Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bunfeG7pDbhu6JA4bukNeG7omLhuqnhur8j4buiYmNnLDXhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiPVk14bui4buD4bu0NeG7olThu6Jie+G7pjU+4buiJOG7smPhu6I14buwNOG7olDhu57hu6BQ4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYw5ThuqxC4buQ4buiLeG7osWpw6A04bui4bqtY+G7pOG7olDDmi9UL1Dhu57hu6BQ4buM4bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7onvDo33hu6I1Pnsi4buiPn3hu6Q24buiQOG7pDXhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJjZyw14buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj1ZNeG7ouG7g+G7tDXhu6JU4buiYnvhu6Y1PuG7oiThu7Jj4buiNeG7sDThu6JQ4bue4bugUOG7juG7okJ74bukNOG7oj3hur/hu6Lhu4PFqOG7oiN7w6nhu6Ji4bqpXeG7onvDo33hu6I1Pnsi4bui4buDLuG7ouG6p3tb4buk4buiJOG7smPhu6Ij4buyY+G7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7oiM34buiI+G7piPhu6Ik4bqjNT7hu6Ije1vDk+G7osWpxajhu6JCeyLhu6J3e30sYuG7jOG7ouG7l1vhu6Jie+G6u+G7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7ouG7neG7qDU+4buM4buiQuG6qeG6u8OiNT7hu6Lhu5fhu6Q14bui4bubWTXhu6Lhu4Phu7Q14buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+w5Lhu6LDvT5jZyk14buiQnss4buiQuG6qWM1PuG7jOG7okPhu4JC4bq64bui4bud4buoNT7hu4zhu6LhuqZ7N+G7ouG7l+G7pDXhu6JCe+G6u+G6szU+4buiYuG6qeG6vyPhu6Lhu5fhu6Q14bui4bubWTXhu6Lhu4Phu7Q14buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4buO4bui4buCLuG7ouG6p3tb4buk4buiJOG7smPhu6Ij4buyY+G7ouG6rGPhu6g1PuG7okLhuqki4buiIzfhu6Ij4bumI+G7oiThuqM1PuG7oiN7W8OT4buiQnvhu6Z94bui4buCMDV74buieH0hY+G7jOG7ouG6pns34bui4buXW+G7omJ74bq74buiQnvhurvhurM1PuG7omLhuqnhur8j4buiQiA1e+G7osOpZ8OS4buiw70+Y2cpNeG7ouG7neG6vSPhu6LGoXtbNXvhu4zhu6JD4buCQuG7gkJD4buM4bui4bqmezfhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6JCe+G6u+G6szU+4buiYuG6qeG6vyPhu6JD4buXw73hu5vhu6JiIDV7w5Lhu6LFqTbFqDU+4bui4bud4bq9I+G7okJ74busNT7hu4zhu6JCQ+G7guG7jOG7okLhuqnhurvDojU+4bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7okIgNXvhu6LDqWfhu47hu47hu47hu6Lhu5fhu6Y24buiI+G7pjbhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu5fhu6Q14bui4bubWTXhu6Lhu4Phu7Q14buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4buiI3s24buiQH0sYsOT4buiVOG7omJ74bumNT7hu6Ik4buyY+G7ojXhu7A04buiUOG7nuG7oFDhu6Lhu5fhu6Q14bui4bubWTXhu6Lhu4Phu7Q14buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7ouG7neG7qDU+4buiJDbFqDXhu6J5QkLhuqzhu4LDveG7jOG7oiPhu6Yj4buiJDbFqDXhu6Jieyjhu6Ije1s1e+G7omLhuqki4buiLWbhu6rhu6J7w6N94buiYsSD4buiI3vhur0j4buie8OjfeG7ojU+eyLhu6Lhuq1j4bumNeG7omLhuql9IWLhu6Lhu4PFqOG7omLhuql9KDXhu6Iye+G7pH3hu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiw73huqxC4bq64buiUuG7osOUMns34buk4buiRsaw4buQ4bui4buDLuG7ojTDo2Lhu6LhuqvhuqHhu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7oiPDneG6p+G7okDhu6Yje+G7omLhuqk2NT7hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiZlln4buiPeG6vzU+4bui4bud4buoNT7hu6J7fSE14buiNeG7pGfDkuG7oiN7w6nhu6Ji4bqpXeG7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6JS4buiJC7hu6Lhu6Y14bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4buiYuG6qV01e+G7ouG7l8Oj4buixqF7WzV74buiYuG6qSLhu4zhu6Lhu5fhu6Q14bui4buXW+G7omJ74bq74buiYuG6qTY1PuG7ojXhu7A04buiUOG7nuG7oFDhu47hu6JCe+G7pDThu6I04bq7Y+G7oiN7NuG7ouG7l+G7pDXhu6Lhu5db4buiYnvhurvhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Lhu4PFqOG7oiN7Y+G7tjXhu6JAIuG7ouG6q+G6seG7ojIsYuG7jOG7omLEgzU+4buiMixi4buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7ojU+eyLhu6Lhuq1jZyxi4buM4buiMixi4buiM2Phu7Q14buiI8Op4buk4bui4bud4buoNT7hu6Lhu4Mu4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ouG7g+G7tDXhu6Ikw6M1PuG7ouG6rWPhu7I14buiI3tkNT7hu47hu6JCfSzhuqfhu6JiZSPhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiI+G7piPhu6Lhu4Phu7A14buiQOG7qDXhu6IjeyDhu6Ikxq824buiI8Op4buk4buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4bui4buDLuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6I9WTXhu6Lhu4Phu7Q14buM4buiPVk14buiYsOjI+G7jOG7omLDoDXhu6I+feG7pjbhu6Lhu4PFqOG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Lhuq1jZ+G7oiN7LOG7oj1ZNeG7oiN7w6nhu6Ij4bqx4bui4bqrw6LDkuG7omJ7JTbhu6I9w6F94buM4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiMnvhu6g24bui4bqr4bumYuG7ojXhu6w04buiYl01e+G7ontdNXvhu6Ij4bumI+G7omLhu7I1PuG7ojPhurfhuqfhu6I1e1k14buiPVk14buO4buiQsSD4buiI3vhur0j4buiPn3hu6Q24buiQOG7pDXhu6IkIjV74buiMmnhu4zhu6IjN+G7ojUuNeG7ojUs4bqn4buiPn3hu4fhu6Thu6Lhu5fhu6Q14bui4bubWTXhu6Lhu4Phu7Q14buM4buieUJC4bqs4buCw73hu4zhu6Ij4bumI+G7oiQ2xag14buiYnso4buiNXtZNeG7oj1ZNeG7omLDquG7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7oiQsNeG7oiPhurHhu6LhuqvDosOS4buiYnvhu6Q04buiNOG6u2Phu6Ijezbhu6Ijw53huqfhu6LDqWfhu6Ik4buoNT7hu6Ik4bu2Z+G7ojTGrzV74buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6I9WTXhu6Lhu4Phu7Q14buiI3tbNXvhu6Lhuq1jZy414buM4buiI+G7qH3hu6Ij4bumI3vhu6J7xag1e+G7oiN7WzV74buM4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiYsSD4buiPVk14bui4buD4bu0NeG7osOi4buiYnvDoDXhu4zhu6JA4buoNeG7jOG7ojJ7Y+G7oj1ZNeG7oiPhurvhu47hu47hu47hu47hu6Lhu5c7NeG7oiPGrzV74buiNXvhu4c1PuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6Ikxq9i4buiJOG6u+G6tSPhu4zhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiI8Op4buk4bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7oiPhurk1PuG7oiN7IOG7ouG6qcOh4buiNXvhu4c1PuG7omLhuqM14buiYsavfeG7jOG7onvGrzXhu6Ijeyzhu6Ij4buyNeG7ojJ74busI+G7ouG6p3tlI+G7ouG7g8Wo4buiZuG7piPhu6IkIjV74buiNXt9ITThu6Lhu4Nl4buiYuG6qTk1PuG7omJZNOG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6I9WTXhu6Lhu4Phu7Q14buiVOG7omJ74bumNT7hu6IjY+G6oX3hu6I14buwNOG7olDhu57hu6BQ4buO4buixanDo33hu6I1Pnsi4buiJOG7quG7oj3FqDV74bui4bqne+G7sjXhu6Iz4bq3NeG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7ojU+eyXhu6Iz4buqNXvhu6Ikxq824buiI+G7piPhu6JiIDV74buM4buiYnvFqDV74buiw6lnw5Lhu6Iz4buqNXvhu6Ikxq824bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7oiPhu6Yj4buiYiA1e+G7jOG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiMixi4bui4bqtY+G7qOG7jOG7ojJ9NXvhu6I1Pnt9ITThu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj1ZNeG7ouG7g+G7tDXhu6Ji4bqpNjU+4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14bui4bqtY+G7pMOS4buiI+G7piPhu6I0w6Dhu6J7XTV74buiYn07Y+G7okB9KGPhu4zhu6Ij4bumI3vhu6Izxag04buie+G7pGfhu6Lhu4PFqOG7ojV74buHNT7hu6IyfSw14buiNT57IuG7ouG7gy7hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiI+G7pjXhu6JAw6Phu4zhu6Ijeyzhu6Ikw6Phu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buiI3s24buiNT7hurvhurN94buiM8WoNOG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6I9WTXhu6Lhu4Phu7Q14buiI+G6seG7ouG6q8Oi4buO4buO4buO4buidyxi4buiM2Phu7Q14buie8OjfeG7ojU+eyLhu4zhu6Ik4bqjNT7hu6Ije1vhu6LFqcWo4buiQnsi4buid3t9LGLhu4zhu6Lhu5db4buiYnvhurvhu6JC4bqpYzU+4bui4bq74bqxNT7hu6Lhu53hu6g1PuG7jOG7okLhuqnhurvDojU+4bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu6I1e+G7hzU+4buiNeG6r+G7ojPhur8j4buM4buiI+G6oeG7oj7hu6w1PuG7oiPDqeG7pOG7ouG7l+G7pDXhu6Lhu5tZNeG7ouG7g+G7tDXhu6Ij4bumI+G7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buM4buiJOG6sTXhu6Lhu4Mi4buiYuG6qTY1PuG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7ouG6rWPhu6Thu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiM8Wo4bui4bqr4bq/4buiM+G7qjV74buiJMavNuG7ouG6q1lj4bui4bqr4bumYuG7oiPDqeG7pOG7oiPDneG6p+G7osOpZ+G7oiThu6g1PuG7oiThu6rhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiYsavNuG7oiN7Y2coNeG7okB9LDXhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Ji4bqpNjU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj1ZNeG7ouG7g+G7tDXhu47hu6Lhu53huqM1PuG7oiN7W+G7oiPhurk1PuG7oj57feG7ojV74bu0NeG7jOG7omJ9LOG6p+G7omJ7Y+G7omjhu6IyfSw14buiJDc1PuG7oj434bqn4buiI8Op4buk4bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7oiPhu6Yj4buiJCLhu6Thu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu4zhu6IjNn3hu6IkN+G7ojPFqOG7ojV74buHNT7hu6I+4bq1feG7ojTDouG7oiQo4bui4buX4bukNeG7ouG7m1k14bui4buD4bu0NeG7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7ojU+e307NeG7oiPhur1j4buM4buiJC7hu6JmY8OdYuG7ouG7g+G6t33hu6Lhu53hu6g1PuG7ouG6rWPhu6Q14buiYlk04buiPn3hu6h94bui4bqtY2csYuG7ojV74buHNT7hu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7oiRWYuG7ouG6qeG7pOG7omLDquG7omJ74bq/I+G7omJ9KTXhu47hu6Lhu4Iu4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buie+G6u+G6tzU+4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14buiYuG6t33hu4zhu6Ik4bqjNT7hu6Ije1vhu6IjeyDhu6LhuqnDoeG7oiPhu7I14buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiYuG6oWLhu6LDmeG7ojV7fSE04bui4buDZeG7omLhuqk5NT7hu6JiWTThu6Ijw6nhu6Thu6JU4buiYnvhu6Y1PuG7oiNj4bqhfeG7ojXhu7A04buiUOG7nuG7oFDhu6I0xajhu6Lhu5fhu6Q14bui4bubWTXhu6Lhu4Phu7Q14buiQuG6qWM1PuG7ouG6u+G6sTU+4buiJOG7quG7oiQu4bui4bqp4buk4buO4buiQlsje+G7oiPhur8j4buiQOG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4buiI+G6seG7ouG6q8Oi4buM4buiNeG7rDThu6Lhu4Phu4c1PuG7omJZNOG7omLhurvhu4zhu6I1PmNnITXhu6Lhu4M5NT7hu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu4zhu6Jiw6rhu6IkN+G7omJ74bukNOG7ojThurtj4buiI3s24buiI8Od4bqn4buiw6ln4buiJOG7qDU+4buiIzfhu6Ije8Op4buiYuG6qeG6u+G6sTU+4buM4buiPn3hu6h94bui4bqne+G7puG6p+G7ouG6p3vEkeG7onvhurXhuqfhu47hu6LDvVk1PuG7oiPhu6Q24buiNeG7sDU+4buiM+G6vyPhu6Ikw6N94buiNT7hurnhu6Ij4bumNeG7okDDo+G7ojPFqDThu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiPVk14bui4buD4bu0NeG7oiPhu6Yj4buiI8Od4bqn4buM4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiI+G7pjXhu6JAw6Phu6I9WTXhu6Lhu4Phu7Q14bui4buDw6rhu6Thu6Lhuqd74buofeG7ojXhu7A1PuG7oiTDozU+4buM4buiNXt9IWLhu6JiXTV74buiYuG6qTY1PuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu4zhu6Lhu4PDquG7pOG7ouG6p3vhu6h94buiQH0sYuG7ojPFqDThu6LigJw9WTXhu6Lhu4Phu7Q14buiMnsqNuKAneG7oiQo4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oj1ZNeG7ouG7g+G7tDXhu6IkfeG7ouG7g8WoNuG7ojM4NT7hu6I9WTXhu4zhu6Ikxq9i4buiJOG6u+G6tSPhu6Ij4bumI+G7ojRlI+G7omJ9O2Phu4zhu6I1e30hNOG7ouG7g2Xhu6IkLuG7ouG6qeG7pOG7jOG7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6Lhu4PFqDbhu6Lhuqvhur/hu6LEgzXhu6IkIjV74buM4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buiI8Op4buk4bui4bqtYzvhu6J74bq74bqxNT7hu4zhu6Ikw51i4buiNeG6u+G6tyPhu47hu6Lhuqbhu4Lhu5Iv4bqn4buY


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cây chuối trổ 6 bông

Cây chuối trổ 6 bông
2012-06-29 08:04:11

(QT) - Đó là cây chuối của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị) (ảnh). Bà Nhung cho biết, cây chuối sứ này được gia đình...

Tổng kết dự án thủy lợi miền Trung

Tổng kết dự án thủy lợi miền Trung
2012-06-28 08:15:47

(QT) - Hôm qua 27/6/2012, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), BQL Trung ương các dự án thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị...

Khai mạc Trại hè Nhân ái - CI lần thứ 13

Khai mạc Trại hè Nhân ái - CI lần thứ 13
2012-06-28 08:14:20

(QT) - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hôm qua 27/6/2012, tại Công viên Hùng Vương (TP. Đông Hà), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết