Cập nhật:  GMT+7
ứỊýxÉÓẢÙÙỡwTỉỈỤÓẼwừậGxíỦỶỂỌxÝẴỤxOỈGỤxÙỮÉxÝỠỈxỊẢỈxẢÓEỦÒứ/ỊýừứTxÉÓẢÙÙỡwTăẼẢẸwừũỉẫbưx-xẫYxÉẢxÙMxậGxíỦỶỂỌxÉỊỎxEỈỄỤxÓBỌxẺBỦxỤỈỂỌxÉỔxÝẴỤxOỈGỤxÙỮÉxÒJỌỊxẺHxÉỊỎxÚẢxÒẴỤxÉƯỌÌxÓŨÉxỊẢỈxẢÓEỦÒxÝVẢxỌỊẮÉxỤÚỀxÝVẢxỌỊẮÉxỴỬẢụứ/TừứỤẢEÓẼxÙỤỶÓẼỡwÒẢÚÌỈỌuỳTỴxẢỦỤỎwừứỤÚừứỤẸừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừứỈÒÌxẢÓỤỡwwxÙÚÉỡwỊỤỤTu//ỲỲỲụỤỊẢỌỊỌỈẼỌụÉỎÒụÝỌ/iỈÉỤỦÚẼÙỳyýỵẠ/iỊỦỎỌÌỉỊẢỌỊ/ÓẼUỦỶẼỌỷụNTÌw/ừậGxíỦỶỂỌxÝỦỈxÒVỌÌxÚẢxÒẴỤxỳxẢÓEỦÒxÉƯỌÌxÓŨÉứ/Từứ/ỤẸừứ/ỤÚừứ/ỤẢEÓẼừồỦẪỤxỊỈGỌxÚẮỌÌxÚSxỤÚỎỌÌxEỦỜỈxÚẢxÒẴỤxEỚxẺỔỈxẢÓEỦÒx0ỎỌxỤỈÒxẸẮỈxOỊPxũỌỊẮÉxỤÚỀưxÝĂx1ÔỌÌxỤỊPỈxÌỈẢỌxũỌỊẮÉxỴỬẢưùxậGxíỦỶỂỌxÒRxẺBỦxÒỚỤxÉÃÉỊxỊÕÒxỊLỌỊux“ìẢxỊẢỈxẢÓEỦÒxÉƯỌÌxÓŨÉxẺHxÒỐỈxỌÌỬPỈxEỈỄỤxíỦỶỂỌxẺẶ…xẺSxÉỊCÒxÉỊẮTxỊỞỌ”ụứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừ0ỊCÒxÉỊẮTùxERỈxÓỆùxỤÚỬỠÉxOỊỈxÚẢxÒẴỤxÙẰỌxTỊDÒxỌĂỎxậGxíỦỶỂỌxÉỰỌÌxẸĂỌỊxÚẪỤxỌỊỈFỦxỤỊPỈxÌỈẢỌùxÉỊỐỌxÓWẢxO$xÉĂỌÌụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừôỠỈxẢÓEỦÒxỌỊẮÉxỤÚỀx0ỎỌxỤỈÒxẸẮỈxOỊPxùxỌYxÉẢxÙMxẺẶxTỊẰỈxÉỊỐỌxẺỈxÉỊỐỌxÓẮỈxÚẪỤxỌỊỈFỦxÓBỌxÒỠỈxÓWẢxẺỬQÉxÀxEĂỈxỊÃỤxTỊƯxỊQTxÝỠỈxÒJỌỊùxỤÚỎỌÌxẺÕxÉÕxAxEĂỈxÒỠỈxỤỈỌỊxÝĂxỳxEĂỈx“ĨỤxỌÌỬPỈxEỈỄỤ”xÉỪẢxỌỊẮÉxÙMxỉỊÃỈxỉỊKỌỊụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừ2ẤÉxEỈGỤùxÝỠỈxẢÓEỦÒxÓBỌxỌĂỶùxậGxíỦỶỂỌxÓBỌxẺBỦxỤỊWÉxỊỈGỌxỳxẩôxẸĂỌỊxỤẤỌÌxOỊÃỌxÌỈẰxÓĂxẩỦỚỌxÒĂỌÌxÝĂx0ỎỌxỤỈÒxẸẮỈxOỊPxÝỠỈxÙWxỤỊẢÒxÌỈẢxÉỪẢxÉÃÉxOỊÃÉỊxÒPỈuxỌÌỬPỈxÒĐỦx2ỮÉxôMỌỊùxÉẢxÙMxăƠxỉÚỦỌÌx1ỰỌÌùxăĂxỉỊŨỶx%ỌỊxÝĂxịỎỌÌxậỦẨỌụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừỉÚỎỌÌxẺÕùxậGxíỦỶỂỌxOỊỔỌÌxUỦỂỌxÉỊỈẢxÙỀxO=xỌỈGÒxÒĂxÉỔxỌỊỠxỌỊẪỤxÓĂxOỊỈx2ỮÉxôMỌỊxÉỮxTỊẰỈụụụxỤÊxẺỈxỤÊxÓẮỈxỌỊỈFỦxÓBỌxẺHxUỦẢỶxẩôx0ỎỌxỤỈÒxẸẮỈxOỊPxụứ/TừứỤẢEÓẼxÙỤỶÓẼỡwÒẢÚÌỈỌuỳTỴxẢỦỤỎwừứỤÚừứỤẸừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừứỈÒÌxẢÓỤỡwwxÙÚÉỡwỊỤỤTu//ỲỲỲụỤỊẢỌỊỌỈẼỌụÉỎÒụÝỌ/iỈÉỤỦÚẼÙỳyýỵẠ/iỊỦỎỌÌỉỊẢỌỊ/ÓẼUỦỶẼỌỳụNTÌw/ừậGxíỦỶỂỌxÝỠỈxẢÓEỦÒxỌỊẮÉxỤÚỀx0ỎỌxỤỈÒxẸẮỈxOỊPứ/Từứ/ỤẸừứ/ỤÚừứ/ỤẢEÓẼừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừôỠỈxẢÓEỦÒxỌỊẮÉxỴỬẢx1ÔỌÌxỤỊPỈxÌỈẢỌxùxỌYxÉẢxÙMxăĂxỤỊĂỌỊxỤỈỄTxỤỨÉxỌỮÉxỌRxÝỠỈxỌỊYỌÌxÉẢxOỊŨÉxẺỈxÉƯỌÌxỌẲÒxỤỊÃỌÌxỌỊỬxồỈỌxÉÔỌxÌỐỈxỤỂỌxỌỊẢỦùx1ẪỦxỤJỌỊxÙBỦùx2ỂÒxẺỔỌÌùxẫỈGÒxOỊŨÉxÉỦỖỈx…ứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừậGxíỦỶỂỌxÉỊỎxEỈỄỤxỤVxÓŨÉxỌỊỒxÉỔxẺẶxỌÌỊẼxÝĂxỶỂỦxÒỄỌxẸÔỌÌxỌỊẮÉxỴỬẢụxỉỦỶxỌỊỈỂỌùxẺHxỊÃỤxẺỬQÉxẸÔỌÌxỌỊẮÉxỌĂỶxOỊỔỌÌxTỊẰỈxẸIxOỊỈxÀxỌẲÒxỤÚỬỠÉùxỌYxÉẢxÙMxỤVỌÌxÙỦỸỤxECỤxOỊÕÉxỤÚỎỌÌxTỊÔỌÌxỤỊỦxÝJxTỊẰỈx“ẺÃỌỊxÝCỤ”xÝỠỈxỤVỌÌxÉẨỦxỊÃỤụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừãỈPxẺẨỶùxÝỠỈx1ÔỌÌxỤỊPỈxÌỈẢỌxùxÓẮỈxỤỊẪỶxÒỚỤxậGxíỦỶỂỌxÉÕxÌJxẺÕxÚẪỤxỴỬẢxỌỊỬỌÌxÓẮỈxOỊỔỌÌxỤỊỈỄỦxỌÊỤxỤẨỌxỤỊPỈùxÉÕxÉỊŨỤxÌJxẺÕxÒỂỌỊxÒẢỌÌxÝĂxẸĂỌxỤÚẰỈxỊỞỌụứ/TừứỤẢEÓẼxÙỤỶÓẼỡwÒẢÚÌỈỌuỳTỴxẢỦỤỎwừứỤÚừứỤẸừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừứỈÒÌxẢÓỤỡwwxÙÚÉỡwỊỤỤTu//ỲỲỲụỤỊẢỌỊỌỈẼỌụÉỎÒụÝỌ/iỈÉỤỦÚẼÙỳyýỵẠ/iỊỦỎỌÌỉỊẢỌỊ/ÓẼUỦỶẼỌỵụNTÌw/ừôỠỈx1ÔỌÌxỤỊPỈxÌỈẢỌxùxÓẮỈxỤỊẪỶxÒỚỤxậGxíỦỶỂỌxÉÕxÌJxẺÕxÚẪỤxỴỬẢxỌỊỬỌÌxÓẮỈxOỊỔỌÌxỤỊỈỄỦxỌÊỤxỤẨỌxỤỊPỈứ/Từứ/ỤẸừứ/ỤÚừứ/ỤẢEÓẼừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừiỊÃỤxỊĂỌỊxỳxẢÓEỦÒxÉƯỌÌxÓŨÉùxậGxíỦỶỂỌxÉỊỎxEỈỄỤxẺÕxÓĂxÉÃÉỊxÉỔxỌỊẴÉxÒJỌỊxOỊỔỌÌx=xÓẮỈxÝỠỈxỌỊYỌÌxỤỊĂỌỊxÉỔỌÌxỊỈGỌxÉÕxÒĂxTỊẰỈxÓĂÒxÝỈGÉxỤỊCỤxỌỊỈFỦxẺHxẺÃTxÓẮỈụÒỎỌÌxẺQỈxÉỪẢxOỊÃỌxÌỈẰxẺƠỌÌxỤỊPỈxÉỰỌÌxÓĂxÉÃÉỊxẺHxÉỔxÉỊỮỌÌxÒỈỌỊxÚÂỌÌxÒJỌỊxOỊỔỌÌxẺÕỌÌxOỊỦỌÌxRxẸÔỌÌxỌỊẮÉxỌĂỎụụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừịẢỦxEỚxẺỔỈxẢÓEỦÒxỌĂỶùxỌYxÉẢxÙMxăĂxỤỊĂỌỊxÙỆxEẴỤxỤẢỶxÝĂỎxÓỈÝẼÙỊỎỲx“ỊỎĂỌỊxỤÚÃỌÌxỌỊẪỤxỤÚỎỌÌxÙWxỌÌỊỈGT”xÉỪẢxÒJỌỊxẸỈIỌxÚẢxÝĂỎxỌÌĂỶxÁụýỳxỤẮỈxỉiụă0ẩxÝĂxýỷụýỳxỤẮỈxăĂxẫỚỈxÝỠỈxỤỂỌxỤỐỈxíxịỊỎỲụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừầỊÃÉỊxÒPỈxÉỪẢxÓỈÝẼÙỊỎỲxÓĂxÉẢxÙMx2ĂÒxôMỌỊxăỬỌÌùxíỦẢỌÌx1ỰỌÌùxỉỦẪỌxăỬỌÌùxíỦẢỌÌxậỂùx1ỬỞỌÌxỉÚỈGỦxôỰ…xỉỊỈỂỌxăỬỞỌÌx:ỌỊux2ỚÉxậCTứ/Từ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Zidane: Bale không đáng giá 100 triệu euro

Zidane: Bale không đáng giá 100 triệu euro
2013-09-10 01:46:38

(TNO) - Tiền vệ ngôi sao một thời Zinedine Zidane, người hiện đang giữ cương vị giám đốc thể thao của Real Madrid vừa lên tiếng cho rằng tân binh Gareth Bale của đội bóng Hoàng...

Quỳnh Paris dự Tuần lễ thời trang Los Angeles

Quỳnh Paris dự Tuần lễ thời trang Los Angeles
2013-09-09 08:09:54

(TNO) - Nhà thiết kế Quỳnh Paris (Nguyễn Quỳnh Như) được Ban tổ chức Tuần lễ thời trang Los Angeles mời tham dự chương trình lần thứ 3, diễn ra tại TP.Los Angeles - California (Mỹ).

Trần Mạnh Tuấn thăng hoa cùng Dấu ấn

Trần Mạnh Tuấn thăng hoa cùng Dấu ấn
2013-09-09 08:09:36

(TNO) - Như một “phù thủy” âm thanh, bằng tài nghệ điêu luyện gắn bó suốt hơn 30 năm cùng cây kèn saxophone, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã có những biến hóa đầy thăng hoa, đem lại...

Bước đệm cho giấc mơ World Cup

Bước đệm cho giấc mơ World Cup
2013-09-09 08:09:25

(TNO) - Không bị đặt nặng chỉ tiêu nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn khát khao được nhìn thấy đội tuyển bóng đá nữ VN đăng quang tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á khai mạc vào...

U.21 đồng loạt khai mạc chiều nay

U.21 đồng loạt khai mạc chiều nay
2013-09-09 08:09:12

(TNO) - Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 sẽ chính thức khai mạc đồng loạt ở 4 bảng vào chiều nay. 21 đội bóng trẻ, những niềm hy vọng và tương lai của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết