệ5ĩệ{ứ7{ứổ{ị7{ĨỞĨẬ{Ịe{Ìệ5ĩệ{ầk{ỉảỡ{ỡợjĩề{ởủ{ìểẻĩ{ỡ8ể{Ẩ7{Ĩăĩề{ẩẽ{ầõ{ẩỏĩề{ỡểĩệ{ỡệặĩ{ầt5{ầ6ầ{ĩệ7{ị7ỉ{ớệểỉ{ỡợd&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.@{Ỡẫ5ởẫợ{>Ửựểĩẫ{Ếểịỉ{Ếẫởỡ{]}[[>,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.@{ỹĩệ${Ớệểịịểớ{Ĩjửầẫ{ỡệ5ỉ{ậủ{ỡểẻầ{ìệỗể{ẩỏĩề{ỬựểĩẫẾẾ{ỡ8ể{ỠỚ{ỆẦỈ,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ầệt{ẩẹ{ầt5{ỡểẻầ{ớệểỉ{ĩáỉ{ĩ5ử{ị7{Ĩểẹỉ{ỡểĩ{&{Ầ6ầ{ớệểỉ{ĩềàĩ{ỡệ5ỉ{ậủ{ỡợfĩệ{ầệểép{ỡợủầ{ỡpửéĩ{ứâĩ{ỗ{ấ5{ậ5ĩệ{ỉsầ{Ỡợ5ĩệ{ềể9ể{:Ầjỉớẫỡểỡểjĩ;*{Ỡj7ĩ{ầ9ĩệ{:Ớ5ĩjợ5ỉ5;{ứ7{Ầẳĩ{ầ9ĩệ{:Ểĩ{Ếjầpở;{ĩệú{ĩáỉ{ĩềj6ể&{Ẩ8j{ậểêĩ{Ấrể{Ỡệ8ầ{Ầệpửeĩ*{ậểêĩ{ứểeĩ{Ệọĩề{ỳĩệ*{ĩệ7{ờp5ử{ớệểỉ{Ĩềpửêĩ{Ĩ5ỉ*{ĩệ7{ở9ĩ{ựpằỡ{ớệểỉ{Íẫĩĩể{Ỡợ5ĩề{Ịe{ứ7{ĩệ7{ứáĩ*{ấịjềềẫợ{Ĩềpửêĩ{Ỡợúốĩề{Ờpữ{ị7{0{ềể6ỉ{ìệ9j{ĩáỉ{ĩ5ử&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ểỉề{ệẫểềệỡỴ>"13>{5ịỡỴ>Ĩệ7{ở9ĩ{ựpằỡ{Íẫĩĩể{Ỡợ5ĩề{Ịe{ứ7{ậểêĩ{ứểeĩ{Ệọĩề{ỳĩệ*{ệ5ể{ĩư{ềể6ỉ{ìệ9j{ầt5{ỬựểĩẫẾẾ{ĩáỉ{ĩ5ử&{ỹĩệ${ýĩệ{Ớjịử&>{ừểậỡệỴ> 4}>{ấjợậẫợỴ>[>{ởợầỴ>ệỡỡớ$//ứĩẫựớợẫởở&ĩẫỡ/Ếểịẫở/Ởpấíẫầỡ/"ấ/5]/51/ẫ2/Ửựểĩẫ_:[";&íớề>/.,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩệ7{ở9ĩ{ựpằỡ{Íẫĩĩể{Ỡợ5ĩề{Ịe{ứ7{ậểêĩ{ứểeĩ{Ệọĩề{ỳĩệ*{ệ5ể{ĩư{ềể6ỉ{ìệ9j{ầt5{ỬựểĩẫẾẾ{ĩáỉ{ĩ5ử&{ỹĩệ${ýĩệ{Ớjịử&,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỗ{ệ8ĩề{ỉsầ{Ỡợ5ĩệ{ềể9ể{*{ầ6ầ{ớệểỉ{ỡệ5ỉ{ậủ{ầk{ẩỏ{ậ7ể{ỡòể{ẩ5{ị7{[0{ớệqỡ*{ứồể{ầệt{ẩẹ{ĩểẹỉ{ỡểĩ&{Ầ6ầ{ấỏ{ớệểỉ{ầệểép{Ỡj7ĩ{ầ9ĩệ{ầk{ẩỏ{ậ7ể{ỡòể{ẩ5{ị7{"}{ớệqỡ{ứ7{ẩúổầ{ỡệủầ{ệểẻĩ{ỡợjĩề{ấ5{ĩáỉ{ỡợỗ{ị8ể{ẩắử&{Ệ8ĩề{ỉsầ{Ầẳĩ{ầ9ĩệ{ởđ{ềểồể{ỡệểẻp{ỉỏỡ{ởò{ấỏ{ớệểỉ{ĩềàĩ{ầệmĩ{ịmầ&{Ớệểỉ{ỡợpửẻĩ*{ớệểỉ{ỡ7ể{ịểẻp*{ệj8ỡ{ệfĩệ{ỡệpỏầ{ầ6ầ{ỡệẽ{ịj8ể{ẩẹp{ầk{ỡệẽ{ỡệ5ỉ{ậủ{ứ7{ệ8ĩ{ầpòể{ầrĩề{ẤỠẦ{ĩệẳĩ{ớệểỉ{ị7{]3/3&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ậ5ĩệ{ở6ầệ{ầ6ầ{ấỏ{ớệểỉ{ẩúổầ{ịủ5{ầệmĩ{ĩáỉ{ĩ5ử{ứ7{ịgầệ{ầệểép{ởđ{ẩúổầ{ầóĩề{ấò{ứ7j{ĩề7ử{ầệểép{ớệểỉ{ìệ5ể{ỉ8ầ{ị7{]/4&{Ìẽ{ỡụ{ĩề7ử{ìệ5ể{ỉ8ầ{ỡồể{ấé{ỉ8ầ{ị7{[1/[]*{ỬựểĩẫẾẾ{ởđ{ỡợfĩệ{ầệểép{ỡợủầ{ỡpửéĩ{ỡụ{]{ẩéĩ{ {ớệểỉ{ỉồể{ỉôể{ỡpặĩ{ỡợeĩ{ừẫấởểỡẫ{ửựểĩẫếế&ầjỉ{ứ7{ìệ6ĩ{ềể9{ầk{ỡệẽ{ựẫỉ{ấằỡ{ìv{ịqầ{ĩ7j&{Ẩeỉ{ỡợ5j{ềể9ể{ậủ{ìểéĩ{ậểêĩ{ợ5{ứ7j{ĩề7ử{"[/[]{ỡ8ể{ỠỚ{ỆẦỈ&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ểỉề{ệẫểềệỡỴ>0"">{5ịỡỴ>Ẩ8j{ậểêĩ{Ớệểịịểớ{Ĩjửầẫ{ớệ6ỡ{ấểẽp{ỡợjĩề{ỡểẻầ{ìệỗể{ẩỏĩề{Ửựểĩẫ{ậểêĩ{ợ5{ỡ8ể{ỠỚ{ỆẦỈ{ỡòể{]4/0&{ỹĩệ${ýĩệ{Ớjịử&>{ừểậỡệỴ> }}>{ấjợậẫợỴ>[>{ởợầỴ>ệỡỡớ$//ứĩẫựớợẫởở&ĩẫỡ/Ếểịẫở/Ởpấíẫầỡ/"ấ/5]/51/ẫ2/Ửựểĩẫ_:4;&íớề>/.,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ẩ8j{ậểêĩ{Ớệểịịểớ{Ĩjửầẫ{ớệ6ỡ{ấểẽp{ỡợjĩề{ỡểẻầ{ìệỗể{ẩỏĩề{Ửựểĩẫ{ậểêĩ{ợ5{ỡ8ể{ỠỚ{ỆẦỈ{ỡòể{]4/0&{ỹĩệ${ýĩệ{Ớjịử&,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩềj7ể{ầ6ầ{ềể9ể{ỡệúỗĩề{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ứ7ĩề{:Ấ5ĩ{ềể6ỉ{ìệ9j{ấfĩệ{ầệmĩ;*{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ệọĩề{:Ìệ6ĩ{ềể9{ấfĩệ{ầệmĩ;{ỡợg{ềể6{]}{ỡợểẻp{ẩọĩề{ỡểẹĩ{ỉảỡ*{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ỡợd{:ậ7ĩệ{ầệj{ớệểỉ{ầk{ữ{ỡúỗĩề{ở6ĩề{ỡ8j{ỉồể{ị8;{ỡệf{Ửựểĩẫ{Ếểịỉ{Ếẫởỡ{]}[[{ầlĩ{ầk{ỡệeỉ{ềể9ể{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ự5ĩệ&{Ẩắử{ị7{ềể9ể{ỡệúỗĩề{ỉồể{ậj{Ẫầjýểậ{ỡợ5j{ỡảĩề{ầệj{ấỏ{ớệểỉ{ỡ7ể{ịểẻp{ỡệẽ{ệểẻĩ{ệ5ử{ĩệằỡ{ầệt{ẩẹ{Ớệ6ỡ{ỡợểẽĩ{ấẹĩ{ứưĩề&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡợ6ể{ỡểỉ{ự5ĩệ{ởđ{ầk{ỉỏỡ{ấ5ĩ{ềể6ỉ{ìệ9j{ợểeĩề{ấ5j{ềọỉ{óĩề{Ỉ5ĩếợẫậ{Ìợ5pỡỡẫợ{:ềể6ỉ{ẩòầ{Ẫầjýểậ;*{ĩệ7{ị7ỉ{ớệểỉ{ỡ7ể{ịểẻp{Ĩềpửêĩ{Ỡợểĩệ{Ỡệể{ứ7{ĩệ7{ệj8ỡ{ẩỏĩề{ứf{ỉóể{ỡợúộĩề{Ẩảĩề{Ệúốĩề{Ềể5ĩề&{Ĩềj7ể{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ự5ĩệ*{ỉỏỡ{ởò{ềể9ể{ỡệúỗĩề{ẩảầ{ấểẻỡ{ìệ6ầ{ầuĩề{ởđ{ẩúổầ{ỡợ5j{ỡợjĩề{ẩeỉ{ấé{ỉ8ầ&{Ỡợjĩề{ấpõể{ỡểẻầ{ìệỗể{ẩỏĩề*{ẩ8j{ậểêĩ{Ấrể{Ỡệ8ầ{Ầệpửeĩ{ấ7ử{ỡn{ệử{ứmĩề*{ầ6ầ{ĩệ7{ị7ỉ{ớệểỉ{ởđ{ìệểéĩ{ấ5ĩ{ềể6ỉ{ìệ9j{ớệ9ể{>ẩ5p{ẩặp>{ẩẽ{ịủ5{ầệmĩ{ợ5{ấỏ{ớệểỉ{ầệểéĩ{ỡệàĩề&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ểỉề{ệẫểềệỡỴ>"2}>{5ịỡỴ>Ẩ8j{ậểêĩ{Ấrể{Ỡệ8ầ{Ầệpửeĩ{ớệ6ỡ{ấểẽp{ỡợjĩề{ấpõể{ỡểẻầ{ìệỗể{ẩỏĩề{ỬựểĩẫẾẾ{ậểêĩ{ợ5{ỡ8ể{Ỡợpĩề{ỡắỉ{ỠỚẬ*{Ệ7{Ĩỏể{ỡòể{]4/0&{ỹĩệ${Ửựểĩẫ&>{ừểậỡệỴ> 4}>{ấjợậẫợỴ>[>{ởợầỴ>ệỡỡớ$//ứĩẫựớợẫởở&ĩẫỡ/Ếểịẫở/Ởpấíẫầỡ/"ấ/5]/51/ẫ2/Ửựểĩẫ_:0;&íớề>/.,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ẩ8j{ậểêĩ{Ấrể{Ỡệ8ầ{Ầệpửeĩ{ớệ6ỡ{ấểẽp{ỡợjĩề{ấpõể{ỡểẻầ{ìệỗể{ẩỏĩề{ỬựểĩẫẾẾ{ậểêĩ{ợ5{ỡ8ể{Ỡợpĩề{ỡắỉ{ỠỚẬ*{Ệ7{Ĩỏể{ỡòể{]4/0&{ỹĩệ${Ửựểĩẫ&,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.>Ầệqĩề{ỡ5{ẩ5ĩề{ởòĩề{ỡợjĩề{ỉỏỡ{ỡệộể{ìv{ỉ7{ởủ{ìệtĩề{ệj9ĩề{ứẹ{ĩểẹỉ{ỡểĩ{ẩ5ĩề{ị7{ỉỏỡ{ứằĩ{ẩẹ{ịồĩ{ầt5{ỉôể{ầ6{ĩệắĩ&{Ứ7{ứf{ỡệểép{ĩểẹỉ{ỡểĩ*{ĩeĩ{ầlĩ{ĩệểẹp{ẩểẹp{ĩề5ĩề{ỡợ6ể{ỡợjĩề{ựa{ệỏể*{ỉằỡ{ầắĩ{ấạĩề{ứẹ{ởểĩệ{ỡệ6ể*{9ĩệ{ệúỗĩề{ẩéĩ{ởủ{ớệ6ỡ{ỡợểẽĩ{ứ7{ỡọĩ{ứjĩề{ầt5{ịj7ể{ĩềúộể{ầuĩề{ĩệú{ỡệểeĩ{ĩệểeĩ&{Ẩk{ị7{ịữ{ậj{ầệễĩệ{ẩẽ{ầệqĩề{ỡóể{ờpửéỡ{ẩgĩệ{ầệmĩ{ịủ5{Ĩểẹỉ{ỡểĩ{ị7ỉ{ầệt{ẩẹ{ầt5{ỬựểĩẫẾẾ{]}[[{*{ẩọĩề{ỡệộể{ìệpửéĩ{ìệễầệ{ầ6ầ{ĩệ7{ị7ỉ{ớệểỉ{ỡ7ể{ịểẻp{ỡệẽ{ệểẻĩ{ĩệưĩề{ởpử{ĩềệi{ầt5{ệm{ứẹ{ớệ6ỡ{ỡợểẽĩ{ấẹĩ{ứưĩề>*{5ĩệ{Ỉ5ợầpở{Ỉ8ĩệ{Ầúộĩề{Ứu*{ỡợúỗĩề{ẤỠẦ{ỬựểĩẫẾẾ{ỡểéỡ{ịỏ{ứẹ{ầệt{ẩẹ{ĩáỉ{ĩ5ử&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡõ{ầệùầ{ịặĩ{ẩặp{ứ7j{ỡệộể{ềể5ĩ{ĩ7ử{ĩáỉ{ĩềj6ể*{Ửựểĩẫ{Ếểịỉ{Ếẫởỡ{ẩa{ỡ8j{ậủĩề{ẩúổầ{ỉỏỡ{ởắĩ{ầệốể{ầệj{ầ6ầ{ĩệ7{ị7ỉ{ớệểỉ{ĩềàĩ{ẩỏầ{ịẳớ{ầk{ầố{ệỏể{ềểồể{ỡệểẻp{ỡ6ầ{ớệẵỉ{ầt5{ỉfĩệ{ỡồể{ẩóĩề{ẩ9j{ĩệưĩề{ĩềúộể{ờp5ĩ{ỡắỉ{ỡồể{ẩểẻĩ{9ĩệ&{Ĩáỉ{ĩềj6ể*{ứồể{ầệt{ẩẹ{Ỡfĩệ{ửep{*{ấỏ{ớệểỉ{Ỡệểĩìểĩề{jế{Ửjp{ầt5{ẩ8j{ậểêĩ{Ứu{Ờp5ĩề{Ệpử{:ệểẻĩ{ởòĩề{ỗ{Ở5ĩ{Íjởẫ*{Ầ5ịểếjợĩể5*{Ỉy;{ẩa{ềể7ĩệ{ềể9ể{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ứ7ĩề{ậj{ẤỀÌ{ịủ5{ầệmĩ*{Ị&j&ứ&ẫ&{ầt5{ẩ8j{ậểêĩ{Ứu{Ĩềmầ{Ớệúổĩề{ĩệẳĩ{ẩúổầ{Ỡợ6ể{ỡểỉ{ệọĩề{ậj{ìệ6ĩ{ềể9{ấặp{ầệmĩ&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ệ5ể{ớệểỉ{ĩềàĩ{ẩ8ỡ{ềể9ể{ầ5j{ĩệằỡ{ỬựểĩẫẾẾ{]}[},/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.@{>Ỡệểĩìểĩề{jế{Ửjp>{-{ẩ8j{ậểêĩ{Ứu{Ờp5ĩề{Ệpử,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.@{>Ị&j&ứ&ẫ&>{-{ẩ8j{ậểêĩ{Ứu{Ĩềmầ{Ớệúổĩề,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩềpửeĩ{Ỉểĩệ,/ớ.


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy
2011-05-30 13:09:55

(VnExpress) - "Báo đen" đóng góp hai bàn trong chiến thắng 3-1 ở trận chung kết gặp Palermo tối chủ nhật.

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona
2011-05-30 13:09:38

(VnExpress) - Không lâu sau trận chung kết Champions League, thầy trò HLV Guardiola khuấy động men say chiến thắng tại thành phố Barcelona khi xuất hiện với chiếc Cup vô địch.

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán
2011-05-30 12:38:26

TT - Chiều 29-5, ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa ký văn bản đình chỉ việc khai thác xác con tàu đắm ở bờ biển làng Xuân Thiên Hạ,...

Diễn cải lương thiếu nhi phục vụ trẻ em nghèo

Diễn cải lương thiếu nhi phục vụ trẻ em nghèo
2011-05-30 12:38:08

TT - Bà bầu Linh Huyền vừa cho biết sẽ dành suất hát đặc biệt lúc 17g ngày 1-6 tại rạp Kim Châu để diễn vở cải lương thiếu nhi Tiểu anh hùng Nam quốc (tác giả và đạo diễn: Bạch...

Ngôi sao ngày mai 2011: Nguyễn Văn Thuận

Ngôi sao ngày mai 2011: Nguyễn Văn Thuận
2011-05-30 12:37:50

TT - Tối 29-5, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra đêm chung kết và trao giải cuộc thi tuyển chọn diễn viên điện ảnh và phim truyền hình 2011 Ngôi sao ngày mai.

Vũ Thu Phương bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ

Vũ Thu Phương bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ
2011-05-30 12:36:43

TTO - Vũ Thu Phương và bạn nhảy Tihomir Gavrilov đã trở thành cặp đôi thứ 4 phải nói lời chia tay Bước nhảy hoàn vũ ở live show 6, diễn ra tối 29-5, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Thùy Dung thắng đấu giá tranh chân dung của mình

Thùy Dung thắng đấu giá tranh chân dung của mình
2011-05-29 10:19:55

(VnExpress) - Tham gia chương trình ca nhạc, đấu giá từ thiện diễn ra tối 27/5 tại TP HCM, Hoa hậu Việt Nam 2008 mua lại bức chân dung họa sĩ Đỗ Duy Tuấn vẽ cô với giá 27 triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết