Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhjUynhu6pFw43hu7BT4bqwRWLDjeG7rEUxw5MuRWjhu6xI4buwUkXDlSHhu7BS4bqsL1Phurjhuqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9o4buSRsOUxJDhuqjhuqR0bm/huqZFLUVzR+G7sFJF4buE4bq04bq4w4nhurJFLklURWhIRW7hu7ZU4bqyRWLDjeG7rEUuSOG7sFJFbMOZw5VTRSwgRXZU4bueLkVuRuG7qkXhu5DDjEXGr1NGVEXhu6pJw5VFLjtU4bug4buwReG7qMOM4buqRTE9VEXDlVM+ReG7kOG7okViw43hu6xFMcOTLkVo4busSOG7sFJFw5Uh4buwUuG6tEViw43hu6xFMcOTLkUuO33hu7BSReG7jkg0RcOV4buuRcOVU04uReG7qFThu54hRcOVU1Xhu7BTReG7qEhFMUjhu7BSRcavU+G7slRFMUhF4buwUlfDlUU6ITXhurJF4buQfSXDlUXDlVNX4buwRTtGRS5dRVNI4buwUkUuO+G7iuG7qkXhu47DjeG7rEUxw5MuRcOVPkZFMX0j4buwUkUuO1Thu6IhReG7sFNIRW5SITRQ4buwRS474bus4buwUkUuU+G7nEXGrzhFeGl44bq04bqsP+G6qHQ7VOG7oOG7sEXhu6jDjOG7qkXGr+G7mOG7rEXDlEhURVPhu5wuRS5TR+G7sFJF4bq4w4lF4buwSDThurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHRTRuG7sFNFblThu5Lhu7BFb+G7sOG7qFThu7Dhu5JFM1Thu7BFUlQ9VEUuU1Thu54hRcOVUynhu6pFw43hu7BTRTHhu6JFYsON4busRTHDky5FaOG7rEjhu7BSRcOVIeG7sFLhurDhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rC5G4buO4buo4buSRSwuNOG7qOG7ksOAxJDhu6pGO1JU4buw4bqw4bq6PzNFRiEu4busxJDhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qOG6rFThu6pSRUbhu6guw4DEkMSQRSw7w5XDgMSQUy4uP+G6sC8vMjIy4bq0LlNG4buwU+G7sFThu5Lhu7DhurTDleG7rOG7quG6tDHhu7AvLlPhu5IuU0bhu6wvcFTDlS4hO+G7kizhurrDieG6uMOJw4nhurovbVThu7BTblIhNOG7ki4vbkbhu6rhurrDieG6uMOJL3RTRuG7sFLhurjDiS/hurgvZ+G6uOG6tMWoP1LEkC/huqhi4bu2RU7hu6pFw5VT4buY4buwReG7jsSo4buwUkXDlVNOLkXhu6hU4bueIUXhu7BSV8OVReG7jsOZLkUxSOG7sFLhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rFThu6pSRUbhu6guw4DEkMSQRSw7w5XDgMSQUy4uP+G6sC8vMjIy4bq0LlNG4buwU+G7sFThu5Lhu7DhurTDleG7rOG7quG6tDHhu7AvLlPhu5IuU0bhu6wvcFTDlS4hO+G7kizhurrDieG6uMOJw4nhurovbVThu7BTblIhNOG7ki4vbkbhu6rhurrDieG6uMOJL3RTRuG7sFLhurjDiS/hurgvZ+G6uuG6tMWoP1LEkC/huqhjU8OTIUUxSOG7sFJF4buw4buK4buqRWQhNEV0TeG7sEXhurjhu4ThurjhurhF4buwSuG7sFJF4bq44bqyw4pFxq9S4oCm4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkVG4buoLsOAxJDEkEUsO8OVw4DEkFMuLj/hurAvLzIyMuG6tC5TRuG7sFPhu7BU4buS4buw4bq0w5Xhu6zhu6rhurQx4buwLy5T4buSLlNG4busL3BUw5UuITvhu5Is4bq6w4nhurjDicOJ4bq6L21U4buwU25SITThu5IuL25G4buq4bq6w4nhurjDiS90U0bhu7BS4bq4w4kv4bq4L2fhurzhurTFqD9SxJAv4bqo4oCmRcOV4buuRVNXRkUuVOG7nC5F4buw4bu4VEU7Ti5FLlThu7BTRTPDjeG7rOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFRuG7qC7DgMSQxJBFLDvDlcOAxJBTLi4/4bqwLy8yMjLhurQuU0bhu7BT4buwVOG7kuG7sOG6tMOV4bus4buq4bq0MeG7sC8uU+G7ki5TRuG7rC9wVMOVLiE74buSLOG6usOJ4bq4w4nDieG6ui9tVOG7sFNuUiE04buSLi9uRuG7quG6usOJ4bq4w4kvdFNG4buwUuG6uMOJL+G6uC9nw4rhurTFqD9SxJAv4bqoa1NHw5VTRS5TRuG7qkU6IUbhu7BF4buQSsOVReG7jlThu54uRTohRuG7sEUuTeG7qkUuPVRFU0ZURS5TRuG7sFNF4buOw43hu6xFxq9U4buc4buqRTohNeG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFRuG7qC7DgMSQxJBFLDvDlcOAxJBTLi4/4bqwLy8yMjLhurQuU0bhu7BT4buwVOG7kuG7sOG6tMOV4bus4buq4bq0MeG7sC8uU+G7ki5TRuG7rC9wVMOVLiE74buSLOG6usOJ4bq4w4nDieG6ui9tVOG7sFNuUiE04buSLi9uRuG7quG6usOJ4bq4w4kvdFNG4buwUuG6uMOJL+G6uC9n4bq+4bq0xag/UsSQL+G6qGtU4buc4buqRTFI4buwUkXigJxh4buwRWRN4buwReG7jsON4busRcavVOG7nOG7quKAnUUuO1Thu6IhRW5SITRQ4buw4bqyReG7sOG7iuG7qkVrU8ONVEXEkcOZ4buwU0Xhurjhu4Thurjhu4BFLUXhurjhu4Thurrhur7huqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rFThu6pSRUbhu6guw4DEkMSQRSw7w5XDgMSQUy4uP+G6sC8vMjIy4bq0LlNG4buwU+G7sFThu5Lhu7DhurTDleG7rOG7quG6tDHhu7AvLlPhu5IuU0bhu6wvcFTDlS4hO+G7kizhurrDieG6uMOJw4nhurovbVThu7BTblIhNOG7ki4vbkbhu6rhurrDieG6uMOJL3RTRuG7sFLhurjDiS/hurgvZ+G7gOG6tMWoP1LEkC/huqhrVOG7nOG7qkUxSOG7sFJFLjtU4buiIUVuUiE0UOG7sEUuU+G7nEXGrzhFeGl4ReG7sErhu7BSReG6uOG6suG6uuG6vkXGr1LhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rFThu6pSRUbhu6guw4DEkMSQRSw7w5XDgMSQUy4uP+G6sC8vMjIy4bq0LlNG4buwU+G7sFThu5Lhu7DhurTDleG7rOG7quG6tDHhu7AvLlPhu5IuU0bhu6wvcFTDlS4hO+G7kizhurrDieG6uMOJw4nhurovbVThu7BTblIhNOG7ki4vbkbhu6rhurrDieG6uMOJL3RTRuG7sFLhurjDiS/hurgvZ+G7huG6tMWoP1LEkC/huqhi4bu2RSx9IUUuw5M/RU7hu7BF4buOxKjhu7BSRTFI4buwUkUxSEXhu7BSV8OVRTohRkXDlUfDlUXhu5AkVEUxIUbhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rFThu6pSRUbhu6guw4DEkMSQRSw7w5XDgMSQUy4uP+G6sC8vMjIy4bq0LlNG4buwU+G7sFThu5Lhu7DhurTDleG7rOG7quG6tDHhu7AvLlPhu5IuU0bhu6wvcFTDlS4hO+G7kizhurrDieG6uMOJw4nhurovbVThu7BTblIhNOG7ki4vbkbhu6rhurrDieG6uMOJL3RTRuG7sFLhurjDiS/hurgvZ+G7guG6tMWoP1LEkC/huqhzR8OVU0UxSOG7sFJF4buw4buK4buqRWdURkVs4bus4buwUkXhurjhu4LDieG7gEXhu7BK4buwUkXhurrhurLhurhFxq9S4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkVG4buoLsOAxJDEkEUsO8OVw4DEkFMuLj/hurAvLzIyMuG6tC5TRuG7sFPhu7BU4buS4buw4bq0w5Xhu6zhu6rhurQx4buwLy5T4buSLlNG4busL3BUw5UuITvhu5Is4bq6w4nhurjDicOJ4bq6L21U4buwU25SITThu5IuL25G4buq4bq6w4nhurjDiS90U0bhu7BS4bq4w4kv4bq4L2fhu4ThurTFqD9SxJAv4bqobXtF4buOw5rhu7BTRS5TVOG7muG7sEXhu5Aow5VF4buwSuG7sFJFw4nhurLhu4Dhu4BFxq9SReG7kMOMReG7kH0lw5VFP1M8w5VFw5VT4bucReG7qElUReG7quG7ti5FLOG7skXDlVNURS5U4bucLuG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFRuG7qC7DgMSQxJBFLDvDlcOAxJBTLi4/4bqwLy8yMjLhurQuU0bhu7BT4buwVOG7kuG7sOG6tMOV4bus4buq4bq0MeG7sC8uU+G7ki5TRuG7rC9wVMOVLiE74buSLOG6usOJ4bq4w4nDieG6ui9tVOG7sFNuUiE04buSLi9uRuG7quG6usOJ4bq4w4kvdFNG4buwUuG6uMOJL+G6uC9n4bq4w4nhurTFqD9SxJAv4bqoxJFIVEUuUyRF4buOxKjhu7BSRcOVU04uReG7qFThu54hRTFI4buwUkUxSEXhu7BSV8OV4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkVG4buoLsOAxJDEkEUsO8OVw4DEkFMuLj/hurAvLzIyMuG6tC5TRuG7sFPhu7BU4buS4buw4bq0w5Xhu6zhu6rhurQx4buwLy5T4buSLlNG4busL3BUw5UuITvhu5Is4bq6w4nhurjDicOJ4bq6L21U4buwU25SITThu5IuL25G4buq4bq6w4nhurjDiS90U0bhu7BS4bq4w4kv4bq4L2fhurjhurjhurTFqD9SxJAv4bqoblJGNEUsRiFFxq9TVEXGr1NGVEXhu6pJw5XhurJFLjtU4bug4buwReG7qMOM4buqRS5TIUVTKC5F4buQw53hu7BSReG7kMON4busRcOUIUXGr1NHw5VTRS49VEUuU0bhu6pFOiFG4buw4bqsLz/huqjhuqwvLsOU4bqo4bqsLy474bqo4bqsLy5G4buO4buo4buS4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqocFNG4buwRWjDkyFF4bqkLlMiw5VFU1Thu57hu7DhuqbhuqwvP+G6qA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội

Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội
2010-10-10 11:42:03

(VnExpress) - Hơn 10.000 bạn trẻ Việt Nam và thanh niên quốc tế trình diễn xiếc, vũ hội hóa trang và ca múa nhạc trong chương trình ‘Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước’ mừng...

Đại triển lãm về tuổi trẻ Việt Nam

Đại triển lãm về tuổi trẻ Việt Nam
2010-10-09 11:07:48

Triển lãm chia làm hai phần: Tuổi trẻ Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ thủ đô cùng cả nước hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà...

Khánh thành nhà hát ngoài trời Cung Xuân

Khánh thành nhà hát ngoài trời Cung Xuân
2010-10-09 11:07:34

(TTO) - Hôm qua 8-10, tại công viên Tuổi Trẻ, Tập đoàn Nhân Nghĩa và Công ty đầu tư và dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình 1.000 năm Thăng...

Nhật Bản bất ngờ đánh bại Argentina

Nhật Bản bất ngờ đánh bại Argentina
2010-10-09 11:06:48

(VnExpress) - Dàn sao của HLV Sergio Batista sớm để thủng lưới và không thể tìm bàn gỡ trước đội chủ nhà chơi chặt chẽ, khoa học trong trận ra mắt của tân HLV Alberto Zaccheroni.

Ronaldo và Nani nâng bước Bồ Đào Nha

Ronaldo và Nani nâng bước Bồ Đào Nha
2010-10-09 11:06:34

(VnExpress) - Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại Euro 2012 khi hạ Đan Mạch 3-1 trên sân nhà Porto. Đây cũng là màn ra mắt thành công của tân HLV trưởng đội chủ...

Tây Ban Nha thắng đậm mà không cần Xavi

Tây Ban Nha thắng đậm mà không cần Xavi
2010-10-09 11:06:11

(VnExpress) - Với cú đúp của tiền đạo Llorente, nhà tân vô địch World Cup giành chiến thắng không mấy khó khăn trước Litva ở vòng loại Euro 2012 tối thứ sáu.

Nhà văn gốc Peru giành Nobel văn học

Nhà văn gốc Peru giành Nobel văn học
2010-10-08 13:31:18

(TTO) - 18g tối 7-10 (giờ Việt Nam), Viện hàn lâm Thụy Điển đã công bố tên chủ nhân của Giải Nobel văn học 2010: Mario Vargas Llosa.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết