Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu6zhu6VzduG6veG6rOG6pMOt4bq94bqsxal3w7nhur3DucWpd8O54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buWceG6vcOsd+G6vcO64bulxKl24bq9d8O6w7nDqHjhur3hu5Nxd+G6veG6vsOKd8O64bq94bqs4buJ4bul4bq9w5lFxIJ3w7rhur3DmXnDrWMvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5Xhurtk4bqrITxi4bq9LeG6vVfDuuG7i+G7guG6veG7gWkvZi/hu4HDquG6v+G7geG6p+G6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6veG7lsOJ4buZ4bq94buYw7nhu6d3w7nhuqfhur0+NTw1PD7huqfhur0uw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vTzDuUXhuq53w7rhur3huqzhuqThurrhu5nhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6vSHhuqjEqXfDuuG6vTzhuqTGsOG6veG7mUJ3w7rhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqm4bq2w6Lhur1X4bu5d8O64bq9d8O6w7nhu6Vy4bq04bq94bqz4bq9LjxXPOG6p+G6veG7ruG7li084buS4bqzN8OZ4bqn4bq9w5rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94bqz4bq94buW4buLeOG6veG6rOG7iXjhuqfhur044bq94bqscOG6p+G6veG7rHDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG6s+G6veG7luG7j+G6qOG6veG6rEXhuqfhur3hu5LDrXfhur3hu5TDsnfhur3huqzDgOG7meG6veG7l2rhur3huqzhu6Vwd+G6vcO54buLd8O54bq94buv4buLduG6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu4Zq4bq9w5lFxIJ3w7rhur3hu67hu6V3w7nhur3huqvDmUXEgnfDuuG6vcOZecOtYuG6vXfDuW124bq94but4bulc3bhur3huqzhuqTDreG6veG6rMWpd8O54bq9w7nFqXfDueG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7lnHhur3DrHfhur3DuuG7pcSpduG6vXfDusO5w6h44bq94buTcXfhur3hur7DinfDuuG6veG7l0Hhu6Xhur3hur7EguG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buGauG6p+G6veG6rMO54bu5d+G6p+G6veG7k8Spd+G6veG6vkJ3w7rhur3huqbDsuG6qOG6p+G6veG6vkJ3w7rhur3hu4bDreG6p+G6veG6vkJ3w7rhur3hu5du4buZ4bq94buT4bulcuG6rOG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhur3hu5l54bq94bqsSOG6veG7r3Lhur3DucOA4bq9d8O6w7nDqHjhur3hu5nDrXjhuqfhur3DuuG7pcOt4bul4bq94buXeOG7iXfhur3hu4HDquG6v+G7gS3hu4HDquG6v+G7heG6veG6rMO5xqF44bq9V8O6w7nGsOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG6pkHhur3DqmYv4buBw6rhur/hu4EvVyEtw5nhu5ZX4buU4bq9d8O64buL4buC4bq94bq/4buHL+G7gy/hu4HDquG6v+G7geG6veG7mUTDreG6vcOZ4buWV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6reG6veG7ksOseOG6veG7mcOseOG6veG7mUTDreG6vT7hu5JX4buU4bq94buGauG6vcOZRcSCd8O64bq94buu4buld8O54bq94bq+ceG6veG7rXDhuqzhur3DguG6qMSp4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3DuuG7pcSpduG6vXfDusO5w6h44bq9d2t24bq94buBw6rhur/hur/hur3hu5nDuXjhur3hu5Phu6Vw4bqsw6Lhur08w7nGoXjhur3hu61w4bqs4bq9w4LhuqjEqeG6veG7l+G7pXHhuqjhur3huqzhuqTDreG6vcO5w4Dhur13w7rDucOoeOG6veG6rMO5xqF44bq9w4Lhuqjhu4Lhur3hu5fGsHfDueG6veG6rOG7ieG7peG6vSHhuqjhu4Jw4bqs4bq94buXxrB3w7nhur3huqZB4bq9w6ppL+G7gcOq4bq/4bq/LyHhu5YtPDzDuuG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7h8OqL8Oq4bq/L+G7gcOq4bq/4bq/4bq94buZRMOt4bq94buYw7nhu6d3w7nhur3hurTDuUThur3huqx44buLd+G6veG7hmrhur3DueG7pXJ34bq94buZeeG6veG7geG7hWjhur3DucOA4bqn4bq94buZw7nhu6VwduG6vWbhur/huqdoZ+G6seG6veG6rOG6oHfDuuG6veG6pkHhur3DucOA4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bql4bq94bqmQeG6vcO5w4Dhur3hu5nDtXfhur13w7rDucOoeOG6veG7r+G7i+G6veG7geG7heG6vcO5w4Dhuqfhur3huqzhuqB3w7rhur3huqZB4bq9d8O5w7J34bq94butw7nDtOG6qOG6vXfDusO5w6h44bq94buv4buL4bq94bq/4bqt4buHZ+G6v+G6veG7rcO5w7Thuqjhuq3hur0h4bqow6zhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqbDrOG7mcO54bqn4bq94buV4bq64bq9w6x34bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzhu6Vw4bq04bq94buZw7l44bq9d8O6ReG6ruG7peG6vXfDusO5w6h44bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6vcOC4bqow63hur3hu5dq4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG7rcO5w6zhur3hu5fDgXfDuuG6veG7k8OA4bqt4bq9N2rhur3hu5dq4bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw4Phur3DguG6qMOtd+G6veG7mcO54bqo4buC4buhd+G6vXbhu7l34bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6v+G7g+G6veG7r8SC4bq04bq94bqsw7XhurThur3DueG6qOG7jXfhur3hur5x4bq94butSeG6veG6rMO54bqow7Xhuqzhur3huqzhuqTDgXfDuuG6veG7r+G6qsOt4bq9d0XEguG7meG6veG7mcOy4buC4bq94buZ4buL4bq94bq0w7nhu6Hhur3hur7hu4vhur3hurTDucO9d8O64bq94buTcnfDueG6veG7mcO5eOG6vcO64bulw63hur3huqbhuqrhu5nhuq3hur03w7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu4Phur3huqzhuqDhur3hur7DreG7guG6veG6vkF34bq94buVeOG6vcOZw4Dhu6Xhur1X4bu5d8O64bq94buVw7J34bq94buXw4l3w7rhur3huqTDreG6vUThu4Lhur3huqzDucOs4buZ4bq94buZw7l44bq94buHaOG6vcO5w4Dhur3hur7DreG7guG6veG6vsSC4bul4bq94bqmQeG6veG6rOG7pXF34bq94buHaMOq4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7l8OBd8O64bqn4bq9w7rhu6XEqeG7peG6vXfDusOyd+G6veG7mcO5eOG6vWfhur3DucOA4bq94buXReG6sOG7meG6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq9d8O54buL4bq94bq24bq94bq+xILhu6Xhur3huqzhuqB3w7rhur3huqZB4bq94bqs4bulcXfhur3hu6/hu4vhur3hu4Vm4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7l8OBd8O64bqt4bq9w5nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3DuuG7pUF3w7rhur3hu5nhu4vhur3hurTDueG7oeG6veG7mcO5eOG6veG6v8Oq4buD4bq9w7nDgOG6veG6tuG6veG7geG6veG6rMO54bu5d+G6vTfDreG7k8Ot4bul4bqn4bq9VuG7pXLhuqzhur3hu5nEkOG6p+G6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq9aeG6veG7mXh34bq94buTw73hur3hu5nDrOG7peG6veG7mcO5eOG6vWnhur13w7l5duG6vcO5w4Dhur13w7rDucOoeOG6vXfhuqjhu7nhu6Xhur3huqzDucaheOG6vcOC4bqo4buC4bq94buZw7lw4bq9w4LhuqjDreG7guG6veG6vsO9d8O64bqt4bq9PMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vXbhu6V0d+G6vcO64bulxKl24bq9w7nhu7Phu5nhur3hurTDueG7p+G6veG7mcO5eOG6vWZmw6rhur3hu69F4bqw4bqs4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhuqfhur3hu5nhu43hurThur3hurTDucOs4bqs4bq94bq+a3fhur3hurTDucO9d8O64bq94bq0w7nDtHbhuqfhur3huqbDrOG7mcO54bq9w7rhu6XDrHjhur3hu63DuXjDreG6veG7mcO5eOG6vWZmw6rhur3hu69F4bqw4bqs4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nigKbhu5dq4bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhuqThu7N3w7rhur13w7J3w7rhur3huqxI4bq94buvcuG6vcO54bqo4buC4bq94buXw4B3w7rhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6veG7l3B34bq94buvxILhurThuqfhur3DuuG7pcSpduG6veG7k8SC4bqs4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq9w7nDgOG6vXfDusO5w6h44bqn4bq9w7rhu6XhuqrhurThur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO5w6zhuqjhur3hu4Lhu6F34bq94bqsw7J24bq9w7nhu7Phu5nhur3huqzDteG6tOG6reG6vTzhuqThu6Vzd+G6veG7rcO5w63hu6Xhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6psOs4buZw7nhur3DueG6ouG6veG6rOG6pOG6sOG6veG7guG6veG6rHDhur3hu5nDuXjhur13w7pF4bqu4bul4bq9d8O6w7nDqHjhur13w7lF4bq94buZ4buN4bq04bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rMO54buj4bq94buTxKl44bq9w7nhu6VzduG6veG7guG6veG6rHDhur3hu5nDuXjhur3hu4Hhuq3DquG7gcOq4bq94buvReG6sOG6rOG6vXfDukXhuq7hu6Xhuq3hur08w7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqbDrOG7mcO54bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3DucOA4bq9d8O6w7nDqHjhur3hur5x4bq9d8O54buL4bq94bq24bq9d2t24bq94buBw6rDqmkt4buBw6rhur/DquG6veG6rHjhu4t34bq94buGauG6veG7mXnhur3hur/hur/hur3DucOA4bq9d8O6w7nDqHjhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur13w7nhu4vhur3hurbhuqfhur3hu5dwd+G6vXfDreG7guG6veG7l2rhur3hu5l54bq94bq/4buDL+G6v+G7g+G6vcO5w4Dhur3hu5dq4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54buLd8O54bq9d8O54buL4bq94bq+4buL4bq94buXRcOt4bq94bq+4buLeOG6veG6puG6vOG6veG7lUN3w7rhuq3hur3DmeG6ouG6veG6rOG6pOG6sOG6veG6rOG7pXF34bq94buX4bulcnfhur3huqzDuWzhurThur3huqbDrHfDuuG6veG7mcO5eOG6veG7geG7hWjhur3DucOA4bq9d8O6w7nDqHjhuqXhur3hu63DucOt4bul4bq94bqsw7nDrOG7meG6p+G6veG7mcO14bq04bq9d8O5w7Xhuqzhur3hu5nDrOG7meG6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6veG7r+G7peG7oXfhur3DguG6qMOtd+G6veG7l3B34bq9w7nDgOG6vXfDusO5w6h44bqn4bq94buZw7V34bq9d8O6w7nDqHjhur3hu5Ntd8O64bq94bq0w7nhu4934bq9dnF24bq94oCcIeG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6vcO5w4Dhur13w7rDucOoeOKAneG6reG6vVZu4buZ4bq94buVQuG6veG7l2rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6p+G6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bqn4bq94buV4bq64bq9w6x34bq9d8O5RXfDuuG6veG7lXjhur13w7nhu6Vx4bqo4bq9w7nDgOG6veG7mXnhur13w7rhuqjhu4Lhur3hu5nDg+G6veG6rMOs4bul4bq9d8O6w7nDqHjhur134buhd+G6veG7meG6qEHhu6Xhur13a3bhur3hu4HDquG6v+G6v+G6veG6rHjhu4t34bq94buGauG6veG6rGt3w7rhur3huqzDueG7oXbhur3hur/hu4Xhur3DucOA4bq9d8O6w7nDqHjhuq3hur3DmeG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bq94buVeOG6veG6rMO14bq04bq9w4LhuqjDrHfhur3huqbEqXfhur3hu4bhuqjhu43huqzhuqfhur3huqbhu6V3w7nhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5lEw63hur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94buZw7134bq94buv4buJ4buZ4bq9w7nDteG6qOG6veG6vuG7i+G6veG7mcO5RcOt4bq94bqsw7l4w6zhuqzhur3hu63DueG7teG7peG6veG6rOG6uuG6veG7meG6qHfDuuG6veG6rOG6uuG6veG7meG7jeG6tOG6reG6vVdrd8O64bq94buv4bq64buZ4bqn4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5fDgOG6veG7rcO5xKnhur13a3fDuuG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3hu5lEw63hur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhur3hu5nDvXfhur3DueG7iXfhur3hu5nDuXDhuqXhur12w4Dhuqzhur3hu5PDgOG6veG6tMO5w7V34bq9d8O6ReG6ruG7peG6vXfDusO5w6h44bq94bq24bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94buZw7134bq94buZeeG6veG6rEXhur3huqxF4bq2d8O64bq94bqs4bqk4bu5d8O64bq94buZw7nhuq7huqfhur1I4bq94buv4buJ4bul4bqt4bq94buUeOG6veG6vsO14buC4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur13w7rDucOoeOG6veG7l3nhu6Xhur3hur7hu5F34bq94buXw613w7rhur3hu6/hu4vhur3hu5nEqXfhur3huqzhuqThurbhur3hu6/Egnfhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu6w8LTfDmeG6veG7mUTDreG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6reG6veG7lnnhu6Xhur13w7rDucOoeOG6veG6tuG6vcOZRcSCd8O64bq94buu4buld8O54bq94bqsw7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur3hur7hu4t44bq94buZw6zhu5nhur13w7rhuqjhu4Lhu6F34bq9d8O5w7J34bq9d8O5ReG6veG6rMO54bulcOG6qOG6veG7l+G7jeG6rOG6p+G6veG6rMO54bulcOG6qOG6veG6vkF34bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bql4bq94bqsw7nhu6Vw4bqo4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqzhu6Vyd+G6veG7mcOtd8O54bq94bqsw6zhu5nhuqfhur3huqzDueG7pXDhuqjhur3hu6/DrXjhur3hu5fDgHfDuuG6p+G6veG7l+G7uXfDuuG6veG7mXh34bqn4bq94bqsw7nhu6Vw4bqo4bq94but4buld8O54bq9d8O6w7nhu6VyduG6veG7r+G7i3bhur1rd+G6veG6vuG7i+G6vcO5w63hu4Lhur1BduG6veG7l8Ot4bqo4bq94buTcnfDueG6veG6rMO14bqs4bq9d+G7oXfhur3DmUXEgnfDuuG6veG7ruG7pXfDueG6veG7mXnhur1oZ+G6vcO5w4Dhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mXnhur3hu63DucSp4bq9d2t3w7rhur3huqzDuXjDrOG6rOG6vXfDusO5w6h44bqt4bq94buUeOG6veG6vsO14buC4bq94buGauG6veG7reG7pXB34bq9d8O6w7nGsOG6vcO54bqo4buCcnfhuqfhur3huqzhu6l3w7nhuqfhur084bqk4bqod8O64bq9RcODd8O64bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq9d8O54bulceG6qOG6veG7mcO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhuqfhur3hu5Xhurrhur3DrHfhur3hu63DucOs4buZ4bqt4bq9POG7pXDhurThur3huqxD4buZ4bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG6rMO54buhduG6veG6vkF34bq94buXc+G6vcO5eOG7i3fhur3huqzDueG7pXJ34bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6vcO54buJd8O64bq9dkPhu5nhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG7l2rhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq9d8O5ReG6veG6puG6vMOt4bq94buZw7nDisOt4bq94buv4buJ4bul4bq9d8O54buL4bq94bq24bqn4bq94buXReG6rnfDuuG6veG7r+G7peG7oXfhur3huqzDueG7uXfhuqfhur3DuXLhur3huqzDuUF3w7rhur3huqzDuUThu4Lhur3hu6/hurDhu6Xhuqfhur13RcSC4buZ4bq94bqm4buld8O54bq9w7l44buJ4bqs4oCm4bq94buWceG6vXfDusO5xrDhur3hu63hu5t44bq94buV4buL4bul4bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq94buXceG6vcOsd+G6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5fGsMOt4bq94buT4buLd+G6reG6vVfDuuG6qMOBd+G6veG6vkF34bq9w7rhu6XEqXbhur13w7rDucOoeOG6vcOC4bqow6zhur3hu6fhuqzhur3huqZ44bq94bq+xILhu6Xhur13w7nhuqjhur3hu5nhu4/huqjhur3hu5nhu4934bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5fGsMOt4bq94buT4buLd+G6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq9w7nDgOG6vcO64bulw63hur3hu5fFqXfDueG6vXfDusO5w6h44bq94buZ4buPd+G6veG6vsOt4buC4bq94bq+QXfhur3hu5dz4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bq9d+G7oXfhur3hu5dx4bq9d8O6w7nGsOG6veG7mXnhur12w4Dhuqzhur13w7rhuqjDgXfhur3hur5Bd+G6veG6pOG7peG7oXfDuuG6veG7l3Phur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7rcO5w63hu6Xhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhuq3hur0pw63huqjhur3hu63DueG7peG6vXfDusO5xqHhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqm4bq24bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG7k+G7pXPhuqjhur3hu4Thur3hu63hu6Vwd+G6p+G6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur0uw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vTzDuUXhuq53w7rhur3huqzhuqThurrhu5nhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6vVfDuuG6qOG7gnR34bq94buWw4nhu5nhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6tMO5w6zhuqzhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq9w7rDueG7peG6vXfDucO1d+G6vXfDucOKd8O64bq9d+G6ouG6veG7r+G6uuG7meG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bq94buTw4Dhuqfhur3hu5nDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hur7hu4vhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3DmUXEgnfDuuG6veG7ruG7pXfDueG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hur7hu4vhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu6w8LTfDmeG6p+G6veG7mUR3w7rhur3hu5lB4bq9IS4tw41X4bqt4bq9POG6qOG7guG6vXfDueG7peG7oXfhur3DueG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bq9w5lFxIJ3w7rhur3hu67hu6V3w7nhur3hur7hu5F34bq94buv4buL4bq94buGauG6veG7mXnhur3huqxI4bq94buvcuG6vcO5w4Dhur13w7rDucOoeOG6veG7mcOteOG6veG6tuG6vcO54bqo4buCcnfhur3DmUXEgnfDuuG6vcOZecOt4bqt4bq9NcWp4bq94bq+w7Xhu4Lhur3hu4Zq4bq94buZ4buPd+G6veG6rMWpduG6veG6pMOt4bq94buZw6zhu5nhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bq0w7nDrOG6tOG6p+G6veG7k+G7pXJ34bq94bq0w7nDrOG6tOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7r+G7pXLhuqzhur3hu5dz4bq94buXw7Thu4Lhur124buJd8O54bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hu4Z5w63hur3hu5d54bul4bq9w7rhu6XEqXbhur13w7rDucOoeOG6p+G6vcO64bul4bqq4bq04bq94buVw7J34bq94bqgd+G6veG7l8awd8O54bq94buZ4bqow4Dhu5nhur3huqZBd8O64bqt4bq9N2rhur3hu5nhu4934bq94buvw4F3w7rhur3DusO54bub4bq04bq9w4Lhuqjhu4Lhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq9d+G7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6vXbEguG7peG6veG7l3Phur3huqzDteG6tOG6veG6rOG6pOG6qHfDuuG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7rDwtN8OZ4bqn4bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bq9w7nhu4nhur3huqzhu493w7rhuq3hur1W4bqoQXfhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur3hu4Z5w63hur3hu5d54bul4bq9w7rhu6XEqXbhur13w7rDucOoeOG6veG7meG7j3fhur3hurTDucSp4bul4bq94buGw6zhu5nhur3hu5fGsHfDueG6veG7l+G7j+G7guG6veG7l0Thuqfhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG7hsOs4buZ4bq94buZw6zhu5nhur3hu6/hurDhu6Xhur3huqzDuXDhuqfhur3hu6/hurrDreG6veG7mcO54buzd+G6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hu6/hu6t3w7nhur3hur7hurrhu5nhur3hu5lD4bq94bqsw7lz4bq94buXc+G6veG7mXnhur3huqbhurrhur3hu5fDgOG6rOG6veG6tMO5w6zhur3huqzhuqR4d8O64bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6reG6vcOZRcSCd8O64bq94buu4buld8O54bq94buv4buL4bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur3hu5l54bq94bqs4bqsw7lw4bq9duG7iXfDueG6veG6vnHhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu5fhu4t34bq9w7rhu6XDreG6veG6puG6quG7meG6vXfhu6F34bq94buZ4buPd+G6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu6/hu4nhu6Xhur3hu5fDgXfDuuG6veG7meG7teG6p+G6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur124bu54bq9w7nFqXfDueG6veG7mcO5a3fhur134bqo4bu54bul4bq9w7nhurDhurThur3hu6/hu4Thuqfhur3hu6/DreG7peG6veG6rOG7iXjhur3DuuG7pUF3w7rhur3hu5PDveG6vXbEguG7peG6veG7l3Phur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3DuuG7pcOs4bq94bqs4bqkxrDhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq94buZRMOt4bq94buX4buLd+G6vcO64bulw63hur3huqbhuqrhu5nhuqXhur3hu5nDueG6quG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG7l3B34bq94bq+4bulcuG7meG6veG7mcO5a3fhur134bqo4bu54bul4bq9w7rhu6XDreG6veG7meG7j3bhuq3hur03w6zhu5nhur3hu5fGsHfDueG6veG7r+G7ieG7peG6veG7r+G6sOG7peG6veG6rMO5cOG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94bqk4bq4d8O64bq94buXc+G6veG6rMO14bq04bq94bqs4bqk4bqod8O64bq9w4Lhuqjhu4Lhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG7r+G7ieG7peG6veG7l+G7jeG6rOG6veG7l8Ot4bul4bqn4bq94buv4bq6w63hur3hu5nDueG7s3fhur3DuuG7pUF3w7rhur3hu5nDsuG7guG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94buZw7l44bq94bq0w7lC4bq9w7nhurDhurThuq3hur3hu5ZFw63hur3hu5nDsuG7guG6veG6pmx34bq94bq+4buLeOG6veG6rMO5w7J24bq94buZw613w7nhur3hu5dz4bq94buv4buN4buC4bq9d8O6bHfhur134bqo4bu54bul4bq94buV4buL4bul4bqt4bq9PMO14bq04bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buv4bqqw63hur13RcSC4buZ4bqn4bq94butw7ls4buZ4bq94bq0w7lD4buZ4bq94bqsxal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur13a3fDuuG6veG6puG6qOG7jeG6rOG6veG6rMO54buN4bq04bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3DguG6qMOt4bq94bq+4bulcuG7meG6veG7mcSp4bul4bq94bqs4buJeOG6veG7r+G7ieG7peG6veG7k8OA4bq9w7rhu6VBd8O64bqn4bq94buZxKnhu6Xhur3huqzhu4l44bq94buXw4F3w7rhur3huqThuqjDgHfDuuG6p+G6vcO5cuG6veG6rMO5QXfDuuG6veG6rMO5ROG7guG6veG7r+G6sOG7peG6reG6vSHhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3hu5dwd+G6veG6vuG7jXfhur3hu5dx4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG7mcO1d+G6vXfDuuG6qMOBd+G6veG6vkF34bq94buXc+G6veG7meG6qHfDuuG6veG7meG7jeG6tOG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq9w7nDgOG6veG7lcOyd+G6veG7mXnhur13w7nhuqjhur3hu5nhu4/huqjhur3hur7DreG7guG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG6psSpd+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6p+G6vcO5RcSCd8O64bq94buV4buRd+G6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu5nDrOG7mcO54bq94bqsw7nDieG7meG6veG7r+G7i3bhur1rd+G6reG6reG6reG6vSHhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3hu5dwd+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bqn4bq94buC4bq94bqscOG6p+G6veG7mcO54bqq4bq94bqs4bqk4buzd8O64bq9w7rhu6XEqXbhur3huqxI4bq94buvcuG6veG6rGt3w7rhur3hu5XDsnfhur3huqZB4bq94buXc+G6vcO64bulxKl24bq9d8O6w7nDqHjhuqfhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG7r0XhurB3w7rhur3huqZBd8O64bq94buZw7l44bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24oCmPOG7pXDhurThur3huqxD4buZ4bq9w7nhuqjhu4Lhur3hu5fDgHfDuuG6veG6rEjhur3hu69y4bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l8OA4bq94bqs4bqo4bqg4bul4bq94buX4bul4bq9w7nhu7Phu5nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buXcHfhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq94buV4bqo4buC4bq94bqs4bqkxanhur3hurTDueG6oOG6veG7mcO14bq04bq9PMOZ4buYKeG6p+G6vcOC4bqow6134bq94bqsw7J24bq9w7nDg3fhur13w4rDreG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bqt4bq94buYw7nhuqrhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5dwd+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqmw63huqjhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bqn4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu6/DteG6tOG6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqg4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thur3hu5nDgHfDuuG6veG7l8OBd8O64bqt4bq9IeG6qMOtd+G6veG6rMOyduG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buX4buLeOG6veG6rOG7iXjhuqfhur3hu5NB4bq94bqs4bqk4bun4bqn4bq94bqm4bq84bq94buVQ3fDuuG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bq9dsOA4bqs4bq94buZw6zhu5nDueG6vcO54bqw4bq04bq94buv4buE4bq94buXc+G6veG6rGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq94bqmw4nhu5nhur124buJd8O54bq94buZRMOt4bq94buXw4Dhu6Xhur13w7rEkOG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94buZ4buN4bq04bq94buGauG6reG6veG7mMOs4buZ4bq94buXceG6veG7huG6qOG7jeG6rOG6p+G6veG7reG7pXB34bq9d8O6w7nGsOG6veG7mUTDreG6veG7hmrhuqfhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9LsO5eeG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur08w7lF4bqud8O64bq94bqs4bqk4bq64buZ4bq9PuG7klfhu5Thur3huqzhu6l3w7nhur3hu5dx4bq9d8O6w7nGsOG6veG7mcOs4buZ4bq94bqm4bq24bq94bqsw7nGoXjhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9d2t3w7rhur3hu5lEw63hur12xal3w7nhur3huqzDucOtduG6vXZF4bqo4bq94buZw7l44bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94bq+4buL4bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bqsw7nhu7XDreG6veG7l8Osd8O64bqt4bq9w5nhuq1X4bqt4busYy/hurRk


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao học bổng Bảo Việt- An sinh giáo dục năm 2012

Trao học bổng Bảo Việt- An sinh giáo dục năm 2012
2012-07-02 07:26:16

(QT) - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2012, ngày 29/6/2012, tại Trường Tiểu học Triệu Đông (Triệu Phong), Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Trị phối hợp với Quỹ Bảo trợ...

Cây chuối trổ 6 bông

Cây chuối trổ 6 bông
2012-06-29 08:04:11

(QT) - Đó là cây chuối của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị) (ảnh). Bà Nhung cho biết, cây chuối sứ này được gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết