Cập nhật:  GMT+7
S7ỨŨ)ăÝệệỒỦêỂ8ểă{ỦTẮbểŨ>83ắŨệỲằ6ŨẻŨắ81ằŨỂ?oŨỳ8ặŨĂ8ằ7S/7ỨTSêŨ)ăÝệệỒỦêỵ{Ý<ỦTQẾỂRŨ-ŨỆÝễŨ6;ằŨỬŨằ#ắŨểề83ằŨã7Ý8Ũể7ĩ)Ũ782ằỞŨ>0ằŨằÝoŨn@Ũỳ8ặŨôằŨQỳ8ặŨĂ8ằ7ỞŨẾễỸằ6ŨỂềáRŨ>@Ũ>ỶểŨỨỰ/ỨYŨể8 ễŨ)79Ũn?oŨ<ĩằ6Ũằậằ6Ũể7ậằŨắe8ŨQẰỂẮRỞŨ(bŨắ%ểŨằậằ6Ũể7ậằŨể7ĩ)ŨệĩŨã7ẻ8Ũệ=)ỞŨểềẻŨể7Ỵằ7Ũ>83ắŨệỲằ6ŨẻŨắ81ằŨỂ?oŨỳ8ặŨĂ8ằ7ỠŨNỲ)Ũ>áằ7Ũù7ìđằ6Ũểềaằ7Ũắh)Ũể8 ễŨếễẩ)Ũ68ÝŨn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨ)ẳŨóŨằ67ạÝŨề:ểŨếễÝằŨểềâằ6Ũểềặằ6ŨếễỲŨểềaằ7Ũê7ỲểŨểề83ằŨằậằ6Ũằ6782êỞŨằậằ6Ũể7ậằỞŨ<ặŨl,oŨn@Ũỳ8ặŨôằŨ>@Ũằ ễŨ)ÝặŨể8ằ7Ũể7;ằŨểềỲ)7Ũằ782ắỞŨể,êŨểềễằ6Ũ)7àŨ>ỶặỞŨ>81ễŨ7Ỵằ7ŨlỴŨểề83ằŨã7Ý8ŨắbểŨ)Ỳ)7Ũã7ặÝŨ7â)ỞŨỶểŨ)7:ểŨăìẹằ6Ũ)ÝặỠSểÝ(ă{Ũệểoă{ỒỦắÝề68ằỜỪênŨÝễểặỦTSểềTSểìéằ6Ũ68ÝặŨể7ậằ6Ũằậằ6Ũể7ậằS/êTS/ểẳỞŨằ6ìé8Ũ@Ũ783ễŨ>ìẹ)Ũắh)Ũ>9)7ỞŨóŨằ67ạÝŨlỴŨể;ắŨếễÝằŨểềâằ6Ũ)iÝŨ)7ìđằ6Ũểềaằ7Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỞŨ7#ằ6Ũ7Ỳ8Ũể78Ũ>ễÝŨệỸằŨnễ:ểỞŨ7ìẻằ6Ũịằ6Ũ)Ỳ)Ũê7ặằ6ŨểềỴặŨ<ặŨ):êŨểề ằŨlỴŨ>áÝŨê7ìđằ6Ũê7ỲểŨ>bằ6ỠŨủ3Ũ)7ìđằ6Ũểềaằ7Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨểềẻŨể7Ỵằ7ŨắbểŨê7ặằ6ŨểềỴặŨể78Ũ>ễÝỞŨ)79ằ7Ũếễo1ằŨ>áÝŨê7ìđằ6Ũ>@ŨểcŨ)7ị)Ũă4Ũê7ỲểŨ>bằ6ŨlỴŨãóŨ)ÝắŨã0ểŨể78Ũ>ễÝŨn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨ>0ằŨể:ểŨ)ỸŨ)Ỳ)Ũ(ÝằỞŨằ6Ỵằ7ỞŨ>ặỴằŨể73ŨểỉŨn@Ũ>0ằŨể7ậằỞŨ6=ằŨê7ặằ6ŨểềỴặŨn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨle8Ũê7ặằ6ŨểềỴặŨể78Ũ>ễÝŨ“ĂỴắŨ68ỴễŨ)7ặŨắaằ7ŨlỴŨăỴắŨ68ỴễŨ)7ặŨếễ Ũ7ìđằ6”Ũằ7$ắŨể#ằ6Ũ)ìéằ6Ũ)ậằ6ŨểỲ)Ũểễo ằŨểềễo1ằŨl,ằŨ>bằ6Ũằ7?ằŨễÝŨăÝặŨ>bằ6ŨệỸằŨnễ:ểỞŨ)7ễằ6Ũệị)Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỠŨẮ%ểŨểề,ằŨlỴŨ)Ỳ)Ũ>ặỴằŨể73Ũằ7ìỜŨỵb8ŨẰậằ6Ũ@Ũn?oŨ<ĩằ6Ũã0Ũ7ặỶ)7Ũ)hŨể73Ũl1Ũểễo ằŨểềễo1ằỞŨê7ỲểŨ>bằ6Ũê7ặằ6ŨểềỴặŨể78Ũ>ễÝŨ)7ễằ6Ũệị)Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỠŨẰ7éŨl,oỞŨếễỲŨểềaằ7Ũểề83ằŨã7Ý8Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨểề ằŨ>áÝŨ(ỴằŨn@Ũ>@Ũ7ễoŨ>bằ6Ũ>ìẹ)Ũ>ậằ6Ũ>ỸặŨằ6ìé8Ũbằ6Ũ>0ằŨằÝoỞŨằ6ìé8Ũ@ŨểĩŨằ6ễo2ằŨ780ằŨ>:ểỞŨ68Ỹ8Ũê7ẳằ6Ũắ%ểŨ($ằ6Ũle8Ũểcằ6ŨểềáŨ68ỲŨểề ằŨỨŨểỏŨ>ẫằ6ỞŨ>ẳằ6Ũ6ẳêŨểề ằŨỮƯƯŨằ6ỴoŨ)ậằ6Ũ>3Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỠŨỀ8 ằ6Ũểềặằ6Ũằ#ắŨỪƯỨỬỞŨ>áÝŨê7ìđằ6Ũ>@Ũ7ễoŨ>bằ6Ũ>ẳằ6Ũ6ẳêŨ)iÝŨằ7?ằŨ:ểỞŨ780ằŨ)ậằ6Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨle8Ũểcằ6Ũ68ỲŨểềáŨể7Ỵằ7Ũể81ằŨVỮŨểề82ễŨ>ẫằ6ŨlỴŨểề ằŨỪWƯŨằ6ỴoŨ)ậằ6ỠŨẮbểŨệẩŨ7bŨ68ÝŨ>aằ7ŨệÝễŨã78Ũ780ằŨ>:ểỞŨ780ằŨ)?oŨ)ẵằŨểĩŨằ6ễo2ằŨ>ẳằ6Ũ6ẳêŨ)ậằ6Ũệị)Ũ>3Ũ68Ỹ8Ũê7ẳằ6Ũắ%ểŨ($ằ6ỞŨắẻŨềbằ6Ũ)Ỳ)Ũểễo0ằŨ>ìéằ6Ũ68ÝặŨể7ậằ6Ũằậằ6Ũể7ậằỠŨLe8ŨệĩŨ7dŨểềẹŨ)iÝŨ):êŨểề ằŨlỴŨệĩŨ>ẳằ6Ũ6ẳêŨ)ậằ6Ũệị)Ũ)iÝŨằ6ìé8Ũ@Ũể7ĩ)Ũ782ằŨ( Ũểậằ6Ũ7ặỲŨể7 ắŨ>ìẹ)ŨỰŨãắỞŨằ?ằ6Ũểcằ6Ũ)781ễŨ<Ỵ8Ũ>ìéằ6Ũ( Ũểậằ6ŨểặỴằŨn@Ũă ằŨ6;ằŨỨỮŨãắỠŨủẫằ6Ũể7é8ỞŨằ6ìé8ŨáÝŨê7ìđằ6Ũ)íằ6Ũ>@Ũằ ễŨ)ÝặŨóŨể7ị)Ũểềặằ6Ũl82)Ũ)7àằ7ŨểềÝằ6Ũằ7ỴŨ)jÝỞŨểìéằ6ŨềỴặỞŨ6ẳêŨê7;ằŨăỴắŨể7ÝoŨ>c8Ũ(bŨắ%ểŨằậằ6Ũể7ậằỠŨỂềặằ6Ũằ#ắŨỪƯỨỬỞŨằ6ìé8ŨáÝŨê7ìđằ6Ũ>@Ũ>;ễŨểìŨã7ặỸằ6ŨỪŨểỏŨ>ẫằ6Ũê7h)ŨlhŨ)ậằ6ŨểỲ)Ũ)7àằ7ŨểềÝằ6ỞŨăỴắŨắe8Ũằ7ỴŨ)jÝỞŨểìéằ6ŨềỴặỠỠỠŨú ằŨ)Ỷằ7Ũ>ẳỞŨ)ậằ6ŨểỲ)Ũ7dŨểềẹŨê7ỲểŨểề83ằŨệỸằŨnễ:ểỞŨằ?ằ6Ũ)ÝặŨể7ễŨằ7,êŨ)7ặŨằ6ìé8Ũìẹ)Ũ)7fŨểềâằ6Ũể7ĩ)Ũ782ằỠŨỆỸằŨnễ:ểŨằậằ6Ũằ6782êŨể80êŨểh)Ũ>ìẹ)Ũ>;ễŨểìŨê7ỲểŨểề83ằŨể7{ặŨ7ìeằ6Ũể#ằ6Ũằ#ằ6Ũệễ:ểŨ)7:ểŨăìẹằ6ŨệỸằŨê7.ắỞŨ)đŨ):ễŨã8ằ7Ũể0Ũ>@Ũ)ẳŨ7ìeằ6Ũ)7ễo3ằŨ(80ằŨể9)7Ũ)ĩ)Ũằ7éŨỲêŨ81ằỞŨ)?oŨ7ẫŨể8 ễỞŨằễậ8Ũ)78ắŨ)fểỠỠỠŨ>@Ũ>{ắŨăỶ8Ũể7ễŨằ7,êŨ)ÝặŨ)7ặŨằ6ìé8Ũ@Ũă,êŨã0Ũ7ặỶ)7Ũ7dŨểềẹŨlẩằŨ)7ặŨXŨ7bŨ68ÝŨ>aằ7Ũể7ĩ)Ũ782ằŨắậŨ7aằ7Ũằễậ8Ũ(ẵŨệ8ằ7ŨệỸằŨle8Ũểcằ6ŨệẩŨể81ằŨỨỰƯŨểề82ễŨ>ẫằ6ỠŨủ0ằŨằÝoŨể7ễŨằ7,êŨ(aằ7Ũếễ?ằŨ>;ễŨằ6ìé8Ũểề ằŨ>áÝŨ(ỴằŨ7đằŨỨYŨểề82ễŨ>ẫằ6/Ũằ6ìé8/Ũằ#ắỠŨú ằŨ)Ỷằ7Ũ>ẳỞŨ>ìẹ)ŨệĩŨếễÝằŨể?ắŨ7dŨểềẹŨ)iÝŨ)Ỳ)Ũ):êỞŨỄúẰụŨn@Ũ>@ŨểcŨ)7ị)Ũn?oŨ<ĩằ6ŨắbểŨệẩŨ)ậằ6Ũểềaằ7Ũể780ểŨo0ễŨê7h)ŨlhŨằ7ễŨ);ễŨ)iÝŨằ7?ằŨáÝŨ(ỴằŨn@ỠŨùẳŨỬŨ)ậằ6Ũểềaằ7Ũ>ìẹ)Ũể78Ũ)ậằ6ŨểỉŨằ6ễẫằŨlẩằŨ>;ễŨểìŨ)iÝŨ)Ỳ)ŨểcŨ)7ị)ŨlỴŨ)iÝŨ)7ìđằ6Ũểềaằ7Ũắh)Ũể8 ễŨếễẩ)Ũ68ÝŨl1Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨle8Ũểcằ6ŨểềáŨ68ỲŨểề ằŨỨỞỰŨểỏŨ>ẫằ6ỠŨủáÝŨê7ìđằ6Ũ)íằ6Ũ>@Ũê7ỲểŨ>bằ6Ũn?oŨ<ĩằ6Ũn@Ũ>ỶểŨ)7ễ.ằŨl1Ũắậ8Ũểềìéằ6Ũểềặằ6Ũ)7ìđằ6Ũểềaằ7Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỞŨể7ĩ)Ũ782ằŨ)ậằ6ŨểỲ)Ũ)7àằ7ŨểềÝằ6ŨẰỂẮỞŨn?oŨ<ĩằ6ŨlỴŨ(ỸặŨl2Ũ7Ỵằ7ŨăÝằ6ŨÝằŨểặỴằŨ68ÝặŨể7ậằ6ỞŨl,ằŨ>bằ6Ũằ7?ằŨfằ6Ũể7{ặŨếễoŨ>áằ7Ũ>ìéằ6Ũ68ÝặŨể7ậằ6ŨẰỂẮỠŨùỲ)Ũằ6ễẫằŨlẩằŨ7ễoŨ>bằ6ŨểỉŨằ6?ằŨệỲ)7ŨỂềễằ6Ũìđằ6ỞŨểàằ7ỞŨ7ễo2ằỞŨ)Ỳ)Ũ>đằŨláŨ( ằŨằ6ặỴ8Ũ>ìẹ)Ũểề83ằŨã7Ý8Ũ)ẳŨ782ễŨếễỸỞŨ6ẳêŨê7;ằŨể#ằ6Ũ)ìéằ6Ũ)đŨệẻŨ7ỶŨể;ằ6Ũằậằ6Ũể7ậằỞŨểỉằ6Ũ(ìe)Ũ>ỲêŨịằ6Ũằ7ễŨ);ễŨệ8ằ7Ũ7ặỶểŨlỴŨệỸằŨnễ:ểŨ)iÝŨằ7?ằŨìẹ)ŨếễÝằŨể?ắŨể7ĩ)Ũ782ằỠŨủ0ằŨằÝoỞŨểỏŨă2Ũ7bŨằ67èặŨểặỴằŨn@Ũ68ỸắŨnễẩằ6Ũ)ẵằŨỮỞYỬỔỠŨL82)Ũê7ỲểŨểề83ằŨoŨể0ỞŨ)7#ắŨệẳ)Ũệị)Ũã7ấ{Ũằ7?ằŨìẹ)Ũ>áÝŨê7ìđằ6Ũ>%)Ũ(82ểŨ)7fŨểềâằ6ỠŨẰ#ắŨỪƯỨỬỞŨn@Ũỳ8ặŨôằŨ>ìẹ)Ũ)ậằ6Ũằ7,ằŨ>ỶểŨ)7ễ.ằŨoŨể0Ũếễẩ)Ũ68ÝŨ68Ý8Ũ>ặỶằŨỪƯỨỨŨ-ŨỪƯỪƯỢŨể7ĩ)Ũ782ằŨểẩểŨ)Ỳ)Ũ)7ìđằ6Ũểềaằ7Ũắh)Ũể8 ễŨếễẩ)Ũ68ÝŨl1ŨoŨể0ỞŨã83ắŨệặỲểỞŨã7ẩằ6Ũ)70Ũã7ậằ6Ũ>3Ũ<á)7Ũ(2ằ7ŨlỴŨằ6bŨ>b)Ũể7ị)Ũ#ằŨnỸoŨềÝŨểề ằŨ>áÝŨ(ỴằỠŨÊ7ặằ6ŨểềỴặŨ“ỂặỴằŨặỴằŨã0ểŨn?oŨ<ĩằ6Ũ>é8Ũệẩằ6Ũl#ằŨ7ẳÝ”Ũ>ìẹ)Ũằ6ìé8ŨáÝŨ(ỴằŨn@ỠŨủ3Ũể80êŨểh)Ũể7ĩ)Ũ782ằŨ)7ìđằ6Ũểềaằ7Ũắh)Ũể8 ễŨếễẩ)Ũ68ÝŨn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỞŨểềặằ6Ũằ#ắŨỪƯỨỮỞŨn@Ũỳ8ặŨôằŨể80êŨểh)Ũ>.oŨắỶằ7Ũ)ễb)Ũl,ằŨ>bằ6Ũ“ù7ễằ6Ũệị)Ũ)gằ6Ũ)ỸŨằìe)Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮ”ŨlỴŨê7ặằ6ŨểềỴặŨ“ỂặỴằŨìéằ6Ũ>[êŨằ6ầŨ>[êỞŨ780ằŨ>:ểŨ>3ŨắẻŨ>ìéằ6Ũ68ÝặŨể7ậằ6”ỠŨĂỴắŨểẩểŨ)ậằ6ŨểỲ)Ũểễo ằŨểềễo1ằỞŨl,ằŨ>bằ6Ũằ7?ằŨặỴằŨể73Ũn?oŨ<ĩằ6Ũã0Ũ7ặỶ)7Ũ)hŨể73Ũ>3Ũểề83ằŨã7Ý8Ũể7ĩ)Ũ782ằŨ)ẳŨ782ễŨếễỸỞŨệeắŨ7ặỴằŨể7Ỵằ7ŨỨYŨể8 ễŨ)79ŨẰỂẮỠŨỂ,êŨểềễằ6Ũ)7àŨ>ỶặỞŨểcŨ)7ị)Ũể7ĩ)Ũ782ằŨl82)Ũn?oŨ<ĩằ6Ũ)Ỳ)Ũ7Ỷằ6Ũắh)Ũ)ậằ6Ũểềaằ7Ũ)đŨệẻŨ7ỶŨể;ằ6Ũê7h)ŨlhŨ>é8Ũệẩằ6Ũằ7?ằŨặỴằŨể73Ũ68ỲắŨệỲểỞŨ(ỸặŨếễỸằŨ)Ỳ)Ũểềh)Ũ>ìéằ6Ũểề ằŨ>áÝŨ(ỴằŨ($ằ6Ũ7aằ7Ũể7ị)Ũê7?ằŨ)ậằ6Ũl2Ũệ8ằ7ŨlỴŨ6=ằŨ(Ỹằ6Ũểề ằŨ)Ỳ)Ũểềh)Ũ>ìéằ6Ũ<ặŨ)Ỳ)Ũ)78Ũ7b8Ũ>ỸắŨằ7,ằỠŨỂ,êŨểềễằ6Ũ7ễoŨ>bằ6ŨệĩŨ>ẳằ6Ũ6ẳêŨểỉŨằ7?ằŨáÝŨê7ìđằ6ŨlỴŨệĩŨ7dŨểềẹŨ)iÝŨằ7ỴŨằìe)ỞŨ):êŨểề ằŨ>3Ũ)ẳŨã8ằ7Ũê79Ũể7ĩ)Ũ782ằỠŨỵỴằ6Ũằ#ắŨểcŨ)7ị)Ũã7ỸặŨệỲểỞŨ>81ễŨểềÝŨ)78Ũể80ểŨể7ĩ)ŨểềỶằ6Ũằậằ6Ũằ6782êỞŨằậằ6Ũ3Ũn?oŨ<ĩằ6Ũã0Ũ7ặỶ)7Ũ7ặỶểŨ>bằ6Ũ6=ằŨle8Ũê7ặằ6ŨểềỴặŨể78Ũ>ễÝŨểặỴằŨỲằ7Ũ68ỲỞŨềfểŨã8ằ7Ũằ6782ắŨlỴŨể7ĩ)Ũ782ằŨểẩểŨ)ậằ6ŨểỲ)Ũể78Ũ>ễÝŨã7{ằŨể7ìẻằ6Ũểềặằ6Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮỠŨỂễoŨằ78 ằŨể7{ặŨậằ6ŨỵẫŨNễ?ằŨỵỸ8ỞŨù7iŨểá)7ŨỄúẰụŨn@Ũỳ8ặŨôằỞŨểềặằ6Ũn?oŨ<ĩằ6ŨẰỂẮŨẻŨ>áÝŨ(ỴằŨn@Ũ)ẳŨỪŨể8 ễŨ)79Ũã7ẳŨể7ĩ)Ũ782ằŨăỴŨ68ÝặŨể7ậằ6ŨlỴŨể7ễỏŨăẹ8Ũ<ặŨ>áÝŨ(ỴằŨềbằ6ỞŨằ7ễŨ);ễŨlẩằŨếễỲŨăeằỞŨlaŨl,oŨếễỲŨểềaằ7Ũể7ĩ)Ũ782ằŨ>áÝŨê7ìđằ6Ũề:ểŨ);ằŨằ6ễẫằŨ7dŨểềẹŨlẩằŨlỴŨê7?ằŨ(cŨã8ằ7Ũê79ŨệeắŨểỉŨ):êŨểề ằŨ>3Ũn@Ũ)ẳŨã0Ũ7ặỶ)7Ũ>;ễŨểìỞŨn?oŨ<ĩằ6Ũ)Ỳ)Ũ)ậằ6Ũểềaằ7Ũ>fằ6Ũể7é8Ũ68ÝằŨlỴŨã0Ũ7ặỶ)7Ũ>1ŨềÝỠŨúỴ8ỞŨỸằ7ỜŨỂỵôẰỵŨĂửS/êT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quân và dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Quân và dân chung sức xây dựng nông thôn mới
2014-12-25 10:07:39

(QT) - Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ...

Nữ doanh nhân tiêu biểu, năng động

Nữ doanh nhân tiêu biểu, năng động
2014-12-23 14:22:35

(QT) - Đến Công ty TNHH Yên Loan ở đường 9B, khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chúng tôi được Giám đốc công ty Nguyễn Thị Loan đón tiếp niềm nở. Qua trao đổi...

Làm giàu từ phát triển kinh tế vườn đồi

Làm giàu từ phát triển kinh tế vườn đồi
2014-12-16 06:26:41

(QT) - Dù đôi tay không còn lành lặn như mọi người, nhưng ông Nguyễn Văn Thành (55 tuổi) ở thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm (Hải Lăng, Quảng Trị) đã vượt lên những khiếm khuyết...

Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh

Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh
2014-12-16 06:25:04

(QT) - Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường vụ...

Nông nghiệp Quảng Trị, một năm nhìn lại

Nông nghiệp Quảng Trị, một năm nhìn lại
2014-12-15 06:47:03

(QT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi về các vùng quê nơi nông dân đang xuống đồng làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới. Lão nông Trần Thanh Tân, HTX Thọ Nam, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết