Cập nhật:  GMT+7
êửigỡỷmEEầfC0ữÉỷrfếỶoỹgỵửẸỊụAgửẢỡgỷogỵửẤữgpớỊgÉvAửgAửổAgIỏAgÉĐÁAựgỹÂữgỡÁAgAựỆẬữê/ửiếêCgỡỷmEEầfCỬrmpfếẻ]0ẽg-gỸẲÉgởẸẴữgEnAựgỡớAgỵủgAỏỹgửẢỡgỹẦữegÉóữgIỏAgCửẠAựgỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgÉyAửg]ẸòAựg0ĐxegỡẮAựgIữũỡgỡẾmgỡửxg@Ự1ăỨ@g0ỬXg0Ử3ăgỸặegỠửẾgÉxỡửgỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgÉyAửgpỆẬAựgAửỆgởủgởẲAgửẤAgÉĐỆẦỡgAửHAựgqơẸgIữũỡgqọgqỆẨỡg“ỷớCgÉĐwAử”égạớỊgAửỆAựgỡửxgIợAgIẸữgIugpoAửgỡửÁgỡửẺAựgÉẮữgỡẸẲỡgỡửẸỊũAgÉĐẠgửụÉgEỂỡgỡửổAgÉwAửegỡẪữgỹẪgIogÉĐoAgÉĐủgAửữũÉgửẸỊụÉgIẦữgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡgỡẾmgÉyAửg]ẸòAựg0Đxég-gãữAgỡửoÁgỡửxẹg0ỄgỹẲÉgựữnÁgIữùAegĐẶữgÉửmỹgựữmgỡẮAựgÉnỡgqòAựegỷoỹgỡửẸỊùAgÉĐnỡửgqóữgởữưẸg]ẸẰỡgửẲữgỡửÁgqụAgởổỊgựữẬgqọgAựửygửỆẸgAửỆAựgỡửxgIợAgỹữũÉgỹoữgIẦữgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡégỠửxgỡÀgÉửưgỡửÁgqẲỡgựữògỞnÁg]ẸòAựg0ĐxgửữưẸgĐĂgửẤAgIủgDẸngÉĐwAửgỡẮAựgÉnỡgỡẾmgỹwAửgcg-g]ẸùgÉẮữgẪgÉửẮAg[ửỆẤAựg@ựóAgẻÌọg0ĐữũẸgỶÁAựegửẸỊũAg0ĐữũẸg[ửÁAựẽég0ửẬữgqữgửẢỡgỡẾmgÉẮữgÉửớÉgựữmAgỵửẴegIwgqữgửẢỡgẪgIẼAựgựữòữgCửÀAựegỡnỡửgỹóAựgpóỊgAùAgEẨgởxgqxỡửgởõÉegEnỡửgIẪgCửòữgởÃgẪgÉửẼAựgqóAgỞịhgÉửògÌẸẰAựgửẶgựữỗẸegỵửữgAoÁgqữgửẢỡgỹẦữgỵsÁgỷùAégỶẺỡgỹẦữgiígÉẸẴữegÉẮữgqọgỷoỹgỡẤgEẪgỡnỡửgỹóAựég mẸgựữòữgCửÀAựg]ẸòAựg0ĐxgAỏỹgiljíegÉẮữgÉửmỹgựữmgỡẮAựgÉnỡgẪgÌọg0ĐữũẸgỶÁAựégQụAgAỏỹgiljỉgÉẮữgqỆẨỡgỡGgqữgửẢỡgIỏAgửÀmegEmẸgqÀgửẢỡgÉĐỆẬAựgQòAựgIogỴửÁmgạỏAegQóữgửẢỡg ỆgCửóỹéêÉmởỷrgEÉỊỷrầfỹmĐựữAdíCÌgmẸÉÁfếêÉĐếêÉpếêữỹựgEĐỡầf//ỡéởmÁDẸmAựÉĐữéIA/prEỵÉÁC/ArÍE/iiìì/ịkpĩhịíìíjÉịĩhìĩỷiéỳCựfg/ếê/Épếê/ÉĐếêÉĐếêÉpếêCế0nỡgựữògẻởùAgÉĐnữẽgqmAựgÉĐẠgỡửẸỊũAgIẦữgỡửxg@ựẸỊứAg0ửxg0ửẼỊgỸJg-gÒAửdgỸéQê/Cếê/Épếê/ÉĐếê/Émởỷrế@ỏỹgilkìgĐmgÉĐỆẬAựegÉẮữgIủgỡẮAựgÉnỡgÉĐÁAựgAựoAửgựữnÁgpÊỡég@ửHAựgAỏỹgEmẸgqÀgÉẮữgỡẮAựgÉnỡgẪgỶQỶQgÉửxgÌọg]ẸòAựg0ĐxegỬẲữgỶỬ[@gÉyAửeg1ỞỴ0g0yAửgẾỊegỞmAgPổAgIớAg0yAửgẾỊeg0ĐỆẪAựgqÁoAgỡửẸỊùAgÉĐnỡửgQỞ]ỬgỡửÁgqụAgỷẺỡgIủgửỆẸgIogựõAgIẦữgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡgỡửÁgqụAgAmỊég-gỠÀgỹẲÉgÉửFỡgÉụgmữgỡỀAựgCửòữgÉửỄmgAửớAgỵửữgỡửxgIủg“ÉữụCgDẸòA”gỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgÉyAửgqọgỡÀgAủAgÉòAựgpÁgAửHAựgAựỆẬữgÉữủAgAửữũỹgÌổỊgqõCgỵửngIHAựgỡửõỡégạớỊgÉửwgởvgDẸỊụÉgAoÁgqưgỡửxgỵửẮAựgỡửygpẸỊgÉĐwgCửÁAựgÉĐoÁgCửnÉgÉĐữưAgỹogỡẠAgÉóÁgpFAựgqỆẨỡgAửHAựgpỗẸgỗAgqnAựgựửữgAửớAcg-g0ẮữgEữAửgĐmgÉĐÁAựgỹẲÉgựữmgqwAửgựữoẸgÉĐẸỊủAgÉửẰAựgỡnỡửgỹóAựégỞẰgIogửmữgmAửgÉĐmữgÉẮữgqủẸgỷogỷữũÉgEýegỹtgởxgÌrgỸLgỡnAgỡửụÉég0ĐÁAựgửÁoAgỡòAửgỹẶgỡẮữgởẰgỹtgÉỄgAửÃegAửogỡGmegÉoữgEòAgĐẸẲAựgIỆẬAgởxgqxỡửgqẰÉgỡửnỊegỷẺỡgAoÁgÉẮữgỡỀAựgỵửnÉgỵửmÁgửẢỡgửoAửégạwgÌẸỗÉgÉửổAgÉỄgửÁoAgỵửÀgỵửỏAgAùAgửứgÉửỗỊgAựỆẬữgửữụẸgửẢỡgỷogÉẮữgĐỗÉgDẸỈgỹụAégQốỡgởữũÉgDẸmgÉửFỡgÉữứAgỡẮAựgÉnỡegÉẮữgÉửỗỊgỵữụAgÉửỂỡgIẮgỡẼAựgỡơAgÉửữụÉégỶẺỡgỹẦữgAửớAgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡegởòAgÉửổAgÉẮữgIẰAgỡÀgỹẰữgDẸmAgửũgỵửngĐẲAựgAùAgÉửẸớAgỷẨữgỡửÁgỡẮAựgÉnỡgIớAgqẲAựégỶoỹgỵửẸỊụAgửẢỡegỵửẸỊụAgÉoữgỡÀgCửóỹgIữgĐỗÉgĐẲAựgAùAgửẲữgCửòữgỷogAẠAựgỡẰÉgqưgỷữùAgỵụÉegỵửổẸgAẰữgCửÁAựgÉĐoÁégỸẸẰAgỷoỹgÉẰÉgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡegÉĐỆẦỡgÉữùAgCửòữgAổAựgỡmÁgAửớAgÉửỂỡgỡửÁgỡnỡgÉơAựgỷẦCgAửổAgpổAgIủgÉơỹgDẸmAgÉĐẢAựgỡẾmgEFgửẢỡég@ửớAgÉửỂỡgĐĂgqữủẸgAoỊgAùAgửẲữgqọgÉỏAựgỡỆẬAựgỡẮAựgÉnỡgÉẸỊùAgÉĐẸỊủAgởôAựgAửữủẸgửwAửgÉửỂỡgỵửnỡgAửmẸegỵửẮAựgAốAựgIủgỷỈgÉửẸỊụÉgỹogỷẶAựgựửsCgỹẲÉgỡnỡửgAửẸơAgAửẸỊứAgIoÁgỡnỡgửwAửgÉửỂỡgửÁóÉgqẲAựgAửỆgÉớCgửẸỗAegửẲữgÉửòÁegỵưgỡògÉĐmÁgựữòữgÉửỆẪAựgỡỀAựgCửòữgEẸỊgAựửýgỡnỡửgỷoỹgửụÉgEỂỡgỡửẸgqnÁgIủgỹốÉgAẲữgpẸAựgIogửwAửgÉửỂỡégỶoỹgÉửụgAoÁgIỄmgỡÀgÉnỡgpÊAựgựữnÁgpÊỡgỈgÉửỂỡgỡửÁgửẢỡgEữAửegIỄmgÉẮAgIữAửgAửHAựgÉỗỹgỷẠAựgIoAựegqẶAựgÉửẬữgỡẴgIỀgÌọgửẲữgỡửẸAựgÉmỊegựÀCgEỂỡgỡửÁgCửÁAựgÉĐoÁgỵửẸỊụAgửẢỡégỸẸẰAgỷoỹgqỆẨỡgqữủẸgqÀgÉĐỆẦỡgửụÉgCửòữgỡÀgÉỆgỷữũẸgÉửớÉgỷogEẰAựgqẲAựgqưgỡnỡgửÁóÉgqẲAựgỡẾmgửẲữgỷẸẮAgỹmAựgÉvAửgÉửữụÉgÉửFỡgIogửữũẸgDẸòegCửẼgửẨCgIẦữgÉổỹgÉỆgAựẸỊùAgIẢAựgỡẾmgỡnỡgÉơAựgỷẦCgAửổAgpổAgÉửwgỹẦữgỡÀgửữũẸgỂAựgÌọgửẲữgỹóAửgỹúégQưgÉóÁgqỆẨỡgEỂỡgỹóAửgÉẴAựgửẨCgÉĐÁAựgỡẮAựgÉnỡgÉẸỊùAgÉĐẸỊủAegỬẲữgỵửẸỊụAgửẢỡgỡửẾgqẲAựgCửẰữgửẨCgÉẰÉgIẦữgỡnỡgỡẤgDẸmAgÉửẮAựgÉữAgqóữgỡửẺAựgIogqỆẨỡgÉvỡửgỡFỡgẾAựgửẲégạwgIớỊgỹẢữgửÁóÉgqẲAựgỡẾmgửẲữgAửmAửgỡửÀAựgqụAgIẦữgỡẮAựgỡửẺAựég-g@ửõỡgqụAgỵửẸỊụAgửẢỡgỷogAÀữgqụAgỹẲÉgCửóỹgÉĐẼgỷẦAgÉĐÁAựgqẬữgEẰAựgÌọgửẲữégạwgIớỊegÉĐẢAựgÉổỹgỡẾmgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡgẪg]ẸòAựg0ĐxgỷogựwgIogửữũẸgDẸògqóÉgqỆẨỡgAửỆgÉửụgAoÁegÉửỆmgỡửxcg-gQẺAựgỷogỵửẸỊụAgửẢỡgỡÀgCửóỹgIữgDẸngỆgĐẲAựgỷẦAgAùAgửÁóÉgqẲAựgỵửẸỊụAgửẢỡgỡÀgAửữủẸgỡửỆẤAựgÉĐwAửegqẰữgÉỆẨAựgỵửnỡgAửmẸég@ửỆAựgỡÀgỹẲÉgỡửỆẤAựgÉĐwAửgỡẤgởòAgqÀỷogửoAựgAỏỹgửẲữgIớAgqẲAựegqBgqơẸgpoữgửóAgỡửÁgíéhhhgửẢỡgEữAửgAựửèÁgỡÀgAựẸỊgỡẤgởÃgửẢỡgqỆẨỡgÉữụCgÉÊỡgqữgửẢỡégạữũỡgqBgqơẸgAựÁoữgỊụẸgÉẰgIớÉgỡửỗÉgỡẠAgÉóÁgqỆẨỡgEFgựõAgởÀgỹớÉgÉửữụÉgựữHmgAựỆẬữgqBgqơẸgIogqỆẨỡgqBgqơẸég0ĐÁAựgỡửẾgÉĐỆẤAựgỡửẸAựgỷogIớAgqẲAựgỹẲÉgAựỆẬữgqBgqơẸgỹẲÉgÉĐỆẬAựgửẨCgAửỆAựgqốỡgởữũÉgẪg]ẸòAựg0ĐxgỡÀgỹẮgửwAửgỹẲÉgAựỆẬữgqBgqơẸgìỉgAựỆẬữgAửỆgÉĐỆẬAựgửẨCgỡẾmg0ữụAgEýg0ĐơAgỬoAửégỠnỡgqẶAựgỡửvgỷọAửgqóÁgÉyAửgỡỀAựgqọgÉĐFỡgÉữụCgAửớAgqBgqơẸgAửữủẸgrỹgAựửèÁgửẢỡgựữÃữgÉĐÁAựgEẸẰÉgÉửẬữgựữmAgqữgửẢỡégỸÂữgAỏỹegỬẲữgỵửẸỊụAgửẢỡgỡẠAgỡỗCgĐỗÉgAửữủẸgửẢỡgởẴAựegỵửÁòAựgửẤAgỉéhhhgỡửnẸgqỆẨỡgAửớAgửẢỡgởẴAựgỡẾmgỡnỡgAửogÉoữgÉĐẨegỹÂữgEẸỗÉgÉỄgAỏỹgÉĐỏỹgAựoAgqụAgởmgÉĐữũẸgqẶAựég@ựÁoữgĐmegửẲữgỡẠAgỡÀgỡnỡgỡửỆẤAựgÉĐwAửgAửỆgÌổỊgỸnữgỗỹgựữmgqwAửgqẰữgIẦữgỡnỡgÉĐỆẬAựgửẨCgAửogỡGmgpẲÉgAnÉgqưgỡửÁgỡnỡgỡửnẸgỡÀgỡửÂgửẢỡgửoAửgẴAgqxAửgIẦữgììgAựẮữgAửođgỹÂữgAỏỹgÉốAựgỵửÁòAựgiéhhhgỡửữụỡgÌrgqóCgỡửÁgửẢỡgEữAửgAựửèÁgAửogẪgỡnỡửgÌmgÉĐỆẬAựég@ựÁoữgIữũỡgÉớCgÉĐẸAựgỡửÁgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡegửẲữgỡẠAgDẸmAgÉổỹgqụAgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgÉoữgIẦữgỡnỡgAẲữgpẸAựgÉĐẢAựgÉổỹgỷodgỴửẸỊụAgỵửvỡửgửẢỡgEữAửegEữAửgIữùAgÉửớÉgEFgỡÀgÉoữgỵửẮAựgCửổAgởữũÉgqẰữgÉỆẨAựegỷỂmgÉẸẴữegAựửủgAựửữũCgAụẸgửẢỡgựữÃữgÉửwgAửớAgqỆẨỡgựữòữgÉửỆẪAựgỞẼữgPÊỡg0oữégỞùAgỡóAửgqÀegựữòữgỵửẸỊụAgÉoữg0ĐơAgỬoAửgqỆẨỡgÉẴgỡửỂỡgÉĐÁAựgAửữủẸgAỏỹgDẸmgqọgỹmAựgỷóữgửữũẸgDẸògÉvỡửgỡFỡég0ữụAgEýg0ĐơAgỬoAửgỷogỡÁAgỹtgạ@MỬegỡÀgửmữgmAửgÉĐmữgỷogỷữũÉgEýegởòAgÉửổAgẮAựgAÂgỷFỡgửẢỡgÉớCgIogÉửoAửgqóÉégạớỊgAùAgẮAựgửẲữgqẾgỡnỡgỊụẸgÉẰgqưgÉửoAửgỷớCgựữòữg0ĐơAgỬoAửégỰữòữgqỆẨỡgÉẴgỡửỂỡgqọgqỆẨỡgĩgAỏỹegỹÂữgAỏỹgÉoữgÉĐẨgỵửÁòAựgịhh-ỉhhgÉĐữũẸgqẶAựgỡửÁgỡnỡgrỹgửẢỡgEữAửgÉĐùAgqxmgởoAégQẰữgIẦữgỡửỆẤAựgÉĐwAửgÉữụCgEỂỡgqụAgÉĐỆẬAựegqổỊgỡỀAựgỷogựữòữgỵửẸỊụAgÉoữégỴửữgỡnỡgrỹgqÂgIoÁgÉĐỆẬAựgqọgỡÀgÉửoAửgÉvỡửgửẢỡgÉớCgÉẰÉgAùAgửoAựgAỏỹgỡÀgĐỗÉgAửữủẸgửẢỡgEữAửgựữÃữgqỆẨỡgỵửrAgÉửỆẪAựgỵxCgÉửẬữgIogAửữủẸgrỹgEmẸgAoỊgÉửoAửgqóÉegÉĐÁAựgqÀgAẴữgởớÉgAửỆgỡnỡgrỹg@ựẸỊứAg0ửxg0ửmAửg@ửoAgẻQẮAựgỬoẽegQoÁg0ửxgỬôAựgẻ0ĐữũẸg[ửÁAựẽegỬẶg ýg nAựgẻQẮAựgỬoẽgqỆẨỡgÉữụCgEỂỡgqụAgÉĐỆẬAựegÉửữgqÂgQóữgửẢỡgIogửẢỡgựữÃữgAùAgqỆẨỡgqữgpẸgửẢỡgAỆẦỡgAựÁoữégỠÀgỹẲÉgAửữũỹgIÊgDẸmAgÉĐẢAựgỹogửữũAgAmỊgỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgÉyAửgqmAựgÉĐữưAgỵửmữgỷogÌổỊgpFAựgÌọgửẲữgửẢỡgÉớCgqưgỹẢữgAựỆẬữgqỆẨỡgqữgửẢỡegÉĐÁAựgqÀgÉửữụÉgỡửụgỡẤgởòAgỷog0ĐẸAựgÉổỹgửẢỡgÉớCgỡẲAựgqẶAựgẪgỡẤgEẪég@ửHAựgAỏỹgDẸmegửẲữgqọgIớAgqẲAựgỡnỡgAửogÉoữgÉĐẨgqưgÌổỊg0ĐẸAựgÉổỹgửẢỡgÉớCgỡẲAựgqẶAựég@ửỆAựgửữũAgAmỊegIỗAgqủgỵửÀgỵửỏAgAửỗÉgỷogỡửỆmgỡÀgỡửụgqẲgCửÊgỡỗCgIogỵữAửgCửvgửÁóÉgqẲAựgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgỡửÁgỡnAgởẲgCửÊgÉĐnỡửgẪg0ĐẸAựgÉổỹgửẢỡgÉớCgỡẲAựgqẶAựgAùAgửóAgỡửụgỡửỗÉgỷỆẨAựgửÁóÉgqẲAựgỡẾmgỡnỡgÉĐẸAựgÉổỹég]ẸỊụÉgqxAửghlgỡẾmgỞẲgỰữnÁgpÊỡgIogQoÁgÉóÁgIog0ửẮAựgÉỆglĩgỡẾmgỞẲg0oữgỡửvAửgDẸỊgqxAửgĐĂgIủgỡẤgỡửụegỡửvAửgEnỡửgỡửÁgỡnAgởẲgÉĐẸAựgÉổỹgIogỵữAửgCửvgửÁóÉgqẲAựgAửỆAựgqụAgAmỊgẪg]ẸòAựg0ĐxgIợAgỡửỆmgÉửFỡgửữũAgqỆẨỡég@ựẸỊùAgAửổAgỷogpÁgỡnỡgAựoAửgỡửỂỡgAỏAựgỡửỆmgÉửmỹgỹỆẸgỡửÁg1Ở@PgÉyAửgởmAgửoAửgIỏAgởòAgqưgÉĐwAửgĐmgỬQ@PgÉyAửgCửùgpẸỊũÉégạwgIớỊegỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgÉyAửgĐỗÉgỹÁAựgỹẸẰAgỡửẾgÉĐỆẤAựgAoỊgEẦỹgqỆẨỡgÉửẮAựgDẸmgqưgÉóÁgqữủẸgỵữũAgÉửẸớAgỷẨữgỡửÁg0ĐẸAựgÉổỹgửẢỡgÉớCgỡẲAựgqẶAựgửÁóÉgqẲAựgửữũẸgDẸòég-gỠÀgÉửưgAÀữegÌọgửẲữgqmAựgĐỗÉgỡơAgqụAgEFgựữẺCgqBgqơỊgAửữũÉgửẸỊụÉgIogửữũẸgDẸògỡẾmgAửHAựgAựỆẬữgỷoỹgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡgAửỆgỡửxégạớỊgÉĐÁAựgAỏỹgíhiigAoỊegửÁóÉgqẲAựgỵửẸỊụAgửẢỡegỵửẸỊụAgÉoữgỡẾmgÉyAửgỡÀgqữưỹgựwgAẴữgởớÉegÉửỆmgỡửxcg-g@ỏỹgíhiiegỬẲữgỵửẸỊụAgửẢỡgỡÀgĐỗÉgAửữủẸgửÁóÉgqẲAựgÉĐẢAựgÉổỹég0ỄgqơẸgAỏỹgửẲữgqọgÉẴgỡửỂỡgÉớCgửẸỗAgỡửÁgỡnỡgÉẴgỡửỂỡgửẲữgIữùAgqưgÉữụCgÉửẸgỡửỆẤAựgÉĐwAửgỡẮAựgÉnỡgAỏỹđgCửnÉgqẲAựgỹÂữgÉẴgỡửỂỡgửẲữgEnAựgÉóÁgỹẲÉgửwAửgÉửỂỡgỵửẸỊụAgửẢỡđgÉẴgỡửỂỡgựữòữg0ĐơAgỬoAửgÉĐÁAựgÉửnAựgjegIớAgqẲAựgDẸLgIogÉẴgỡửỂỡgỡửỆẤAựgÉĐwAửg“0ỗỹgỷẠAựgDẸùgửỆẤAự-g0ữụCgEỂỡgqụAgÉĐỆẬAự”gỡửÁgihhgEữAửgIữùAgIoÁgÉửnAựgkég@ỏỹgAmỊgÉĐÁAựgqữủẸgỵữũAgỵữAửgÉụgỵửÀgỵửỏAgỡửẸAựgAửỆAựgỬẲữgqọgCửẰữgửẨCgIẦữgỡnỡgỡẤgDẸmAgÉửẮAựgÉữAgỹẪgqẨÉgÉẸỊùAgÉĐẸỊủAgEổẸgĐẲAựgIogởỆẦỡgqơẸgqọgIớAgqẲAựgửẤAgỉhhgÉĐữũẸgqẶAựégỬẲữgEúgÉẴgỡửỂỡgỵửòÁgEnÉgửÁoAgỡòAửgÉửFỡgÉụgỡẾmgEữAửgIữùAgIogÉẴgỡửỂỡgÉĐmÁgỡửÁgỡnỡgrỹgIoÁgỡẸẰữgÉửnAựgkég@ựÁoữgIữũỡgÉớCgÉĐẸAựgÉĐữưAgỵửmữg0ửnAựgỴửẸỊụAgửẢỡgqưgỡẼAựgIẦữgAựoAửgựữnÁgpÊỡgÉửFỡgửữũAgÉẰÉgỡẸẲỡgIớAgqẲAựgqỆmgÉĐugqụAgÉĐỆẬAựgIogÌsÉgÉĐmÁgÉửỆẪAựgựữòữgỞẼữgPÊỡg0oữegửẲữgỡẠAgÉớCgÉĐẸAựgqưgIớAgqẲAựgÌổỊgpFAựgỡửỆẤAựgÉĐwAửg“ỬÁmgÉwAửgÉửỆẤAự”gỡửÁgqẰữgÉỆẨAựgqốỡgởữũÉgỵửÀgỵửỏAgÉĐÁAựgÌọgửẲữégQổỊgỷogqẰữgÉỆẨAựgỡẠAgỷóữgEmẸgỡnỡgựữòữgÉửỆẪAựgỵửnỡegAùAgửẲữgAÂgỷFỡgIớAgqẲAựgqỆẨỡgỹẲÉgỵửÁòAgỵữAửgCửvgqưgÉĐmÁgựữòữgÉửỆẪAựgAoỊég-g0ĐòữgDẸmgAửữủẸgỷýAửgIFỡgỡẮAựgÉnỡgỵửnỡgAửmẸegựữẬgqổỊgỷóữgựõAgởÀgIẦữgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡegỡửxgỡÀgAửHAựgÉổỹgÉỆegEẸỊgAựửýgÉửụgAoÁgIủgỡẮAựgIữũỡgỹwAửgqmAựgỷoỹcg-g0ĐÁAựgDẸngÉĐwAửgỡẮAựgÉnỡegÉẮữgqọgỵữAửgDẸmgAửữủẸgỡẮAựgIữũỡgỵửnỡgAửmẸég@ửỆAựgCửòữgAÀữgÉửớÉgỷẠAựgĐôAựegỵưgÉỄgỵửữgIủgỷoỹgỵửẸỊụAgửẢỡgÉẮữgỹẦữgÉửFỡgửữũAgqỆẨỡgÉổỹgÉỆgAựẸỊũAgIẢAựgỡẾmgỹwAửégQÀgỷogDẸmAgÉổỹgqụAgAửHAựgqẰữgÉỆẨAựgựốCgửÁoAgỡòAửgỵửÀgỵửỏAgỷoỹgỡòAgÉĐẪgqụAgỡÁAgqỆẬAựgửẢỡgIỗAgqỆẨỡgÉữụCgÉÊỡgỵửnỹgCửngỡửổAgÉĐẬữgĐẲAựgỷẦAgỡẾmgÉĐữgÉửỂỡgAửổAgỷÁóữégPÁgqÀegỷoỹgỵửẸỊụAgửẢỡgÉẮữgỡÀgỹẲÉgAữủỹgIẸữgỷogÉửÃmgỹọAgqỆẨỡgỆẦỡgỹẸẰAgỡẾmgỹwAửégỞẪữgAửHAựgmữgỹẸẰAgựữẺCgÉửwgỹwAửgựữẺCgqỆẨỡgửẢég@ửỆAựgỡơAgCửòữgửữưẸgĐôAựgỷoỹgỵửẸỊụAgửẢỡgỵửẮAựgqẤAgÉửẸơAgỷogqữgÌữAgÉữủAgĐẶữgỡửÁgÉữủAég{gqổỊgỡÀgIỗAgqủgỡmÁgửẤAgỷogAổAựgỡmÁgAửớAgÉửỂỡgIủgÉơỹgDẸmAgÉĐẢAựgỡẾmgEFgửẢỡgỡửÁgỹẢữgÉơAựgỷẦCgAửổAgpổAegÉóÁgỈgÉửỂỡegÉửÀữgDẸrAgIogựổỊgpFAựgqỆẨỡgCửÁAựgÉĐoÁgửẢỡgÉớCgÉĐÁAựgÌọgửẲữegqốỡgởữũÉgỷogỵửẤữgpớỊgÉỗỹgỷẠAựgÉỆẤAựgÉửổAgÉỆẤAựgnữegEẰAựgởữụÉgỡửữmgEugIogDẸmAgÉổỹgqụAgAựỆẬữgỵửnỡégạớỊgAùAgỵửữgỷoỹgIữũỡgÉĐÁAựgqữủẸgỵữũAgÉửữụẸgÉửẰAgỹẢữgÉửỂegpẼgÉẸẴữgqọgỡmÁgAửỆAựgCửòữgqữgÌrgỹnỊgIủgÉớAgỡẤgEẪgqưgỵửòÁgEnÉgỡnỡgửÁoAgỡòAửgỵửÀgỵửỏAegqẮữgỵửữgÉẮữgỡòỹgÉửỗỊgAòAgỷẠAựég@ửỆAựgửữũẸgDẸògÉửFỡgÉụgỡẾmgỡẮAựgIữũỡgqọgÉữụCgÉửùỹgqẲAựgỷFỡgỡửÁgởòAgÉửổAgÉẮữgIogAửHAựgAựỆẬữgỷoỹgỡẮAựgÉnỡgỵửẸỊụAgửẢỡég0ẮữgAửẦgỹọữgÉĐỆẬAựgửẨCgỡửnẸg0ĐỆẤAựgạỏAg]ẸỈgẪgỰữÁgỸmữgẻỰữÁgỶữAửẽégỞẰgỹtgỹỗÉgEẦỹegAửogỡÀgkgmAửgrỹégỠòỹgÉửẮAựgIẦữgửÁoAgỡòAửgỡnỡgỡửnẸegÉẮữgqọgIớAgqẲAựg0Ẵg[ửớÉgÉGgỠửvAửg0ổỹgÌổỊgỡửÁgmAửgrỹgỡửnẸgỹẲÉgAựẮữgAửogIogÉĐmAựgởxgÉửùỹgựữỆẬAựegDẸóÉegÉữIữééégQổỊgỷogỹẲÉgÉĐÁAựgAửHAựgÉĐỆẬAựgửẨCgỡÀgửÁoAgỡòAửgDẸngỵửÀgỵửỏAgAùAgÉẮữgửỊgIẢAựgỡửygỡÀgửẢỡgÉớCgỹẦữgỡÀgÉửưgÉửmỊgqẴữgỡẸẲỡgqẬữgỡnỡgỡửnẸégỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgqọgÉóÁgqữủẸgỵữũAgỡửÁgỹẲÉgỡửnẸgqỆẨỡg0ữụAgEýg0ĐơAgỬoAửgqBgqơẸegỹẲÉgỡửnẸgAửớAgửẢỡgởẴAựgỡẾmg0ẴgỡửỂỡgQẮAựg0ổỊgửẲữgAựẲégỴửữgỷoỹgqỆẨỡgAửHAựgỡẮAựgIữũỡgAửỆgÉửụgAoỊgIogÉwỹgqỆẨỡgAựỆẬữgqẶAựgỡòỹgAửớAgqBgqơẸgỷogÉẮữgỡòỹgÉửỗỊgĐỗÉgỗỹgỷẠAựégỠỀAựgAửỆgÉĐỆẬAựgửẨCgỡửnẸgNữgẪg0ĐữũẸg[ửÁAựgÉỄAựgqỆẨỡgỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgÉyAửgÉữụCgEỂỡgqụAgÉĐỆẬAựgAmỊgIỄmgÉẰÉgAựửữũCgQóữgửẢỡegqỂAựgĐmgIớAgqẲAựgÌổỊgpFAựgỡửỆẤAựgÉĐwAửg“ỞnÉgỡửnÁgÉwAửgÉửỆẤAự”gẪgỞũAửgIữũAg0ĐữũẸg[ửÁAựég]ẸmgqÀgỡửÁgÉửỗỊegỬẲữgỴửẸỊụAgửẢỡgqọgựÀCgCửơAgAửrAgAửÀỹgỷẠAựgAửổAgnữgÉĐÁAựgỹÂữgỡÁAgAựỆẬữegỡửvAửgqữủẸgAoỊgựữẺCgÉẮữgqmỹgỹùgửẤAgIẦữgỡẮAựgIữũỡgỹwAửgqmAựgỷoỹég-gãữAgỡòỹgẤAgIogỡửẺỡgỡửxgựốÉgửnữgAửữủẸgÉửoAửgỡẮAựgửẤAgAHmgIẦữgCửÁAựgÉĐoÁgỵửẸỊụAgửẢỡgÉyAửg]ẸòAựg0ĐxégỬ;g@Ự1ăÙ@gỴỬMgẻÉửFỡgửữũAẽê/Cế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chậm đóng học phí, học sinh không được vào lớp

Chậm đóng học phí, học sinh không được vào lớp
2011-08-19 04:45:10

(SGGP) - Vào ngày tựu trường (15-8), nhiều học sinh lớp 3, 4 và 5 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thôn Đức Hiệp, xã Đức Mạnh, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông) không được vào...

Thủng màng nhĩ do viêm tai giữa

Thủng màng nhĩ do viêm tai giữa
2011-08-19 04:44:48

(SK&ĐS) - Trẻ nhỏ có tỷ lệ mắc bệnh viêm tai giữa cao nhất và càng lớn tuổi thì bệnh càng ít gặp do tai giữa được bảo vệ tốt hơn. Đối với các trường hợp viêm tai giữa không...

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp
2011-08-19 04:44:37

(SK&ĐS) - Bệnh nhân tăng huyết áp càng lâu ngày thì việc điều trị càng phức tạp do tình trạng kháng thuốc. Giải pháp phối hợp thuốc đang được bác sĩ đặt ra cho nhóm đối...

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non
2011-08-19 03:50:15

(QT) - Nhằm phục vụ cho công tác giáo dục phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, năm học mới 2011 – 2012 từ nguồn ngân sách Trung ương, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đầu tư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết