Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG7qHBlc+G7t3RlU+G7rWZl4buOZuG7sWXhurvDqeG6u+G6vWVzQ2Zlc+G7leG7sWXDtWfDtWVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6ssO9dGXhu7Hhu7l04bqzZXNu4bquZcO04buN4bux4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qS5EZeG7sXJow4pl4bq5w6llLWXhurnhur0v4bq9L+G6u8Op4bq74bq94bqzZeG6tGl0ZS4/4bq1ZeG7kHThu5/hu7Fl4buOdOG7m+G7sWU/c+G6qOG6s2XhurThu6Xhu7FzZeG7kHThu5/hu7Fl4buOdOG7m+G7seG6s2Xhu6hwZXPhu7d0ZVPhu61mZeG7jmbhu7Fl4bux4buL4burZeG6u8Op4bq74bq9ZeG7kULhuqLDtWXhurThu7llw7VzQ8O1ZcO14bqm4buxcmXhurjDgHRl4buwcmjDimVz4bu3dGUx4buL4buxZXPhu69m4bqzZS5z4buhZeG6tHNm4butZeG6uGhlw5TDgmXhu6nDucO1c2XDtWfDtWXDtG3hu7Fl4bq04bu3w7Vl4bq04bul4buxc2Xhu5B04buf4buxZeG7jnThu5vhu7Fl4bupb+G7sWXhurRzQ2UxVFThurVl4buocGVz4bu3dGXhu7Hhu4vhu6tl4buxZsOKZXNCw4Dhu7FyZeG6uOG7o2XDteG7t+G7sXJl4buR4bu14buxcmXDtWfDtWXDtG3hu7Fl4bq04bu3w7Vl4bq04bq24but4buxcmXhurThu6Xhu7Fz4bqzZeG6tGnhu61l4buRdOG7o8OCZcawdOG7n+G7sWXDtXPhu61l4buxckLhuqB0ZcO0beG7sWXhurhoZcO0w4JlxrBzZ8O1c2Xhu5FC4bqiw7Vl4bq0c0LDg+G7sXJl4bq0c0PDteG6s2XhurRzZuG7q2VydGZl4bq4aGXhurThurbDrXRl4buxcnN04buf4burZeG6tOG6tsSQw7Vl4bq0dOG7neG6rmXDtWfDtWVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6rnPhu63hu7FyZeG6rnPhuqRl4bq4aGXhu5Fqw7Vl4bqy4buJw7XigKbhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu6hwZXPhu7d0ZeG6uGhl4buwcmjDimVz4bu3dGXhu5FC4bqiw7Vl4bq04bu5ZcO1c0PDtWVy4buJ4buxZeG7qXThu6Phu7Fl4bq4w4B0ZeG6ssSQZcawdOG7n+G7sWXhu6vDg2Xhu6to4buxZcOVc3Thu53hu7Flw7TDucO1c2Xhu5B04buf4buxZeG7jnThu5vhu7FlP3Phuqhl4bupw7nDtXNl4bqyReG6tWUxw4B0ZcO1c8OCQXRlw7Vnw7Vlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurjhu4vhu7Flc+G7r2bhurNl4bq0c+G7oWXhurRzZuG7reG6s2XDtMOCZeG7qcO5w7VzZeG6rnPhu63hu7FyZeG6rnPhuqThurNlcnRow4Jl4buPw63hu7Fl4bqy4buJw7Vl4bq44buL4buxZXPhu69mZcO0beG7sWXhurThu7fDteG6tWXhu6hwZXPhu7d0ZeG6uGhl4buwcmjDimVz4bu3dGXhurLGoWXhurRp4butZeG7seG7m+G7sWXhu6vhu7fhurRlxrBzw73hu7FyZXJ0ZuG7sWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zlw7Xhu7fhu7FyZeG7keG7teG7sXJl4bqyw710ZeG7seG7uXThurNl4bq2xJDDtWXhurbEgmXhurLhu4nDtWXhu6tow4Jlc3ZmZcO1c8OC4buxcmXhurjDgHRlxrBzw73hu7FyZcawc3Vlc2jhu61lc+G6puG7sXJlw7XhuqhmZeG7sXPDieG7sXJl4bq0c2fhu7FyZeG7seG7i+G7q2Xhu6nDucO1c2XhurJF4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Vnw7Vlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurThurbhu63hu7FyZcawc8OCw73hu7FlxrBz4bu5ZeG7sHJow4plc+G7t3RlcuG7teG7q+G6sWXhu6h04bub4buxZXPhu61m4buxZcO0beG7sWXDtWbhurNlw7Rt4buxZeG6uOG6quG6s2XDtG3hu7Fl4buxc2nDteG6t2Vz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZXJ0ZuG7rWXhu6lCw4LhurNl4bq0c3Rl4buRbsOCZeG6tHPhu6Fl4bq0c2bhu63hurdlw7R0cMOCZXNo4buxc2Xhu5FC4bqg4buxcmXhuq5z4buzZcO1c+G6qGXhu5Hhu6Nl4oCc4buQ4bub4burZXPhu7d0ZVPhu61mZeG7jmbhu7HigJ3hurdl4bq04bq2QuG7sXJl4buPaMOK4bqzZXJ0w4B0ZeG6tHN04bufw4Jlw7Vnw7Vl4bqyw63hu7Fl4bquc8Oy4burZeG6uOG7i+G7sWVz4buvZuG6s2XDtMOCZeG7qcO5w7Vz4bq3ZXJ0w4B0ZeG6tHN04bufw4JlxrBzw73hu7FyZXJ0ZuG7sWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXDteG6qGZl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7Fy4bq3Zcawc8O94buxcmVydGbhu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6uOG6puG7sXJlw7Vm4but4bqzZcO1Z8O1ZeG6ssOt4buxZeG6rnPDsuG7q2Xhu7HDveG7sXJl4buxcnN04buf4bquZeG7kWrDtWXhurThurZC4buxcuG6s2Xhu5Hhu7fDtWXhu5Fn4butZcO14bqoZmXDtWfDtWVzw4LDiuG7n+G7seG6s2XhurRzw7ll4bq8w6zhurNl4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu7Nl4bq04bq24but4buxcmXhurThu6Xhu7Fz4bq3ZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vlw7Vnw7Vlw7VzQsOB4buxcmXhurThurbDuuG7sXNl4bq44buL4buxZeG7sXJz4buf4bqzZeG6tOG6tsO64buxc2XDtHRw4buxZcO0dGXhurLDreG7sWUuc+G7k+G7seG6s2UzduG7k2XDteG6qGZlw7Rt4buxZeG6tOG7t8O1ZS5zZ3ThurXhurXhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRw7ThurRzw4Lhu6vhu49lw7RzdMO04buTZXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZcOq4bq/w6nhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O14bq14buPZuG7reG6sMOCZuG7sXLhurThurZ04bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6vcOp4buBL+G6ucOp4buBw7Thur3hurnDqeG6veG6veG6vcOq4bq04buHw6rhur/DqeG7qeG6ucOpLcO0dOG7k+G7seG6tcWp4bqucsSRZWbhu6nhurTDoMSR4buocGVz4bu3dGVT4butZmXhu45m4buxZeG6u8Op4bq74bq9ZXNDZmVz4buV4buxZcO1Z8O1ZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJl4bqyw710ZeG7seG7uXThurNlc27huq5lw7Thu43hu7HEkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkcOq4bq/w6nEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buQdOG7oeG7q2Xhu7FzbuG7sWXDteG6qGZl4buocGVz4bu3dGVT4butZmXhu45m4buxZeG6u8Op4bq74bq9ZeG7qWhlw5XDguG7t8O1ZeG6tHN0ZeG7sHJC4bqgdGXhu5Hhu5Xhuq5lc+G7rWZl4buOZuG7sWXhu7FzxKnhu6tl4bq0w7rhu6tlxrB04bud4burZeG7sXJC4bqgdGXhu5Hhu5Xhuq5lw7XDrWXhurjhu6Nl4buxcuG7rWl0ZXPDuuG7sXNl4bq4aGXhurRt4burZXPhu7Xhu7HhurNlw7Xhu69l4bq0c+G7oWXhurDDgsOt4buxcmXhu49nZXPDuuG7sXNlw63hu7FzZXPhu61mZeG7jmbhu7Hhurdl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurTDrXRl4bq0c8O94buxcmXhu5F04buf4bquZeG6uOG7o2XhurLEkGXhu6vhu53hu7FlxrBzZ8O1c+G6s2XhurRzbeG7sWXhurRzdOG7n+G7sWXDteG6qGZl4buQdOG7n+G7sWXhu4504bub4buxZeG7qcOCw73hu7Flw7VzaOG7rWXhu5Hhu6/hu7Flw7TDgmXGsHNnw7VzZeG6tHPDs+G6rmXhuq5zQsOB4buxcmXhu5Hhu53hu7Fl4buR4buhZeG6tHNCw4Phu7FyZeG6tHNDw7XhurNl4bq04bq2w610ZeG7sXJzdOG7n+G7q2Xhu6vhu7fhurRl4buQdOG7n+G7sWXhu4504bub4buxZWbhu7FzZXPhuqbhu7FyZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bqww4JnZcawc0Nl4bq4aGXhurhCw4Hhu7Fl4bup4bub4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq0c+G6oHRlxrDhu4Bl4buR4bu5dGXhu6vDgHRl4bq4aGVz4bu3dGXhu7Fzw7Phuq7hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRdMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4Hhu4PDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG6u+G7heG6ucOp4bqu4bq84bq3xJFl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DteG6teG7j2bhu63hurDDgmbhu7Fy4bq04bq2dOG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhur3DqeG7gS/hurnDqeG7gcO04bq94bq5w6nhurvhu4Xhurvhu4fhurThurvhurvhurnhurnhu6nhu4Mt4bq4c8Oq4bq1xanhuq5yxJFlZuG7qeG6tMOgxJHhu6hwZXPhu7d0ZVPhu61mZeG7jmbhu7Fl4bq7w6nhurvhur1lc0NmZXPhu5Xhu7Flw7Vnw7Vlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurLDvXRl4bux4bu5dOG6s2VzbuG6rmXDtOG7jeG7scSRZeG6unTDtOG6tHPDoMSR4buB4buDw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkeG6u+G7heG6ucOpxJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqkuc+G7k+G7rWXhu49m4butw7VzdOG7sXPhuq5zw4LhurXhurjhu7Hhuq0v4bqy4bq04bq24but4buxcuG6qeG6rS/huq7huqk=

Theo baochinhphu.vn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bánh lọc Huệ 

Bánh lọc Huệ 
2023-01-18 12:46:00

QTO - Mỗi lần nhắc đến địa danh Mỹ Chánh, xã Hải Chánh-Hải Lăng, ai cũng nhớ ngay đến bánh lọc-một món ăn chân quê nhưng có vị ngon đến lạ. Nhằm đưa sản...

Hang Sơn Đoòng - Tuyệt tác của tạo hóa

Hang Sơn Đoòng - Tuyệt tác của tạo hóa
2022-12-23 11:14:00

(IVIVU) - Cùng iVIVU khám phá hành trình tìm ra Hang Sơn Đoòng đầy khó khăn vất vả. Khám phá tuyệt tác của tạo hóa và nét nguyên sơ được bảo tồn trong gần 5 triệu năm.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết