Cập nhật:  GMT+7
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LMOM4buR4buJPsOsxJHhu4k+4bqlceG7ieG6vz7hu4nhu4fDqeG7iz7huq004buLPuG7i8SRPuG7n+G7h+G7iT7hu4Fs4bqlOy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu4Dhuqk04bqnPCw/4bua4bueOj4tPuG7iOG6v8SpNuG7hz7hu5/hu5004buJ4bq/PuG7ozXhuqXhu4ElPuG6peG7geG7h2XhuqU+4buLNeG7sT7GsOG7hz7hu5/hu4Phu4nhu4E+4bqtOT7hu4vhu5U+4bqlNeG7ieG7gT7huqXhu6c0PuG6peG7gcSpPuG7nuG7neG6seG7iT7Gr+G7h+G7ieG7gT7DjeG7gTXhu4nhu4E+P+G7o+G7h+G7ieG7gT7hu4lh4buLPlt7eyA6JT7hu4Fs4bqlPuG7o+G7h+G7ieG7gT7DrOG7kcahPjMlPuG7nuG7nXXhu5Phu4nhur8+4bue4buH4bq74buhPuG7gWzhuqU+xrA2PuG7nuG7gOG6pOG7oj7hu4A44buHPsag4buBcCU+4buB4buh4bux4bq54buJPuG7gDjhu4c+w4xh4buJ4bq/PsOideG7keG6pT7hu500PuG7i+G7jeG7nz7hu5/hu4FlPuG6v+G7h+G7keG7hz7hu4vhu5Hhu4clPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG7n+G7neG7hz7hu5/hu4HDuuG6pT7GsDY+4buJ4buHw6nhu4s+xrDhu6Hhu4cqPuG6pOG7geG7g+G7ieG7gT7huq004buLPuG7i8SRPuG7n+G7h+G7iT7hu4Fs4bqlPuG6pXHhu4nhur8+4buj4bulPuG7icO1PsOs4bul4bqlPsOt4buBb+G7ieG6vz7hu4nhur/DueG7ieG6vz7huq05PuG6v+G7h3DGoT7DjeG7gTXhu4nhu4E+4bq/4bqh4bufPuG7gTXhu4c+4buJ4buB4buHw6nhu6E+4buf4buBNuG7ieG7gT7hu5vhu6E4Kj7hu4rhu5Hhu4c+4bqtxIPhu7E+4buJ4buB4bqv4bufJT7huqnhu4s+xrDhu4fhu4nhu4E+4bqn4bulPuG6rcSpN+G7nz7hur/hu4c44buHPsOCND7hu4Dhu43hu4c+4buf4buB4buHPuG7n+G7h+G7iT7hu4Fs4bqlPuG7n+G7nWM+4bufxKk24buJPuG7m+G7ocOz4bqlPsOs4bqx4buJPuG7n+G7gcO6PuG7quG7qsavPuG7iWHhu4s+W3t9Myo7L8ahLDvhu580w6LDrOG6qT7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu4s04bud4bq/4buH4buJPVvGoeG7qz404buh4bufxKk8LDvhu5/hu50sO+G7n+G6pyw74buH4buL4bq/PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6pSrDojTEqeG7m+G7oTThu4nhur/hu5/hu53hu4cqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy99M11bLyIy4bqnW3swfXt9feG7n30ifSIiM8OsfSppxqHhur88Pi8sOy/hu5/huqcsOy/hu5/hu50sO+G7n+G7nSw74buf4bqnLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu53hurHhu4k+xq/hu4fhu4nhu4E+w43hu4E14buJ4buBPuG6peG7geG7hzQ+4bujYz7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7DreG7h2Xhu4k+4buf4buBw7rhuqU+4buf4buH4buJPuG7gWzhuqU+xrDhu5Hhu4c+4bqp4buLPuG6vzXhu4figIs7L8ahLDsv4buf4bqnLDsv4buf4budLDsv4bufNMOiw6zhuqksO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7iOG6vzThu7E+4bufw7k+4buJYeG7iz7DrOG7kcahPn0lPsON4buBNeG7ieG7gT7huq05PsOsNuG7iz7hu5vhu6Hhuqnhu4k+xrDhu5Hhu4c+4bql4buB4buHZeG6pT7hu4s14buxPsaw4buHPuG7n+G7g+G7ieG7gSo+w4Lhuq/hu7E+4bq/4buH4buTJT7hu4Hhur0+NOG7hz7hu4Ft4buHPnXhu5HhuqU+4buLw7Q+4bujNOG7oT7hu4k24buxPsOsNj7hur/hu4UlPsON4buBNeG7ieG7gT7huq3DqeG7oT7huqXhu4Hhu4c0PuG7o2M9PuKAnOG6pOG7gTXhu6E+4buL4buhw7Phu4k+4buf4bud4buVPuG7n+G7gTbhu4nhu4E+4buL4buN4bufPsOs4bq3xqE+4buf4bud4buF4buJ4buBPsaw4buHxJHhu4nigJ0qPuG7nuG7heG7ieG7gT7hu7HEkeG7oT7huqc24buJ4buBPuG6peG7gcSpPuG6peG7geG7h2XhuqU+4buLNeG7sT7hu5/hu4Phu4nhu4E+4bqlczQ+w43hu4E14buJ4buBPuG6pWo+w6xkPsOt4buB4buV4buHPuG7ieG6v+G7ocOy4buJPuG7n8O5PuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buLYj7DrDY+4bq/4buHNcSpPsaw4buHxJHhu4k+4bqnN+G7sT7hu4tv4buJPuG7nuG7h+G7iT7hu4Fs4bqlPuG7lT7hu57hu5114buT4buJ4bq/PuG7nuG7gMag4buePuG7n+G7gWY+4burOT7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7nuG7nWYqPuG7nuG7geG6r+G7sT7huqXEqeG7iT7hu5/hu4Hhu4PhuqXhu4E+4buLNuG7sT7hu4trJT7hu5/hu4Xhu4s+4buB4buH4bq74buhPuG7izXhu7E+4buf4buD4buJ4buBJT7huqVvPuG7iOG6v+G7oeG7seG6veG7iT7hu57hu4FmPsSoNOG7ieG7gSU+4buLYj7DjeG7gTXhu4nhu4ElPsOt4buBb+G7ieG6vz7huqXhuq/hu4s+4bqtxKk14buJPuG7gTThu7E+w6LDoeG7nz7DouG7oeG7jeG6pT7DjeG7gTXhu4nhu4E+xqHhu4E44buHPuG7gWzhuqUqPuG7gMO04buJPjThu4c+4buBZeG7nyU+4bqlbz7hu4vhu6HDs+G7iT7huqXEqeG7iT7hu4vhu4Xhu4nhu4E+4bqtZeG7iT7GsOG7keG7hz7hu5/hu4fhu4k+4buBbOG6pT7hu4vhu43hu58+4bqlNeG6peG7gT7hu5/hu6U+4buJ4buB4buHxJHhu4kqPuG7nuG7oeG7sT7hu4nhu4Hhu4fEkeG7iSU+4bqlbz7EqDThu4nhu4E+4bqldOG7ieG6vz7hu5/hu4F14buT4buJ4bq/PuG7q+G7oeG7scSR4buJPuG6peG7gXA+4butJT7hu4nhu4HDoeG6pT7hu4nhu4FzPsON4buBNeG7ieG7gT7DreG7gW/hu4nhur8+4buJxJHhu4k+4oCc4bujNOG7seKAnT7hu4s14buxPuG7n+G7g+G7ieG7gT7hu4s2PsOsNuG7iz444buJ4buBPuG7gXXhu5Xhu4nhur8+4buf4buR4buHPsOtZeG7nz7hu5vhu6E4PuG7gWzhuqU+4buf4bq3xqE+4bqlNeG6pT7hu4tv4buJPuG7gWzhuqU+w63hu4E14bqlKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6rGXhu4k+4buJYeG7iz7DrOG7kcahPl0lPsON4buBNeG7ieG7gT7hu4vhu5Hhu4c+4buf4buBbTQ+4buJ4buHw6nhu4s+4bqtNOG7iz7hu4vEkT7hu4tv4buJPuG7n+G7h+G7iT7hu4Fs4bqlPuG7m+G7oTQ+4buJ4buBxanhu4nhur8+4buf4buHZeG7nz7hu4Fs4bqlPuG7n+G7ncSR4buJPuG6v+G7gWU+4buJ4buBNj7hu5/hu5114buT4buJ4bq/Kj7DguG6r+G7sT7hur/hu4fhu5MlPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PsOt4buHZeG7iT7hu5/hu4HDuuG6pT7huqXDtD7Dojjhu4k+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG6pWvhu4k+4burND7DrDc+xrDhu5Hhu4c+4bqp4buLKj7GrzbEqT7DrOG7kcahPjElPsOiw6Hhu58+4bqt4bqx4buhPuG7n+G7h2XGoT7hu6tw4bqlPsaw4buR4buHPsOs4bq3xqE+4buf4bud4buF4buJ4buBJT7huqnhu4s+4buL4buR4buHPuG7n+G7geG6r+G7sT7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu5/hu4Hhu6c+4buf4buBNeG6peG7gT7hu4s2PuG7i2/hu4k+4bue4buH4buJPuG7gWzhuqU+4bqt4bqh4bufPuG7nTQqPuG7nuG7oeG7sT7hu4nhu4Hhu4fEkeG7iSU+4buJ4buBxanhu4nhur8+4buf4buB4buh4bq34bufPuG7n8SpNeG7iT7DreG7gWo+w63hu4Fv4buJ4bq/PsOt4buB4buHZeG7iT7DjeG7gTXhu4nhu4E+4buJOOG7iT7huqXhu4Hhu4MlPuG7ieG6v3Xhu5nhuqU+w6w34buHPuG6pTbhu4nhur8+4buJ4buBxIPhu4k+w6zEkeG7iT7hu5vhu6Hhu7Fl4bufPuG7n8SD4buLPuG6peG7geG7h+G7ieG7gT7GoeG7gXLhuqUqPuG6qOG7iz7hu4vhu4fhurnhu58+4buLNuG7hz7hu4Fs4bqlPuG7n+G6t8ahJT7hu4nhur/hu4Hhu4fEkeG7iT7huqXDuuG7oT7huq3hurs+4buf4buD4bql4buBPsOsdOG7sT7DreG7h2Xhu4k+4buf4buBw7rhuqU+4bql4buBxKk+4buL4buF4buJ4buBKj7hu57hu53EqeG7ieG6vz7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hur91w7Thu4nhur8+4buL4bqh4bufPuG6rXXhu5nhuqU+4buJ4buBNj7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PsOs4bulND7huqXhu4Fs4buJPuG6reG6uz7hu5/hu4E04buLPuG6v+G7hzQ+w63hu4U+4buf4buB4buHPuG7gWzhuqU+4buj4buH4buJ4buBPuG6v+G7h23hu4c+4buLb+G7iT7hu57hu4fhu4k+4buBbOG6pSU+4buf4buB4bqx4buxPuG6pW8+4bqt4bqh4bufPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG7ieG7h8Op4buLPuG7n+G7h+G7iT7hu5U+w43hu4E14buJ4buBKj7DjeG7gW/hu4nhur8+xqHhu4FyPuG7o+G7pT7DreG7hT7GsGzhu4nhur8+4bqv4buxJT7huqnhu4s+4bqtOT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bujw6HhuqU+4bqtxKk34bufPuG6v+G7hzjhu4c+4buI4buB4buFPsOt4buFPuG7n+G7geG7hz7hu4Fs4bqlPuG7o+G7h+G7ieG7gT7hur/hu4dt4buHPsawYeG7iT7hu4FqNCo+4bue4buHZcahPuG6rWolPsON4buBNeG7ieG7gT7huq3EqTfhu58+4bq/4buHOOG7hz7hu4jhu4Hhuq/hu58+4bql4buh4buN4bqlPuG7n+G7geG7hz7hu5/hu4fhu4k+4buBbOG6pT7hu5/hu51jPuG7n2fhu4nhu4E+4bua4buhOOG7ieG6vz7hu57hu51mPsOs4bqx4buJPuG7n+G7gcO6PuG7quG7quG7hj7hu4lh4buLPlt7fTMqPsav4buR4buHPuG7n+G7gTbhu4nhu4E+4buf4buD4bql4buBPuG7iTbhu7ElPuG6qeG7iz7DrDY+4buL4buN4bufPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PsOiND7hu4Fs4bqlPuG7o+G7h+G7ieG7gT7GsOG7h+G7ieG7gT7huqfhu6U+4bqtdeG7meG6pT7DrOG7pTQ+4bql4buBbOG7iT7hu5/hu4E04buLPuG6v+G7hzQ+4buA4buN4buHPuG7n+G7geG7hz7hu5/hu4fhu4k+4buBbOG6pT7hu5/hu51jPuG7n8SpNuG7iT7hu5vhu6HDs+G6pT7DrOG6seG7iT7hu5/hu4HDuj7hu6rhu6rGryo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu4Hhu6XhuqU+4budNCU+4bufw7k+4buJ4buBbT7huq1l4buJPuG6v+G7h+G7kyU+w43hu4E14buJ4buBPuG6rTk+4buf4budOOG7hz7hu5vhu6E0PuG7ieG7geG7h8Op4buhPsOt4buFPuG7n+G7geG7hz7GsDY+4bqtxKk34bufPsOt4buBb+G7ieG6vz7hu4Phu58+4bq/4buHOOG7hz7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/Kj7hu57hu6Hhu7E+4buJ4buB4buHxJHhu4klPuG6peG7gXU0PsOiNMSpPuG6v+G7h+G7kz7DjeG7gTXhu4nhu4E+4bqt4bqh4bufPuG7ieG6oeG7ieG6vz7GsOG6r+G7iT7huq3DqT7hu5/hu4E24buJ4buBPuG7n+G7g+G6peG7gSU+4bql4buBZz7hu4nDtT7DrOG7peG6pT7hu4Fl4bufPuG7o8O64bqlPuG6pXM0PuG7i+G7heG7ieG7gSo+4bqo4buLPuG7geG7h+G6u+G7oT7hu53DoOG7ieG6vyU+4buLw7Xhu4c+4bql4buh4buN4bqlPuG7n+G7geG7hz7DrDY+4buL4buN4bufPuG6pcO0PuG7geG7jeG7hz7huq3hurs+4buBbOG6pT7hu5/hurfGoSU+4buf4budNOG7oT7huqfDsuG7hz7DreG7h2Xhu4k+4buf4buBw7rhuqUlPsOtaD7hu4lh4buJ4bq/PsawNj7huq1w4bqlPuG7nXDhu58+w63hu4fhu4nhu4E+4buJ4bq/4buB4buH4bq54buLKj7huqxl4buJPsaw4buR4buHPuG7gOG7jeG7hz7hu5/hu4Hhu4c+4buf4buH4buJPuG7gWzhuqU+4buf4budYz7hu5/EqTbhu4k+4bub4buhw7PhuqU+w6zhurHhu4k+4buf4buBw7o+4buq4buqxq8+4buJYeG7iz5be30zJT7DjeG7gTXhu4nhu4E+w63hu4E1PuG7n+G7gcSpOOG7hz7hu4s14buHPuG6p+G6teG7oT7DouG7h2Xhu58+4bujZD7GoeG7gTjhu4c+4bqlN+G7ieG7gT7hu5/hu5004buJ4buBPsaw4buR4buHPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7n+G7geG7gz7hu6Phu4fhu4nhu4E+4bur4buh4bqv4bufPuG7o8Oh4bqlPuG7n+G7keG7hz7hu5/DuT7huqU14bqlPuG7n2fhu4nhu4ElPuG7n+G7gTbhu4nhu4E+xqHhu4HDsz7DrOG7keG7iSo+4oCc4bqsw6k+4buf4buB4buHPsOsNz7GsDY+4bud4bqv4bufPsOt4buBaj7hu4nEkeG7iT7huqnhu4s+4bql4buBZz7hu4Hhu4c+xrBs4buJ4bq/PuG6rcSpN+G7nz7hur/hu4c44buHPsON4buB4buh4buxZeG7iT7DreG7geG7g+G6peG7gSo+w43hu4Hhu4c+4buJ4bq/4buB4bqpPsOiNOG7iT7hu5/hu48+4bql4buBw7rhuqU+4buf4buBb+G7ieG6vz7DojXEqT7hu4vhu4Xhu4nhu4E+4bqtxKk34bufPuG6v+G7hzjhu4c+w4I0JT7huqnhu4s+4buBZeG7nz7hu6PDuuG6pT7GsOG7oeG7hz7hu4vDueG7ieG6v+KAnSU+w43hu4E14buJ4buBPuG7ieG7lT7hu4lyPuG6pXXhu5Phu4c+4bql4buB4buHND7hu6NjKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6rDThu4s+4buLxJE+xrA2PuG6pzbhu4nhu4E+4buJ4buB4buHw6nhu6E+4buf4buB4buT4buHPuG6v+G7hzThu4k+4bql4buBxKk+4buf4buH4buJPuG7gWzhuqU+4buJ4buBdeG7ieG6vz7DjeG7gTXhu4nhu4E+w63hu4Fv4buJ4bq/PsOibT7DosSRPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PsOi4buNPuG7i2/hu4k+w63hu4E14bqlKj7hu57hu53EqeG7ieG6vz4yPuG7iWHhu4s+4buBbOG6pT7GsMO5ND7hu5vhu6E0JT7huqnhu4s+4bqtw6nhu6E+4bqtN+G7nz7huqc04buJ4buBPuG7geG7h+G6ueG7oT7hu4Fs4bqlPuG7o+G7h+G7ieG7gT7hur/hu4dt4buHPsaw4buR4buHPuG6reG7h+G6u+G7iz7hu6PDsz7huqfhurXhu4k+4bqt4bqx4buhPsOs4buRxqEqPuG7iGHhu4s+4buBbOG6pT7hu4vhu5Hhu4c+4buJNuG7sSU+w43hu4E14buJ4buBPuG6rXXhu5nhuqU+4buf4buB4bqx4buxPuG6pW8+4oCc4bql4buBbOG7iT7hu4vhuqHhu58+4bq/4bun4buHPsawNuG7ieG6v+KAnT7GsDbEqT7huq3hu43hu4c+4buf4buh4bux4bq74buJPuG7gWzhuqU+4buj4buH4buJ4buBPuG6v+G7h23hu4c+4bufxKk14buJPuG6pXM0PuG7n+G7nXXhu5Phu4nhur8qPuG6qOG7iz7huqXhu4HEqT7DouG7h2Xhu58lPuG7n+G7geG7k+G7hz7hur/hu4c04buJPuG7n+G7keG7hyU+4bujZD7hu5/hurfGoT7hu5/hu53hu6Hhu4nhur8+4buJ4buB4buHw6nhu6E+4buBw7Thu4k+xrA2xKk+4buLb+G7iT7hu57EqTXhu4k+xrA2Pnnhu4nhu4E+xrBh4buJPuG6reG6uz7hu583xKk+4buJw6nhu4k+4bql4buBxKk+4buJ4buBxanhu4nhur8+w6J14buR4bqlPuG7n+G7h2Xhu4k+4burND7hu4HDtOG7iT7GsOG7keG7hz7DouG7jT7hu4tv4buJPuG7nuG7h+G7iT7hu4Fs4bqlKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nsSD4buxPsOMxKnhu4nhur87L8ahLA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Nhóm trẻ U3”, sân chơi bổ ích ở vùng khó

“Nhóm trẻ U3”, sân chơi bổ ích ở vùng khó
2019-08-10 05:37:02

(QT) - Nhận thấy phần lớn trẻ nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiệt thòi về nhiều mặt, ngoài đầu tư phát triển cho giáo dục mầm non, gần 3 năm nay huyện Hướng Hóa phối...

Hai tiếng Việt Nam luôn khắc khoải trong tôi

Hai tiếng Việt Nam luôn khắc khoải trong tôi
2019-08-10 05:30:54

(QT) - GS-TS Trần Thị Lý, sinh năm 1975, cựu học sinh của Trường THPT thị xã Quảng Trị, tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế năm 1997, hiện công tác tại Đại học Deakin của Úc. Chị...

Chú trọng phòng ngừa các bệnh về xương khớp

Chú trọng phòng ngừa các bệnh về xương khớp
2019-08-08 04:48:56

(QT) - Các bệnh liên quan đến xương khớp thường hay gặp phải ở người trên 40 tuổi, những người càng già, lớn tuổi thì tỉ lệ mắc bệnh càng cao. Bởi lúc này các hệ xương bắt đầu...

Sức sống mới ở làng quê Thiện Chánh

Sức sống mới ở làng quê Thiện Chánh
2019-08-08 04:38:18

(QT) - Đến thôn Thiện Chánh, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét trên vùng quê cách mạng này. Sắc xanh sinh...

“Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ”

“Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ”
2019-08-07 06:30:49

(QT) - Vừa qua, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức đồng loạt chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ” tại gia đình của 45 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh nhằm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết