Cập nhật:  GMT+7
ẰỜẪẬMUẼ$$ýẦ@ợỢ%UÓẦẶíÌ*ẬOẾỢẬ“{ỄÙẬỜỦẼẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚ”ẬOÔÚẬLỐẬÚỀMẬOỀỢẬUỖẰ/ỜẪẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ếÓẼNẦẶĂợợỉẮẬ-ẬÐÔÚẬ{ỄÙẬỜỦẼẬÙỚỜỘẬ%Ờ*Ĩ%ẬLỐẬÚỀMẬOỀỢẬUỖẬ#*]Ậ%:ẬỜYÙẬẪẨẢẨẨẨẬNỢỖÙẬ{ỢÔÙẬ$ÕẬNỢỖÙẬ=ẼẬ%ỀỢẬ$ÌÙẬ{ĨÙẬOVÙỚẬì2ẬÐỠÙỜẬĂ$!MẬMỜ!ẼẬ%=ÔÙẬDẨẢẨẨẨẬTỜÊÙẬỚỢỆẮẬ{ẾỤẬBẨỚẬ%ỬỢẬẪẨ-ẪẨẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶịỜẾẬ{ỄÙẬịỚ*]ỖÙẬiỜFMẬỗỜ:MẬUẾẬ%ÊMẬỚỢỆẬTPMỜẬLỆÙẠẬ%WẬOỀỤẬNỢỖÙẬOÔÚẬLẼỤẬỚỮÚÁẬ%WÙỚẬOỀỤẬNỢỖÙẬ-ẬịờtợẬợ=ƯÙỚẬÐẾỢẬĂ@Ờ:Ậ%=ÊMỜẬÌÚẬÙỜỀMẮẠẬOỀỤẬNỢỖÙẬÐXẬìỢÙỜẬợ*ỊÙẬĂ@Ờ:Ậ%=ÊMỜẬTỜẼỢẬ%ỜÊMẬMỰÙỚẬÙỚỜỘẬMẼỤẬ%ỀỤẬỜỢỘ*Ậ!ÙỚẬ%ỜPẬỚỢÊMẬ{ẾẬNẾÙẬN)ÙỚẬMÊMẬOỀỢẬMỆÙỜẮẠẬịờịấẬuÙỚẬấ*]ẬợỜPÙỜẬĂ@Ờ:Ậ%=ÊMỜẬ{,ẬOỢỘ*Ậ$ÌÙẬTỜỊ*ẮẬ{ẾẬÙỜẾẬLÊỤẬíỀỢẬũỄÙẬờÌÚẬĂ@Ờ:Ậ%=ÊMỜẬTỜẼỢẬ%ỜÊMẬỜỢỘ*Ậ#*ỆẬ%=*]ỒÙẬỜỠÙỜẮẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶâỜ.YÙỚẬ%=ỠÙỜẬỚỮÚẬCÉẬ@ỜÌÙẬTỜ&MẬNẾỢẬẪẨẨẬ@Ờ&%ẠẬ%Ĩ@Ậ%=*ÙỚẬ{ẾỤẬMÊMẬOỢỔÚẬÙỜỊÙẬUPMỜẬ$<ẠẬMÊMẬỜỠÙỜẬ%.ỴÙỚẬ{ỄÙẬỜỦẼẬ%ÌÚẬUỢÙỜẬM;ẼẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚẬ-ẬếẾẬịVỢẬÙỜ.Ậ%=Ì*Ậ{ẾÙỚẠẬ=ỮÙỚẬ{ẾÙỚẠẬ=?ẼẬ{ẾÙỚẠẬÙỚ)ẼẬ%=FÙỚẠẬỜỤẼẬ$ÓÙẠẬỜỤẼẬOẾỤẠẬỜỤẼẬ$>ẼẠẬỜỤẼẬÚẼỢẠẬ%ỜÊ@Ậớ?ẼẠẬiỜ*ÔẬũỄÙẬâÊMẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶầÔÚẬ%ỜẾÙỜẬ@ỜỬẬ=ỮÙỚẬLẼ]Ậ%ÊỢẬỜỢỘÙẬÙỜ>ÙỚẬÚỬMẬUPMỜẬ$<Ậ#*ẼÙẬ%=ƯÙỚẬ%(Ậ%ỢỒÙẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚÁẬ3ÙẬấ.YÙỚẬũ.YÙỚẬ%ỜẼ]Ậ{*ẼẬế?ÙỚẬN)ÙỚẬÙ.ÝMẬã*ẬíỀMẠẬOỦÙỚẬOỰẬỶẬâWẬíỤẼÀẬOỐÙẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚÁẬ{*ẼẬí"ẬợỜÊỢẬợWẬNỲỢẬOỰẬ%(ẬếỤẼẬí.Ậ{ỒẬ%ỜẾÙỜẬầỀỢẬíẼẬÙỄÚẬẪẨẪẨẠẬ%*]ÔÙẬMÊỤẬM;ẼẬỜỤẾÙỚẬOỐẬơ*ẼÙỚẬợ=*ÙỚẠẬ[*ÌÙẬi1ẬấĨ*ẬẪÉẸẺÀẬ{ẾẬếẾẬịVỢÁẬợ*]ÔÙẬÙỚỰÙẬOVMẬUĨ@ẬẪẺDĐẠẬOỀỢẬ%ỜFÙỚẬÚ?ẼẬ[*ÌÙẬẪẺÉĐẢẢẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶâÊMẬ%ỜỢÔÙẬMWẬỜ?ÙỚẬ{ỄÙÁẬâỜỢỐ*ẬNỲỢẬOỰẠẬịẼÚẬ#*ỬMẬ$YÙẬỜẾẠẬếPMỜẬ%.ÝÙỚẬ$RẠẬẵỠÙỜẬịỚỰẬOỀỢẬMÊỤẬẠẬợ*]ÔÙẬMÊỤẬM;ẼẬ{*ẼẬơ*ẼÙỚẬợ=*ÙỚẠẬợ*]ÔÙẬÙỚỰÙẬOVMẬUĨ@ẬOỒ*ẬO.ỴMẬUỮÙỚẬỚỜÒ@Ậ%=ỤÙỚẬMÊMẬOỢỔÚẬÙỜỊÙẬUPMỜẬ$<ẬÙẾ]ẢẬâỜ.YÙỚẬ%=ỠÙỜẬM,ÙỚẬT Ậ{ƯÙỚẬLỢỐÙẬ%ỤẾÙẬLVẬ$ÌÙẬì2ẬầỠÙỜẬ%ỜẾÙỜẬÚV%Ậ“UÌ*ẬOẾỢẬ{ỄÙẬỜỦẼẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚ”Ậ%Ờ*ẬÙỜỨẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶi Ậ{ƯÙỚẬLỢỐÙẬ%ỤẾÙẬLVẬ$ÌÙẬì2ẬầỠÙỜẬ%ỜẾÙỜẬÚV%Ậ“UÌ*ẬOẾỢẬ{ỄÙẬỜỦẼẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚ”Ậ%Ờ*ẬÙỜỨẠẬMỜỢỐMẬL:MẬÙWỢẬ%ỜỢỐ%ẬTỐẬÚỰẬ@ỜỨÙỚẬ%=ỬÙỚẬOỮÙỚẬịỚƯMẬí,ẬẪẬĂ%Ờ*VMẬỜỘẬ%ỜỬÙỚẬ%=ỬÙỚẬOỮÙỚẬầỰÙỚẬờYÙẮẬOH%Ậ%ỀỢẬTỜÊÙẬOẾỢẬẵẬUẾẬÚV%Ậ@ỜỈÙẬÙWỢẬLĨ%ẬM;ẼẬ$ÌÙẬTỜỊ*ẬMỜỞÙỜẢẬìẾÙẬỜỴ@Ậ[.ÝÙỚẬÚ&ẼẬỜÊ%Ậ{ẾẬMÊMẬỜỠÙỜẬ%Ờ!MẬ$ÌÙẬTỜỊ*Ậ$<Ậ%ỜỢẠẬTPMỜẬỜỠÙỜẬ%ỜỔẠẬÚ&ẼẬO.YÙỚẬOỀỢ…ẬO.ỴMẬ%ỤẾÙẬLVẬNỢỖÙẬ{ỢÔÙẬ%=ÔÙẬ%Ị%ẬMỆẬMÊMẬ@Ờ.YÙỚẬ%ỢỘÙẬ%ỜẼÚẬỚỢẼẬ%ỀỢẬTỜ*Ậ{)MẬ$ÌÙẬTỜỊ*Ậ%=ỬÙỚẬOỮÙỚẬÙẾ]ẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶợ(Ậ%=ÔÙẬMẼỤẬÙỜỠÙẬ[*ỬÙỚẬ%=ỤÙỚẬOÔÚẬ%=*]ỒÙẬỜỠÙỜẬ%=)MẬ%ỢỐ@ẠẬTỜÊÙẬỚỢỆẬMỦẬ%ỜỔẬMỜỢÔÚẬÙỚ.ỸÙỚẬ$)ẬMỜ*]ỔÙẬOVÙỚẬM;ẼẬ%ỤẾÙẬÙỜÌÙẬUỤỀỢẬ%ỜÓỤẬMỆÚẬ#*ẼÙẬM;ẼẬÙỚ.ỲỢẬũỢỘ%ẬMWẬỜỢỘÙẬUÔÙẬ%=ÔÙẬ$ÌÙẬTỜỊ*Ậ%=ỬÙỚẬOỮÙỚẠẬ{ÝỢẬLỦÙỚẬNÊÙỚẬM.ẬNÌÙẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚẬỜỢỘÙẬỜ>*Ậ%=ỤÙỚẬMÊMẬÙỒÙẬ{ỄÙẬỜỦẼẬ%(ẬỗỜ?ÙỚẬịỚ*]ÔÙẠẬầỮÙỚẬầĨ*ẠẬêŨẬì*ÙẠẬầỰÙỚẬờYÙ…Ằ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶâỜ.YÙỚẬ%=ỠÙỜẬM,ÙỚẬN)ẬTỢỐÙẬOỈ*Ậ%.Ậ{ẾỤẬMÊMẬÚỰẬỜỠÙỜẬLẼỤẬ#*ẼÙỜẬ$ÌÙẬTỜỊ*Ậ%=ỬÙỚẬOỮÙỚÁẬ%ỜÊ@ẬẵÊỤẬợỜỢÔÙẠẬMỜ?ẼẬiỜẼỢẬơ*ỬMẬĂợ=ỊÙẬơ*ỬMẬLÌ]ẬỚỢỲẮẠẬOỢỘÙẬiỞÙỜẬợỜỢÔÙẠẬiỜ*ÔẬũỄÙẬâÊMẠẬMỜ?ẼẬìV%ẬâV%ẢẬịỜ>ÙỚẬ%=*]ỒÙẬ%Ờ*]Ố%ẬLỊ]ẬUÌ*ẬỚFÙẬLỦẬ{ÝỢẬÙỚ.ỲỢẬũỢỘ%ÁẬÚỌẬã*ẬâYẬ$ỢÙỜẬLƯMẬ%=ỄÚẬ%=!ÙỚẠẬ$!MẬÚỀÙỜẬ%ỜỈÙẬT ẬM;ẼẬÙỨẬ%ỜỈÙẬâWẬíỤẼẠẬLỦÙỚẬ=ỮÙỚẬLẼ]ẬOỦÙẬÙỚ)Ậ%Ờ*]ỒÙẬí"ẬợỜÊỢẬợWẠẬíÔẬíỴỢẬ%=ỆẬỚ.YÚẬMỜỤẬ%ỜỈÙẬiỢÚẬơ*]Ậ$ÕẬO.ỴMẬ%ÊỢẬỜỢỘÙẬ%=ỤÙỚẬOÔÚẬÚ(ÙỚẬOỀỢẬUỖẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶíỊ]Ậ{ỢỘMẬNỲỢẬOỰẬUẾÚẬOỢỔÚẬÙỜỊÙẬOĨÚẬÙÒ%ẬÙỜỊ%Ậ%ỤẾÙẬOÔÚẬ{ỄÙẬÙỚỜỘẠẬMÌ*ẬMỜ*]ỘÙẬ{ỒẬ{*ẼẬí"ẬợỜÊỢẬợWẬLF%ẬOỈ*Ậ%(ẬÙỒÙẬ%=ỲỢẬ[*Ị%ẬỜỢỘÙẬMỜ>ẬờYÙẬỜẾẬ[ỂẬ%FMẬẠẬ%Ờ*]ỒÙẬ#*ẼÙẬỜƯẬỜÊ%ẬÚ(ÙỚẬO!ẼẬLÒẬMỊ%Ậ%ỢỐÙỚẬTỜỦMẬMỜẾỤẬOỲỢẬ-Ậí"ẬâỰÙỚẬởJÙẢẬợỜỢÔÙẬOỰẬMỜỢỐ*ẬO.ỴMẬMỰÙỚẬLỬẬ%=ÔÙẬ%Ờ*]ỒÙẬ=ỮÙỚẠẬTỜỢÙỜẬTỜỞẬMỈ*ẬÚẼÙỚẬÚỰẬỜỠÙỜẬ=ỮÙỚẬ{ẾÙỚẬ%(ẬÚH%Ậ$ÌÙẬLẼ]ẬUÔÙẬMẼỤẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶìV%Ậ$ỬẬOỢỔÚẬÙỜỊÙẬTỜÊMẬÙỜ.ẬÚỆÙỚẬ{ỒẬ{*ẼẬơ*ẼÙỚẬợ=*ÙỚẬ$ÕẬ%ỜỔẬỜỢỘÙẬ$)ẬỜVỢẬ%:Ậ%ỠÙỜẬMỆÚẬ{ẾẬ{ỄÙẬỜỦẼẬM;ẼẬMỆẬÙ.ÝMẬ{ÝỢẬợỜỄÙỚẬíỤÙỚẬ-ẬếẾẬịVỢẠẬ{ÝỢẬÚẾÙẬ%=ỠÙỜẬNỢỖÙẬ{ỪẬ%Ờ*Ĩ%ẬợÌ]ẬờYÙẬỜỤẾÙỜẬ%=ÊÙỚẬ{ẾẬ%=ỞMỜẬOỤỀÙẬ%*ỮÙỚẬẵỠÙỜẬÐPÙỜẬ{ÝỢẬ%ÌÚẬ$)ẬM;ẼẬMỰÙỚẬMỜ&ẼẬịỚƯMẬếÌÙẬ%=ỤÙỚẬ3ỢẬ%.Ậ{ỂÙẬẠẬMỦẬMỆẬMÊMẬT0Ậ$RẬ@ỜỢẬÙỚ)ẼẬ%=ÔÙẬ$ÌÙẬÚẼÙỚẬMẾÙỜẬOẾỤẬLÊỤẬ%ỢỘ@ẬMỜỤẬMỰÙỚẬMỜ&ẼẢẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶấ.ÝỢẬOÌ]ẬUẾẬÚV%Ậ$ỬẬỜỠÙỜẬỆÙỜẬ%WÙỚẬN*]Ộ%Ậ%=.ÝMẬOÔÚẬỜVỢẬẪẨ-ẪẨẬNỢỖÙẬ=ẼẬ%ỀỢẬ$ÌÙẬ{ĨÙẬOVÙỚẬ#*ỬMẬỚỢẼẬì2ẬầỠÙỜÁẰ/@ẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ẵỤN]ẦẶẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬMUẼ$$ýẦUềÚẼỚÓẦẬẼU%ýẦẦẬỜ$@ẼMÓýẦẨẦẬLỤ=NÓ=ýẦẪẦẬỜ]@Ó=UỢÙTýẦẦẬỤÙMUỢMTýẦ=Ó%*=ÙẬ$ỜỤ}ềÚẼỚÓĂ%ỜỢ$Ả$=MẮẦẬ$=MýẦỜ%%@Á//@ỜỢÓÙLẼÙM*Ả%*ỤỢ%=ÓẢ{Ù/%ỢẼÙ]ỤÙ/ềÚẼỚÓũỢÓ}ẢẼ$@[AợỜ*ÚLÙẼỢUềấýDĐDẨCẨẦ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬMUẼ$$ýẦUềÚẼỚÓẦẬẼU%ýẦẦẬỜ$@ẼMÓýẦẨẦẬLỤ=NÓ=ýẦẪẦẬỜ]@Ó=UỢÙTýẦẦẬỤÙMUỢMTýẦ=Ó%*=ÙẬ$ỜỤ}ềÚẼỚÓĂ%ỜỢ$Ả$=MẮẦẬ$=MýẦỜ%%@Á//@ỜỢÓÙLẼÙM*Ả%*ỤỢ%=ÓẢ{Ù/%ỢẼÙ]ỤÙ/ềÚẼỚÓũỢÓ}ẢẼ$@[AợỜ*ÚLÙẼỢUềấýDĐDẨCẪẦ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶẰ@ẶẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬMUẼ$$ýẦUềÚẼỚÓẦẬẼU%ýẦẦẬỜ$@ẼMÓýẦẨẦẬLỤ=NÓ=ýẦẪẦẬỜ]@Ó=UỢÙTýẦẦẬỤÙMUỢMTýẦ=Ó%*=ÙẬ$ỜỤ}ềÚẼỚÓĂ%ỜỢ$Ả$=MẮẦẬ$=MýẦỜ%%@Á//@ỜỢÓÙLẼÙM*Ả%*ỤỢ%=ÓẢ{Ù/%ỢẼÙ]ỤÙ/ềÚẼỚÓũỢÓ}ẢẼ$@[AợỜ*ÚLÙẼỢUềấýDĐDẨCBẦ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬMUẼ$$ýẦUềÚẼỚÓẦẬẼU%ýẦẦẬỜ$@ẼMÓýẦẨẦẬLỤ=NÓ=ýẦẪẦẬỜ]@Ó=UỢÙTýẦẦẬỤÙMUỢMTýẦ=Ó%*=ÙẬ$ỜỤ}ềÚẼỚÓĂ%ỜỢ$Ả$=MẮẦẬ$=MýẦỜ%%@Á//@ỜỢÓÙLẼÙM*Ả%*ỤỢ%=ÓẢ{Ù/%ỢẼÙ]ỤÙ/ềÚẼỚÓũỢÓ}ẢẼ$@[AợỜ*ÚLÙẼỢUềấýDĐDẨCCẦ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶẰ@ẶẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬMUẼ$$ýẦUềÚẼỚÓẦẬẼU%ýẦẦẬỜ$@ẼMÓýẦẨẦẬLỤ=NÓ=ýẦẪẦẬỜ]@Ó=UỢÙTýẦẦẬỤÙMUỢMTýẦ=Ó%*=ÙẬ$ỜỤ}ềÚẼỚÓĂ%ỜỢ$Ả$=MẮẦẬ$=MýẦỜ%%@Á//@ỜỢÓÙLẼÙM*Ả%*ỤỢ%=ÓẢ{Ù/%ỢẼÙ]ỤÙ/ềÚẼỚÓũỢÓ}ẢẼ$@[AợỜ*ÚLÙẼỢUềấýDĐDẨCDẦ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶợỢÙÁẬịê3ẬíềịếẬẠẬỆÙỜÁẬịê3ẬịêởừẻịẰ/@Ặ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội

Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội
2010-10-10 11:42:03

(VnExpress) - Hơn 10.000 bạn trẻ Việt Nam và thanh niên quốc tế trình diễn xiếc, vũ hội hóa trang và ca múa nhạc trong chương trình ‘Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước’ mừng...

Đại triển lãm về tuổi trẻ Việt Nam

Đại triển lãm về tuổi trẻ Việt Nam
2010-10-09 11:07:48

Triển lãm chia làm hai phần: Tuổi trẻ Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ thủ đô cùng cả nước hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà...

Khánh thành nhà hát ngoài trời Cung Xuân

Khánh thành nhà hát ngoài trời Cung Xuân
2010-10-09 11:07:34

(TTO) - Hôm qua 8-10, tại công viên Tuổi Trẻ, Tập đoàn Nhân Nghĩa và Công ty đầu tư và dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình 1.000 năm Thăng...

Nhật Bản bất ngờ đánh bại Argentina

Nhật Bản bất ngờ đánh bại Argentina
2010-10-09 11:06:48

(VnExpress) - Dàn sao của HLV Sergio Batista sớm để thủng lưới và không thể tìm bàn gỡ trước đội chủ nhà chơi chặt chẽ, khoa học trong trận ra mắt của tân HLV Alberto Zaccheroni.

Ronaldo và Nani nâng bước Bồ Đào Nha

Ronaldo và Nani nâng bước Bồ Đào Nha
2010-10-09 11:06:34

(VnExpress) - Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại Euro 2012 khi hạ Đan Mạch 3-1 trên sân nhà Porto. Đây cũng là màn ra mắt thành công của tân HLV trưởng đội chủ...

Tây Ban Nha thắng đậm mà không cần Xavi

Tây Ban Nha thắng đậm mà không cần Xavi
2010-10-09 11:06:11

(VnExpress) - Với cú đúp của tiền đạo Llorente, nhà tân vô địch World Cup giành chiến thắng không mấy khó khăn trước Litva ở vòng loại Euro 2012 tối thứ sáu.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết