Cập nhật:  GMT+7
ộBpởÀÊủỎỎkợÓcCÕÊÃợổ5IởBĐỀBởÕỌủỀẪởÕỌứCởÕửỀẪởẪỳÓởpỡởÊỵỀởỎỆởPKCởỀửẾởqỡppộ/BpổộÓởÀÊủỎỎkợÓ}ÃủẠợổốẩcồở-ởcBÃỆởẼẴÕởÒÔừởÀỔủởÀÔỊÀởÕỈỀẪởẢCÂÔởÕỌủởỀIỀẪởỀẪBCẤÓỏởỀIỀẪởẠýỀởPưởỀIỀẪởÕBIỀởỀửẾởqỡpúỏởÕDỀBởẢẴỀởp/ú/qỡpuỏởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕÉỀBởÀỂởtỡởÕỌủỀẪởÕỌứCỏởÕửỀẪởẪỳÓởpỡởÊỵỀởỎỆởPKCởÀỒỀẪởÕBLCởẢCẦẾởỀửẾởqỡppõởcỌỆỀẪởÕỈỀẪởỎÍởtỡởÕỌủỀẪởÕỌứCỏởÀỂởrúởÕỌủỀẪởÕỌứCởÀBửỀởỀÔICỏởÀBCẴẾởúsmởÕỈỀẪởỎÍởÕỌủỀẪởÕỌứCỏởÕỌỆỀẪởẢỂởÀỂởqụởÕỌủỀẪởÕỌứCởỀÔICởÊMỀỏởqởÕỌủỀẪởÕỌứCởÁỄỏởrởÕỌủỀẪởÕỌứCởẪưỏởÀỄỀởÊứCởÊưởÕỌủỀẪởÕỌứCởỀÔICởÕỌÌỀẪởÕBỔSởỎừỀởPưởÕỌủỀẪởÕỌứCởÕỈỀẪởBMÓỏởÕỌủỀẪởÕỌứCởÕỌÌỀẪởÕỌFÕõộ/ÓổộÕủÁÊÃởỎÕSÊÃkợẾủỌẪCỀòqÓRởủÔÕỆợổộÕỌổộÕẠổộCẾẪởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÒÔủỀẪÕỌCõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/púpt/sùẠtỡùqutỡÕpqỡuúỡÊpõẺÓẪợở/ổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộÕỌổộÕẠổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổậBũÕởÕỌCẦỀởẼCỀBởÕẴởÕỌủỀẪởÕỌứCởẪỂÓởÓBỵỀởÀBÔSẦỀởẠEÀBởÀJởÀỳÔởÀýSởÕỌÌỀẪỏởPỷÕởỀÔICộ/Óổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộ/ÕủÁÊÃổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ6BĐỀởÀBÔỀẪởÕỌủỀẪởÕỌứCởNởẩÔừỀẪởcỌEởÓBũÕởÕỌCẦỀởỀBCÂÔởÕỌỆỀẪởỀBỠỀẪởỀửẾởẪỵỀởẢýSởPưởÀBỔởSẴÔởÊưởÕỌủỀẪởÕỌứCởÀBửỀởỀÔICỏởÕỌủỀẪởÕỌứCởỀÔICởÕỌÌỀẪởÕBỔSởỎừỀởPưởÕỌÌỀẪởÀýSởÊýÔởỀửẾõởễCẤÀởÓBũÕởÕỌCẦỀởẼCỀBởÕẴởÕỌủỀẪởÕỌứCởẢủỀẪởÊưởBƠKỀẪởẢCởẢỐỀẪởẢữỀỏởẪCỐÓởỀẪƠLCởẠýỀởÓBũÕởBÔSởẢƠMÀởÊMCởÕBẴỏởẾNởỌỊỀẪởÒÔSởẾIởỎừỀởRÔỳÕỏởỀýỀẪởÀủỆởỀửỀẪởỎÔỳÕỏởBCẤÔởÒÔừởPưởỎỚÀởÀứỀBởÕỌủỀBõởcBIỀẪởÒÔủởẢỂởẪỂÓởÓBỵỀởÀBÔSẦỀởẠEÀBởÕỜởỎừỀởRÔỳÕởỀBGởÊẰởỎủỀẪởÒÔSởẾIởÊKỀỏởỎừỀởRÔỳÕởBưỀẪởBỂủỏởÕỷÓởÕỌÔỀẪởỀẪÔÌỀởÊỢÀởÕBIỀẪởÒÔủởÒÔũởÕỌĐỀBởÕDÀBởÕỘởỌÔỊỀẪởẢỳÕởẪữỀởÊCÂỀởÕBÔởBỐÕởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀỏởÀBÔSẦỀởẠEÀBởÀJởÀỳÔởÀýSởÕỌÌỀẪỏởPỷÕởỀÔICõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcõcộ/Óổ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hải Quế nỗ lực về đích nông thôn mới

Hải Quế nỗ lực về đích nông thôn mới
2017-04-11 02:57:25

(QT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Hải Quế (Hải Lăng) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến thời điểm này, Hải Quế đạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết