Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5Z5w63hu6A0IWThu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugfV3hu4XFqOG7oMSQ4bub4buzREThuqrhu6BG4bu14bugZDE3W+G7oGbhurVd4bug4bubxq844bug4bqqxJHhu7A3feG7oERiMOG7oGbhu6jhu6Dhu5/hu6hd4bug4bqoRC1E4bup4bugZDE3W+G7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buW4buS4bqqROG7mOG7oC3hu6Dhu7V94buoaeG7oOG7pi9RUi9SUFHDmsOV4bug4bubxag34bugRFvDqsOiN33hu6BkYuG7hyThu6DEkOG7m+G7s0RE4bqqRuG7teG7oGQxN1vhu6Aq4bus4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oFvhuq9d4bugN31bMOG7oDTDreG7oDQhZOG7oCRbw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bqpW8OjXeG7oFvhuqXhuqnhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bugfV3hu4XFqOG7oMSQ4bub4buzREThuqpG4bu14bugZDE3W+G7oGbhurVd4bug4bubxq844bug4bqqxJHhu7A3feG7oERiMOG7oGbhu6jhu6Dhu5/hu6hd4bug4bqoRC1E4bup4bugZDE3W8OU4bugRFvFqDbhu6Al4buH4bugJDnhu6Akxq8k4bugKsSDN33hu6AkWyLhu4zhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6Dhu6nhu4XEkeG7oOG7o+G6vTd9w5Xhu6DEkEZERkTEkMOV4bug4budW+G6u+G7oGQwJFvhu6DEkOG7m+G7s0RE4bqqRuG7teG7oGQxN1vhu6Bm4buo4bugJMavJOG7oCrEgzd94bugJFsi4bugZGI4N33hu6Dhu5vFqDfhu6BEW8Oqw6I3feG7oGRi4buHJOG7oMSQ4bub4buzREThuqpG4bu14bugZDE3W+G7juG7oERiw6rhurM3feG7oOG7n+G6vyThu6Dhu7NdN1vhu6BE4bq/w5Xhu6BExJBGw5Xhu6BE4bqxN33hu6Dhu5tdLjfhu6Bk4bu44bqp4bug4bubxq844bug4bqqxJHhu7A3feG7oERiMOG7juG7oERi4bu2N+G7oOG7n+G6vyThu6Dhu6nhu4XEkcOV4bugRMSQRsOV4bugxrBdxq824bugKsOjJOG7oOG7n+G7qF3hu6DhuqhELUThu6nhu6BkMTdb4bugJMOpN33hu6A14busN1vhu6Aq4buqOOG7oFvFqF3hu6Ak4bqz4bug4bqrxJHFqDfhu6A9xq844bugJFsi4bugNy7EkeG7oGRiLjfigKbhu5Rkxag9NSbhu6BjZGk1Jkzhu542xahifV034buMUuG6qWjhu6DFqMSRZDjhu57hu5bhu5RkYuG7luG7lGQl4buW4buUXTZ94bugY2IkTOG7ni8vJMOUPcWoOOG6q8SRxag3fWRiXcOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUcOaVOG7pi9U4bukJcOaUVNVUlRUZFFRw5rDmsOa4bumNVHDlDPhuql94bue4bugL+G7luG7lC9kJeG7luG7lC9kYuG7luG7lGRi4buW4buUZCXhu5bhu5Thuqnhu5bDveG7rDdb4bugKuG7qjjhu6DEkOG7m+G7s0RE4bqqRuG7teG7oGQxN1vDleG7oOG7n+G7qF3hu6DhuqhELUThu6nhu6BkMTdb4bugZuG7qOG7oOG7m8avOOG7oOG6qsSR4buwN33hu6BEYjDhu6A0w63hu6A0IWThu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugLeG7oG43W+G7jOG7oOG7n0RE4buUL+G6qeG7luG7lC9kJeG7luG7lC9kYuG7luG7lC9kxag9NSbhu5bhu6nhuq9d4bugN31bMOG7oCrhu6zhu6BkW8OjN33hu6A3W+G7tGThu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bug4bqpW8OjXeG7oFvhuqXhuqnhu6B9XeG7hcWo4bugxJDhu5vhu7NEROG6qkbhu7Xhu6BkMTdb4bugZuG6tV3hu6Dhu5vGrzjhu6DhuqrEkeG7sDd94bugRGIw4bugZuG7qOG7oOG7n+G7qF3hu6DhuqhELUThu6nhu6BkMTdb4bugPcWoOOG7oH3Egzbhu6Akxq8k4bugN+G6r13hu6AlxJE3feG7jOG7oOG6qFvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oGYo4bugJMavJOG7oCRb4bq74bugZGLDquG6szd9w5Xhu6AkWyI3W+G7oGPGryRb4bugJOG6u8Wo4bug4buf4buwN33DleG7oOG6qVvGr+G6qeG7oDXEkeG7uGThu6Ak4bq7xajhu6Dhu7Vb4buo4bugN8Oq4bq1JMOV4bugJFvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Bb4buoN1vhu6Aq4bqvN33hu6Ak4bq7xajhu6DEkOG7m+G7s0RE4bqqRuG7teG7oGQxN1vhu6A3W10pNuG7oDTDrOG7oFJQUVQtUlBR4bumw5Thu6BExJFpLjfhu6BkYsSRaSg3w5Xhu6Ak4bqx4bugZuG6vcOV4bugKuG6rzd94bugZl0uN+G7oCTGrzfhu6A94bqvw5Xhu6Aq4buwN33hu6BmXS434bugZuG7qOG7oCTGryThu6Bk4bu2N33hu6A14bq14bqp4bugN1vhu7I34bugJeG7sjfhu6Bbw6Ek4bugZOG7uOG6qeG7oGbhu6jhu6A14buoNuG7oGRbJjjhu6Bkw6rhu6Bkw6rhuqc3fcOV4bugKuG7qjjhu6Aq4bq/JMOV4bug4bqpWzg3feG7oCTGryRb4bug4bupxIPhu6Dhu51bIuG7oOG7s103W+G7oH1WN+G7oGbhurVd4bugZl0pJOG7oGRiXTw34bugNFvFqF3hu6Akxq8k4bugJFsx4bugZFsww5Xhu6A3fVsw4bug4bqrxJFpIWThu6BmKOG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugKuG7sDd9w5Xhu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oCRbIjdb4bug4bqrxJFpKDfhu6BkYjg3feG7oGPhu6okW8OV4bugZuG7hTd94bugNuG7qjdbw5Xhu6A3W+G7tGThu6A14buo4bugZl0pJOG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6A3fVsw4bug4bqrxJFpIWThu6Aq4buqXeG7oFvhuq9d4bugKuG7sDd94bugJMavJOG7oCThu7ThuqnDleG7oOG7tX1bMOG7oOG6q8SRaSFk4bug4buf4buqXeG7oFvhuq9d4bugSOG7q+G7q+G7oCThurvFqOG7oOG7n+G7sDd94bugZuG7qOG7oOG7tX1bMOG7oOG6q8SRaSFk4bug4buf4buqXeG7oFvhuq9d4bug4buzREThuqpG4bu14bugNFs5xajhu6BG4bur4bur4burw5Xhu6A3W10pNuG7oDTDrOG7oFJQUVQtUlBR4bumw5Thu6Dhuqhbw6Nd4bugW+G6peG6qeG7oCrhurFd4bugNuG6tV3hu6Bm4buo4bugN+G7sjd94bugJMWoOOG7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7Dhu6BkxJFpLjfhu6BkYsSRaSg34bugJMavJOG7oOG6qVs4N33hu6BkYuG7qDjhu6BkW13hu6AqxJHFqOG7oGkuxJHhu6A3w6rhurUkw5Xhu6Akxq8k4bugJMSR4bqvJOG7oGbhu7g34bugKuG6rzd94bugJTjhu6Dhu7NEROG6qkbhu7Xhu6Akxq8k4bugJOG7tOG6qeG7oCRb4bq74bugZGIg4bugWzhYJOG7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bug4bqpW8avZOG7oCrhuq83feG7oGRiODd94bugJMavJOG7oGThu7Y3feG7oDXhurXhuqnhu6A3W+G7sjfhu6Al4buyN+G7juG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6A04buJ4bugN10pNuG7oDd94buoaeG7oGRixJFpKDfhu6BkW8OjN33hu6Dhu7NE4bujREThu7VG4bu14bugW+G7qDd94bugN+G7rjbhu47hu6A3feG7qGnhu6Bb4bqvXeG7oOG7n+G7ql3hu6AqOOG7qDfhu6A0IWThu6Dhuqfhu6A0W8SR4bugJeG7sjfhu6Akw6rhu6Bm4buo4bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugZFvDqsOiN33hu6BoxJFpLjfhu6Ak4bq7xajhu6Dhu7NYZOG7oGRi4bu4N8OU4bug4bqoW8OjXeG7oFvhuqXhuqnhu6BkxJFpLjfhu6BkYsSRaSg34bugZijhu6B9XcavNuG7oGPGr2Thu6Bm4buo4bug4bqpW+G7sDfhu6A9XSk34bugaOG7rOG7oFvhuq9d4bugJOG6u8Wo4bug4buzWGThu6BkYuG7sjfhu6Bm4buo4bugJMavJOG7oCo44buoN+G7oGRbPOG7oCRbIjdb4bugZGIw4bugLeG7oGjhu6zhu6Bb4bqvXeG7oGRbJjjhu6DhuqvEkWnhu6AqMDdbw5Thu6Dhu59AaeG7oDbhu6o3W+G7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oDQhZOG7oOG6q8SR4buw4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oCrDo13hu6A3fTjhu6pd4bugN1vhu7I34bugJeG7sjfDleG7oCTGryThu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6Bk4buuN33hu6Akw6rDojd94bug4bqrxJHFqDfhu6BbKeG7oGRixJFpKDfhu6BkW8OjN33DleG7oCo44buoN+G7oDQhZOG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6Atw73hu6g4w5Thu6Dhuqhbw6Nd4bugW+G6peG6qeG7oGRiXTw34bugNFvFqF3hu6BkW+G7hyThu6BbXSk34bugKijhu6DGrzfhu6Aq4bqxXeG7oDbhurVd4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oGRb4bqjN33hu6BkXTfDleG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6Ak4bq7xajhu6DEkOG7m+G7s0Thu6Akxq8k4bugJOG7tOG6qeG7oGbhu6jhu6Akxq8k4bugKjjhu6g34bugZFs84bugJFsiN1vhu6BkYjAt4bugaOG7rOG7oFvhuq9dw5Thu6Dhu7Xhu7I3feG7oCTFqDjhu6AkW+G7tGThu6A1w6rhuqU3feG7oGbhu6jhu6BbXSnEkeG7oOG6q8SR4buw4bugZGI4N33hu6BmXSkk4bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oCTGryThu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6Ak4bq7xajhu6Dhu7NYZOG7oGRi4bu4N+G7oGbhu6jhu6Akxq8k4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oGRb4buoN1vhu6BmXS434bugJOG6u8Wo4bug4buzWGThu6BkYuG7uDfDleG7oCTGryThu6AkW8SRaS434bugNuG6uSThu6BkYi434bug4buf4buoXeG7oOG6qEQtROG7qeG7oGQxN1vhu6Bm4buo4bug4bubxq844bug4bqqxJHhu7A3feG7oERiMMOU4bug4bu1W+G7hTd94bugN+G6r13hu6AlxJE3feG7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugKsOq4bqlJOG7oCTGryThu6A9Ljfhu6Ak4bq54bugZFs84bugWznFqOG7oGRiODd94bugNCHhu6BbOOG7qiRb4bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oFvhu6g3feG7oDfhu642w5Thu6DEkOG7m+G7s0Thu6BkMTdb4bugJFvhurvhu6Aq4bqvN33hu6AkxJE3feG7oCThu7Thuqnhu6BkW+G6ozd94bugZF034bugNDDhuqnhu6BkW8OiXeG7oGYo4bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugJOG6u8Wo4bug4buzWGThu6BkYuG7uDfhu6Bm4buo4bugN1vhu4U3feG7oGbhu7Q34bugKijhu6A24buo4bugN1vhu7I34bugJeG7sjfhu6DhuqvEkcWoN+G7oGThu7I24bugNV0uN+G7oOG6q8SRxag34bugKiE34bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugJOG6u8Wo4bug4buzWGThu6BkYuG7uDfigKbhu6Dhuqhbxq9k4bugPV08xJHhu6Bk4buqXeG7oFvhuq9d4bugN31bMMOV4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6Dhu6nhu4XEkeG7oOG7o+G6vTd9w5Xhu6Dhu51b4bq74bugZDAkW+G7oMSQ4bub4buzREThuqpG4bu14bugZDE3W+G7oDcuxJHhu6Bi4bqhw5Xhu6BkYjg3feG7oDdb4buFN33hu6A34buuNuG7oOG6q8SRxajhu6B9XeG7hcWo4bugxJDhu5vhu7NE4bugZDE3W+G7oGbhu6jhu6Akxq8k4bugJOG6s+G7oOG6q8SRxag34bugPcavOOG7oCRbIuG7oCThurvFqOG7oGQxN1vhu6Aq4bus4bugJDnhu6Bj4buH4bug4bqpW8OjXeG7oFvhuqXhuqnhu6BkW+G6ozd94bugZF034bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7DDlOG7oEM4N33hu6Bm4bq1XeG7oGZdKSThu6A0w63hu6A0IWThu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oDXhu7Y34bugN+G7qGnhu6BkWyDhu6Bj4buH4bug4bqpW8OjXeG7oFvhuqXhuqnhu6BjLOG7oCRbWGThu6AkWyzDleG7oCQ54bugPeG7qF3hu6A94buwN8OV4bugNyg34bugNyHhuqnDleG7oCRb4bu0ZOG7oDXDquG6pTd94bugJMWoOOG7oFvhurM3w5Thu6Dhu5/Egzd94bugJFsi4bugKijhu6A3fVsw4bugZGI4N33hu6A34buuNuG7oFJQUcOZ4bugJOG7tjfhu6AkW8SRaTw34bugZOG7sF3hu6A34bqvXeG7oCXEkTd94bugNeG6tTfDleG7oGjEkWkuN+G7oGPEkcOjZOG7oDXhu6jhu6Akxq8k4bug4bqpWzg3feG7oGRi4buoOOG7oGRbXeG7oCrEkcWo4bugaS7EkeG7oDfDquG6tSTDleG7oCTEkeG6ryThu6Bm4bu4N+G7oCrhuq83feG7oGQ44buoN+G7oCXhu7I34bugKjjhu6g34bugNCFk4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6A34bqjN33hu6BkW+G6ozfhu6A24bq1XeG7oGbhu6jhu6Aq4bqj4bugZFsw4bugZuG7rjfhu6A2XTdb4buO4bugJMSR4bqvJOG7oGbhu7g34bugKuG6rzd94bug4oCc4bu1fcOqw6Jd4bugRl0pZOG7oOG7tcWoNuG7oCXDqTd94bugW+G7qDd94bugRl0pZOG7oOG7tcWoNuKAneG7juG7oCTEkeG6ryThu6Bm4bu4N+G7oCrhuq83feG7oOKAnOG7oOG7tX3hu6hp4bugZiDhu6A3fcOqw6Jd4bugN31bw6g44oCd4bugJMOpN33hu6Bm4bq1XeG7oCTGryThu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6B9XcavNuG7oGPGr2TDleG7oOG6qVvhu7A34bugPV0pN+G7oCThurvFqOG7oOG7s1hk4bugZGLhu7g34bugZuG7qOG7oCTGryThu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bugZFvhu6g3W+G7oGZdLjfhu6BkWyY44bug4bqqxJFpIWThu6AqMDdb4bugUlHDmcOV4bugUlHhu6Thu6Ak4bq7xajhu6Dhu5vhuq/hu6Dhu51bIjdb4bugZGIw4oCm4bug4buf4buqXeG7oCVdKTfhu6A14busN1vhu6Aq4buqOOG7oOG7n+G7qF3hu6DhuqhELUThu6nhu6BkMTdb4bugZuG7qOG7oOG7m8avOOG7oOG6qsSR4buwN33hu6BEYjDhu6Dhuqlbxq9k4bugPV08xJHhu6A0W1k3feG7oCowN1vhu6A3W+G7hTd94bugNCFk4bug4bqrxJHhu7Dhu6Aq4buqZOG7oCrDquG6pSThu6BkYjg3feG7oGZdKSThu6Dhuqlbw6Nd4bugW+G6peG6qeG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oH1d4buFxajhu6DEkOG7m+G7s0Thu6BkMTdb4bugZuG6tV3hu6Akxq8k4bugJOG6s+G7oOG6q8SRxag34bugPcavOOG7oCRbIuG7oGRbw6Jd4bugfV3FqDfhu6DhuqvEkcWo4bugKuG7rOG7oH1dZeG6qeG7oCRbOOG7oGRb4bqjN33hu6BkXTfhu6BkYi434bugPcavOOG7oCRbIuG7oCowxajhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oCrFqOG7oCXhu6o3fcOV4bug4bqpWzg3feG7oOG6qVtl4bugW+G6szfDlOG7oOG7tVvhu7Rk4bugZGIi4bugJMWoOOG7oGbhurVd4bugN+G6r13hu6AlxJE3feG7oCThuqM3feG7oGTGryThu6Dhuqlbw6Nd4bugW+G6peG6qeG7oH1d4buFxajhu6Akxq8k4bugPS43w5Thu6Dhu58o4bugN31bMOG7oGThu643feG7oCTDqsOiN33hu6BkYsWoOOG7oCrhurFdw5Xhu6BkW8WoNuG7oDRb4buwOOG7oMOt4bugNF0hN+G7oGYo4bugN1vhu4U3feG7oDfhuq9d4bugJcSRN33hu6AkOeG7oDVdLjfhu6DhuqvEkcWoN+G7oCo84bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6BkW8OiXeG7oH1dxag34bugZOG6tV3hu6Aq4buqZOG7oDQhZOG7oOG6q8SR4buw4bugJMWoOOG7oFvhurM34oCm4bugeSFk4bugZFtlJOG7oFvhuq9d4bugN31bMMOV4bugKuG7ql3hu6AlXSk34bugNeG7rDdb4bugKuG7qjjhu6DEkOG7m+G7s0Thu6BkMTdb4bugJMOpN33hu6Bm4bq1XeG7oOG7n+G7qF3hu6DhuqhELUThu6nhu6Bm4buo4bug4bubxq844bug4bqqxJHhu7A3feG7oERiMOG7oCrhu6zhu6BkW8OjN33hu6A3W+G7tGThu6A0w63hu6A0IWThu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oGRiODd94bugZFvDol3hu6B9XcWoN+G7oGThurVdw5Thu6DhuqhG4buUL+G6qeG7lg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai mô hình trồng cây hương bài

Triển khai mô hình trồng cây hương bài
2016-12-09 07:39:47

(QT) - Với mục tiêu đưa các giống cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông (KN) tỉnh Quảng Trị vừa...

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới
2016-12-09 07:39:06

(QT) - Tối 7/12/2016, tại xã Gio An, huyện Gio Linh, Mobifone Quảng Trị tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số MobiTV. Đây là loại đầu thu HD sử dụng...

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền
2016-12-09 07:38:43

(QT) - Hôm qua 8/12/2016, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền về nhân quyền năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết